نویسنده = رضوان قاسمی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. تعیین چشمه‌های لرزه‌ای با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی فازی بهینه‌

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 61-70

10.22071/gsj.2017.54132

رضوان قاسمی نژاد؛ رحیم علی‌عباسپور؛ مسعود مجرب