تعداد مقالات: 1603
51. سخن سردبیر

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 1-1


52. سخن سردبیر

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 2-2


53. داوران این شماره

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 2-2


54. سنگ نگاری و ژئوشیمی سنگ های رسوبی سیلیسی-آواری میوسن گستره نیریز (برش های روشن کوه و کوه آسکی) با تأکید بر خاستگاه و جایگاه زمین‌ساختی

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 3-18

10.22071/gsj.2016.40670

پریسا غلامی زاده؛ محمدحسین آدابی؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ محمدرضا قاسمی


55. سنگ‌چینه‌نگاری سازند وژنان (کربنیفر پسین- پرمین پیشین) در نواحی آباده- شهرضا بر پایه یافته‌های نوین

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 3-10

10.22071/gsj.2016.40765

فریبا شیره‌زاده اصفهانی؛ نادر کهنسال قدیم‌وند؛ عبدالحسین کنگازیان؛ سیدحسن حجازی؛ واچیک هایراپطیان


57. فروشویی میکروبی کانسنگ معدن سرب و روی انگوران به‌وسیله باکتری‌های مزوفیل بومی مخلوط اسیددوست جداسازی شده از خاک و پساب

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 3-10

10.22071/gsj.2015.41347

زهره برومند؛ سینا قصاع؛ مرضیه مرادیان؛ هادی عبدالهی؛ غلامرضا فتح‌آبادی؛ کیان فخر‌مقدم


58. کاربرد سنجش از دور در پی‌جویی پومیس در پیرامون قله دماوند

دوره 19، شماره 76، تابستان 1389، صفحه 3-8

10.22071/gsj.2010.55633

سیدمسعود مسعودی؛ فاطمه فریدونی؛ علی اکبر متکان


60. فهرست مقالات

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394


61. فهرست مقالات شماره 101

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 1-1


62. سخن سردبیر

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 1-2


63. سخن سردبیر

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 1-2


64. سخن سردبیر

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 2-2


65. سخن سردبیر

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 2-2


66. داوران

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 2-2


67. داوران

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 2-2


68. سخن سردبیر

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 2-2


69. سخن سردبیر

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 2-2


70. داوران

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 2-2


71. سخن سردبیر

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 2-2


72. سخن سردبیر

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 2-2


73. سخن سردبیر

دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 2-2


74. سخن سردبیر

دوره 23، شماره 89، پاییز 1392، صفحه 2-2


75. سخن سردبیر

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 2-2