کلیدواژه‌ها = سازند سرخ بالایی
تعداد مقالات: 4
1. زمین‌شناسی، کانه‌نگاری و ژنز کانه‌زایی مس چینه‌سان در منطقه تازه‌کند، شمال خاور تبریز

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 195-208

10.22071/gsj.2016.40911

سیمینه عنایتی کولایی؛ محمد یزدی؛ میرعلی‎اصغر مختاری


2. کانه‌زایی، کانی‌شناسی، ساخت و بافت کانسار مس رسوبی چهرآباد، شمال‌باختر زنجان

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 249-262

10.22071/gsj.2015.41770

زیبا بیکدلی؛ محمد ابراهیمی؛ قاسم نباتیان؛ میرعلی اصغر مختاری