1. سیکلواستراتیگرافی سازند آب دراز در خاور حوضه کپه داغ و تأثیر چرخه های میلانکوویچ

لیلی فاتح بهاری؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی

دوره 20، شماره 77 ، پاییز 1389، ، صفحه 57-62

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2010.55335

چکیده
  سازند آب­دراز(تورونین – سانتونین) یک توالی مارنی- کربناتی با سه واحد سنگ آهک گل­سفیدی- مارن آهکی است. این سازند در حوضه رسوبی کپه­داغ ازگسترش چشمگیری برخوردار است. چرخه‌های آهک گل­سفیدی - مارن آهکی یکی از اشکال ویژه رخساره کربناتی در این سازند است که به شکل ریتمیک در مقیاس دسی­متر تا ­متر واحدهای گل­سفیدی را تشکیل می­دهند. ...  بیشتر