معرفی رودیست‌های سازند تاربور, در برش‌های سمیرم و خرم‌آباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، تهران، ایران

چکیده

رودیست‌های سازند تاربور در  km7 جنوب باختری سمیرم و km 10 شمال خرم­آباد مورد مطالعه قرار گرفته­اند. داده­های دیرینه‌شناسی نشان می‌دهد که سن سازند تاربور در هر دو برش ماستریشتین بوده و شامل مجموعه فراوانی از رودیست‌ها متعلق به گونه­هایی از تیره رادیو­لیتیده، هیپوریتیده و کاپرینیده است. این مجموعه فسیلی شباهت زیادی به مجمو‌عه‌های گزارش شده از جنوب ترکیه، مدیترانه خاوری­، عربستان و عمان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Rudist of Tarbur Formation, Semirum and Khorramabad Sections

نویسنده [English]

  • I. Maghfouri Moghaddam
Islamic Azad University, Ashtian Branch, Ashtian, Iran
چکیده [English]

Rudists of the Tarbur Formation, in 7 km southwest of Semirum and 10 km north of Khorramabad, have been studied. Paleontological studies indicate that the age of the Tarbur Formation in both sections is Masstrichtian, and has a rich macrofossil fauna of rudist. The important types of rudist include Radiolites, Hippurites and Caprinidae. The assemblage shows a close similarity with those reported from south Turkey, Mediterranean, Saudi Arabia and Oman.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rudist
  • Masstrichtian
  • Tarbur Formation
  • Zagros
  • Iran
خسرو تهرانی، خ. و  افقه، م.، 1383- میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تاربور در شمال شرق شیراز، مجله علوم زمین، شماره 12، صفحه 87-74.

خزائی، ا. ر.، 1374- مطالعه سیستماتیک فون آهکی رودیست­دار سازند کلات (کرتاسه فوقانی) در مقطع نمونه در حوضه کپه­داغ، رساله فوق لیسانس، دانشگاه فردوسی مشهد، 120 رویه.

محبوبی،ا.، خزائی، ا.  ر. و موسوی حرمی، ر.،1376- ریف رودیستی کرتاسه فوقانی در پلاتفرم کم­عمق کربناته شرق حوضه کپه­داغ، مجله علوم زمین، شماره 25 و 26 صفحه 25-18.

مطیعی. ه.، 1372- چینه­شناسی زاگرس، طرح تدوین کتاب سازمان زمین­شناسی، 536 رویه.

مغفوری مقدم، ا.، 1384- دیرینه شناسی و محیط دیرینه سازند تاربور در اطراف خرم آباد، مجله علوم زمین، سال 15، شماره58، صفحه 45-38

References

Alavi, M., 1994- Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: New Data and interpretation, tectono physics, Vol 229, pp 211-238

Altinlie, E., 1954- The geology of southeastern siirt. Publication of the university of Istanbul, faculty of sciences, B. 19(1),pp 1-13

Cestari, R. and Satorio, D., 1995- Rudist and Facies of the Priadriatic domain, Agip, 207 P.

James, G. A. and Wynd, I. G., 1965- Stratigraphic Nomenclature of Iranian Oil Conseortium Agreement Area A. A. P. G. Vol 84, PP 739-744.

Haq, B. U., hardenbol, I. and vail, P. R.,1988- Chronology of fluctuating sea level since the Triassic, sciene 135: 1153-65

Huckriede, R., 1961- Zur Geologie des Gebietes zwischen Kerman und Sagand (Iran), Beihefte zum Geologischen Jahrbuch (20) pp 56-79

Kalanty, A., 1976- Microbiostratigraphy of the sarvestan area, southwestern iran, N.I.O.C geol. No5.76p

Kuhn, O., 1933- Rudistae from eastern Persia-Records of the Geological survey of India,46:151-179

Lippard, S. J. and Skelton, A. W. and Guss, I. G., 1986- The ophiolith of northern oman, geological society of  London memoir, 11: 178p

Meric, E. and Gormuz, M., 2001- The genus Loftusia, Micropaleontology, Vol 47, PP 1-37.

Ozer, S., 1992- Presence of Rudist bearing limestone blocks derived from the Arabian platform in Gevas (Van) ophiolite. Mineral Res. Expl. Bull.,75-82.

Philip, J. and Platel, J. P., 1995- Stratigraphy and rudist biozonation of the Campanian- Masstrichtian of eastern Oman,Geol, 12 (2) PP 257-266.

Ross, D. I. and Skelton, P. W., 1993- Rudist Formation of the Cretaceous: A Paleoecological, Sedimentological and Stratigraphical review. In V. P. Wright (ed.), Sedimentology review, No, 1: Black Well Scientific Publication, Oxford, P 73-91.

Sharland, P. R., Ramond, A., Casey, M., Davis, R. B., Hal, S. H., Heward, A. P., Horbury, A. D. and Simmons, M. D., 2001- arabia plate sequence stratigraphy Geoarabia, special publication.

Steuber, T., 2002- Plate Tectonic Control on the evolution of cretaceous platform carbonates production. Geology 30, 25, 262.

Steuber, T., Loser, H., 2000- Species Richness and Abundance Patterns of Tethyan Cretaceous rudist bivalves (Mollusca: Hippuritacea) in the Central- eastern Nediterranean and Middle East, Analyzed From a Paleontlogical database, Paleogeography- Paleoclimatology, Paleoecology 162, PP 75-107.

Stoneley, R., 1974- Evolution of the continental margins bounding a former southern Tethys, Ih A.C. burk and C.L. drake Tethys in,(eds).The geology of continental margins, Springer, Berlin, Heidelberg.

Vogel, K., 1971- On the Upper Cretaceous in east Iran and in west and north Afghanistan, Geological Survey of Iran, Report20.pp56-79.