نویسنده = علیرضا شهیدی
تعداد مقالات: 4
3. بازسازی تنش دیرین نهشته های مزوزوئیک در پهنه فارس داخلی (خاور – جنوب خاور شیراز)

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 53-64

10.22071/gsj.2017.97004.1245

طهمورث یوسفی؛ کورس یزدجردی؛ منوچهر قرشی؛ علیرضا شهیدی


4. تحلیل تنش دیرینه در سنگ‌های آذرین و رسوبی شمال قزوین در بازه زمانی ائوسن

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2015.43322

نیر بایسته هستی؛ عبدالله سعیدی؛ علیرضا شهیدی