کلیدواژه‌ها = پایش حرارتی
1. پایش تغییرات حرارتی آتشفشان دماوند بر اساس دورسنجی با تصاویر سنجنده لندست

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 43-54

10.22071/gsj.2017.93384.1212

امیر اسکندری؛ صدرالدین امینی؛ فریبرز مسعودی