نویسنده = مریم روستائی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت تنش نو‌زمین‌ساختی و ارائه مدل کینماتیکی در دشت گرگان، شمال خاوری ایران

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 375-384

10.22071/gsj.2016.41258

معصومه روستائی؛ مریم روستائی؛ بهزاد زمانی؛ مجید نعمتی