کلیدواژه‌ها = لرستان
تعداد مقالات: 4
4. معرفی رخداد کانه زایی تنگستن (مس) چینه سان- چینه کران در باختر ازنا، استان لرستان

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 107-120

10.22071/gsj.2010.57341

مریم عبدی؛ مجید قادری؛ نعمتاله رشیدنژاد؛ ابراهیم راستاد