نویسنده = عبداله سیف
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر گسل جوان زاگرس بر شکل گیری دریاچه های کواترنری مطالعه موردی: کهن دریاچه های زاینده رود، کاکلستان و ازنا

دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 187-194

10.22071/gsj.2011.54455

رسول شریفی نجف آبادی؛ مسعود معیری؛ حسنعلی غیور؛ همایون صفایی؛ عبداله سیف