تعداد مقالات: 1518
-24. سنگ نگاری و ژئوشیمی سنگ های رسوبی سیلیسی-آواری میوسن گستره نیریز (برش های روشن کوه و کوه آسکی) با تأکید بر خاستگاه و جایگاه زمین‌ساختی

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 3-18

10.22071/gsj.2016.40670

پریسا غلامی زاده؛ محمدحسین آدابی؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ محمدرضا قاسمی


-23. سنگ‌چینه‌نگاری سازند وژنان (کربنیفر پسین- پرمین پیشین) در نواحی آباده- شهرضا بر پایه یافته‌های نوین

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 3-10

10.22071/gsj.2016.40765

فریبا شیره‌زاده اصفهانی؛ نادر کهنسال قدیم‌وند؛ عبدالحسین کنگازیان؛ سیدحسن حجازی؛ واچیک هایراپطیان


-21. فروشویی میکروبی کانسنگ معدن سرب و روی انگوران به‌وسیله باکتری‌های مزوفیل بومی مخلوط اسیددوست جداسازی شده از خاک و پساب

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 3-10

10.22071/gsj.2015.41347

زهره برومند؛ سینا قصاع؛ مرضیه مرادیان؛ هادی عبدالهی؛ غلامرضا فتح‌آبادی؛ کیان فخر‌مقدم


-20. سخن سردبیر

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2016.41409


-19. فهرست مقالات

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 0-1

10.22071/gsj.2015.41662


-18. فهرست مقالات

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2015.41775


-17. فهرست

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2016.42131


-16. فهرست

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2015.42247


-15. فهرست مطالب

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2015.42374


-14. سخن سردبیر

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2015.42502


-13. سخن سردبیر

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2015.42734


-12. فهرست

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2015.42982


-11. فهرست

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2015.43319


-10. سخن سردبیر

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2004.43439


-9. فهرست مطالب

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2014.43602


-8. فهرست مطالب

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2014.43740


-7. فهرست مطالب

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2014.43895


-6. فهرست مطالب

دوره 23، شماره 89، پاییز 1392، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2013.44010


-5. فهرست مقالات

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2017.44058


-4. سخن سردبیر

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2017.46896


-3. سخن سردبیر

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2017.50326


-2. سخن سردبیر

دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2013.53634


-1. سخن سردبیر

دوره 22، شماره 87، بهار 1392، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2013.53821


0. سخن سردبیر

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2012.53909