نویسنده = احمد کاظمی مهرنیا
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط کانه زایی عنصرآهن با ساختارهای خطی پی سنگی، به کمک مدل های فرکتالی چندگانه در منطقه بافق، ایران مرکزی

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 181-190

10.22071/gsj.2017.80444.1071

معصومه نبی لو؛ مهران آرین؛ پیمان افضل؛ احمد ادیب؛ احمد کاظمی مهرنیا