نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان‌زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه مغزه‌ای به طول 5/10 متر از آب‌های کم ژرفای ساحلی در منطقه بندرعباس (در محدوده بندر شهید رجایی) بر پایه نانوپلانکتون‌های آهکی مورد مطالعه قرار گرفت. 52 نمونه رسوبی از مغزه یادشده انتخاب شد و پس از آماده‌سازی، مورد مطالعه میکروسکوپی و عکس‌برداری قرار گرفت. 21 جنس و 35 گونه برای اولین بار از منطقه مورد مطالعه معرفی شد. در مغزه یادشده نانوفسیل‌هایی چون Emiliania huxleyi و Gephyrocapsa oceanica گونه‌های چیره بودند که بر پایه حضور فراوان این گونه‌ها می‌توان نتیجه گرفت که حوضه خلیج فارس یک دریای حاشیه‌ای است که در عرض های جغرافیایی پایین و مناطق کم ژرفا تشکیل شده است و فراوانی نانوپلانکتون‌ها در آن بالاست

کلیدواژه‌ها

هادوی، ف.، 1389 - معرفی نانوپلانکتون‌های آهکی رسوبات سطحی خلیج فارس، چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران- شیراز، 1389.
 
Al-Saadi, H. A., Hadi, R. A. & Hug, M. F., 1978- Preliminary studies on phytoplankton of northwest Persian Gulf. (I) related environmental factors, Chlorophyll content and phytoplankton species. Bangladesh Journal of Botany, 5 (1): 9-21.
 Bown, P. R. & Young, J., 1998- Techniques In: Bown, P.R., (Ed.). Calcareous nannofossil biostratigraphy. Kluwer Academic publisher, London: 16-28.
Bukry, D., 1974- Coccoliths as paleosalinity indicators. Evidence from the Black Sea. American Association of Petroleum Geologists. Memoire; In Degens, E.T., & Ross, D.A. (eds.), The Black Sea - geology, chemistry, and biology, no. 20, p. 353-363.
Bukry, D., King, A. S., Horn, M. K. & Manheim, F. T., 1970- Geological significance of coccoliths in fine-grained carbonate bands of postglacial Black Sea sediments. Nature 26 (5241), 156-158.   
Hulburt, E. M., Mhmoodian, F., Russell, M., Stalcup, F., Lalezary, S. & Amirhor, P., 1981- Attributes of the plankton flora at Bushehr, Iran. Hydrobiologia, 79: 51-63.
Kaemo, K. &  Sato, T., 2000- Biostratigaphy of Neogene calcareous nannofossils in the Caribbean and the eastern equatorial Pacific- Floral response to the emergence of the Isthmus of Panama: Marine Micropaleontology, 39, 201-218.
Kassler,  P., 1971- The structural and geomorphic evolution of the Persian Gulf. In: Purser, B.H., (Ed.), The Persian Gulf: Holocene carbonate sedimentation and diagenesis in a shallow epicontinental sea: Berlin and New York, Springer-Verlag, p. 11–32.
Lak, R., Mohammadi, A., Behbahani, R., Moeini, M. & Shidnia, S., 2010- Verification of the Persian Gulf Sea level changes in Holocene through sedimentary core obtained from sea floor of Bushehr neighboring areas, First International Conference of Applied Geology, Mashhad, Iran.
Martini, E., 1971- Nannoplankton und lagerungserscheinungen im Persischen Golf und im nördlichen Arabischen Meer :597-603.
Okada, H., 1983- Modern nannofossil assemblages in sediments of coastal and marginal seas along the western Pacific Ocean. Utrecht Micropaleontology Bulletin 30,171-187.