موضوعات = زمین شناسی نفت
1. تعیین عوامل اصلی کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفت سفید، فروافتادگی دزفول شمالی

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 215-226

10.22071/gsj.2017.77997.1041

عایشه سلمانی؛ حسین رحیم پور بناب؛ محسن رنجبران؛ سید محسن آل علی