کلیدواژه‌ها = سنندج- سیرجان
تعداد مقالات: 14
1. زمین‌شناسی و نحوه تشکیل کانسار منگنز حلب، جنوب‌باختر زنجان

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 207-218

10.22071/gsj.2018.89091.1150

امیر نادری؛ قاسم نباتیان؛ مریم هنرمند؛ حسین کوهستانی


2. رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 161-174

10.22071/gsj.2017.84283.1099

فتانه پورمحمد؛ حسین کوهستانی؛ امیرمرتضی عظیم زاده؛ قاسم نباتیان؛ میرعلی اصغر مختاری


12. تحلیل ساختاری پهنه برخوردی کوهزاد زاگرس در باختر الیگودرز

دوره 19، شماره 76، تابستان 1389، صفحه 149-158

10.22071/gsj.2010.55674

امیرحسین صدر؛ محمد محجل؛ علی یساقی


13. مراحل مختلف کانه‌زایی سولفیدی در کانسار سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد سرگز، شمال‌ باختر جیرفت، سنندج- سیرجان جنوبی

دوره 19، شماره 76، تابستان 1389، صفحه 85-94

10.22071/gsj.2018.55653

زهرا بدرزاده؛ مسیب سبزه‌ئی؛ ابراهیم راستاد؛ محمد هاشم امامی؛ دومینگو خیمنو


14. ویژگی‌های سنگ‌های آتشفشانی جوان در جنوب خاوری بیجار

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 151-156

10.22071/gsj.2010.55463

سید محمد حسین رضوی؛ علیرضا سیاره