تعداد مقالات: 1466
101. تعیین روش بهینه برخورد با خطر زمین‌لغزش در مناطق روستایی با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم (DSS) ، مطالعه موردی زمین‌لغزش باریکان

دوره 17، شماره 65، زمستان 1386، صفحه 2-11

10.22071/gsj.2008.58164

جعفر غیومیان؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ ام البنین عطایی؛ محمد هادی داوودی؛ علی اکبر نوروزی


103. تکامل ریزساختاری سنگ‌کره گوشته‌ای افیولیتهای دگرگونی خوی، شمال باختر ایران

دوره 16، شماره 63، زمستان 1386، صفحه 2-17

10.22071/gsj.2008.58272

محمد رهگشای؛ ایمان منصف؛ هادی شفائی مقدم؛ محمد محجل


104. Geologic and geochemical investigation on the Mn veins in Jonub-E Sehchangi, SW Birjand, Southern Khorasan province (east Iran)

دوره 27، Special Journal-106، زمستان 1396، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2018.58346

Behnaz Barghi؛ Ali Asghar Calagari؛ Mohammad Hossein Zarrinkoub؛ Vartan Simmonds


105. داوران

دوره 27، شماره 106، زمستان 1396، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2018.59618


106. داوران

دوره 27، شماره 107، بهار 1397، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2018.64265


107. داوران

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2018.69521


108. داوران پاییز

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2018.80287


109. داوران

دوره 28، شماره 110، زمستان 1397، صفحه 2-2


110. داوران

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2019.88514


111. داوران

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 2-2


112. تحلیل هندسی،جنبشی و تعیین پارامترهای استرین براساس رگه‌های کششی سیگموئیدال در پهنه برشی بوشاد( افیولیت ملانژجنوب بیرجند،خاور ایران)

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 37-46

10.22071/gsj.2016.40679

ناصر نعیمی قصابیان؛ محمد مهدی خطیب؛ طاهره قاسمی رزوه؛ حمید نظری؛ محمودرضا هیهات


113. ریزساختار در پهنه‏ های میلونیتی جنوب سلماس (شمال باختر ایران)

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 21-38

10.22071/gsj.2016.40768

ربابه انتظاری؛ سید احمد علوی؛ محمدرضا قاسمی


116. داوران

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 2-2

10.22071/gsj.2016.41625


117. داوران

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 2-3

10.22071/gsj.2015.41664


118. داوران

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 2-3

10.22071/gsj.2015.41777


119. داوران

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2016.42134


120. داوران

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2015.42249


121. سخن سردبیر

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2015.42376


122. زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش کوه سفید، خاور رامهرمز

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 3-10

10.22071/gsj.2015.42555

سمیرا رحیمی؛ عباس صادقی؛ محمدرضا پرتوآذر


123. سنگ‌شناسی و سن‌سنجی U-Pb زیرکن در مجموعه نفوذی مارفیون، باختر کاشان

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 3-16

10.22071/gsj.2015.42736

مریم هنرمند؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ محمدهاشم امامی؛ قاسم نباتیان


124. داوران

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2015.42984


125. داوران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 3-3

10.22071/gsj.2015.43321