نویسنده = حامد مرادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی منشأ برخی عناصر در رسوبات سطحی استان سمنان و شمال خاوری اصفهان با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 297-308

10.22071/gsj.2017.50297

حامد مرادی؛ حسن محسنی؛ مجید معینی نجف‎آبادی؛ رضا بهبهانی