1. استفاده از روش SIS برای وارون‌سازی یک‌بعدی داده‌های مگنتوتلوریک

هانیه مردمی؛ بهروز اسکویی

دوره 24، 94- زمین ساخت ، زمستان 1393، ، صفحه 335-340

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2015.43434

چکیده
  مطالعه حاضر به منظور معرفی توانایی روش وارون‌سازیSIS (Straigthforward Inversion Scheme)  برای مدل‎سازی یک‌بعدی داده‌های مگنتوتلوریک انجام می‌گیرد. برای اعمال این روش ابتدا مسئله غیرخطی به مسئله‎ای خطی تبدیل و سپس مسئله با استفاده از نرم کمینه غیر تکراری حل می‌شود. این روش که یک مدل هموار ارائه می‌دهد، ایستایی زیادی حتی در حضور نوفه دارد. ...  بیشتر