نویسنده = اسدا... محبوبی
تعداد مقالات: 2
2. تفسیر توالی پاراژنتیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) درخاور و جنوب خاور زرندکرمان

دوره 18، شماره 70، زمستان 1387، صفحه 126-139

10.22071/gsj.2009.57376

رضا موسوی حرمی؛ اسدا... محبوبی؛ علی خردمند؛ حامد زند مقدم