1. کاربرد شبکة عصبی نگاشت خود سامانده برای پهنه‌بندی رقومی زمین‌ساختی:راهکاری جدید برای پهنه‌بندی زمین‌ساختی ایران

احمد زمانی؛ مهناز ندائی

دوره 19، شماره 75 ، بهار 1389، ، صفحه 83-88

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2010.55441

چکیده
  یکی از اساسی‌ترین مباحث در علوم‌زمین، تهیه و رسم نقشه‌های مختلف پهنه‌بندی زمین‌ساختی است. روش‌های مرسوم و متداول در پهنه‌بندی زمین‌ساختی نه تنها با قضاوت‌های  ذهنی همراه است، بلکه تفسیر حجم بالای داده‌ها مشکل و در عمل خارج از توانایی‌ بشر است. برای پرهیز از این نواقص و اشکال‌ها، روش‌های علمی رقومی استخراج اطلاعات از داده‌ها ...  بیشتر