نویسنده = هوشنگ اسدی هارونی
تعداد مقالات: 4
1. جدایش بی‌هنجاری‌های عناصر، بر پایه داده‌های ژئوشیمی سطحی خاک در کانسار مس پورفیری کهنگ– شمال خاوری اصفهان

دوره 23، شماره 89، پاییز 1392، صفحه 67-74

10.22071/gsj.2013.44020

حمید هراتی؛ احمد خاکزاد؛ نعمت‌اله رشیدنژادعمران؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ سیدجواد مقدسی


4. بررسی‌های ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی کهنگ

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 51-56

10.22071/gsj.2010.57199

مریم فرمهینی فراهانی؛ احمد خاکزاد؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ محمد هاشم امامی؛ ایرج رساء