کلیدواژه‌ها = ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی
تعداد مقالات: 4
1. «نگرشی نو بر جایگیری ماگما و فرگشت ساختاری شمال پهنه سیستان»

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 73-84

10.22071/gsj.2018.118283.1403

زینب اعتمادخواه؛ محمدمهدی خطیب؛ محمدحسین زرین کوب