فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین (GSJ) - مقالات آماده انتشار