کلیدواژه‌ها = لندفرم
تعداد مقالات: 3
1. پهنه‌بندی تحول کارست با استفاده از مدل آنتروپی نمونه موردی: تاقدیس نوا زاگرس شمال باختری

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 161-168

10.22071/gsj.2015.43275

محمد عباسی؛ سجاد باقری سیدشکری؛ مریم جعفری اقدم