تعداد مقالات: 1492
26. یافته‌های نوین پارینه‌‌لرزه‌شناختی در پهنة‌ همپوشانی قطعه‌های شمال باختری و جنوب خاوری گسل شمال تبریز (شمال باختر ایران)

دوره 22، شماره 86، پاییز 1391، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2012.54048

آرام فتحیان بانه؛ شهریار سلیمانی آزاد؛ حمید نظری؛ منوچهر قرشی؛ مرتضی طالبیان


27. سخن سردبیر

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2011.54195


28. سخن سردبیر

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 1-1

10.22071/gsj.1396.54224


29. سخن سردبیر

دوره 21، شماره 83، زمستان 1391، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2012.54427


30. سخن سردبیر

دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2011.54431


31. سخن سردبیر

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2010.54576


32. سخن سردبیر

دوره 20، شماره 79، زمستان 1390، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2011.54986


33. سخن سردبیر

دوره 20، شماره 80، زمستان 1390، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2011.55123


34. سخن سردبیر

دوره 20، شماره 77، زمستان 1389، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2010.55297


35. سخن سردبیر

دوره 19، شماره 75، زمستان 1389، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2010.55417

مریم امینی پناه؛ محمد رضا قیطانچی؛ منوچهر قرشی


36. کاربرد سنجش از دور در پی‌جویی پومیس در پیرامون قله دماوند

دوره 19، شماره 76، زمستان 1389، صفحه 3-8

10.22071/gsj.2010.55633

سیدمسعود مسعودی؛ فاطمه فریدونی؛ علی اکبر متکان


37. سخن سردبیر

دوره 18، شماره 71، زمستان 1388، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2010.56978


38. سخن سردبیر

دوره 18، شماره 72، زمستان 1388، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2010.57014


39. سخن سردبیر

دوره 19، شماره 73، زمستان 1388، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2010.57075


40. سخن سردبیر

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2010.57310


41. سخن سردبیر

دوره 18، شماره 70، زمستان 1387، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2018.57361


42. سخن سردبیر

دوره 18، شماره 69، زمستان 1387، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2009.57523


44. سخن سردبیر

دوره 17، شماره 67، زمستان 1387، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2009.57746


45. سخن سردبیر

دوره 17، شماره 68، زمستان 1387، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2009.57833


46. سخن سردبیر

دوره 17، شماره 65، زمستان 1386، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2008.58163


47. سخن سردبیر

دوره 16، شماره 64، زمستان 1386، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2008.58204


48. سخن سردبیر

دوره 16، شماره 63، زمستان 1386، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2008.58271


49. editor remark

دوره 27، Special Journal-106، زمستان 1396، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2018.59616


50. سخن سردبیر

دوره 27، شماره 106، زمستان 1396، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2018.59617