1. پهنه‌بندی تحول کارست با استفاده از مدل آنتروپی نمونه موردی: تاقدیس نوا زاگرس شمال باختری

محمد عباسی؛ سجاد باقری سیدشکری؛ مریم جعفری اقدم

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ، زمستان 1393، ، صفحه 161-168

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2015.43275

چکیده
  تاقدیس نوا در باختر استان کرمانشاه واقع شده و با توجه به گستردگی سازندهای آهکی، وجود گسل‌ها و درزه‌های تکتونیکی و شرایط اقلیمی، دارای کارست تحول یافته‌ای است. هدف از این پژوهش، بررسی و پهنه بندی تحول کارست و شناخت میزان تأثیر عوامل مختلف توسعه کارست تاقدیس نوا می‌باشد. داده‌های اصلی تحقیق را نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی، خاک ...  بیشتر