تعداد مقالات: 1492
51. سخن سردبیر

دوره 27، شماره 107، بهار 1397، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2000.64264


52. سخن سردبیر

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2018.69520


53. سخن سردبیر

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2018.80286


54. سخن سردبیر

دوره 28، شماره 110، زمستان 1397، صفحه 1-1


55. سخن سردبیر

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2000.88513


56. سخن سردبیر

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 1-1


57. سنگ‌نگاری، شیمی کانی‌ها و دما و فشار دگرگونی شیست‌های رسی شمال گلپایگان، استان اصفهان

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2018.134649.1493

سید نوید سید مردانی؛ محسن مؤذن؛ احمد جهانگیری


59. فرایندهای زمین‎ساخت- رسوب‎گذاری درالبرز خاوری- ارتفاعات بینالود

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 11-20

10.22071/gsj.2016.40766

محسن خادمی؛ فرزین قائمی؛ سیدکیوان حسینی؛ فرخ قائمی


62. سخن سردبیر

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 1-1

10.22071/gsj.2016.41409


63. سخن سردبیر

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 1-2

10.22071/gsj.2015.41663


64. سخن سردبیر

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 1-2

10.22071/gsj.2015.41776


65. سخن سردبیر

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2016.42133


66. سخن سردبیر

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2015.42248


67. داوران

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2015.42375


68. داوران

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2015.42503


69. داوران

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2015.42735


70. سخن سردبیر

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2015.42983


71. سخن سردبیر

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2015.43320


72. داوران

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2004.43440


73. سخن سردبیر

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2014.43606


74. سخن سردبیر

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2014.43741


75. سخن سردبیر

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2014.43897