1. زمین گردشگری (ژئوتوریسم): شاهراهی ماندگار و پایدار به‌سوی زیبایی آرمانی در زمین

عباس مهرپویا؛ علی اصغر مروت

دوره 21، شماره 81 ، پاییز 1390، ، صفحه 217-221

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2011.54385

چکیده
  با بنیاد قرار دادن خرد همگانی (Common Sense) و بهره‌گیری از ویژگی خردگرایی در انسان و پذیرش آن به عنوان ابزاری همگانی، پژوهش پیش رو به روشنگری در این باره می‌پردازد که زمین­گردی و گردشگری در طبیعت با فراهم آوردن بخت شایسته در دستیابی به داده­های بکر و دست­نخورده زمینی از راه کاوش و جستجوی خردگرایانه در طبیعت و رویارویی و نگرش در پدیده‌های ...  بیشتر