نویسنده = محسن رنجبران
تعداد مقالات: 3
1. تعیین عوامل اصلی کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفت سفید، فروافتادگی دزفول شمالی

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 215-226

10.22071/gsj.2017.77997.1041

عایشه سلمانی؛ حسین رحیم پور بناب؛ محسن رنجبران؛ سید محسن آل علی


3. تحلیل محیط رسوب گذاری و پس از رسوب گذاری سازند فهلیان در تاقدیس‌های لار و خامی (پهنه ایذه)

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 81-94

10.22071/gsj.2016.50173

لیلا آزاد شهرکی؛ حسین رحیم‎پور بناب؛ محسن رنجبران؛ عبدالحسین کنگازیان