تعداد مقالات: 1603
76. داوران این شماره

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 2-2


77. داوران این شماره

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 2-2


78. داوران

دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 2-2


79. داوران

دوره 22، شماره 87، بهار 1392، صفحه 2-2


80. داوران

دوره 22، شماره 85، پاییز 1391، صفحه 2-2


81. داوران

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 2-2


82. داوران

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 2-2


86. مطالعة امکان پذیری افزایش راندمان جداکنندة الکتریکی نیمه صنعتی برای فرآوری کانة تیتانیم کهنوج

دوره 17، شماره 68، تابستان 1387، صفحه 2-14

10.22071/gsj.2009.57834

سید محمَد جواد کلینی؛ محمود عبداللهی؛ مهدی نصرآبادی


87. تعیین روش بهینه برخورد با خطر زمین‌لغزش در مناطق روستایی با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم (DSS) ، مطالعه موردی زمین‌لغزش باریکان

دوره 17، شماره 65، پاییز 1386، صفحه 2-11

10.22071/gsj.2008.58164

جعفر غیومیان؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ ام البنین عطایی؛ محمد هادی داوودی؛ علی اکبر نوروزی


89. تکامل ریزساختاری سنگ‌کره گوشته‌ای افیولیتهای دگرگونی خوی، شمال باختر ایران

دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 2-17

10.22071/gsj.2008.58272

محمد رهگشای؛ ایمان منصف؛ هادی شفائی مقدم؛ محمد محجل


90. داوران

دوره 27، شماره 106، زمستان 1396، صفحه 2-2


91. داوران

دوره 27، شماره 107، بهار 1397، صفحه 2-2


92. داوران

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 2-2


93. داوران پاییز

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 2-2


94. داوران

دوره 28، شماره 110، زمستان 1397، صفحه 2-2


95. داوران

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 2-2


96. داوران

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 2-2


97. داوران این شماره

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 2-2


98. داوران

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 3-3


99. زمین‌‌دماسنجی و زمین‌فشارسنجی سنگ‌های دگرگونی منطقه ده‌نو (شمال‌باختر مشهد)

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 3-14

10.22071/gsj.2012.53911

رامین صمدی؛ محمدولی ولی‌زاده؛ حسن میرنژاد؛ هیروشی کاواباتا