نویسنده = محمود صادقیان
تعداد مقالات: 7
3. ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی گنبد‎های آداکیتی پرسیلیس احمدآباد خارتوران (جنوب شرق شاهرود)

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 291-298

10.22071/gsj.2016.40763

فضیلت یوسفی؛ محمود صادقیان؛ سحر سمیاری؛ حبیب الله قاسمی


4. سنگ‌زایی توده گرانیتوییدی چاه‌سالار (جنوب باختر نیشابور)

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 133-150

10.22071/gsj.2010.55458

محمود صادقیان؛ حبیب الله قاسمی؛ زهره فارسی


5. بررسی زمین‌شناختی توده‌های نفوذی عمده البرز‌ مرکزی

دوره 17، شماره 67، بهار 1387، صفحه 182-197

10.22071/gsj.2009.57829

محمد ولی ولی‌زاده؛ حمیدرضا عبدالهی؛ محمود صادقیان


6. ساز و کار جایگیری توده گرانیتوییدی زاهدان در پرتو روش AMS

دوره 17، شماره 66، زمستان 1386، صفحه 134-159

10.22071/gsj.2008.57653

محمود صادقیان؛ محمدولی ولی زاده


7. ژئوشیمی و سنگ‌زایی توده گرانیتوییدی کوه شاه(شمال خاور بافت)

دوره 17، شماره 66، زمستان 1386، صفحه 183-193

10.22071/gsj.2008.57656

زهرا صادقی؛ حسین مهدیزاده؛ محمود صادقیان