نویسنده = بهزاد زمانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی وضعیت تنش نو‌زمین‌ساختی و ارائه مدل کینماتیکی در دشت گرگان، شمال خاوری ایران

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 375-384

10.22071/gsj.2016.41258

معصومه روستائی؛ مریم روستائی؛ بهزاد زمانی؛ مجید نعمتی


2. بررسی سازوکار و نوزمین‌ساخت پهنه گسلی سیه‌چشمه– خوی

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 221-234

10.22071/gsj.2015.41768

مریم روستایی؛ بهزاد زمانی؛ پیمان نواب‌پور؛ محسن مؤید


3. بررسی پتانسیل حرکتی گسل شمال تبریز

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 313-322

10.22071/gsj.2015.42083

احد نوری مخوری؛ بهزاد زمانی؛ محسن مؤید