موضوعات = چینه شناسی و فسیل شناسی
تعداد مقالات: 10
3. زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام)

دوره 28، شماره 110، زمستان 1397، صفحه 183-192

10.22071/gsj.2018.79020.1061

محمد حسن شکری؛ فاطمه هادوی؛ لیدا خدادادی؛ مرضیه نطقی‎مقدم؛ حسین کامیابی شادان


5. پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 319-326

10.22071/gsj.2017.91471.1187

محمد شریفی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ مریم اختری؛ مهدی صرفی؛ محسن یزدی مقدم


6. چینه نگاری زیستی، چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازند های دالان و کنگان در میدان گازی لاوان در خلیج فارس، با تأکید بر مرز پرموتریاس

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 169-180

10.22071/gsj.2017.78903.1055

سمیه بهارلوئی یانچشمه؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ حسین رحیم پور بناب؛ سید علی آقانباتی


7. ثبت شرایط آب و هوایی بارمین بر اساس تجمع نانوفسیل‌های آهکی در سازند گرو (برش قلعه‌دره)

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 27-36

10.22071/gsj.2017.75623.1025

مریم افتخاری؛ اعظم ماهانی پور؛ محمد داستان پور


9. چینه‌نگاری سازند شهبازان در حوضه لرستان

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 157-168

10.22071/gsj.2017.46623

اعظم عبدل‌نیا؛ ایرج مغفوری مقدم؛ داریوش باغبانی


10. چینه‌نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش های باغک و شوریجه - خاور حوضه کپه‌داغ

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2017.46723

مرضیه علامه؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه‌باد