نویسنده = ابراهیم قاسمی‌نژاد
تعداد مقالات: 10
1. چینه نگاری زیستی، چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازند های دالان و کنگان در میدان گازی لاوان در خلیج فارس، با تأکید بر مرز پرموتریاس

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 169-180

10.22071/gsj.2017.78903.1055

سمیه بهارلوئی یانچشمه؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ حسین رحیم پور بناب؛ سید علی آقانباتی


2. بررسی دیرینه‌اقلیم سازند گورپی در جنوب استان ایلام بر پایه پالینومورف‌ها و روزن‌بران

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 245-252

10.22071/gsj.2017.53956

الهه زارعی؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد؛ افسانه ده‌بزرگی


3. تعیین ژرفای دیرینه سازند سروک در چاه AZ 354، میدان نفتی اهواز بر مبنای روزن‌داران پلانکتونیک و بنتیک

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 81-90

10.22071/gsj.2015.42585

محمد حسن کاظم زاده؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ حسین وزیری مقدم


4. دیرین‌بوم‌‌شناسی و محیط دیرینه شیل‌های ارغوانی قاعده سازند پابده در برش بیشه دراز جنوب باختر ایران

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 165-172

10.22071/gsj.2015.42601

جواد ربانی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ علیرضا عاشوری؛ محمد وحیدی‌نیا


5. پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش طالو (در شمال خاوری دامغان)، برمبنای داینوفلاژله‌ها

دوره 22، شماره 87، بهار 1392، صفحه 3-8

10.22071/gsj.2013.53825

زهره برومند؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد؛ محمود‌رضا مجیدی‌فرد


6. پالینواستراتیگرافی و بازنگری گروه شمشک در شمال اصفهان (کاشان – زفره) به کمک داینوفلاژله‌ها

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 99-106

10.22071/gsj.2012.54071

ابراهیم قاسمی ن‍ژاد؛ مصطفی اسدی؛ منوچهر شاهمرادی؛ سید علی آقانباتی؛ طیبه محتاط


7. زیست‌چینه‌نگاری و بررسی استفاده از روگوگلو بیژرینا در تعیین شوری دیرینه طبقات ماستریشتین در حوضه البرزمرکزی

دوره 20، شماره 80، تابستان 1390، صفحه 23-32

10.22071/gsj.2011.55133

مسعود اصغریان رستمی؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد؛ میثم شفیعی اردستانی؛ بهناز بلمکی


10. زیست‌چینه‌نگاری سازند آبدراز در برش الگو با استفاده از روزن‌بران پلانکتونیک

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 25-34

10.22071/gsj.2010.55427

میثم شفیعی اردستانی؛ ابراهیم قا سمی نژاد؛ حسین وزیری مقدم