نمایه نویسندگان

آ

 • آبدیده، محمد ارزیابی نسبی زمین‌ساخت فعال با استفاده از تحلیل ریخت‌سنجی ، بررسی موردی حوضه آبریز رودخانه دز، جنوب باختری ایران [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 33-46]
 • آدابی، ، محمدحسین خاستگاه زمین‌ساختی سازند کاهار (نئوپروتروزوییک پسین) با استفاده از داده‌های تجزیه مودال و کانی‌های سنگین ماسه‌سنگ‌ها در برش نمونه، کوه کاهار، البرز مرکزی [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 3-12]
 • آدابی، محمد‌حسین شناسایی ترکیب کانی‌شناسی اولیه و نحوة کانسار‌سازی در کربناتهای معدن رباط (خمین- اراک) [دوره 17، شماره 66، 1386، صفحه 2-23]
 • آدابی، محمد حسین تحلیل هندسی چین‌خوردگی مرتبط با گسلش، مطالعه موردی: تاقدیس کاسه‌ماست، جنوب منطقه لرستان [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 149-164]
 • آدابی، محمد حسین بررسی های سنگ نگاری و ژئوشیمیایی دولومیت های بخش قربان سازند ساچون در برش تاقدیس قره، جنوب خاور شیراز [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 135-148]
 • آدابی، محمد حسین بررسی ویژگی‌های ژئوشیمیایی و رسوب شناسی سازند داریان در منطقه فارس: مطالعه موردی کوه سیاه و چاه شماره 1 سبزپوشان [دوره 21، شماره 81، 1390، صفحه 3-14]
 • آدابی، محمد حسین بررسی میزان آلایندگی ناشی از صنایع معدنی و فرآوری سرب و روی بر آب و خاک منطقه انگوران- دندی [دوره 21، شماره 81، 1390، صفحه 45-54]
 • آدابی، محمد حسین ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ‎های منشأ و نفت‎های خام میدان نفتی مارون با استفاده از دستگاه پیرولیز راک‎ایول (6) و کروماتوگرافی گازی (GC) [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 31-38]
 • آدابی، محمد حسین نانوستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در باختر منطقه کپه‌داغ (برش تکل‌کوه) [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 83-94]
 • آدابی، محمد حسین برخاستگاه ماسه‎سنگ‌های ژیوتین- فرازنین در مقطع کوه تیزی (شمال خاور کرمان)، ایران مرکزی [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 157-164]
 • آدابی، محمد حسین سنگ نگاری و ژئوشیمی دولومیت های سازند کنگان در خلیج فارس [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 165-174]
 • آدابی، محمد حسین ژئوشیمی سازند آسماری در مقاطع سطح الارضی تنگ سپو و تنگ بن در ناحیه استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 23-32]
 • آدابی، محمد حسین محیط رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی سازند فهلیان در برش نمونه (تاقدیس فهلیان) و میدان نفتی گچساران [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 33-44]
 • آدابی، محمد حسین تاریخچه رسوبگذاری، دیاژنز و زمین‌شیمی سازند تله-زنگ،جنوب لرستان [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 105-114]
 • آدابی، محمد حسین دیاژنز و ژئوشیمی سازند زیارت در برش نمونه توچال، (البرز) [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 153-163]
 • آدابی، محمد حسین استفاده از شکستگی‌ها در تفسیر ساختاری یک تاقدیس، مطالعه موردی: تاقدیس چناره، جنوب باختر ایران [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 33-44]
 • آدابی، محمد حسین تفسیر تاریخچه رسوبگذاری سازند جهرم در ناحیه بوشهر بر مبنای روزن‌داران کف‌زی و ایزوتوپ استرانسیم [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 169-176]
 • آدابی، محمد حسین توصیف انواع دولومیت‌ها در سازند شتری (محدوده کوهبنان)بر اساس مطالعات سنگ‌شناسی و زمین‌شیمیایی، با نگرشی بر نقش شیل‌های سازند سرخ شیل در تأمین یون منیزیم [دوره 18، شماره 69، 1387، صفحه 110-129]
 • آدابی، محمد حسین نگرشی نوین بر سازند نیزار بر اساس یافته‌های جدید فسیلی [دوره 17، شماره 65، 1386، صفحه 144-169]
 • آدابی، محمد حسین سنگ‎چینه‎نگاری و زیست‎چینه‎نگاری سازند پابده در برش روستای چهارده (پهنه ایذه، خوزستان) [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 137-150]
 • آدابی، محمدحسین سنگ نگاری و ژئوشیمی سنگ های رسوبی سیلیسی-آواری میوسن گستره نیریز (برش های روشن کوه و کوه آسکی) با تأکید بر خاستگاه و جایگاه زمین‌ساختی [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 3-18]
 • آدابی، محمدحسین ریزرخساره، مدل رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در شمال خاوری گسل زاگرس [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 281-290]
 • آدابی، محمدحسین بازسازی محیط رسوبی نهشته‌های آواری میوسن حوضه رسوبی زاگرس در برش‌های کوه آسکی و هورگان، گستره نیریز، حوضه زاگرس [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 23-34]
 • آدابی، محمدحسین مطالعه کانی‌شناسی اولیه کربنات‌های سازند نایبند با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی در مقاطع چینه‌شناسی داربیدخون، طرز، گیتری و کوهبنان، جنوب خاور ایران [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 203-216]
 • آدابی، محمدحسین کانی‎شناسی و ژئوشیمی گلسنگ‌های نئوپروتروزوییک کاهار در کوه کاهار (شمال باختر تهران) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 287-299]
 • آدابی، محمدحسین مطالعه ویژگی‌های ژئوشیمیایی سازند سروک در پهنه ایذه، منطقه زاگرس [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 299-310]
 • آدابی، محمدحسین ژئوشیمی سروک بالایی (بخش میشریف) و تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی این بخش در میادین سیری E وD [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 327-238]
 • آدابی، محمدحسین سنگ‌نگاری و ژئوشیمی دولومیت‌های سازند شتری در برش کلمرد، ایران مرکزی [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 61-72]
 • آدابی، محمدحسین دماسنجی و مدل تشکیل کانسارهای سولفیدی روی و سرب با سنگ میزبان کربناتی در ناحیه راور- بافق بر مبنای ایزوتوپ‌های پایدار گوگرد [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 3-8]
 • آدابی، محمدحسین دولومیتی شدن، ریزرخساره ها و تأثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند دالان بالایی در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 137-148]
 • آدابی، محمدحسین بایواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند کلات در ناودیس شیخ (شمال خاور بجنورد) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 237-246]
 • آدابی، محمدحسین فرایندهای دیاژنزی و تشخیص کانی شناسی اولیه کربنات های سازند آسماری در میدان نفتی کرنج (فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران) [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 197-208]
 • آذرپیکان، آمنه ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک منطقه معدن متروکه سرب- روی آی‎قلعه‎سی، جنوب خاور تکاب [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 129-138]
 • آذری، طاهره طراحی دو شبکه عصبی مصنوعی برای تعیین متغیرهای آبخوان محبوس نشتی [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 375-386]
 • آروین، محسن پتروژنز فعالیت آتشفشانی داسیتی و آندزیتی نئوژن ناحیه تل‌قربان- چاه‎برشک شمال شهربابک، کرمان- ایران [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 11-22]
 • آروین، محسن سنگ‌نگاری، شیمی کانی و سنگ‌زایی توده‌های نفوذی فلسیک مجموعه گنج، جنوب خاور ایران: با نگرشی بر محیط زمین‌ساختی آن [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 143-154]
 • آروین، محسن ژئوشیمی و پتروژنز آلکالی بازالت‎های کواترنری گندم بریان، شمال شهداد، استان کرمان [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 21-32]
 • آروین، محسن سنگ‌نگاری، منشأ و تحولات ماگمایی کمپلکس نفوذی خونرنگ، شمال باختر جیرفت، استان کرمان [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 207-220]
 • آروین، محسن کانی‎شناسی و سنگ‌شناسی باتولیت گرانیتوییدی چهارگنبد، جنوب باختر کرمان [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 107-118]
 • آروین، محسن استفاده از مدل‌سازی عددی به منظور برآورد سرعت هسته‌بندی و زمان رشد میکرولیت‌های پلاژیوکلاز در روانه‌های بازالت کواترنری گندم بریان، شمال خاور کرمان [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 199-204]
 • آروین، محسن شیمی کانی، منشا و تحولات ماگمایی باتولیت ساردوئیه، جنوب شرق کرمان [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 245-256]
 • آریافر، بهروز زیست‎چینه‎نگاری نهشته‏های الیگوسن و میوسن زیرین در امتداد یک برش ناحیه‎ای از چاه A در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 151-158]
 • آریایی، علی‌اصغر آمونیت‌های سازند آیتامیر در برش زاوین (خاور کپه‌داغ) و گزارش اولین فسیل دایناسور دریایی از کرتاسه ایران [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 39-45]
 • آریایی، علی اصغر نگرشی نوین بر سازند نیزار بر اساس یافته‌های جدید فسیلی [دوره 17، شماره 65، 1386، صفحه 144-169]
 • آرین، محمد علی بررسی ژئوشیمی و کانی‌شناسی مواد تشکیل دهنده گل‌فشان‌های حاشیه جنوب خاوری دریای مازندران و رسوبات بسترحاشیه دریا [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 383-392]
 • آرین، مهران تاثیر دیاژنز بر کیفیت مخزنی سازند داریان در میدان پارس جنوبی [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 165-178]
 • آرین، مهران بررسی رخساره‌های میکروسکوپی، محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنز مخزن داریان در میدان نفتی سلمان [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 267-278]
 • آرین، مهران زمین‌ساخت فعال حوضه رودخانه کارون بزرگ [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 13-28]
 • آرین، مهران ویژگی‌های هندسی و سازوکار جوان گسل شمال قزوین: بر پایه بررسی‌های ریخت‌زمین‌ساختی [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 29-38]
 • آرین، مهران سیمای ریخت‌زمین‌ساختی بادزن‌های آبرفتی در ارتباط با زمین‌ساخت جنبا (کوهستان شتری ، خاور طبس) [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 91-100]
 • آرین، مهران تحلیل هندسی تاقدیس‌های تو‌کاک وکمارون در ناحیه ایذه، زاگرس [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 191-200]
 • آرین، مهران نشانه های زمین ریختی زمین ساخت فعال حوضه آبریز جراحی- هندیجان (رودخانه‌های مارون- زهره) در جنوب باختر ایران [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 211-219]
 • آرین، مهران نشانه‌‌‌های زمین‌ریختی زمین‌ساخت فعال حوضه زهکشی چالوس در البرز، شمال ایران [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 273-280]
 • آرین، مهران تحلیل عناصر سبک چین در تاقدیس کرباسی، فارس داخلی- زاگرس [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 293-302]
 • آرین، مهران بررسی ژئوتکنیکی و پهنه‌بندی لرزه‌ای آبرفت در باختر تهران [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 333-343]
 • آرین، مهران بررسی تغییرات سطح نسبی آب دریا بر اساس تحولات رخساره‌ای پرمین پایانی، مثالی از عضو دالان بالایی در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 263-275]
 • آرین، مهران تعیین موقعیت کانسارهای مس پورفیری به کمک محاسبه ضریب خطوارگی تصویر در بخش شمالی دهج- ساردوییه [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 247-252]
 • آرین، مهران بررسی نو‌زمین‌ساخت پهنه گسلی مشا- شمال تهران برپایه ویژگی‌های ریخت‌زمین‌ساختی، البرز مرکزی، شمال ایران [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 41-52]
 • آرین، مهران ارزیابی توان حرکتی گسل مشا (در گستره باختر فیروزکوه تا شهرستانک) [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 123-126]
 • آرین، مهران تعبیر و تفسیر و وارونه‌سازی داده‌های لرزه‌نگاری شبه‌سه‌بعدی در میدان نفتی فردوسی، خلیج فارس [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 341-348]
 • آرین، مهران بررسی حرکات فرایشی گسل جرجافک توسط رودخانه‌های جبهه شمالی رشته‌کوه داوران [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 115-122]
 • آرین، مهران پهنه‌بندی گستره ایران بر پایه ضرایب لرزه‌خیزی( Rate (λو Mmax [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 99-104]
 • آرین، مهران تفکیک فاز‌های تنش دیرین با استفاده ازداده‌های سطوح لغزش گسلی در منطقه خلخال [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 297-302]
 • آرین، مهران ارتباط کانه زایی عنصرآهن با ساختارهای خطی پی سنگی، به کمک مدل های فرکتالی چندگانه در منطقه بافق، ایران مرکزی [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 181-190]
 • آرین، مهران پیشینه لرزه ای و برآورد آهنگ رسوبگذاری در آبرفت های جوان باختر تهران (چیتگر) با استفاده از داده های پارینه لرزه شناسی [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 169-178]
 • آرین، مهران توان لرزه‌زایی محدوده رفسنجان- زرند [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 207-212]
 • آرین، مهران تأثیر ساختارها بر روی رودخانه قزل‌اوزن [دوره 21، شماره 81، 1390، صفحه 55-60]
 • آرین، مهران تحلیل دینامیکی شکستگی‌های شمال منطقه ترود- معلمان(ایران مرکزی، جنوب خاور دامغان) [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 3-16]
 • آرین، مهران تحلیل شکستگی‌های مخزن آسماری میدان نفتی مارون (زاگرس) [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 87-96]
 • آرین، مهران نشانههای زمینریختی زمینساخت فعال حوضه طالقان‌رود، شاهرود و سفید‌رود در البرز مرکزی، شمال ایران [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 159-166]
 • آرین، مهران ارزیابی نسبی زمین‌ساخت فعال با استفاده از تحلیل ریخت‌سنجی ، بررسی موردی حوضه آبریز رودخانه دز، جنوب باختری ایران [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 33-46]
 • آرین، مهران نشانههای زمینریختی زمینساخت فعال حوضه رودخانه کرج در دامنه جنوبی البرز مرکزی، شمال ایران [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 67-74]
 • آرین، مهران تحلیل هندسی تاقدیس بنه‌کوه (زاگرس) [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 83-89]
 • آرین، مهران بررسی تأثیر محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند سروک در چارچوب چینه‌نگاری سکانسی، میدان نفتی کوپال [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 277-286]
 • آرین، مهران بررسی تنش دیرین بر پایه مطالعه شکستگی های موجود درپهنه برخوردی زاگرس منطقه کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 281-288]
 • آرین، مهران جایگاه ژئودینامیکی محدوده معدن مس وشنوه واقع در جنوب شرقی کهک( جنوب قم). [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 175-184]
 • آزاد، عباسعلی زیست‌چینه‌نگاری روزن‌بران پلانکتونیک چینه‌های آلبین میانی تا سنومانین در تاقدیس کبیرکوه، جنوب خاور ایلام [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 155-164]
 • آزاد، عباسعلی تغییرات سطح آب دریا برپایه روزن‌بران پلانکتون و ارتباط سیستم نافی آنها با ژرفای آب در سازند سروک، کبیرکوه، جنوب خاور ایلام [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 165-174]
 • آزادبخت، بهرام تحلیل فرسایشی و زمین‌ریخت‌شناختی حوضه‌های زهکشی در مخروط آتشفشانی دماوند [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 95-100]
 • آزادبخت، بهرام شناسایی شکل‌های ژئومورفولوژیک به منظور مدیریت محیط، مطالعه موردی؛ ورقه تخت‌سلیمان [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 119-126]
 • آزادبخت، سمیه سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند سورگاه در خاور خرم‌آباد [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 219-226]
 • آزاد شهرکی، لیلا تحلیل محیط رسوب گذاری و پس از رسوب گذاری سازند فهلیان در تاقدیس‌های لار و خامی (پهنه ایذه) [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 81-94]
 • آزادمهر، امیررضا بررسی فروشویی کانسنگ اکسیدی مس با استفاده از روش‌های زیست‌سازگار [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 253-260]
 • آزادی، عیسی ژئوشیمی و پتروژنز سری‌های بازالتی-آندزیتی افیولیت‌های سیه‌چشمه، شمال باختر خوی [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 131-136]
 • آسیابانها، عباس بررسی منشأ و محیط زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی پالئوژن زرجه‌بستان(شمال خاور قزوین) با استفاده از REE و HFSE [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 140-149]
 • آسیای صوفیانی، فریبا سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده‌های نفوذی در منطقه کانه‌زایی مس- مولیبدن- طلای قره‌چیلر (شمال‌خاور خاروانا، آذربایجان شرقی) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 227-240]
 • آفتابی، علیجان اهمیت اکتشافی و اقتصادی گوسان (کلاهک آهنی) در محدوده‌ معدنی مس- طلای چهارگنبد، سیرجان [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 189-200]
 • آفتابی، علیجان کاربرد روش‌‌ آماری چندمتغیره برای تفکیک و منشأ عناصر سمی در رسوبات محدوده معدنی مس- طلای چهارگنبد، سیرجان [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 157-166]
 • آفتابی، علیجان بررسی هاله‌های دگرسانی-کانی‌زایی و الگوی پراکندگی مس، مولیبدن، طلا و نقره در کانسار مس پورفیری میدوک، شهربابک، کرمان [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 45-54]
 • آفتابی، علیجان ژئوشیمی و متالوژنی سنگ‌های کلسیمی- قلیایی ، شوشونیتی و آداکیتی درارتباط با کانسارسازی مس – مولیبدن پورفیری و رگه‌ای در کمربند آتشفشانی نفوذی دهج – ساردوئیه ، کرمان [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 161-172]
 • آفرین، محمد رسوب‌شناسی و ژئوشیمی رسوبات سیلیسی‌ آواری (ترشیری- کواترنری) سواحل خاوری چابهار، جنوب‌ خاور سیستان و بلوچستان [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 85-97]
 • آق‌آتابای، مریم بررسی ویژگی پیش‌نشانگری ابعاد فرکتالی پیش از زمین‌لرزه بلده- کجور، البرز مرکزی [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 127-132]
 • آق‌آتابای، مریم تحلیل ساختاری پهنه گسلی لاهیجان- البرز باختری [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 13-18]
 • آقا ابراهیمی سامانی، بهرام سن‌یابی لرزه‌خیزی گسل اهواز و جابه‌جایی مسیر رودخانه کارون با استفاده از ترمولومینسانس و مطالعات ژئوتکنیک و شناسایی گسل‌های نوشناخته در پروژه قطار شهری اهواز [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 69-79]
 • آقابابالو، بابک زیست‌زون‌بندی سازند مبارک در برش لب‌رود (شمال دامغان) بر پایه بازوپایان [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 11-18]
 • آقابابایی، حمید برآورد مقدارکربن آلی کل با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی در میدان نفتی بینک، استان بوشهر [دوره 17، شماره 66، 1386، صفحه 60-67]
 • آقابابایی، حمید بررسی و مدل‌سازی تأثیر شیب‌داری درزه‌ها بر سرعت چالزنی در معادن روباز [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 86-92]
 • آق‌اتابای، مریم الگوی توزیع زمانی زمین‌لرزه‌های جنوب خاور زاگرس [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 245-254]
 • آق‌اتابای، مریم تجزیه و تحلیل چندفرکتالی مراکز سطحی زمین‌لرزه‌های استان گلستان [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 123-128]
 • آق اتابای، مریم سنجش کمی توزیع مکانی_ زمانی پس‌لرزه‌های زمین‌لرزة 1385 درب آستانه ( سیلاخور)، باختر ایران [دوره 17، شماره 65، 1386، صفحه 70-79]
 • آقاجانی، حمید برآورد موقعیت افقی و ژرفای بی‌هنجاری‌های گرانی به کمک گرادیان کل بهنجار شده [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 169-176]
 • آقاجانی مرسا، سهیلا منشأ رگه‌های پلی‌متال اپی‌ترمال در منطقه نیکوییه (باختر قزوین) بر اساس مطالعات کانی‌شناسی، دگرسانی و میانبار سیال [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 157-168]
 • آقاجری، لطف‌الله پهنه‌بندی ساختاری و ریخت‌زمین‌ساختی کپه‌داغ خاوری [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 125-134]
 • آقاحسینی، سید احمد تأثیر واحد نمکی سازند سرخ زیرین روی ساختارهای جنوب البرز مرکزی "روش مدل‌سازی فیزیکی [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 87-98]
 • آقازاده، مهراج پتروژنز و تعیین سن U-Pb توده‌های نفوذی کانسار مس سرچشمه [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 291-312]
 • آقازاده، مهراج پتروژنز و سن‌سنجی (U-Pb (SHRIMP توده‌های نفوذی طارم [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 3-20]
 • آقازاده، مهراج سنگ شناسی و پتروژنز لامپروفیرهای آلکالن و کالک‌آلکالن شمال باختر ایران [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 87-102]
 • آقازاده، مهراج پلوتونیسم شوشونیتی، آداکیتی (C-type)و لامپروفیری پس از برخورد در توده خانکندی، ارسباران (شمال باختر ایران) [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 173-188]
 • آقانباتی، سید علی تحلیل رخساره‌ای و محیط‌های رسوبی نهشته‌های کرتاسه بالایی شمال بندان (برش دغال) [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 39-46]
 • آقانباتی، سید علی زیست‎چینه‎نگاری کنودونت‎های مرز پرمین– تریاس در برش کوه باغوک (شمال باختری آباده) [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 285-294]
 • آقانباتی، سید علی زیست‎چینه‎نگاری نهشته‏های الیگوسن و میوسن زیرین در امتداد یک برش ناحیه‎ای از چاه A در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 151-158]
 • آقانباتی، سید علی مطالعه سیستم پرمین در برش باغ‌ونگ، جنوب ناحیه شیرگشت (ایران مرکزی) [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 53-62]
 • آقانباتی، سید علی چینه نگاری زیستی، چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازند های دالان و کنگان در میدان گازی لاوان در خلیج فارس، با تأکید بر مرز پرموتریاس [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 169-180]
 • آقانباتی، سید علی تعیین مرز اشکوب های باتونین-کالووین (ژوراسیک میانی) بر پایه چینه نگاری مغناطیسی در برش گل بینی، البرز خاوری، ایران [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 19-30]
 • آقانباتی، سید علی زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های تریاس در برش روته در بلندی‌های البرز (شمال تهران) [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 11-18]
 • آقانباتی، سید علی پالینواستراتیگرافی و بازنگری گروه شمشک در شمال اصفهان (کاشان – زفره) به کمک داینوفلاژله‌ها [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 99-106]
 • آقانباتی، سید علی بررسی میزان آلایندگی ناشی از صنایع معدنی و فرآوری سرب و روی بر آب و خاک منطقه انگوران- دندی [دوره 21، شماره 81، 1390، صفحه 45-54]
 • آقانباتی، سید علی زیست ‌چینه‌نگاری نهشته‌های الیگوسن و میوسن زیرین (سازند‌های پابده، آسماری، گچساران و میشان) بر اساس روزن‎بران در جنوب باختر جهرم ، در فارس داخلی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 157-166]
 • آقانباتی، سید علی مطالعه زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش پلدختر (تاقدیس کوه سلطان)با استفاده از نانوفسیل‌های آهکی [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 183-188]
 • آقانباتی، سید علی بررسی و مقایسه رسوبات کرتاسه زیرین در دو حوضه رسوبی کپه داغ و ایران مرکزی [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 115-122]
 • آقانباتی، سید علی زیست‌چینه‌نگاری سازند شیرگشت در کوه‌های کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونت‌ها [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 28-37]
 • آقانباتی، سید علی زیست‌ چینه‌ نگاری پاره سازندهای اول و دوم برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس بر اساس کنودونتها [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 150-163]
 • آقانباتی، سید علی بررسی سنگ چینه نگاری وزیست چینه نگاری سازند سروک در برش الگو [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 155-164]
 • آقانباتی، سیدعلی سنگ‌نگاری و ژئوشیمی دولومیت‌های سازند شتری در برش کلمرد، ایران مرکزی [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 61-72]
 • آقانباتی، سیدعلی چینه‌شناسی، دیرینه شناسی و محیط رسوبی ردیف‌های کرتاسه بالایی برش بهار، جنوب اصفهان (ایران مرکزی) و مقایسه آن با برش تاقدیس پشت جنگل (جنوب - خاور لرستان) [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 309-318]
 • آقانباتی، سیدعلی زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی در بخش بالایی سازند گورپی- بخش ابتدایی سازند پابده (شیل ارغوانی) در یال شمال‌ خاوری تاقدیس کوه گورپی [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 187-198]
 • آقانباتی، سیدعلی زیست‌چینه‌نگاری فوزولین‌های پرمین زیرین سازند چیلی (عضوگروه خان) در ناحیه کلمرد، خاور ایران مرکزی (برش راهدار) [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 75-82]
 • آقانباتی، سیدعلی هم‌ارزی ردیفهای سنگی و زیستی کامپانین–ماستریشتین در دو حوضه کپه‌داغ و ایران مرکزی [دوره 17، شماره 65، 1386، صفحه 26-35]
 • آقانباتی، سیدعلی مطالعه روزن‌داران پلاژیک و زیست‌زون‌بندی سازند آب دراز [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 126-135]
 • آقایی آرایی، عطاء مقایسه تأثیر آهک زنده و شکفته بر ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک اصلاح شده [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 14-21]
 • آقایی‌زاده ظروفی، رضا ارائه روشی تلفیقی مبتنی بر الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل و پردازش تصویر برای شناسایی شکستگی‌ها در نمودار تصویری [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 141-150]
 • آلتنبرگر، اووه ماهیت ژئوشیمیایی سرپانتینیت های مجموعه اولترامافیک- مافیک مشهد شاهدی بر فرورانش پوسته اقیانوسی پالئوتتیس در شمال خاور ایران [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 15-26]
 • آل‌علی، سید محسن ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی و تعیین سن ایزوتوپی سازند دشتک در ناحیه خلیج فارس، فارس و ایذه [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 185-198]
 • آل علی، سید محسن محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند کنگان در میدان پارس جنوبی [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 65-74]
 • آل علی، سید محسن تعیین عوامل اصلی کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفت سفید، فروافتادگی دزفول شمالی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 215-226]
 • آل علی، سید محسن بررسی سنگ چینه نگاری وزیست چینه نگاری سازند سروک در برش الگو [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 155-164]
 • آل علی، سیدمحسن تنوع زیستی دیرینه روزن‌بران کوچک پرمین (یاختاشین تا جلفین) بر پایه چینه‌نگاری سنگی و زیستی در برش آب‎گرم قزوین [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 127-138]
 • آل علی، محسن ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جهرم در برش سالدوران و دشت زری، شهرکرد، زاگرس مرتفع [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 115-124]
 • آل یاسین، سیدمحمدامین بررسی گونه‌های گیاهی برای امکان‌سنجی اکتشاف کرومیت به روش بیوژئوشیمیایی در افیولیت‌های خواجه‌جمالی، نیریز، ایران [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 19-28]
 • آلیانی، فرهاد آشکارسازی زون‌های دگرسانی کانسار آهن حاجی‌آباد، با استفاده از داده‌های (SWIR+VNIR) سنجنده ASTER [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 73-80]
 • آلیانی، فرهاد مطالعه سنگ‌نگاری و سیستم درزه منطقه بیستون به منظور پی بردن به علل فرسایش سنگ‌نوشته بیستون [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 92-96]
 • آلیانی، فرهاد سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Sr-Nd توده‌های گرانیتوئیدی غرب زنجان ( شمال‌غرب ایران) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 289-302]
 • آمیغ‌پی، معصومه بررسی ویژگی‌های زمین‌ساخت زمین‌لرزه ششم آذرماه 1384 جزیره قشم به روش حل معکوس با استفاده از مشاهدات تداخل‌سنجی راداری و الگوریتم ژنتیک [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 343-350]
 • آمیغ‌پی، معصومه مطالعه میدان تغییر شکل بعد‌لرزه‌ای زمین‌لرزه 1382 بم با استفاده از تکنیک پراکنش کننده-های دائمی [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 209-216]
 • آمیغ‌پی، معصومه بررسی فرونشست یزد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری و ترازیابی دقیق [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 157-164]
 • آمیغ پی، معصومه ارائه یک راهبرد برای تکرار ترازیابی دقیق در مقیاس محلی با هدف تعیین زمین‌ساخت و ژئودینامیک ارتفاعی در ایران [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 273-260]
 • آهنگری، معصومه بررسی منشأ آمفیبول در هورنبلند- گابروهای الیوین‌دار شمال‌باختری سلماس- شمال‌باختری ایران [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 223-232]
 • آهی‌فر، آذین زیست‌چینه‌نگاری سازند پابده بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در تاقدیس گورپی [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 107-120]
 • آیت، محمد قاسم معرفی روش حفاری جدید کوپراد (COPROD) و مقایسه این روش‌ با دیگر روش‌های حفاری تولیدی مرسوم در معادن روباز، با بررسی امکان کاربرد آن در معادن ایران [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 143-148]
 • آیتی، فریماه کانی‌شناسی و خاستگاه گارنتیت‌های آهن‌دار محدوده چوگان- شمال میمه [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 3-12]

ا

 • اباذری، مرضیه ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی گدازه‌های ترشیری منطقه عباس‌آباد (شمال خاور سربیشه)، خراسان جنوبی [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 41-50]
 • ابدالی، شهلا کانی‌سازی و زمین‌شیمی عناصر خاکی کمیاب افق لاتریتی حیدرآباد، جنوب ارومیه، استان آذربایجان ‌غربی [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 195-204]
 • ابدی چالکسرایی، امیررضا مقایسه روش‌های شبکه عصبی مصنوعی، LogR∆ و آنالیز خوشه‌ای برای ارزیابی مقدار کربن آلی در سازندهای محتوای هیدروکربن [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 159-170]
 • ابراهیم‌زاده اردستانی، وحید شناسایی ساختار زیر سطحی و شکستگی‌های دشت امان‎آباد در جنوب خاوری اراک با برگردان‌سازی داده‌های گرانی [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 85-100]
 • ابراهیم‌زاده اردستانی، وحید اهمیت انتخاب مشخصه در کاربرد هوش مصنوعی در برآورد ژرفای تاقدیس توسط داد‌ه‌های گرانی [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 141-148]
 • ابراهیم‌زاده اردستانی، وحید تفسیر ساختار سنگ‎کره و پوسته در منطقه زاگرس با استفاده از مدل‌سازی داده‎های ارتفاعی، ژئویید و میدان پتانسیل (گرانی و مغناطیس) [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 119-128]
 • ابراهیم‌زاده اردستانی، وحید مدل‌سازی وارون دوبعدی غیرخطی داده‌های گرانی‌سنجی منطقه مغان با استفاده از روش مارکوارت-‌ لونبرگ [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 13-20]
 • ابراهیمی، بابک به کار‌گیری سیستم اطلاعات جغرافیایی برای ارزیابی پتانسیل گسترش کارست‌سنگ‌های کربناتی زاگرس بر پایه عامل‌های آب‎زمین‎شناختی و اقلیمی [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 333-348]
 • ابراهیمی، سوسن مطالعات کانی‌شناسی و میانبار‌‌های سیال ذخیره طلای اپی‌ترمال شرف‌آباد، شمال باختر ایران [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 149-154]
 • ابراهیمی، فاطمه نقش زمین‌لرزه و رویدادهای تاریخی در ویرانی شهر شادیاخ [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 179-185]
 • ابراهیمی، محمد تعیین محیط زمین‏ساخت- ماگمایی سنگ‌های آتشفشانی شمال ‌خاور تالاب گاوخونی بر پایه داده‌های ژئوشیمیایی [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 84-94]
 • ابراهیمی، محمد سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی اسیدی و پرلیت‌های آق‌کند، شمال زنجان [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 99-110]
 • ابراهیمی، محمد سنگ‌شناسی و ژئوشیمی توده گرانیتوییدی همیجان و سنگ‌های اسیدی همراه (جنوب‌ باختر بهاباد، ایران مرکزی) [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 223-236]
 • ابراهیمی، محمد کانه‌زایی، کانی‌شناسی، ساخت و بافت کانسار مس رسوبی چهرآباد، شمال‌باختر زنجان [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 249-262]
 • ابراهیمی، محمد مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ژنز کانه زایی مگنتیت- آپاتیت همیجان، جنوب ‌باختر بهاباد، استان یزد [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 83-100]
 • ابراهیمی، محمد رخداد معدنی آرپاچای، شمال تکاب: کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه در پهنه فلززایی تکاب- انگوران- تخت سلیمان [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 281-296]
 • ابراهیمی، محمد سنگ‌نگاری و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی شمال زاویه، جنوب ‌باختر کرج [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 63-74]
 • ابراهیمی، محمدرضا مدل‌سازی تنش القایی ناشی از وزن دریاچه گتوند علیا بر روی گسل گلستان [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 193-202]
 • ابراهیمی، محمدرضا بررسی ناهمگنی‌های تنش با استفاده از ضریب b در زمین‌لرزه‌های القایی مخزن در گستره سد مسجد سلیمان (جنوب باختر ایران) [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 105-110]
 • ابراهیمی، محمدرضا لرزه‌خیزی القایی در مخزن سد مسجد سلیمان (جنوب باختر ایران) [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 95-102]
 • ابراهیمی نصرآبادی، خسرو مطالعات دورسنجی پهنه‌های دگرسانی محدوده اکتشافی دهن‌قلعه، شمال باختری بردسکن [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 199-208]
 • ابریشمی مقدم، حمید ارائه یک روش جدید و مؤثر به منظور بهبود کیفیت تصاویر SAR بر مبنای استخراج وابستگی‌های بین مقیاسی در حوزه موجک [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 17-22]
 • ابوتراب، شهرزاد پتانسیل‌یابی طلای اپی ترمال در برگه 1:100000 اردستان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 111-124]
 • ابولی پور، مصطفی کانه‌زایی مس چینه‌کران نوع مانتو (Manto-type) در آندزیت پورفیر پیروبیتومن‌دار کشکوییه رفسنجان، زیرپهنه دهج-ساردوییه [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 123-144]
 • ابینگ، یورک تفسیر ساختار سنگ‎کره و پوسته در منطقه زاگرس با استفاده از مدل‌سازی داده‎های ارتفاعی، ژئویید و میدان پتانسیل (گرانی و مغناطیس) [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 119-128]
 • اثنی‌عشری، امیر سن سنجی توده نفوذی کوه‌دم، دایک‌ها و آنکلاوهای موجود در آن به روش اورانیم-سرب [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 145-154]
 • اثنی عشری، امیر بررسی ترکیب سنگ منشأ و دلیل لایه‌بندی در کانسار بوکسیت جاجرم (شمال خاور ایران) با استفاده از داده‌های زمین‌شیمیایی [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 38-51]
 • اجل‎لوئیان، رسول تأثیر آب‌های شور بر تغییر ویژگی‌های مهندسی ماسه‎سنگ‌ها [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 251-260]
 • اجل ‏لوئیان، رسول نقش شرایط زمین‎شناسی و سنگ‎شناسی سازندها در رخداد مخاطرات حفاری (مطالعه موردی تونل قمرود) [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 151-162]
 • اجل ‏لوئیان، رسول بررسی اشکال انحلالی سطحی و میزان توسعه آب زیرزمینی در ساختگاه قطعه 4 تونل قمرود [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 29-40]
 • اجلالی، ایرج بررسی هیدروژئوشیمیایی آب مناطق مجاور پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد با استفاده از نمودار‌های ترکیبی، نمایه‌های اشباع و نسبت‌های یونی [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 71-84]
 • اجل لوئیان، رسول ارزیابی فرسایش‌پذیری نهشته‌های دلتای سـفیدرود بر اسـاس شـاخص‌های زمین‌شناسی مهندسی [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 99-108]
 • اجل لوئیان، رسول ضرورت بازنگری سرفصل‎های آموزشی و پژوهشی دانشکده‎های زمین‎شناسی جهت رویکرد به کاربردهای تکنولوژیکی در صنایع (با نگرش ویژه به فناوری تونل‎سازی مکانیزه) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 3-12]
 • احتشامی معین‌آبادی، محسن تعیین شرایط دگرشکلی پهنه گسل مشا با استفاده از دادههای ریزساختاری و میانبارهای سیال [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 87-97]
 • احدنژاد، وحید سنگ‌شناسی توده‌های نفوذی کمپلکس گرانیتوییدی جبال بارز (خاور و جنوب‌ خاور جیرفت) [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 3-16]
 • احدنژاد، وحید تعیین ماهیت میانبارهای ماگمایی گرانیت‌های مجموعه پلوتونیک ملایر با تکیه بر روش‌های ژئوشیمیایی و آماری [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 129-140]
 • احراری رودی، محی الدین زمین گردشگری در چابهار [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 46-55]
 • احسانی، جهانبخش نشانه های زمین ریختی زمین ساخت فعال حوضه آبریز جراحی- هندیجان (رودخانه‌های مارون- زهره) در جنوب باختر ایران [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 211-219]
 • احمدزاده، غلامرضا پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی پتاسیک و فوق پتاسیک پس از برخوردی پلیو کواترنری در شمال باختر مرند [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 79-86]
 • احمدنژاد، فرهاد کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و منشأ کانسار بوکسیت کارستی باگوشی، شمال غربی استان فارس، ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 269-280]
 • احمدنیا، عبدالحسین تحلیل هندسی و جنبشی تاقدیس سلطان در کمربند چین خورده ـ رانده زاگرس و استفاده از آن در برآورد بستگی گروه دهرم [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 14-27]
 • احمدی، احمدرضا ژئوشیمی و سن‌سنجی اورانیم- سرب سنگهای گرانیتوئیدی شمال سامان [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 109-120]
 • احمدی، احمدرضا منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی دایک‌های شمال مشهد اردهال [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 187-198]
 • احمدی، احمدرضا تشخیص دو فاز مختلف از توده‌های گرانیتوییدی دگرگون‌شده در تاقدیس کوه سفید توتک بر اساس سن‎سنجی اورانیم- سرب [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 57-66]
 • احمدی، احمدرضا منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی فعالیت آتشفشانی کواترنری دره الموت [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 57-66]
 • احمدی، سیدجواد زمین‌شناسی و الگوی ساختاری حوضه رسوبی انارک- تلمسی [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 315-320]
 • احمدی، طیبه بقایای میکروسکوپی ماهیان دونین پسین-کربنیفر پیشین کرمان [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 131-142]
 • احمدی، علی ژئوشیمی رسوب‌های رودخانه سرباز در جنوب خاور ایران به منظور تعیین منشأ رسوب‌ها و تأثیر آن بر آلودگی‌های زیست محیطی [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 237-250]
 • احمدی، علی دگرگونی پیشرونده در متاپلیت‌های کمپلکس دگرگونی ده‌سلم، خاور بلوک لوت، به استناد دماسنجی زوج گارنت- بیوتیت [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 325-338]
 • احمدی، علی سنگ‌شناسی و ژئوشیمی دایک های مزوکرات و ملانوکرات در پیکره گرانودیوریتی لخشک، شمال باختر زاهدان [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 149-162]
 • احمدی، علی بررسی محیط فیزیکوشیمیایی در کانسار مس پورفیری سونگون با استفاده از ویژگی‎های شیمیایی کانی‎ها (شمال خاور تبریز) [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 47-54]
 • احمدی، علی ویژگی های ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگ های آذرین خروجی کوله سنگی- ملک سیاه کوه، شمال زاهدان، شرق ایران [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 61-72]
 • احمدی، کامیار تعیین مرز گاز و نفت با انجام مطالعات بررسی تغییرات دامنه لرزه‎ای بر پایه دورافت در یکی از مخازن ماسه‌ای جنوبی کشور [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 136-140]
 • احمدی، کامیار بهینه سازی تعیین رده رخساره‌های پتروفیزیکی با تحلیل سریع مؤلفه های مستقل و تبدیل کسینوسی گسسته پایه K نزدیک ترین همسایه در میدان مارون مخزن آسماری [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 25-34]
 • احمدی، محمدحسن کانی‌شناسی و دگرسانی گرمابی سامانه رگه‌ای اپی‌ترمال در منطقه اکتشافی مطرآباد، شمال خاور ایران [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 155-164]
 • احمدی، محمد مهدی بررسی ژئوتکنیکی و پهنه‌بندی لرزه‌ای آبرفت در باختر تهران [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 333-343]
 • احمدی، مرتضی اثر هاله خرد شده در حفاری انفجاری بر تحلیل عددی سه-بعدی تغییرشکل‌های تونل با نگرشی ویژه بر کیلومتر 10 تونل گاوشان [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 57-64]
 • احمدی، مرتضی استفاده از روش مونت‌کارلو ترکیبی برای یافتن سطح بحرانی شکست در شیروانیها [دوره 17، شماره 66، 1386، صفحه 74-85]
 • احمدی، وحید دوکفه‌ای‌ها و خارداران سازند کژدمی در برش‌های چینه‌شناسی سیوند و کوه خانه‌کت در نواحی شمال و شمال خاوری شیراز [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 179-188]
 • احمدی، وحید بررسی سیستماتیک و زیست‌چینه‌ای میکروکوپرولیتس‌های سخت پوستان ژوراسیک بالایی کرتاسه زیرین در شمال خاوری و خاور شیراز (استان فارس) [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 131-134]
 • احمدی، وحید معرفی گاستروپودهای سازند آسماری در برش های چینه‌شناسی شمس‌آباد و رونیز در جنوب خاور شیراز (استان فارس) [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 95-102]
 • احمدی، وحید زون‌بندی زیستی و دیرینه‌بوم‌شناسی روزن‌داران کف‌زی پالئوسن پسین تا میوسن پیشین در شمال و جنوب خاوری شیراز [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 50-69]
 • احمدی‎پور، حمید تحولات پتروژنزی و محیط زمین‌ساختی هارزبورژیت‌های مجموعه اولترامافیک آب‍بید (خاور حاجی‎آباد، استان هرمزگان) [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 221-232]
 • احمدی‎پور، حمید سنگ‎نگاری، شیمی‌کانی‌ها و منشأ دایک‌های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور – کرمان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 3-16]
 • احمدیان، جمشید تعیین محیط زمین‏ساخت- ماگمایی سنگ‌های آتشفشانی شمال ‌خاور تالاب گاوخونی بر پایه داده‌های ژئوشیمیایی [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 84-94]
 • احمدیان، جمشید سن سنجی توده نفوذی کوه‌دم، دایک‌ها و آنکلاوهای موجود در آن به روش اورانیم-سرب [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 145-154]
 • احمدیان، جمشید مطالعه منطقه‌بندی بلورهای فلدسپار در سنگ‌های نفوذی کوه‌دم [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 133-146]
 • احمدیان، جمشید شیمی‌کانی و پتروژنز دایک‌های لامپروفیری کالک‌آلکالن معادن سونگون و هفت‌چشمه (استان آذربایجان‌ شرقی، ایران) [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 47-60]
 • احمدیان، جمشید فرایندهای مؤثر در تکوین توده نفوذی کوه‌دم، شمال خاور اردستان: با تکیه بر شواهد ژئوشیمیایی و ایزوتوپی [دوره 21، شماره 81، 1390، صفحه 191-200]
 • احمدیان، جمشید سنگ‌زایی گرانیتوییدهای پتاسیک مجموعه نفوذی کال کافی (شمال خاوری انارک) با استفاده از شاخصهای کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 154-163]
 • احمدیان، سیران آرایش هندسی مسیرهای در گستره کن-کرج (بخش جنوبی البرز مرکزی) بر پایه وارون‌سازی چند مرحله‌ای [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 140-149]
 • احمدی‌پور، حمید ژئوشیمی عناصر گروه پلاتین (PGE) و کروم اسپینل در پریدوتیت‌های کمپلکس فرابازی آبدشت کرمان، جنوب خاور ایران [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 173-186]
 • احمدی‌پور، حمید بازسازی محیط زمین‌شناسی سنگ مادر مجموعه های دگرگونی گل گهر، روتشون و خبر (جنوب باختر بافت، استان کرمان) [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 253-264]
 • احمدی‌پور، حمید شیمی کرومیت، رهیافتی به منشأ توده اولترامافیکی شمال خاور حاجی‌آباد، استان هرمزگان [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 203-214]
 • احمدی‌پور، حمید تکوین ساختاری بخش باختری مجموعه اولترامافیک- مافیک ده شیخ، کمربند آمیزه افیولیتی اسفندقه- فاریاب [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 201-212]
 • احمدی پور، حمید تحلیل ریزساختارها و سازوکارهای دگرشکلی بخش خاوری مجموعه اولترامافیک- مافیک ده‌شیخ، منطقه اسفندقه، جنوب استان کرمان [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 159-166]
 • احمدی پور، حمید مطالعات رخساره‌شناسی آتشفشان بیدخوان (استان کرمان) [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 111-122]
 • احمدی پور، حمید بررسی رخساره‌شناسی و محیط تشکیل توالی‌های آتشفشانی کوه چهل‌تن، واقع در جنوب باختر بردسیر (استان کرمان) [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 103-112]
 • احمدی پور، حمید بررسی ژنز و خاستگاه ژئودینامیکی کرومیتیت های نیامی مجموعه اولترامافیک آب بید (جنوب استان کرمان) [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 303-314]
 • احمدی پور، حمید سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و سنگ‌زایی گدازه‌ها و دایک‌های منطقه ابارق (استان کرمان) [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 130-139]
 • احمدی ترکمانی، اصغر دگرریختی ستبرپوست و نازک پوست در گستره ماه‌نشان، زنجان، شمال باختر ایران [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 299-306]
 • احمدی‌خلجی، احمد مطالعات کانی‌سازی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ پایدار (S و O) کانسار اسکارن آهن تخت، شمال ‌خاور همدان [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 99-112]
 • احمدی خلجی، احمد بررسی پتروژنز توده های گرانیتوئیدی کالک آلکالن و آداکیتی منطقه رابر-لاله زار (جنوب شرق کرمان): بهره گیری از مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپ های Sr-Nd [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 13-26]
 • احمدی خلجی، احمد فعالیت ماگمایی پس از برخورد در منطقه آلموقلاق، باختر ایران [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 153-168]
 • احمدی خلجی، احمد بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 81-90]
 • احمدی روحانی، ریحانه بارزسازی پهنه‌های دگرسانی و ساختارهای خطی در محدوده خاور بجستان با استفاده از پردازش داده‌های ASTER, SPOTوLandsat ETM+ و داده‌های ژئوفیزیک [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 253-246]
 • احمدی روحانی، ریحانه کاربرد دورسنجی در آشکارسازی، شناخت و تحلیل ویژگی‎های زمین‎ساختی خط‌واره‌های مرتبط با دگرسانی در منطقه بجستان، خاور ایران [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 169-182]
 • احمدی مقدم، پریچهر بررسی رخساره‌شناسی و محیط تشکیل توالی‌های آتشفشانی کوه چهل‌تن، واقع در جنوب باختر بردسیر (استان کرمان) [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 103-112]
 • احمدی نوبری، حسین ارائه روشی جدید برای رده‌‌بندی درز‌ها‌ با رویکرد بهینه رده‌‌بندی کننده بیزین [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 115-122]
 • احیا، فرهاد رهیافتی ژئوشیمیایی و زمین‌آماری برای منشأ نهشته‌های بوکسیت سرفاریاب، استان کهکیلویه و بویراحمد، جنوب باختر ایران [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 91-98]
 • اختری، مریم پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 319-326]
 • اخلاقی، معصومه زیست‌چینه‌نگاری و محیط دیرینه نهشته‌های سازند قم در شمال خاور ماه‌نشان [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 45-50]
 • اخیانی، مسعود بارزسازی پهنه‌های دگرسانی کمربند آتشفشانی نفوذی ترود چاه‌شیرین با استفاده از روش‌های مختلف پردازش تصاویر ASTER [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 107-116]
 • ادهم خیابانی، سینا کاهش اثر بخار آب جو بر روی محصولات تداخل‌سنجی راداری به کمک داده‌های MERIS-FR و GPS (مطالعه موردی: فرونشست دشت مشهد) [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 123-128]
 • ادوای، مهران شناخت ویژگی‌های کانی‌سازی مس در منطقه حاج‌علی‌بیگ‌کندی شیورداغ اهر بر پایه مطالعات میانبارهای ‌سیال [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 167-176]
 • ادوای، مهران مطالعه شیمی ‌کانی‌ها و تعیین دما و فشار دگرگونی در گارنت- کلینوپیروکسن آمفیبولیت‌های جنوب خاور قره‌آغاج- آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 29-42]
 • ادوای، مهران سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های مافیک و گرانیت‌ نوع A شاه‌آشان‌داغ در شمال خاوری خوی، شمال باختری ایران [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 83-90]
 • ادیب، احمد ارتباط کانه زایی عنصرآهن با ساختارهای خطی پی سنگی، به کمک مدل های فرکتالی چندگانه در منطقه بافق، ایران مرکزی [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 181-190]
 • ارباب، بیتا ‌تحلیل ریز رخساره ها و خصوصیات مخزنی مقاومت ویژه پایین، سازند داریان جنوب شرق خلیج فارس [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 23-32]
 • ارجمندزاده، رضا سنگ‌زایی، جایگاه تکتونوماگمایی و پتانسیل کانی‌سازی گرانیتوییدهای ده‌سلم، بلوک لوت، خاور ایران [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 49-58]
 • ارجمندی، مجتبی پیش‌بینی نرخ فرونشست زمین با برآورد متغیرهای هیدرولیکی آبخوان، حاصل‌‌ شده از داده‌های آزمون پمپاژ و الگوریتم‌های بهینه‌‌سازی در منطقه 19 تهران [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 17-26]
 • ارزانی، علی کاربرد نشانگر های ساختمانی در اکتشاف و توسعه هیدروکربنی یک پهنه تداخلی [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 51-56]
 • ارشادی نیا، مجتبی الگوی تکامل ساختاری گسل زاگرس بلند در کوه‌های فراقون، شاهدی بر ترافشارش راستگرد در جنوب شرق زاگرس [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 37-44]
 • ارفع نیا، رامین بررسی ساختارهای مزوسکوپی شکننده و شکننده-شکل پذیر در منطقۀ دگرگون شدۀ جنوب خاور اقلید [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 173-180]
 • ارنست، آندری اولین مطالعه بریوزوئرهای سازند جیرود در البرز مرکزی [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 166-173]
 • اروجی، عباس کانی شناسی و زمین شیمی عناصر خاکی کمیاب پهنه های کائولینیزه منطقه گورگور، شمال تکاب، شمال باختر ایران [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 3-14]
 • ارومیه‌ای، علی بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی مسیر آزادراه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و GIS (مطالعه موردی: آزادراه قزوین – رشت منطقه رودبار) [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 47-56]
 • ارومیه‌ای، علی برآورد متغیرهای مقاومت برشی شیل‌های سازند شمشک با استفاده ازالگوریتم منطق فازی [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 11-20]
 • ارومیه‌ای، علی ارزیابی خطر روانگرایی در مسیر خط 2 مترو رشت با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 227-236]
 • ارومیه‌ای، علی ارزیابی توان فرسایش پذیری و رسوب‌گذاری در محدوده بندر‌انزلی [دوره 18، شماره 69، 1387، صفحه 44-55]
 • ارومیه‌ای، علی ارزیابی ویژگیهای مهندسی سنگها و پیشنهاد معیار انتخاب مصالح سنگی برای احداث موج‌شکنهای توده‌سنگی در سواحل جنوبی ایران [دوره 17، شماره 66، 1386، صفحه 86-107]
 • ارومیه‌ای، علی استفاده از نظریه مخروط افت در ارزیابی خطر سنگ‌ریزش در مسیر جاده چالوس (پل زنگوله ـ مرزن آباد) [دوره 17، شماره 66، 1386، صفحه 160-169]
 • ارومیه‌ای، علی ارزیابی پتانسیل روانگرایی پی‌آبرفتی ساختگاه سد مخزنی چپرآباد بر اساس نتایح آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 56-67]
 • ارومیه‌ای، علی ارزیابی نقش فشار تزریق در فیلتراسیون دوغاب‌های پایه سیمانی در چند مثال از سنگهای نرم [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 89-96]
 • ارومیه‌ای، علی بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک رسی با استفاده از نانوذرات کائولینیت [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 221-228]
 • ارومیه ای، علی ارزیابی ویژگی‎‌های زمین شناسی مهندسی سازند گچساران به منظور نشت آب (مطالعه موردی مخزن سد خرسان3) [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 131-142]
 • ارومیه ای، علی برآورد مقاومت تراکمی تک محوری و مدول تغییر شکل پذیری شیل های سازند شمشک با استفاده از الگوریتم منطق فازی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 103-110]
 • ارومیه ای، علی اثر هاله خرد شده در حفاری انفجاری بر تحلیل عددی سه-بعدی تغییرشکل‌های تونل با نگرشی ویژه بر کیلومتر 10 تونل گاوشان [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 57-64]
 • اژدرپور، امیرمهیار ارزیابی نقش خرده‌های بطری بازیافتی و فیبر لاستیک فرسوده بر رفتار مهندسی خاک ماسه‌ای [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 135-140]
 • اژدری، علی شناسایی منشأهای داخلی توفان های گردوغبار با استفاده از سنجش از دور، GIS و زمین‌شناسی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 33-46]
 • اژدری، کیوان سنگ‌شناسی و ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی- ماگمایی توده آذرین نفوذی بوئین- میاندشت پهنه سنندج- سیرجان (باختر ایران) [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 43-56]
 • استرابی‌آشتیانی، مرضیه بررسی پایانه باختری سامانه گسل درونه در ناحیه جندق- طالمسی [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 13-20]
 • استرابی آشتیانی، مرضیه چین‌خوردگی فعال ناشی از جنبش جوان سامانه گسل درونه [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 99-108]
 • استرن، چاک ژئوشیمی رادیو ایزوتوپ ها Rb–Sr و Sm–Nd، سن سنجی زیرکن U-Pb و تعیین منشأ لیکوگرانیت های خواجه مراد، مشهد، ایران [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 171-182]
 • اسحقی، اسماعیل مقایسه و تلفیق نتایج پردازش، مدل‌سازی و تفسیر داده‌های توموگرافی الکتریکی و GPR برای شناسایی اهداف و ساختارهای زیرسطحی کم‌ژرفا [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 3-10]
 • اسدالله فردی، غلامرضا بررسی ویژگی‌های زمین شناسی محیطی و نقش آنها در وقوع زمین‌لغزش‌های اطراف سد لتیان [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 69-76]
 • اسدپور، منیژه بررسی منشاء زمین‌شناسی آلودگی به عنصر بور در چشمه های ایسی‌سو، شمال ارومیه [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 61-66]
 • اسدپور، منیژه شواهدی جدید از فعالیت ماگمایی پرکامبرین و پالئوزوییک در توده قره‌باغ، شمال باختر ایران [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 129-148]
 • اسدپور، منیژه شواهد پی سنگ پان‎آفریقا در توده لویکوگرانیت قالقاچی (باختر دریاچه ارومیه) با استفاده از داده های سن سنجی U-Pb زیرکن ها و ژئوشیمی ایزتوپ های Sm-Nd و Rb-Sr سنگ کل [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 211-220]
 • اسدی، اکرم آمونیت‌های آلبین سازند کژدمی در برش نار، خاور بوشهر (پهنه زاگرس) [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 199-212]
 • اسدی، برهان زیست‌چینه‌نگاری سازندایلام در تاقدیس‌های کبیرکوه (برش هولستم-‌‌پشته) و سورگاه (برش مهدی‎آباد) و مقایسه آن با برش نمونه [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 141-150]
 • اسدی، زینب برآورد توان لرزه‌زایی گسل‌ها و ارزیابی بزرگای زمین‌لرزه‌های پیش از تاریخ از داده های زمین لغزش: مطالعه موردی در دره نور (البرز مرکزی) [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 67-78]
 • اسدی، مریم بررسی چرخش زمین‌ساختی بلوک گابرویی بخشی از گسل صحنه (باختر ایران) بر پایه تجزیه و تحلیل داده‌های دیرینه‌مغناطیسی [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 205-215]
 • اسدی، مصطفی پالینواستراتیگرافی و بازنگری گروه شمشک در شمال اصفهان (کاشان – زفره) به کمک داینوفلاژله‌ها [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 99-106]
 • اسدی، هوشنگ نتایج مطالعات دورسنجی و علل بررسی هاله‎های مرکب در محدوده اکتشافی کهنگ [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 161-168]
 • اسدی آورگانی، مرضیه سنگشناسی و زمین شیمی داسیتهای آداکیتی کالدرای نئوژن قره چای، جنوب خاور قوچان [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 241-250]
 • اسدی اسکندر، اشکان محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند کنگان در میدان پارس جنوبی [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 65-74]
 • اسدیان، حامد رفتارنگاری سد دوستی تا انتهای ساخت به کمک داده‌های ابزار دقیق و تحلیل‌های عددی [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 213-222]
 • اسدی حویزیان، هانی کاربرد مدل‌های فراکتالی جهت زون‌بندی شاخص کیفیت سنگ‌ (RQD) در کانسار طلای زرشوران، تکاب، ایران [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 151-160]
 • اسدی سرشار، مریم مقایسه نرخ‌های گشتاور لرزه‌ای، زمین‌شناسی و ژئودتیک در البرز مرکزی [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 19-24]
 • اسدی فلاح، جواد بررسی اثر ساختگاه در گستره شهر شیراز با استفاده از اندازه‌گیری‌های مایکروترمور [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 167-172]
 • اسدی مهماندوستی، الهام مطالعه ویژگی‌های ژئوشیمیایی سازند سروک در پهنه ایذه، منطقه زاگرس [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 299-310]
 • اسدی مهماندوستی، الهام ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ‎های منشأ و نفت‎های خام میدان نفتی مارون با استفاده از دستگاه پیرولیز راک‎ایول (6) و کروماتوگرافی گازی (GC) [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 31-38]
 • اسدی مهماندوستی، الهام بررسی پتروفیزیکی مخزن کربناته ایلام با استفاده از روش تشدید مغناطیس هسته‎ای (NMR) و داده‎های مغزه در یکی از میادین نفتی دشت آبادان [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 241-252]
 • اسدی هارونی، هوشنگ بررسی پهنه‌های دگرسانی و آمیختگی ماگمایی در محدوده معدنی کهنگ [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 183-195]
 • اسدی هارونی، هوشنگ جدایش بی‌هنجاری‌های عناصر، بر پایه داده‌های ژئوشیمی سطحی خاک در کانسار مس پورفیری کهنگ– شمال خاوری اصفهان [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 67-74]
 • اسدی هارونی، هوشنگ استفاده از روش های تلفیقی شاخص همپوشانی ، فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین مناطق پتانسیل‌دار مس و طلا در بخش شمالی کانسار پورفیری دالی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 49-58]
 • اسدی هارونی، هوشنگ تهیه نقشه دگرسانی در محدوده ذخیره مس پورفیری سریدون با استفاده از تلفیق مطالعات طیفی فرو سرخ (به‌روش PIMA)، تصاویر ماهواره ای ASTER و تجزیه XRD [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 3-12]
 • اسدی هارونی، هوشنگ بررسی‌های ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی کهنگ [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 51-56]
 • اسرافیلی دیزجی، بهروز ‌محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت‌ مخزنی بخش بالایی سازند سروک در خلیج ‌فارس‌ [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 55-66]
 • اسفندیاری، بیژن تحلیل لیتوفاسیس‌ها و شرایط رسوب‌گذاری توالی آواری پالئوسن در البرز خاوری، ایران [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 211-218]
 • اسکندری، امیر پایش تغییرات حرارتی آتشفشان دماوند بر اساس دورسنجی با تصاویر سنجنده لندست [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 43-54]
 • اسکندری، زهرا مطالعه زمین لغزش با استفاده از تکنیک ماره [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 237-240]
 • اسکندری، معصومه رسیدگی ساختاری گسله‌های مسبب زمین‌لرزه در گستره خاور ایران و الگوی فرگشت فعالیت لرزه‌خیزی در آن [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 57-66]
 • اسکندری، معصومه مدل‌سازی فروکاهی افراز‌گسله زمین‌لرزه سال 1309 خورشیدی سلماس، شمال باختر ایران [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 255-262]
 • اسکندری، معصومه دینامیک گسیختگی در زمین‌لرزه بم [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 109-114]
 • اسکویی، بهروز استفاده از روش SIS برای وارون‌سازی یک‌بعدی داده‌های مگنتوتلوریک [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 335-340]
 • اسکویی، بهروز بررسی نتایج حاصل از اعمال الگوریتم وارون‌سازی اُکام بر داده‌های الکترومغناطیس هوابرد در منطقه کلاته رشم [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 63-70]
 • اسکویی، بهروز بررسی ساختار مقاومت ویژه الکتریکی میدان زمین‌گرمایی سبلان با استفاده همزمان از داده‌های مگنتوتلوریک و الکترومغناطیس حوزه زمان [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 29-34]
 • اسکویی، بهروز بررسی ساختارهای ناهمسانگرد الکتریکی دوبعدی با استفاده از داده‌های مگنتوتلوریک [دوره 21، شماره 81، 1390، صفحه 115-120]
 • اسلامی، رضا تحلیل سری زمانی فرونشست هشتگرد با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و سامانه موقعیت‌یابی جهانی [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 105-114]
 • اسلامی، سیدسعیدالرضا تعیین موقعیت جنبشی بخش باختری پهنه‌ی گسلی میامی - البرز خاوری– بر پایه شواهد آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 79-86]
 • اسلامی فارسانی، سمیه گسل‌های جنبای بنیادی و توان لرزه‌زایی آنها در خاورمیانه باختری [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 291-304]
 • اسماعیل پور، رعنا ترکیب و کیفیت زغال‌سنگ‌های لاویج، البرز مرکزی، ایران [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 111-116]
 • اسماعیل‌نژاد، سمیه تحول سیال‌های کانسارساز و ژنز کانسار آهن نوکه شمال سمنان: بر پایه شواهد میانبارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار (S, C, O) [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 309-322]
 • اسماعیلی، داریوش مطالعه سنگ‎نگاری و ریزساختار‌های سرپانتینیت‌های کمپلکس سیخوران (جنوب خاوری کرمان) [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 41-50]
 • اسماعیلی، داریوش سازوکار جایگیری باتولیت گرانیتوییدی شیرکوه با استفاده از روش فابریک مغناطیسی [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 113-122]
 • اسماعیلی، داریوش بررسی تغییرات جرم عناصر در فرایند دگرسانی گرمابی در توده گرانیتوییدی آستانه (جنوب باختر اراک) [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 97-104]
 • اسماعیلی، داریوش بررسی ترکیب سنگ منشأ و دلیل لایه‌بندی در کانسار بوکسیت جاجرم (شمال خاور ایران) با استفاده از داده‌های زمین‌شیمیایی [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 38-51]
 • اسماعیلی، داریوش سنگ‌شناسی و جایگاه زمین‌ساختی توده گرانودیوریتی لخشک, شمال باختر زاهدان, ایران [دوره 17، شماره 65، 1386، صفحه 126-143]
 • اسماعیلی، داریوش بررسی فرآیندهای تاثیرگذار در تشکیل سنگهای آتشفشانی نشوه، شمال غرب ساوره [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 285-294]
 • اسماعیلی، داریوش ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی شمال خاور رشتخوار (روستای شهرک و سعادت‎آباد- خراسان رضوی) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 221-234]
 • اسماعیلی، سهیلا مطالعه کانه‌زایی مس جیان در استان فارس با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و میانبارهای سیال [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 319-328]
 • اسماعیلی، ملیحه کانی شناسی و ژنز کانسار مس خلیفه‌لو با تکیه بر داده‌های ژئوشیمیایی سنگ میزبان و ویژگی‌های ایزوتوپی O و S [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 33-46]
 • اسماعیلی وردنجانی، مصطفی معرفی مناطق امیدبخش کانه‌زایی قیرطبیعی در زون شک‌میدان (استان کرمانشاه) [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 269-278]
 • اسمعیل بیگ، محمدرضا ریززیست‌چینه‌نگاری سازندگورپی در کوه خانه‌کت (خاور شیراز) [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 31-36]
 • اسمعیلی، بهمن سن‌یابی لرزه‌خیزی گسل اهواز و جابه‌جایی مسیر رودخانه کارون با استفاده از ترمولومینسانس و مطالعات ژئوتکنیک و شناسایی گسل‌های نوشناخته در پروژه قطار شهری اهواز [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 69-79]
 • اسمعیلی، سمیه عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت قره ضیاالدین، استان آذربایجان غربی [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 245-256]
 • اشبک، پونه بررسی زایش لیستونیت‌های طلادار با استفاده از مطالعات کانی‌شناسی، ژئوشیمی، کانی سنگین، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار (اکسیژن، کربن و گوگرد) در پهنه افیولیت- ملانژ خاور کشور (منطقه هنگران- جنوب بیرجند) [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 131-144]
 • اشبک، پونه سنگ نگاری، ژئوشیمی، تعیین سن به روش U-Pb، ایزوتوپ های Sr- Nd و پتروژنز واحدهای آذرین منطقه جلمبادان، شمال غربی سبزوار [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 167-180]
 • اشجع اردلان، افشین سنگ شناسی وژئوشیمی سنگ های نفوذی غرب وجنوب غرب سلفچگان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 185-194]
 • اشراقی، حسن کانه‌زایی طلای هیرد: نمونه‌ای از ذخایر طلای مرتبط با نفوذی‌های گرانیتوییدی کاهیده در ایران (جنوب بیرجند) [دوره 18، شماره 69، 1387، صفحه 2-19]
 • اشرف‌پور، اسماعیل کانه‌زایی، دگرسانی و ویژگی‌های سیال‌کانه‌زا در کانسار فلزات پایه و گرانبهای چشمه‌حافظ، رشته‌کوه ترود- چاه‌‌شیرین، شمال ایران مرکزی [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 99-110]
 • اشرف‌پور، اسماعیل تغییرات ایزوتوپی گوگرد، کربن و اکسیژن در سولفید و کربنات در محدوده طلای ارغش، جنوب باختر نیشابور، شمال‌خاور ایران [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 173-183]
 • اشرف پور، اسماعیل زمین‌شناسی کانسنگ و مطالعات میانبارهای سیال در محدوده طلای ارغش، جنوب باختر نیشابور، شمال‌خاور ایران [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 129-136]
 • اشرفی، ناصر سنگ‏شناسی، ژئو‏شیمی و محیط زمین ساختی سنگ های آتشفشانی ائوسن منطقه خاور هریس، آذربایجان شرقی- شمال ‏باختر ایران [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 85-90]
 • اشنیدر، یوهان بررسی ویژگی های ماده آلی و مدل سازی حرارتی شیل سیاه قاعده ای گروه شمشک (تریاس بالایی- ژوراسیک میانی) در برش طزره، البرز خاوری، شمال ایران [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 219-228]
 • اصغر مختاری، میرعلی رخداد معدنی آرپاچای، شمال تکاب: کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه در پهنه فلززایی تکاب- انگوران- تخت سلیمان [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 281-296]
 • اصغری، امید تفکیک دگرسانی‌های کانسار مس سونگون با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 41-46]
 • اصغری، لیلا معرفی، تافونومی و بوم‌شناسی دیرینه اویسترهای آپتین پسین- سنومانین پیشین (خانواده Gryphaeidae) در منطقه بساب، شمال باختری کرمان [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 121-132]
 • اصغری، محمدرضا تعبیر و تفسیر و وارونه‌سازی داده‌های لرزه‌نگاری شبه‌سه‌بعدی در میدان نفتی فردوسی، خلیج فارس [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 341-348]
 • اصغریان رستمی، مسعود مطالعه زیست‌چینه‌نگاری و جغرافیای دیرینه سازند گورپی در برش میش خاص،جنوب خاور ایلام، با استفاده از روزن‌بران [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 135-148]
 • اصغریان رستمی، مسعود تعیین ژرفای دیرینه طبقات ماستریشتین پسین در برش زیارت کلا، البرزمرکزی با استفاده از روزن‌بران پلانکتونیک و بنتیک [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 27-34]
 • اصغریان رستمی، مسعود زیست‌چینه‌نگاری و بررسی استفاده از روگوگلو بیژرینا در تعیین شوری دیرینه طبقات ماستریشتین در حوضه البرزمرکزی [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 23-32]
 • اصغری‌مقدم، اصغر منشا آرسنیک و چگونگی آزاد‌سازی آن در منابع آب زیرزمینی دشت چهاردولی، استان کردستان [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 261-270]
 • اصغری‌مقدم، اصغر بررسی عوامل مؤثر بر غلظت بالای آرسنیک در آب زیرزمینی آبخوان‌های دشت تبریز [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 177-190]
 • اصغری‌مقدم، اصغر استفاده از مدل هوش مصنوعی مرکب نظارت شده برای بهبود مدل دراستیک (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل) [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 113-124]
 • اصغری مقدم، اصغر استفاده از مدل منطق فازی مرکب در برآورد آرسنیک منابع آبی در حوضه آبریز سد سهند [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 397-406]
 • اصغری مقدم، اصغر استفاده از روش‌های مختلف فازی برای بهینه‌سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان، مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 211-222]
 • اصغری مقدم، اصغر بررسی آنومالی آرسنیک و منشأ احتمالی آن در آب‌زیرزمینی دشت خوی [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 147-154]
 • اصغری مقدم، اصغر بهینه‌سازی مدل دراستیک با استفاده از هوش مصنوعی جهت ارزیابی آسیب‌پذیری آب‌زیرزمینی در دشت مراغه- بناب [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 169-176]
 • اصغری مقدم، اصغر عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت قره ضیاالدین، استان آذربایجان غربی [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 245-256]
 • اصغری مقدم، اصغر مطالعات هیدروژئولوژی و هیدروشیمیایی آبخوانهای بازالتی و کارستی منطقه ماکو در ارتباط با سازندهای زمین شناسی منطقه [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 2-13]
 • اصغری مقدم، اصغر بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت مشگین شهر (استان اردبیل) با تاکید بر منشأ احتمالی برخی فلزات سنگین [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 143-152]
 • اصلان‌پور، شعله مطالعه‌ ژئوشیمی عناصر اصلی، جزیی و خاکی کمیاب در رسوبات بستر دریاچه ارومیه [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 51-62]
 • اصلانی، عاتکه تحلیلی نو در چگونگی جایگیری توده گرانیتوییدی الوند با استفاده از مطالعه روابط میان شیب خطوارگی، برگوارگی مغناطیسی و بزرگای عددی آنها [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 127-136]
 • اصلانی، عاتکه مطالعه‌ ریزساختاری و الگوی جایگیری نیمه جنوبی باتولیت الوند با استفاده از ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی(AMS) [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 137-146]
 • اصیلیان مها‌بادی، حسین محیطهای رسوبی و چینه‌‌نگاری سکانسی سازندهای کژدمی و سروک در شمال باختر فارس، جنوب باختر ایران [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 30-39]
 • اصیلیان مهابادی، حسین زیست‎چینه‎نگاری نهشته‏های الیگوسن و میوسن زیرین در امتداد یک برش ناحیه‎ای از چاه A در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 151-158]
 • اظهری، سیدمحمود بررسی ساختار سرعتی پوسته فوقانی در ناحیه شمال خاور ایران در محدوده گسل‏های کشف‌رود و بینالود [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 95-104]
 • اعتمادخواه، زینب «نگرشی نو بر جایگیری ماگما و فرگشت ساختاری شمال پهنه سیستان» [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 73-84]
 • اعتماد سعید، نجمه خاستگاه زمین‌ساختی سازند کاهار (نئوپروتروزوییک پسین) با استفاده از داده‌های تجزیه مودال و کانی‌های سنگین ماسه‌سنگ‌ها در برش نمونه، کوه کاهار، البرز مرکزی [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 3-12]
 • اعتمادسعید، نجمه کانی‎شناسی و ژئوشیمی گلسنگ‌های نئوپروتروزوییک کاهار در کوه کاهار (شمال باختر تهران) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 287-299]
 • اعتمادسعید، نجمه آنالیز رخساره‌ای و بازسازی محیط نهشتی دیرینه‌ی رسوبات پیش‌بومی نئوژن در شمال فروبار دزفول، زاگرس [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 3-12]
 • اعتمادسعید، نجمه رخساره‌های سنگی، محیط رسوبی و تغییرات نسبی سطح آب در نهشته‌های نسبت داده شده به سازند لالون، برش باهمو، بلوک پشت بادام [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 63-70]
 • اعتمادسعید، نجمه تاریخچه تکامل دگرریختی در پیشانی بلندای قدیمی فارس، جنوب خاور کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 273-284]
 • اعراب، فاطمه دگرریختی کواترنری در باختر شاهرود (البرز خاوری) [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 89-94]
 • اعظمی، امیر بررسی ساختار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هدف ارائه مدل مطلوب [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 45-52]
 • افتخار نژاد، جمشید تحلیل هندسی چین‌خوردگی مرتبط با گسلش، مطالعه موردی: تاقدیس کاسه‌ماست، جنوب منطقه لرستان [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 149-164]
 • افتخار نژاد، جمشید استفاده از شکستگی‌ها در تفسیر ساختاری یک تاقدیس، مطالعه موردی: تاقدیس چناره، جنوب باختر ایران [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 33-44]
 • افتخاری، مریم ثبت شرایط آب و هوایی بارمین بر اساس تجمع نانوفسیل‌های آهکی در سازند گرو (برش قلعه‌دره) [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 27-36]
 • افتخاری، میترا بررسی ژنز تورمالین‌های منطقه شربیت (شمال‌شرق اهر- آذربایجان‌شرقی) و رفتار عناصر نادر خاکی در طی فرآیندهای تشکیل تورمالین [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 67-74]
 • افروز، رضا بررسی بیواستراتیگرافی نانوفسیل های آهکی رسوبات پالئوسن ‒ ائوسن میانی در شمال‌شرق کازرون [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 25-34]
 • افسری، نرگس مطالعه ساختار پوسته بخش خاوری البرز با استفاده از فازهای تبدیل‌یافته P [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 49-56]
 • افسری، نرگس تغییرات ژرفای موهو و نسبت/VS VP در شمال باختری زاگرس (منطقه کرمانشاه) با استفاده ازتوابع گیرنده دورلرز [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 45-50]
 • افشار نجفی، صادق کاربرد دورسنجی در آشکارسازی، شناخت و تحلیل ویژگی‎های زمین‎ساختی خط‌واره‌های مرتبط با دگرسانی در منطقه بجستان، خاور ایران [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 169-182]
 • افشاریان، آرش تحلیل پایداری نهایی دیواره شمال باختری معدن چادرملو با استفاده از روشهای تجربی، تحلیلی و عددی [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 172-181]
 • افشونی، سیده زهرا بررسی تغییرات جرم عناصر در فرایند دگرسانی گرمابی در توده گرانیتوییدی آستانه (جنوب باختر اراک) [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 97-104]
 • افضل، پیمان جدایش و دسته‌بندی رگه‌ها از دیدگاه عیاری با استفاده از روش فرکتالی عیار- حجم در کانسار طلای قلقله کردستان [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 219-224]
 • افضل، پیمان روند کانی‌سازی عناصر پرتوزا و ارتباط آنها با سریم و ایتریم با استفاده از داده‌های لیتوژئوشیمیایی در محدوده آنومالی پنج ‌ساغند [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 201-210]
 • افضل، پیمان رخساره‌های کانه‌دار کانسار روی - سرب (نقره) تنگِ‌دِزان در توالی کربناتی ژوراسیک– کرتاسه، بویین میان‌دشت (اصفهان) [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 77-88]
 • افضل، پیمان بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا بر پایه داده‌های ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد در جنوب باختر ماسوله [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 187-195]
 • افضل، پیمان ارتباط کانه زایی عنصرآهن با ساختارهای خطی پی سنگی، به کمک مدل های فرکتالی چندگانه در منطقه بافق، ایران مرکزی [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 181-190]
 • افضل، پیمان جدایش ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی به روش‌های فرکتالی عیار- تعداد و عیار-مساحت برای شناسایی مناطق امیدبخش در برگه 1:100000 آلوت، کردستان [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 199-206]
 • افضل، پیمان استفاده از روش فرکتالی عیار- حجم در جدایش زون‌ها در کانسارهای پورفیری [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 167-172]
 • افضل، پیمان بررسی کانه‎زایی کانسار مس خانکشی با استفاده از داده‌های مینرالوژیکی، ژئوشیمیایی و سیال درگیر، استان مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 129-140]
 • افضلی، سجاد مطالعه میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار کانسار مگنتیت- آپاتیت گزستان، ایران مرکزی [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 35-44]
 • افضلی، سجاد سنگ‌زایی و کانه‌زایی در کانسار اکسید آهن آپاتیت‌دار گزستان، خاور بافق، ایران مرکزی [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 77-84]
 • افقه، مسیح چینه‌شناسی، دیرینه شناسی و محیط رسوبی ردیف‌های کرتاسه بالایی برش بهار، جنوب اصفهان (ایران مرکزی) و مقایسه آن با برش تاقدیس پشت جنگل (جنوب - خاور لرستان) [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 309-318]
 • افقه، مسیح محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند پابده در منطقه شیراز [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 139-146]
 • افقه، مسیح زون‌بندی زیستی و دیرینه‌بوم‌شناسی روزن‌داران کف‌زی پالئوسن پسین تا میوسن پیشین در شمال و جنوب خاوری شیراز [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 50-69]
 • افلاطونیان، عباس تحلیل هندسی و جنبشی تاقدیس سلطان در کمربند چین خورده ـ رانده زاگرس و استفاده از آن در برآورد بستگی گروه دهرم [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 14-27]
 • افلاکی، مهتاب میدان تنش کواترنری در گستره حوضه رسوبی ماهنشان- میانه، شمال‌ باختر ایران [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 247-256]
 • افلاکی، مهتاب تکوین چین‌خوردگی در سنگ‌های دگرگون منطقه لای‌بید، پهنه سنندج- سیرجان [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 35-46]
 • اقتصادی، شهمیر مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های گرانی بوگه و هشدار سونامی ناشی از ساختار فرورانشی منطقه مکران (مطالعه‌ موردی: منطقه بریس) [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 105-116]
 • اکبرپور، افشین مطالعه کانسار فلوریت قهرآباد بر اساس داده‌های عناصر خاکی کمیاب، جنوب خاور سقز، استان کردستان [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 155-164]
 • اکبرپور، افشین بررسی نتایج نمونه‌برداری و آنالیز به روش ژئوشیمیایی BLEG در ورقه 1:100000 سیه‌رود (شمال باختری ایران) [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 195-206]
 • اکبرپور، افشین پتروژنز، ژئوشیمی، مطالعه میانبارهای سیال و نقش توده‌های نیمه‎آتشفشانی در زایش مس محدوده چاه‌مورا، شمال ترود [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 117-136]
 • اکبرپور، افشین پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن خاور سنندج [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 21-26]
 • اکبرپور، افشین اکتشافات زمین‌شیمیایی و بررسی گسترش هاله‌های ترکیبی عناصر در نمونه‌های خاک منطقه مسجدداغی جلفا [دوره 18، شماره 69، 1387، صفحه 144-151]
 • اکبرپور، افشین بررسی کانی‌شناسی منطقه‌ای و حاشیه‌ای هاله‌های دگرسان شده اطراف رگه‌های کانه‌دار محدوده مسجدداغی جلفا [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 140-153]
 • اکبرپور، افشین خاستگاه و تکوین کانه زائی آهن-مس دره رحیم، جنوب کاشان، ایران [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 109-122]
 • اکبری، بهمن بازسازی شرایط جریان آواری ماسوله تحت تأثیر بارندگی شدید [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 67-74]
 • اکبری، طیبه زیست‌زون‌بندی و دیرین‌بوم‌شناسی سازند سورگاه در برش سد ایلام، جنوب ایلام [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 67-76]
 • اکبری جونوش، راضیه تأثیر ساختارهای تکتونیکی در اکتشاف منابع آب کارستی به کمک روش Fuzzy-AHP، مطالعه موردی گستره بسطام استان سمنان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 109-120]
 • اکبری محمدی، امیر بررسی رخساره ای، محیط رسوبی و شرایط پالئواکولوژیکی رمپ کربناته کربنیفر پیشین در حوضه سنندج- سیرجان، ایران [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 289-300]
 • اللهیاری، خلیل سنگ شناسی و ژئوشیمی گدازه های بالشی محدوده هرسین، افیولیت کرمانشاه، باختر ایران [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 189-198]
 • الماسیان، محمود سن‌یابی لرزه‌خیزی گسل اهواز و جابه‌جایی مسیر رودخانه کارون با استفاده از ترمولومینسانس و مطالعات ژئوتکنیک و شناسایی گسل‌های نوشناخته در پروژه قطار شهری اهواز [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 69-79]
 • الماسیان، محمود روش‌های کمی و کیفی برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از مدلهای MPSIAC و EPM در حوضه آبخیز وَرده (شمال باختریکرج) [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 145-154]
 • الماسیان، محمود تحلیل جنبشی هندسه چین‌خوردگی در تاقدیس آغاجاری (فروافتادگی دزفول)، ایران [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 261-272]
 • الماسیان، محمود تحلیل ساختاری گسل مشا در گستره شمال خاور تهران [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 112-125]
 • الهامی، رحمت‌اله رسوب‌شناسی و زمین‌باستان‌شناسی ابزارهای سنگی (موسترین) در ایران مرکزی [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 177-186]
 • اله‌مددی، شهلا بررسی گذر سنومانین - کنیاسین بر پایه مطالعات سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی در میدان نفتی بهرگانسر، خلیج فارس [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 113-120]
 • الهیاری، خلیل جایگاه زمین‌ساختی ـ ماگمایی بازالت‌های بالشی کرتاسه در دامنه شمالی البرز در خاور گیلان (شمال ایران): بخشی از مجموعه افیولیتی یا کافت درون قاره‌ای؟ [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 171-182]
 • الیاس زاده، رامین سازوکار گسل جوان البرز (منطقه شمالی قم)، شاهدی بر انتقال وارون‌شدگی گسل‌های پهنه البرز مرکزی-باختری به گسل‌های هم‌راستای آنها در جنوب این پهنه [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 13-22]
 • الیاس زاده، رامین بررسی ساختاری پهنه زاگرس بلند با تأکید بر سامانه گسل‌های جنوب خاور کرمانشاه [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 61-68]
 • الیاسی، غلامرضا ارائه روش‌شناسی تعیین نقاط حفاری اندیس مس نوچون با استفاده از منطق فازی در GIS [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 179-188]
 • الیاسی، محسن ژئوشیمی و تحلیل فرکتال انکلاوها در توده گرانودیوریتی ده‌بالا برای بررسی فرایند هیبریداسیون ماگمایی [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 295-308]
 • الیاسی، محسن گوه زمین‌ساختی شمال تهران، گوه دینامیکی یا زمین‌ریختی؟ [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 181-186]
 • الیاسی، محسن آرایش هندسی مسیرهای در گستره کن-کرج (بخش جنوبی البرز مرکزی) بر پایه وارون‌سازی چند مرحله‌ای [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 140-149]
 • الیاسی، محسن بررسی منشأ و محیط زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی پالئوژن زرجه‌بستان(شمال خاور قزوین) با استفاده از REE و HFSE [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 140-149]
 • امام جمعه، امیر معرفی سامانه واحد کانه‌زایی افشان- رگچه‌ای و رگه‌ای مس (سرب،روی) در محدوده معدنی چاه‌موسی- قله کفتران، بخش خاوری کمان ماگمایی ترود- چاه شیرین [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 112-125]
 • امامعلی پور، علی ژئوشیمی و محیط زمین‌شناسی کرومیتیت‌های ناحیه الند از مجموعه افیولیتی خوی، شمال باختر ایران [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 47-56]
 • امامعلی پور، علی بررسی ژئوشیمیایی و زایش کانسار کائولینیتی – بوکسیتی علی بالتالوی، شاهین دژ [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 55-62]
 • امامی، رضا تعیین منحنی تضعیف تجربی و مقیاس بزرگی محلی (ML) برای شمال باختر ایران بر پایه روش JHD [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 85-92]
 • امامی، رضا برآورد کاهندگی امواج کدا (Qc-1) در شمال زون سنندج-سیرجان [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 91-100]
 • امامی، سیدنعیم پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش به روش‌های آنتروپی و وزن شاهد (مطالعه موردی: منطقه دوآب صمصامی استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 267-280]
 • امامی، محمد‌هاشم نقش ساختارهای تراکششی در جایگیری پهنه‌های سیلیسی طلادار در جنوب باختر سبلان، شمال باختر ایران [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 129-140]
 • امامی، محمد‌هاشم کانه‌زایی طلای هیرد: نمونه‌ای از ذخایر طلای مرتبط با نفوذی‌های گرانیتوییدی کاهیده در ایران (جنوب بیرجند) [دوره 18، شماره 69، 1387، صفحه 2-19]
 • امامی، محمد هاشم بررسی فرایندهای ماگمایی در فعالیت آتشفشانی کواترنری شمال باختر اهر؛ بر پایه مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپی [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 55-62]
 • امامی، محمد هاشم جایگاه زمین‌ساختی گرانیت‌های به شدت پرآلومین نوع S در پهنه برشی نوغان (جنوب ‌باختر گلپایگان) [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 59-66]
 • امامی، محمد هاشم سنگ‌شناسی و ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی- ماگمایی توده آذرین نفوذی بوئین- میاندشت پهنه سنندج- سیرجان (باختر ایران) [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 43-56]
 • امامی، محمد هاشم نتایج مطالعات دورسنجی و علل بررسی هاله‎های مرکب در محدوده اکتشافی کهنگ [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 161-168]
 • امامی، محمد هاشم ژئوشیمی و سنگ‌زایی سنگ‌های آتشفشانی و نیمه‌آتشفشانی نئوژن منطقه راوه در کمربند ماگمایی ارومیه - دختر (ایران مرکزی) [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 91-104]
 • امامی، محمد هاشم بررسی سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده نفوذی کلیبر (آذربایجان شرقی) [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 205-224]
 • امامی، محمد هاشم ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت: بر پایه مطالعه آپاتیت‌های پهنه بافق- ساغند، ایران مرکزی [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 233-244]
 • امامی، محمد هاشم ژئوشیمی و پتروژنز توالی آتشفشانی منطقه ارزوییه (جنوب ایران) [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 65-76]
 • امامی، محمد هاشم پلوتونیسم شوشونیتی، آداکیتی (C-type)و لامپروفیری پس از برخورد در توده خانکندی، ارسباران (شمال باختر ایران) [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 173-188]
 • امامی، محمد هاشم خاستگاه ماگمایی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی و پلوتونیک ائوسن- الیگوسن منطقه زندآباد در شمال‌‌باختر اهر (نوار طارم- قره داغ) [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 113-120]
 • امامی، محمد هاشم سنگ‌شناسی و محیط رسوبی سازند کهر در نواحی فیروزآباد و شاهین‌دژ (البرز مرکزی و باختری) [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 109-114]
 • امامی، محمد هاشم مراحل مختلف کانه‌زایی سولفیدی در کانسار سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد سرگز، شمال‌ باختر جیرفت، سنندج- سیرجان جنوبی [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 85-94]
 • امامی، محمد هاشم بررسی سنگ‌زایی سنگ‌های فرامافیک – مافیک خاور فریمان، شمال خاوری ایران [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 9-24]
 • امامی، محمد هاشم بررسی‌های ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی کهنگ [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 51-56]
 • امامی، محمد هاشم سنگ‌نگاری، جایگاه زمین‌ساختی و منشأ سنگ‌های آذرین اولیگوسن – میوسن شمال رزن [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 79-88]
 • امامی، محمد هاشم ماگماتیسم کلسیمی-قلیایی پلیو-کواترنر آذربایجان(شمال باختر ایران) و مقایسة آن با ماگماتیسم مشابه در خاور ترکیه [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 52-67]
 • امامی، محمد هاشم بررسی تحولات ماگمایی در سنگهای آتشفشانی بازی کواترنری محور قروه- تکاب [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 166-178]
 • امامی، محمد هاشم سنگ‌زایی گرانیتوییدهای پتاسیک مجموعه نفوذی کال کافی (شمال خاوری انارک) با استفاده از شاخصهای کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 154-163]
 • امامی، محمد هاشم سنگ شناسی وژئوشیمی سنگ های نفوذی غرب وجنوب غرب سلفچگان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 185-194]
 • امامی، محمد هاشم بررسی ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت ± عناصر نادر خاکی در محدوده بافق- ساغند، بر اساس مطالعه ایزوتوپ اکسیژن [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 237-244]
 • امامی، محمد هاشم شیمی کانی، دما- فشار سنجی مجموعه سنگ های آتشفشانی کوه سیاه با استفاده از شیمی کانی آمفیبول- بیوتیت (شمال خاور قروه،کردستان) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 23-32]
 • امامی، محمدهاشم رخساره‎های کانسنگ، پهنه‎بندی دگرسانی و شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کانسار سولفید توده‎ای مس- روی- نقره نوع بشی (Besshi-type) بوانات (جیان)، استان فارس [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 61-74]
 • امامی، محمدهاشم سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه ژئودینامیکی سیل‌ها-دایک‌‌های گابرویی در باختر شفارود، کوه‌های تالش [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 155-164]
 • امامی، محمدهاشم سنگ‌شناسی و سن‌سنجی U-Pb زیرکن در مجموعه نفوذی مارفیون، باختر کاشان [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 3-16]
 • امامی، محمدهاشم زمین‌شناسی و کانی‌شناسی پگماتیت‌های جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر کانی‌سازی لیتیم [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 209-219]
 • امامی، محمدهاشم سنگ‌شناسی گدازه‌های زیردریایی منطقه حیران در شمال خاور اردبیل به عنوان مطالعه موردی از نوار باز شدگی حاشیه جنوبی دریای خزر [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 93-104]
 • امامی، محمدهاشم بررسی پهنه‌های دگرسانی و آمیختگی ماگمایی در محدوده معدنی کهنگ [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 183-195]
 • امامی، محمدهاشم سنگ زائی توده ی گرانیتوئیدی اکاپل، منطقه کلاردشت [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 215-229]
 • امامی، محمدهاشم رخداد انواع گوناگون کانسارهای سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد (VMS) و ارتباط آن با تحولات زمین‌ساختی- ماگمایی در پهنه سنندج- سیرجان [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 11-21]
 • امامی، محمدهاشم سنگ‌نگاری مجموعه دگرگونی گلمنده با نگرشی بر نشانه‌های دگرریختی میکروسکوپی [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 151-164]
 • امامی، محمدهاشم ژئوشیمی سنگ کل و ایزوتوپی استرانسیم- نئودیمیم سنگ‌های آتشفشانی میزبان کانسار نقره- طلای چاه‌زرد، کمربند ارومیه- دختر [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 185-196]
 • امامی، محمدهاشم سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و منشأ ریولیت‌های گارنت‌دار منطقه کهک (جنوب خاور قم) [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 17-26]
 • امامی، محمدهاشم زمین‌شناسی، کانه‌نگاری، ژئوشیمی و زایش معدن منگنز بزنین، اردستان (استان اصفهان) [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 75-88]
 • امامی، محمدهاشم کانسار چاه‌زرد: کانه‌زایی نقره- طلای اپی‌ترمال با میزبان برشی در کمربند ارومیه- دختر [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 9-24]
 • امامی، محمدهاشم سنگ‌نگاری، ژئوشیمی، کانیشناسی، مطالعه میانبارهای سیال و تعیین نوع کانهزایی کانسار مس ورزگ- قاین [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 47-58]
 • امامی، محمدهاشم کانه زایی سولفید توده ای آتشفشانزاد روی-سرب-مس نوع Bathurst در منطقه چاه گز، جنوب شهر بابک، پهنه سنندج- سیرجان جنوبی [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 151-164]
 • امامی، محمدهاشم سازوکارهای ساختاری در بروز فوران‌های بازالتی منطقه بیجار، (باختر ایران) [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 87-96]
 • امامی، محمدهاشم خاستگاه و تحولات ماگماهای بازالتی کواترنری شمال باختری آذربایجان (بورلان تا گنبد) با استفاده از بررسی‌های ایزوتوپی Sr- Nd [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 113-118]
 • امامی، محمدهاشم سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و سازوکار جایگیری کمپلکس حلقوی هشتسر [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 123-132]
 • امامی، محمدهاشم سنگ‌شناسی بازالت‌های کواترنری طبس (خاور ایران) [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 26-39]
 • امامی، محمدهاشم زمین شناسی، سنگ نگاری، کانه زایی و مطالعه میانبارهای سیال محدوده اکتشافی مسگرآباد (جنوب خاور تهران) [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 243-256]
 • امامی، محمدهاشم کاربرد کلینوپیروکسن در تعیین پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی شمال خاور روستای علون‌آباد (خاور اصفهان) [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 35-44]
 • امامی، محمدهاشم سنگ‌نگاری، ژئوشیمی، منشأ‌‌ و جایگاه زمین‌ساختی توده گرانیتوییدی بی‌بی مریم (افضل‌آباد- نهبندان) [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 60-71]
 • امامی جعفری، مریم بررسی نتایج نمونه‌برداری و آنالیز به روش ژئوشیمیایی BLEG در ورقه 1:100000 سیه‌رود (شمال باختری ایران) [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 195-206]
 • امانی لاری، سارا ژئوشیمی ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن در کانسار غیر سولفیدی روی، سرب و مولیبدن احمدآباد (شمال باختر بهاباد) [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 73-82]
 • امرایی، فردین زیست‌چینه‌نگاری مقایسه‌ای سازند آسماری در برش‌هایی از تاقدیس‌های ماله‌کوه و امیران بر پایه روزن‌بران کف‌زی ناحیه لرستان، حوضه زاگرس، ایران [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 191-198]
 • امیدپور، آرمین بررسی نقش بافت انیدریت در زون تولیدی سازند آسماری در میدان منصوری [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 203-216]
 • امیدوار اشکلک، محمد رضا مطالعه زمین‌شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و میانبارهای سیال در کانه‌زایی‌های طلای شمال بزمان [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 165-180]
 • امیدوار اشکلک، محمدرضا بررسی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی افق بوکسیتی- لاتریتی محور دیلمان- اشکورات در البرز مرکزی [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 199-208]
 • امیدی، پرویز تحلیل هندسی و جنبشی گسل‌های عرضی در ناحیه دشت‌بو (جنوب باختر دامغان) [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 257-266]
 • امیدی، پرویز دگرریختی کواترنری در باختر شاهرود (البرز خاوری) [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 89-94]
 • امیدیان، صفیه ایجاد بانک اطلاعات ژئومورفولوژی – زیست‌محیطی دماوند تحت WebGIS [دوره 18، شماره 69، 1387، صفحه 74-85]
 • امیدیان فر، سیاوش ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی گرانیتوییدی کودکان (شرق بلوک لوت) [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 89-100]
 • امیرانلوی، هادی محاسبه بیشینه شتاب لرزه‎ای گسل شمال تبریز با استفاده از شبیه‌سازی لرزه‌ای چشمه گسل محدود [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 193-198]
 • امیربهادر، لیلا بررسی تغییرات سطح نسبی آب دریا بر اساس تحولات رخساره‌ای پرمین پایانی، مثالی از عضو دالان بالایی در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 263-275]
 • امیرپور، حامد ژئوشیمی و پتروژنز پلوتونیسم دیوریتی- کوارتز دیوریتی قلعه‌گنج، جنوب خاور کرمان [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 147-156]
 • امیرپور اصل میاندوآب، امیر پردازش و تفسیر داده‌های مغناطیس هوابرد برای تعیین مرز ساختارهای مغناطیسی و محل گسل‌های مدفون ایران [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 115-122]
 • امیرخانی، رئوف مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ژنز کانه زایی مگنتیت- آپاتیت همیجان، جنوب ‌باختر بهاباد، استان یزد [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 83-100]
 • امیری، آزاده یافته‌های جدید کانه‌نگاری و ‌شیمی‌بلور مگنتیت و پیریت در کانسارهای آهن باباعلی و گلالی، باختر همدان، ایران [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 121-130]
 • امیری، علی ژئوشیمی ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن در کانسار غیر سولفیدی روی، سرب و مولیبدن احمدآباد (شمال باختر بهاباد) [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 73-82]
 • امیری، علی دماسنجی و مدل تشکیل کانسارهای سولفیدی روی و سرب با سنگ میزبان کربناتی در ناحیه راور- بافق بر مبنای ایزوتوپ‌های پایدار گوگرد [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 3-8]
 • امیری، منوچهر فعالیت ماگمایی پس از برخورد در منطقه آلموقلاق، باختر ایران [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 153-168]
 • امیری بختیار، حسن زیست‌چینه‌نگاری مقایسه‌ای سازند آسماری در برش‌هایی از تاقدیس‌های ماله‌کوه و امیران بر پایه روزن‌بران کف‌زی ناحیه لرستان، حوضه زاگرس، ایران [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 191-198]
 • امیری بختیار، حسن زیست‌چینه‌نگاری سازند پابده بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در تاقدیس گورپی [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 107-120]
 • امیری بختیار، حسن بررسی متغیرهای هندسی و جنبشی شکستگی‌های مخزن آسماری میدان مارون [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 37-42]
 • امیری بختیار، حسن بررسی های سنگ نگاری و ژئوشیمیایی دولومیت های بخش قربان سازند ساچون در برش تاقدیس قره، جنوب خاور شیراز [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 135-148]
 • امیری سامانی، علی سن‌یابی لرزه‌خیزی گسل اهواز و جابه‌جایی مسیر رودخانه کارون با استفاده از ترمولومینسانس و مطالعات ژئوتکنیک و شناسایی گسل‌های نوشناخته در پروژه قطار شهری اهواز [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 69-79]
 • امیری مقدم، حمید رضا اثرات زیست محیطی معدن‌کاری در منطقه اولنگ استان گلستان (جنوب رامیان) [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 103-108]
 • امین‏ رسولی، هادی چینه‌نگاری سکانسی بخش‏های 1 تا 3 سازند میلا در خاور البرز مرکزی [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 25-38]
 • امین رسولی، هادی رخساره‌های مرز سازند‏های پابده و آسماری در برش کوه آسماری: گواهی بر ناپیوستگی مرز روپلین-شاتین در ایران [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 59-66]
 • امین رسولی، هادی تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 185-196]
 • امینی، احمد مطالعه کانی‌شناسی و درجه آزادی کانسنگ فلورین پاچی‌میانا، استان مازندران [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 155-160]
 • امینی، احمد فرآوری فسفات‌های رسوبی و کم عیار منطقه دلیر به روش فلوتاسیون [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 3-8]
 • امینی، احمد مطالعه و بررسی خواص سنجی فسفات منطقه دلیر از دیدگاه فرآوری [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 31-38]
 • امینی، احمد تشخیص زمین لرزه و انفجار با به‌کارگیری روش تجزیه مد تجربی (EMD) لرزه‌نگاشت‌ها [دوره 18، شماره 69، 1387، صفحه 166-175]
 • امینی، احمد مطالعات شناسایی و فرآوری بوکسیت دیاسپوری کرمان [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 164-171]
 • امینی، احمد مطالعات آهن زدایی بوکسیت دیاسپوری کم عیار با استفاده از روش گرماشیمیایی [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 72-76]
 • امینی، جلال اهمیت انتخاب مشخصه در کاربرد هوش مصنوعی در برآورد ژرفای تاقدیس توسط داد‌ه‌های گرانی [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 141-148]
 • امینی، حمیده کنکاشی بر جابه‌جایی‌ آبراهه‌ها در بخش‌هایی از گستره گسل درونه [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 209-218]
 • امینی، حمیده آشکارسازی پویایی نوین گسل درونه با کمک داده های دورسنجی و اطلاعات زمین‌شناسی [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 57-62]
 • امینی، صدر الدین شیمی کانی‌های سنگ‌های بازالتی پرمین شمال بلده (البرز مرکزی): بحث زمین‎دمافشارسنجی و جایگاه زمین‎ساخت- ماگمایی [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 3-14]
 • امینی، صدرالدین ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی- ماگمایی سنگ‌های آذرین ترشیری در محدوده خاور و شمال خاور نهبندان، خاور ایران [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 125-134]
 • امینی، صدرالدین پایش تغییرات حرارتی آتشفشان دماوند بر اساس دورسنجی با تصاویر سنجنده لندست [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 43-54]
 • امینی، عبدالحسین ویژگی‌های رسوب‌شناسی و منشأ نهشته‌های دریاچه ارومیه درحاشیه بزرگراه شهید کلانتری [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 57-68]
 • امینی، عبدالحسین ایکنوفابریک تالاسینوییدس در رسوبات اولیگوسن منطقه علی آباد قم [دوره 18، شماره 69، 1387، صفحه 86-101]
 • امینی، عبدالحسین اثرشناسی ردپای پستانداران میوسن در سازند سرخ بالایی، برش ایوانکی، ‌خاور تهران [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 56-67]
 • امینی، لیلا تحلیل های مکانی و آماری برای ارزیابی کیفیت کانسنگ در کانسار بوکسیت جاجرم [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 163-170]
 • امینی، نوید شناسایی گسلها با استفاده از نشانگر لرزه‌ای همدوسی [دوره 17، شماره 65، 1386، صفحه 48-59]
 • امینی‎زاده، محمدرضا بررسی نفوذپذیری ساختارهای همراه با پهنه‎های گسلی (گسل کوهبنان، شمال کرمان، ایران مرکزی) [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 267-280]
 • امینی‌منش، عباس کانی‌شناسی نهشته‌های گل سرشور منطقه تفرش، استان مرکزی [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 180-183]
 • انتظاری، ربابه ریزساختار در پهنه‏ های میلونیتی جنوب سلماس (شمال باختر ایران) [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 21-38]
 • انتظام، ایمان استفاده از نظریه مخروط افت در ارزیابی خطر سنگ‌ریزش در مسیر جاده چالوس (پل زنگوله ـ مرزن آباد) [دوره 17، شماره 66، 1386، صفحه 160-169]
 • انسدل، کوین زمین‌شناسی کانسنگ و مطالعات میانبارهای سیال در محدوده طلای ارغش، جنوب باختر نیشابور، شمال‌خاور ایران [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 129-136]
 • انصاری، سجاد انطباق پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه الکتریکی جهت اکتشاف مس و عناصر همراه در منطقه صاحب دیوان مشگین شهر [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 247-258]
 • انصاری، سجاد حل تانسور ممان زمین‌لرزه‌ها در البرز مرکزی و باختری با استفاده از داده‌های ناحیه‌ای [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 359-368]
 • انصاری، عبدالحمید کانی‎شناسی و سنگ‌شناسی باتولیت گرانیتوییدی چهارگنبد، جنوب باختر کرمان [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 107-118]
 • انصاری، فرهاد استفاده از نظریه مخروط افت در ارزیابی خطر سنگ‌ریزش در مسیر جاده چالوس (پل زنگوله ـ مرزن آباد) [دوره 17، شماره 66، 1386، صفحه 160-169]
 • انگورانی، سعید مدل‌سازی پویای فرونشست دشت تهران [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 211-220]
 • اهری‌پور، رضا شرایط محیط دیرینه لایه‎های زغال‎سنگی ناحیه زغال‌دار قشلاق (البرز خاوری) بر پایه شواهد سنگ‌نگاری و رخساره‌ای [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 271-280]
 • اهری‌پور، رضا سنگ‌نگاری آلی نهشته‌های زغال‌سنگی منطقه اولنگ، البرز خاوری [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 21-32]
 • اوبرهانسلی، رولند تعیین شرایط دما و فشار کمپلکس دگرگونی ماه‌نشان، شمال باختر ایران [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 80-93]
 • اوبرهنسلی، رولند سنگ‌نگاری، شیمی کانی و سنگ‌زایی توده‌های نفوذی فلسیک مجموعه گنج، جنوب خاور ایران: با نگرشی بر محیط زمین‌ساختی آن [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 143-154]
 • اوته مه‌یو، کریستین الگوی دگر‌شکلی در زاگرس مرتفع باختری [دوره 18، شماره 69، 1387، صفحه 130-143]
 • اورندی، ساناز پراکندگی و نقش جلبک‌های سبز در زهاب‌های اسیدی معدن مس سرچشمه [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 173-185]
 • اورنگ، کیوان شواهد وارونگی بردار لغزش در گسل کوشک نصرت، شمال ساوه [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 315-328]
 • اورنگ، کیوان ساختار در نهشته سولفید توده‏ای روی- سرب- مس چاه گز، جنوب شهربابک [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 193-202]
 • اورنگ، کیوان تکامل ساختاری حوضه میوسن پیشین – پلیوسن پسین در ناحیه ساوه، حوضه رسوبی ایران مرکزی [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 161-172]
 • اولادزاد عباس‌آبادی، محمد علی ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازند گدوان در میدان پارس جنوبی با استفاده از روش ∆LogR [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 167-174]
 • اونق، مجید جاذبه‌های زمین‌گردشگری پدیده های کواترنر حوضه رسوبی دشت گرگان [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 93-100]
 • اویسی، بهنام چین‌خوردگی جدایشی در گستره میانه- ماه‌نشان: اندرکنش بین رسوب‌گذاری در حوضه سازند سرخ بالایی و کوتاه‌شدگی [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 169-180]
 • اویسی، بهنام بررسی ویژگی‌های زمین‌شناختی و لرزه‌ای رخداد زمین‌لرزه 5 شهریور ماه 1389 خورشیدی توچاهی (جنوب دامغان) با بزرگای MN=5.9 [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 281-292]
 • اویسی، بهنام بررسی شواهد ریخت‌زمین‌ساختی و گسلش جوان در گستره شهر جدید هشتگرد، شمال باختر تهران [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 227-234]
 • اویسی، بهنام بررسی دگرریختی جوان در گستره زاگرس باختری، نگاهی بر نقش واحدهای کم‌قوام سطوح بالایی در کنترل سازوکار خروج هسته ناودیس [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 235-244]
 • اویسی، بهنام مدل‌سازی فروکاهی افراز‌گسله زمین‌لرزه سال 1309 خورشیدی سلماس، شمال باختر ایران [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 255-262]
 • اویسی، بهنام ارائه مدل کینماتیکی برای چین مرتبط با گسلش لار و ارتباط ساختاری آن با رویداد زمین‌لرزه 1960 لار، جنوب خاوری زاگرس [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 9-18]
 • اویسی، بهنام برآورد ویژگی‌های ژئومکانیکی سازند آسماری (زاگرس، باختر شیراز) با تلفیق آزمون‌های آزمایشگاهی و مدل‌سازی عددی [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 57-62]
 • اویسی، بهنام لرزه‌زمین‌ساخت زمین‌لرزه 8/5MW= سی‌ام تیر ماه 1389 کودیان، جنوب خاوری زاگرس [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 83-90]
 • اویسی، بهنام تحلیل کینماتیکی نشانگرهای ژئومورفیکی و برآورد آهنگ نسبی تغییرشکل‌های فعال در امتداد گسل کواترنر هرمود- خاور زاگرس مرکزی [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 135-142]
 • اویسی موخر، محسن بررسی چرخش زمین‌ساختی بلوک گابرویی بخشی از گسل صحنه (باختر ایران) بر پایه تجزیه و تحلیل داده‌های دیرینه‌مغناطیسی [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 205-215]
 • اویسی موخر، محسن تخمین عمق بی هنجاری های سه بعدی مغناطیسی با استفاده از تبدیل هیلبرت با کاربرد سیگنال تحلیلی سه بعدی، مطالعه موردی : معدن سنگ آهن، خیرآباد، سیرجان [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 145-154]
 • اویسی موخر، محسن اکتشاف منابع آب کارستیک با ترکیب روش‌های مغناطیس سنجی و توموگرافی الکتریکی عمیق، مطالعه موردی منطقه زوباران، شمال شرقی ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 265-272]
 • ایران‌بدی، دی‌ناز حریم ساخت‌و‌ساز روی گسل‎های شیب‌لغز؛ مطالعه موردی گسل پیشوا در جنوب تهران [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 175-180]
 • ایرانمنش، محبوبه سنگ نگاری، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای نفوذی فلسیک دردسک، شمال شرق جیرفت-جنوب شرق مجموعه ماگمایی ارومیه دختر [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 203-216]
 • ایران ن‍‍ژاد، مهدی بررسی فروشویی کانسنگ اکسیدی مس با استفاده از روش‌های زیست‌سازگار [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 253-260]
 • ایران‌نژاد، مهدی مقایسه اقتصادی دو روش سمنتاسیون و استخراج حلالی برای بازیابی مس از محلول فروشویی شده (لیچ) کانسارهای اکسیده مس طارم سفلی [دوره 17، شماره 66، 1386، صفحه 68-73]
 • ایزدی، حسین اندازه گیری تراوایی با استفاده از توموگرافی پرتو ایکس پزشکی در یکی از میادین جنوب باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 193-200]
 • ایزدی، مریم بررسی ارتباط بین گسل دارنگ و سیستم گسلی کازرون- برازجان و الگوی شکستگی آنها [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 133-138]
 • ایزدیار، جواد کانی‌شناسی، بافت و ساخت و ژنز کانسار آهن- آپاتیت ذاکر (شمال خاور زنجان) [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 119-126]
 • ایزدی‌کیان، لیلی مراحل دگرریختی در سنگ‌های دگرگونی منطقه همدان و ارتباط آنها با توده نفوذی الوند [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 187-198]
 • ایزدی کیان، لیلی تحلیل ساختاری پهنه برشی سیمین - دره مرادبیک، جنوب همدان [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 39-46]
 • ایزدی کیان، لیلی چین‌خوردگیهای چند مرحله‌ای و ساز و کار تشکیل آنها در تکتونیتهای موجود در ساختار گنبدی منطقه آلمابولاغ (باختر همدان) [دوره 17، شماره 66، 1386، صفحه 116-133]
 • ایمان‌زاده، حمید جدایش ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی به روش‌های فرکتالی عیار- تعداد و عیار-مساحت برای شناسایی مناطق امیدبخش در برگه 1:100000 آلوت، کردستان [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 199-206]
 • اینانلو عربی شاد، حسین بررسی تأثیر درصد مگنتیت بر ویژگی‎های مکانیکی و لرزه‌ای کانسنگ‌های آهن: مطالعه موردی کانسنگ معدن چادرملو [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 59-68]
 • ایونز، برایان تحلیل آزمایشگاهی رفتار موج فشاری در شرایط فشار مخزن در نمونه‌های ماسه‌سنگی مخزنی در جنوب باختر استرالیا [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 239-246]

ب

 • باباخانی، علیرضا کانه زایی بروندمی-آتشفشان‌زاد چینه سان تنگستن (مس-روی) در کانسار چاه-کلپ، (جنوب بیرجند) و افقهای کانه دار آن [دوره 17، شماره 65، 1386، صفحه 80-99]
 • بابازاده، سید احمد تجزیه ریزرخساره و محیط رسوبی دیرین سنگ‌های رسوبی کربناتی معادل سازندآسماری درمنطقه پشت دربند، همدان [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 123-130]
 • بابازاده، سید احمد تحلیل ریزرخساره‌های سازند آسماری در برش گرگ‌دره- کوه‌میش (گچساران)، در کمربند چین‌خورده- رانده زاگرس [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 31-38]
 • بابازاده، سید احمد سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند سورگاه در خاور خرم‌آباد [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 219-226]
 • بابازاده، سید احمد تحلیل ریزرخساره ای و محیط رسوبی سازند آسماری در برش غار آقاسید، ناحیه فارسان (استان چهارمحال بختیاری)، زاگرس مرتفع [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 25-32]
 • بابازاده، سیداحمد ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جهرم در برش سالدوران و دشت زری، شهرکرد، زاگرس مرتفع [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 115-124]
 • بابازاده، نرگس بهبود فرایند صدور مجوزهای معدنی و صنعتی بر پایه دولت الکترونیک مکان محور: نمونه مطالعاتی احداث کارخانه سیمان با رعایت ملاحظات زیست محیطی [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 3-10]
 • بابایی، حسنعلی تأثیر ساختارهای تکتونیکی در اکتشاف منابع آب کارستی به کمک روش Fuzzy-AHP، مطالعه موردی گستره بسطام استان سمنان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 109-120]
 • بابایی، فرخنده فعالیت آتشفشانی داسیت- آندزیتی میو- پلیوسن جنوب خاوری کمربند ماگمایی ارومیه- دختر (شمال خاوری شهربابک) [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 37-48]
 • بابلی مؤخر، حمید کارایی تئوری بی نظمی  سامانه های طبیعی در پهنه بندی حساسیت زمین  لغزش مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه فهلیان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 187-200]
 • بادپا، مهدی متغیرهای محیطی مجموعه مرجانی کربنیفر پسین (اشکوب باشکیرین) سازند سردر در برش زلدو (کوه‌های ازبک‌کوه، خاور ایران مرکزی) [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 97-106]
 • بادپا، مهدی مطالعه سیستماتیک و زیست‎بوم دیرینه گونه مرجانی Pseudozaphrentoides winsnesi ا ز توالی قزلین، بلوک طبس (برش زلدو) [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 65-74]
 • بادپا، مهدی مرجانهای پرمین در کوههای علی باشی، شمال باختری ایران [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 97-108]
 • بادفر، محمد اکتشافات ژئوشیمیایی- کانی سنگین و معرفی محدوده‌های امیدبخش کانه‌دار در برگه 1:50.000 قره ناز، استان زنجان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 121-132]
 • باریر، اریک فرگشت ساختاری البرز در میان زیستی و نوزیستی [دوره 21، شماره 81، 1390، صفحه 201-216]
 • بازرگانی گیلانی، کمال‌الدین زمین‌شیمی و سنگ‌زایی مجموعة آتشفشانی قلیایی-نیمه ‌قلیایی شمال ایران مرکزی: نقش فرایندهای تفریق بلوری و غنی‌شدگی سنگهای اسیدی تا بازی در یک محیط پشت کمان [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 210-223]
 • بازرگانی گیلانی، کمال الدین بررسی ویژگی‏های فعالیت آتشفشانی ائوسن کوه‌های طارم در البرز باختری ایران و مقایسه آن با فعالیت آتشفشانی مشابه در ناحیه یونت‌داغ (Yuntdağ) ترکیه [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 109-118]
 • بازرگانی گیلانی، کمال الدین ویژگی‌های فلززایی (متالوژنیکی) کانسار سرب و روی (مس) باریک آب با سنگ میزبان توف اسیدی، رشته کوه‌های طارم، جنوب‌خاور زنجان، شمال‌باختر ایران [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 97-104]
 • باستانی، حسن استفاده از روش اکتشافات بیوژئوشیمیایی به‌منظور پی‌جویی کانه‌زایی مس، سرب و روی در محدوده‌ مسجدداغی جلفا (آذربایجان شرقی) [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 51-64]
 • باستانی، مهرداد بررسی نتایج حاصل از اعمال الگوریتم وارون‌سازی اُکام بر داده‌های الکترومغناطیس هوابرد در منطقه کلاته رشم [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 63-70]
 • باغبانی، داریوش ریززیست‌چینه‎شناسی سازند پابده (ائوسن میانی– بالایی) در دامنه جنوبی کوه میشان و کوه اشگر در پهنه ایذه، باختر گسل کازرون [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 143-156]
 • باغبانی، داریوش زیست‎چینه‎نگاری نهشته‏های الیگوسن و میوسن زیرین در امتداد یک برش ناحیه‎ای از چاه A در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 151-158]
 • باغبانی، داریوش چینه‌نگاری سازند شهبازان در حوضه لرستان [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 157-168]
 • باغبانی، داریوش زیست ‌چینه‌نگاری نهشته‌های الیگوسن و میوسن زیرین (سازند‌های پابده، آسماری، گچساران و میشان) بر اساس روزن‎بران در جنوب باختر جهرم ، در فارس داخلی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 157-166]
 • باغبانی، داریوش یافته‌های نوین در چینه‌نگاری زیستی سازند ایلام در کوه عسلویه (حوضه زاگرس) [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 53-60]
 • باغبانی، داریوش زیست‌چینه‌نگاری روزن‌بران نهشته‌های سازند گورپی و سازند ایلام در خاور بندر کنگان و چاه‌ایوان در خلیج فارس [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 157-162]
 • باغبانی، داریوش بررسی سنگ چینه نگاری وزیست چینه نگاری سازند سروک در برش الگو [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 155-164]
 • باقرنژاد، مجید چین‌خوردگی جدایشی در گستره میانه- ماه‌نشان: اندرکنش بین رسوب‌گذاری در حوضه سازند سرخ بالایی و کوتاه‌شدگی [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 169-180]
 • باقری، جواد شواهد میدانی و لرزه‌نگاری بازتابی بر تکامل ساختاری تاقدیس گرمسار و پهنه گسلی کویر [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 255-264]
 • باقری، ساسان سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی دشت‌کوه در شمال ایرانشهر، پهنه فلیش خاور ایران [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 227-238]
 • باقری، ساسان بررسی سنگ‌شناسی و ژئوشیمی متابازیت و متاپریدوتیت‌های کمپلکس دگرگونی ده‌سلم و گلوگاه، خاور بلوک لوت [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 363-374]
 • باقری، ساسان دگرگونی پیشرونده در متاپلیت‌های کمپلکس دگرگونی ده‌سلم، خاور بلوک لوت، به استناد دماسنجی زوج گارنت- بیوتیت [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 325-338]
 • باقری، ساسان جایگاه تکتونیکی کمپلکس ولکانو- پلوتونیک ماهیرود: نگرشی متفاوت بر تاریخچه ژئودینامیکی شرق ایران [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 131-144]
 • باقری، فریده‌ تحلیل هندسی و جنبشی نیمة باختری گسل میامی [دوره 18، شماره 69، 1387، صفحه 34-42]
 • باقری، هاشم مطالعات زمین‌شناسی، سنگ‌نگاری و میانبارهای سیال اندیس گارنت بابا نظر (تکاب، استان آذربایجان غربی) [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 349-362]
 • باقری، هاشم سیماهای زمین‌شیمیایی ذخیره بنتونیت چاهریسه، شمال خاور اصفهان، پهنه ایران مرکزی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 287-296]
 • باقری، هاشم بررسی زمین‌شیمی و تعیین منشأ بنتونیت و سیلیس‌زایی در معدن کویر خور و بیابانک )استان اصفهان( [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 67-76]
 • باقری، وحید ارزیابی خطر روانگرایی در مسیر خط 2 مترو رشت با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 227-236]
 • باقری، یاسر پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخوان باروق با استفاده از مدل SOM-AI [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 157-166]
 • باقری سید شکری، سجاد بررسی عوامل مؤثر در توسعه‌یافتگی و پهنه‌بندی کارست حوضه چله با استفاده از منطق فازی و AHP، استان کرمانشاه [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 57-68]
 • باقری سیدشکری، سجاد پهنه‌بندی تحول کارست با استفاده از مدل آنتروپی نمونه موردی: تاقدیس نوا زاگرس شمال باختری [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 161-168]
 • باوی عویدی، عبدالرضا بررسی های سنگ نگاری و ژئوشیمیایی دولومیت های بخش قربان سازند ساچون در برش تاقدیس قره، جنوب خاور شیراز [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 135-148]
 • بایت‎گل، ئارام رسوب‎شناسی و اثرشناسی نهشته‎های دریای باز تحت تأثیر امواج و دلتای رودخانه‌ای سازند نایبند (تریاس بالایی) در بلوک طبس، ایران مرکزی [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 47-60]
 • بایت‎گل، ئارام بررسی رخساره ای، محیط رسوبی و شرایط پالئواکولوژیکی رمپ کربناته کربنیفر پیشین در حوضه سنندج- سیرجان، ایران [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 289-300]
 • بایت‏گل، ئارام مجموعه اثرفسیل های دریایی ژرف و اهمیت محیطی آنها در نهشته های پالئوسن سازند امیران در جنوب باختر لرستان [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 229-244]
 • بایت گل، آرام اثرفسیل کروزیانا و روزوفیکوس: مطالعه موردی از توالی های اردوویسین، بلوک کلمرد،ایران مرکزی [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 101-112]
 • بایت گل، آرام ژئوشیمی عناصر اصلی نهشته های سیلیسی آواری سازند شیرگشت، بلوک کلمرد، ایران مرکزی برای تعیین برخاستگاه زمین‌ساختی و هوازدگی سنگ منشأ [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 101-112]
 • بایت گل، ئارام منشاء کنگلومراهای آهکی در رمپ کربناته سازند ده-صوفیان از گروه میلا، البرز مرکزی، شمال ایران [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 79-90]
 • بایت گل، ئارام اثرشناسی سازند جیرود در رخداد انقراض هانگنبرگ (فامنین- تورنزین)، برش زایگون، البرز مرکزی [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 33-48]
 • بایت گل، ئارام تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 185-196]
 • بایسته هستی، نیر تحلیل تنش دیرینه در سنگ‌های آذرین و رسوبی شمال قزوین در بازه زمانی ائوسن [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 3-12]
 • بحرودی، عباس تحلیل هندسه و جنبش‏ شناسی تاقدیس ویژنان- جنوب گیلان غرب [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 347-361]
 • بحرودی، عباس سبک چین‌خوردگی در بلندای قدیمی فارس، جنوب‌ خاور کمربند چین‌خورده- رانده زاگرس [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 79-90]
 • بحرودی، عباس تهیه نقشه پتانسیل معدنی برای کانسارهای مس با استفاده از مدل ترکیبی نروفازی: مطالعه موردی برگه 100000/1 چهارگنبد در استان کرمان [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 277-286]
 • بحرودی، عباس مدل‌سازی با زنجیره مارکوف، مطالعه موردی: رخساره‌های سنگی یکی از مخازن نفتی جنوب‌ [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 97-103]
 • بحرودی، عباس تأثیر چینه‌نگاری مکانیکی بر سبک ساختاری در بخش میانی کمربند چین‌خورده-رانده زاگرس [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 329-334]
 • بحرودی، عباس تأثیر واحد نمکی سازند سرخ زیرین روی ساختارهای جنوب البرز مرکزی "روش مدل‌سازی فیزیکی [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 87-98]
 • بحرودی، عباس بررسی خاستگاه گسل‎ها و شکستگی‎ها بر پایه داده‎های زیرسطحی و مدل‌سازی تجربی؛ یکی از میدان‌های هیدروکربوری خاور خلیج فارس [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 157-166]
 • بحرودی، عباس بررسی فعالیت گسل نیشابور در استان خراسان [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 55-60]
 • بحرودی، عباس شبیه‌سازی آزمایشگاهی زون‌های برخوردی و تشکیل کمربندهای چین- راندگی به روش مدل‌سازی فیزیکی [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 17-24]
 • بحرودی، عباس مقایسه نرخ‌های گشتاور لرزه‌ای، زمین‌شناسی و ژئودتیک در البرز مرکزی [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 19-24]
 • بحرودی، عباس ارائه روش‌شناسی تعیین نقاط حفاری اندیس مس نوچون با استفاده از منطق فازی در GIS [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 179-188]
 • بحرودی، عباس سامانه گسل امتدادلغز بیدهند (جنوب قم) [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 177-184]
 • بحرودی، عباس فرگشت ساختاری پی‌سنگ و فعالیت ساختارهای نمکی در ناحیه فیروزآباد فارس [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 40-55]
 • بحیرائی، ساره تحلیل ساختاری گسل مشا در گستره شمال خاور تهران [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 112-125]
 • بحیرایی، ساره ارزیابی توان حرکتی گسل مشا (در گستره باختر فیروزکوه تا شهرستانک) [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 123-126]
 • بختیاری، محمدرضا تلفیق نشانگرهای لرزه‌ای و شبکه‌های عصبی در شناسایی سامانه‌های گسلی در منطقه تنگه هرمز [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 351-358]
 • بختیاری زاده، زینب پژوهش های لرزه شناسی باستانی بر روی سامانه گسل خزر، با تکیه بر روش پارینه لرزه شناسی (سایت پیش از تاریخ گوهرتپه، بهشهر- مازندران) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 209-220]
 • بخشنده، حامد زیست‌زون‌بندی و فراوانی روزن‌بران در برش تیپ سازند ایلام [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 75-84]
 • بخشنده، لیدا بازسازی محیط دیرینه سازند آبدراز در برش سنگانه با استفاده از شواهد پالینولوژیکی (داینوفلاژله‌ها) و استراکدا [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 117-126]
 • بخشنده، لیدا زیست‌زون‌بندی و دیرین‌بوم‌شناسی سازند سورگاه در برش سد ایلام، جنوب ایلام [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 67-76]
 • بخشنده، لیدا زیست‎زون‌بندی سازند گورپی در مقطع بانروشان (جنوب باختر ایلام) بر پایه روزن‌بران پلانکتونیک [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 85-96]
 • بخشنده، لیدا زیست‌زون‌بندی و فراوانی روزن‌بران در برش تیپ سازند ایلام [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 75-84]
 • بخشنده، لیدا هم‌ارزی ردیفهای سنگی و زیستی کامپانین–ماستریشتین در دو حوضه کپه‌داغ و ایران مرکزی [دوره 17، شماره 65، 1386، صفحه 26-35]
 • بخشنده، لیدا مطالعه روزن‌داران پلاژیک و زیست‌زون‌بندی سازند آب دراز [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 126-135]
 • بخشنده، لیدا بررسی همبری مرز کرتاسه– پالئوژن در برش‎های چینه‎شناسی زالوبند و هونو (شرق خور) [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 271-282]
 • بخشنده امنیه، حسن رابطه تجربی برای نشست زمین در اثر حفر تونل دو قلو مترو اصفهان با TBM [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 3-6]
 • بخشی‌زاد، فرزانه ژئوشیمی، ژئوکرونولوژی و محیط تشکیل سنگ‌های دگرگونی منطقه زنجان- تکاب [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 361-374]
 • بخشی محبی، محمدرضا سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی دشت‌کوه در شمال ایرانشهر، پهنه فلیش خاور ایران [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 227-238]
 • بخشی محبی، محمدرضا دیرینه شناسی سیستماتیک آلوئولینیدهای سازند قرمز قاره ای - آواری حرمک، جنوب شرق ایران، شمال زاهدان، برش حرمک [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 229-236]
 • بخشی محبی، محمدرضا بررسی و نام‌گذاری واحد کنگلومرایی– ماسه‌سنگی نصرت‌آباد (حوضه فلیشی خاور ایران) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 201-208]
 • بدر، افسانه سن سنجی و دماسنجی تبلور زیرکن در متاگرانیت‌های کمپلکس دگرگونی شمال شهرکرد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 109-118]
 • بدرزاده، زهرا پتروژنز و سن‌سنجی (U-Pb (SHRIMP توده‌های نفوذی طارم [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 3-20]
 • بدرزاده، زهرا سنگ شناسی و پتروژنز لامپروفیرهای آلکالن و کالک‌آلکالن شمال باختر ایران [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 87-102]
 • بدرزاده، زهرا مراحل مختلف کانه‌زایی سولفیدی در کانسار سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد سرگز، شمال‌ باختر جیرفت، سنندج- سیرجان جنوبی [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 85-94]
 • بدرزاده، زهرا پتروژنز و تعیین سن U-Pb(SHRIMP) توده نفوذی چلتیان، غرب جیرفت [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 165-178]
 • بدری، نازنین زیست‌چینه‌شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در تاقدیس‌های کوه گچ و کوه کورده (منطقه لار) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 19-26]
 • بدری، نازنین نقش ژئوپارک‌ها‌ در ملاحظات گردشگری آمایش سرزمین؛ مطالعه موردی: ایجاد ژئوپارک در استان لرستان [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 179-192]
 • بدری فر، منصور مورفودینامیک توده آتشفشانی دماوند و مدیریت محیط با استفاده از GIS و RS [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 63-72]
 • برات‌پور، فربد تحلیل هندسی تاقدیس‌های تو‌کاک وکمارون در ناحیه ایذه، زاگرس [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 191-200]
 • براتی، مهرداد مطالعه کانسار فلوریت قهرآباد بر اساس داده‌های عناصر خاکی کمیاب، جنوب خاور سقز، استان کردستان [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 155-164]
 • براری، عادل تغییرات دیرینه‌شناختی رسوبات کربنیفر در برش سیمه‌کوه (شمال دامغان) با معرفی 4 زون کنودونتی [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 37-42]
 • براسه، هایریش بررسی ساختارهای ناهمسانگرد الکتریکی دوبعدی با استفاده از داده‌های مگنتوتلوریک [دوره 21، شماره 81، 1390، صفحه 115-120]
 • برجسته، حسن جایگیری و تحول باتولیت الوند در عمق کم پوسته، همدان، باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 67-78]
 • برزگر، رحیم استفاده از روش‌های مختلف فازی برای بهینه‌سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان، مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 211-222]
 • برزگر، رحیم بررسی عوامل مؤثر بر غلظت بالای آرسنیک در آب زیرزمینی آبخوان‌های دشت تبریز [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 177-190]
 • برزگر، رحیم عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت قره ضیاالدین، استان آذربایجان غربی [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 245-256]
 • برزگر، رحیم بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت مشگین شهر (استان اردبیل) با تاکید بر منشأ احتمالی برخی فلزات سنگین [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 143-152]
 • برزگری، امیر ارزیابی دوره بازگشت زمین‌لرزه در سامانه گسلی آستارا بر پایه کاتالوگ‌های لرزه‌ای [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 83-92]
 • برزگری، امیر شبیه‎سازی سناریوهای محتمل رخداد زمین‌لرزه در تهران [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 141-156]
 • برزگری، قدرت ارزیابی پتانسیل روانگرایی پی‌آبرفتی ساختگاه سد مخزنی چپرآباد بر اساس نتایح آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 56-67]
 • برقی، محمدعلی شرایط تشکیل بلورهای پیروکسن زونینگ‌دار در دایک‌های آندزیتی نیمه قلیایی روستای حسن‌آباد یزد- جنوب‌ باختر تفت [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 151-156]
 • برقی، محمدعلی بررسی پراکندگی اندازه بلورهای (CSD) گارنت در دگرگونی مجاورتی روستای حسن‌آباد یزد [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 147-152]
 • برگریزان، محمود ارزیابی پارامتر‌های مخزنی سازند بور‌گان در یکی از میدان‌های نفتی جنوب باختر ایران [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 68-79]
 • برمکی زاده، کتایون بررسی زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی رسوبات والانژینین-هاتریوین در قسمتهای تحتانی سازند گرو، برش آرکواز (تاقدیس کبیرکوه، جنوب‌شرق ایلام) [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 65-74]
 • برنا، بهروز بررسی کانی‌سازی مس- طلادار گرانیتویید طارم (شمال زنجان) بر پایه شواهد کانی‌شناسی، ژئوشیمی و میانبار سیال [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 255-282]
 • برنا، بهروز بررسی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی افق بوکسیتی- لاتریتی محور دیلمان- اشکورات در البرز مرکزی [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 199-208]
 • برهمند، لیلا زمین شناسی و کانه زایی کانسار طلای اپی ترمال سه بندون، شمال بردسکن، خراسان رضوی [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 155-168]
 • برهمند، لیلا بررسی و مقایسه ژئوشیمی توده‌های نیمه‌ژرف باردار و نابارور با نگرشی بر شواهد آداکیت‌ها در محور دهج- میدوک (شمال شهربابک) [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 193-202]
 • برور، آفسانه بررسی توزیع عناصر بالقوه سمی و اهمیت زیست محیطی آنها در خاک های گلخانه ای شهرستان جیرفت، استان کرمان [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 119-128]
 • برومند، زهره فروشویی میکروبی کانسنگ معدن سرب و روی انگوران به‌وسیله باکتری‌های مزوفیل بومی مخلوط اسیددوست جداسازی شده از خاک و پساب [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 3-10]
 • برومند، زهره پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش طالو (در شمال خاوری دامغان)، برمبنای داینوفلاژله‌ها [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 3-8]
 • بسطامی، لیلی خاستگاه ماسه سنگ های سازند دورود بر اساس پتروگرافی و داده‌های ژئوشیمیایی در برش خور، البرز مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 105-120]
 • بشیرگنبدی، محمد رفتارنگاری سد دوستی تا انتهای ساخت به کمک داده‌های ابزار دقیق و تحلیل‌های عددی [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 213-222]
 • بصیری، مجتبی شناسایی الگوی خوشه ای رخداد زمین لرزه های پارینه روی گسل گلباف، جنوب خاوری کرمان [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 171-180]
 • بصیری، محمدحسین رتبه بندی مواد معدنی کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 129-136]
 • بصیری، محمدحسین راهبردهای توسعه صنعت سنگ‌های قیمتی در ایران [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 107-112]
 • بقاء، نوشین بررسی نو‌زمین‌ساخت پهنه گسلی مشا- شمال تهران برپایه ویژگی‌های ریخت‌زمین‌ساختی، البرز مرکزی، شمال ایران [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 41-52]
 • بکر، رونالد ریزطیف‌نمایی لیزر رامان میانبارهای سیال و تکامل سیال‌های کانه‌ساز در سامانه مس پورفیری باغ‌خشک، جنوب کمربند ماگمایی ارومیه- دختر [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 21-36]
 • بکری، الهه تعیین جابه‎جایی پوسته حین لرزه با استفاده از مشاهدات GPSدایمی در زمین‎لرزه 21 مرداد اهر و ورزقان [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 405-110]
 • بلمکی، بهناز زیست‌چینه‌نگاری و بررسی استفاده از روگوگلو بیژرینا در تعیین شوری دیرینه طبقات ماستریشتین در حوضه البرزمرکزی [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 23-32]
 • بلورچی، محمد جواد مدل‌سازی پویای فرونشست دشت تهران [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 211-220]
 • بلورچی، محمد جواد برآورد ویژگی‌های ژئومکانیکی سازند آسماری (زاگرس، باختر شیراز) با تلفیق آزمون‌های آزمایشگاهی و مدل‌سازی عددی [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 57-62]
 • بلورچی، محمد جواد لرزه‌زمین‌ساخت زمین‌لرزه 8/5MW= سی‌ام تیر ماه 1389 کودیان، جنوب خاوری زاگرس [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 83-90]
 • بلورچی، محمد جواد شناسایی پهنه آبخوان تحت فشار و نقش آن در شکل‌گیری فرونشست زمین در دشت هشتگرد [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 137-142]
 • بلورچی، محمدجواد بررسی ویژگی‌های زمین‌شناختی و لرزه‌ای رخداد زمین‌لرزه 5 شهریور ماه 1389 خورشیدی توچاهی (جنوب دامغان) با بزرگای MN=5.9 [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 281-292]
 • بلورچی، محمدجواد شناسایی الگوی خوشه ای رخداد زمین لرزه های پارینه روی گسل گلباف، جنوب خاوری کرمان [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 171-180]
 • بلیه، اولیویه الگوی دگر‌شکلی در زاگرس مرتفع باختری [دوره 18، شماره 69، 1387، صفحه 130-143]
 • بنی‎‌اسدی، مجید اندازه گیری تراوایی با استفاده از توموگرافی پرتو ایکس پزشکی در یکی از میادین جنوب باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 193-200]
 • بهادری، علیرضا مطالعه زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش پلدختر (تاقدیس کوه سلطان)با استفاده از نانوفسیل‌های آهکی [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 183-188]
 • بهارفیروزی، خلیل نقش ساختارهای تراکششی در جایگیری پهنه‌های سیلیسی طلادار در جنوب باختر سبلان، شمال باختر ایران [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 129-140]
 • بهارفیروزی، خلیل سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه ژئودینامیکی سیل‌ها-دایک‌‌های گابرویی در باختر شفارود، کوه‌های تالش [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 155-164]
 • بهارفیروزی، خلیل مطالعه پهنه‌‌های دگرسانی در شمال سراب با استفاده ازداده‌های ماهواره‌ای، ژئوفیزیک هوایی و تجزیه نمونه‌های صحرایی [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 221-234]
 • بهارفیروزی، خلیل خاستگاه و تکوین کانه زائی آهن-مس دره رحیم، جنوب کاشان، ایران [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 109-122]
 • بهارلوئی یانچشمه، سمیه چینه نگاری زیستی، چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازند های دالان و کنگان در میدان گازی لاوان در خلیج فارس، با تأکید بر مرز پرموتریاس [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 169-180]
 • بهاروندی، آزاده سنگ‌‌‌‌‌‌‌نگاری، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌‌های آتشفشانی ترشیری منطقه بشگز (شمال باختر سربیشه، خراسان جنوبی) [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 117-128]
 • بهاروندی، اعظم کانه‌زایی و مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ گوگرد در کانسار شکربیگ، جنوب ‌باختر مهاباد، پهنه سنندج- سیرجان [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 201-218]
 • بهاری‌فر، علی‌اکبر سنگ‌شناسی و دمافشارسنجی میکاشیست‌های ‌خلج (جنوب مشهد) [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 75-86]
 • بهاری‌فر، علی‌اکبر بررسی تأثیر انتشار عناصر Fe، Mn، Mg و Ca بر رشد گارنت‌ (منطقه ده‌نو، شمال‌باختری مشهد، ایران) [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 37-46]
 • بهاری فر، علی‌اکبر مقایسه اکتیویته سیال‌ها در سنگ های رسی و کربناتی دگرگون‌شده چشین در هاله مجاورتی باتولیت الوند، همدان [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 25-34]
 • بهاری فر، علی اکبر واکنش‌های متداول ذوب و مشخصة آنها در سنگ‌های رسی دگرگون-شده هاله الوند، همدان [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 165-172]
 • بهاری فر، علی اکبر نبود کلریتویید در متاپلیت‌ها و نقش فشار سیال‌ها: شواهدی از منطقه همدان، زون سنندج – سیرجان، ایران [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 135-140]
 • بهاری فر، علی اکبر سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Sr-Nd توده‌های گرانیتوئیدی غرب زنجان ( شمال‌غرب ایران) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 289-302]
 • بهبهانی، رضا ژئوشیمی آلی رسوبات خورموسی و نواحی دریایی مجاور آن، شمال باختر خلیج‌فارس [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 55-67]
 • بهبهانی، رضا بررسی منشأ برخی عناصر در رسوبات سطحی استان سمنان و شمال خاوری اصفهان با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 297-308]
 • بهبهانی، رضا معرفی رخساره های لرزه ای، رسوبات خلیج‌فارس در شمال جزیره قشم [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 183-186]
 • بهجتی، مهنوش ویژگی های ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگ های آذرین خروجی کوله سنگی- ملک سیاه کوه، شمال زاهدان، شرق ایران [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 61-72]
 • بهرام‎بیگی، بهرام برآورد دمای سطحی بازالت‌های گندم‌بریان- کرمان: به عنوان ‌یکی از قطب‌های گرمایی کره زمین با استفاده از تصاویر فروسرخ گرمایی سنجنده ETM+ [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 125-134]
 • بهرام‎بیگی، بهرام ژئوشیمی و پتروژنز آلکالی بازالت‎های کواترنری گندم بریان، شمال شهداد، استان کرمان [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 21-32]
 • بهرام‎پور، مینا پتروژنز، ژئوشیمی، مطالعه میانبارهای سیال و نقش توده‌های نیمه‎آتشفشانی در زایش مس محدوده چاه‌مورا، شمال ترود [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 117-136]
 • بهرام‌بیگی، بهرام بررسی تصحیحات جوی صحنه پایه در تصاویر هایپریون–مطالعه موردی تشخیص زون آرژیلیک در منطقه آتشفشان مساحیم [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 81-92]
 • بهرام‌پور، الهه پتروژنز، ژئوشیمی، مطالعه میانبارهای سیال و نقش توده‌های نیمه‎آتشفشانی در زایش مس محدوده چاه‌مورا، شمال ترود [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 117-136]
 • بهرامپور، آرمین سنگ‎نگاری، شیمی‌کانی‌ها و منشأ دایک‌های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور – کرمان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 3-16]
 • بهرام منش تهرانی، مریم ناز مطالعه سیستماتیک و زیست‌چینه‌نگاری براکیوپودهای کربنیفر زیرین در برش آبرندان؛ ناحیه دامغان [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 101-120]
 • بهرام‌نژاد، الهام دگرگونی پیشرونده در متاپلیت‌های کمپلکس دگرگونی ده‌سلم، خاور بلوک لوت، به استناد دماسنجی زوج گارنت- بیوتیت [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 325-338]
 • بهرامی، حمید اثر هاله خرد شده در حفاری انفجاری بر تحلیل عددی سه-بعدی تغییرشکل‌های تونل با نگرشی ویژه بر کیلومتر 10 تونل گاوشان [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 57-64]
 • بهرامی، صغری اثر محل دفن زباله شهرستان داراب بر آلودگی آب‌های زیرزمینی [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 151-156]
 • بهرامی، محمود بررسی لرزه‌خیز بودن حرکات عهد حاضر در پهنه ساختاری سنندج- سیرجان با استفاده از فناوری‌های سنجش از دور و GIS [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 265-272]
 • بهروز، امین جهت‌گیری فاز کششی کربونیفر-پرمین البرز مرکزی: تجزیه و تحلیل تنش دیرین بر روی داده‌های گسل‌های رشدی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 147-156]
 • بهروز، مینو پراکندگی و نقش جلبک‌های سبز در زهاب‌های اسیدی معدن مس سرچشمه [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 173-185]
 • بهروش، فرزانه بررسی آلودگی فلزات سنگین در غبارهای ترافیکی شهر مشهد و تعیین منشأ آن با استفاده از روش استخراج ترتیبی [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 141-150]
 • بهزاد افشار، کتایون تأیید قابلیت کاربردی نرم‌افزار تولید شده کامپیوتری ژئوتکنیک پایه در تحلیل لرزه ای پاسخ ساختگاه (مطالعه موردی) [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 123-132]
 • بهزاد فر، مصطفی تهیه یک مدل پیش‌بینی ناپایداری بافت‌های کهن شهری در برابر زلزله با منطق سلسله مراتبی وارون (IHPW) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 83-92]
 • بهزادی، سعید ارزیابی خطر زمین‎لغزش در منطقه چهارگوش قزوین- رشت (شمال ایران) [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 89-98]
 • بهزادی، مهرداد بررسی ویژگی سیال‌های کانه‌زا با استفاده از میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های اکسیژن – هیدروژن در کانسار مس پورفیری بندر هنزا [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 53-64]
 • بهزادی، مهرداد ژئوشیمی، دگرسانی و کانی‌زایی طلا در منطقه شانق، دلیجان (اصفهان) [دوره 21، شماره 81، 1390، صفحه 75-80]
 • بهفر، امیر سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند دلیچای در برش طالو، شمال‌خاوری دامغان با توجه ویژه به آمونوییدا [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 39-52]
 • بهفر، ندا سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند دلیچای در برش طالو، شمال‌خاوری دامغان با توجه ویژه به آمونوییدا [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 39-52]
 • بهلولی، بهمن تهیه نقشه حساسیت پدیده زمین‌لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و مدل آماری دو متغیره در مخزن سد البرز [دوره 21، شماره 81، 1390، صفحه 93-100]
 • بهلولی، بهمن پیش‌بینی سرعت موج برشی از نگارهای تخلخل به وسیله روش‌های منطق فازی و عصبی ـ فازی در یکی از مخازن کربناتی جنوب ایران [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 63-70]
 • بهنیا، پوران شناسایی کانی‌های دگرسانی گرمابی(هیدروترمالی) و بخش‌های سیلیسی همراه با کانی‌زایی طلا در ناحیه طلادار هیرد (جنوب بیرجند) با استفاده از داده‌های سنجنده ASTER [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 154-165]
 • بهیاری، مهدی تحلیل تاریخچه برافرازش کوه‌های میشو با استفاده از دمازمان‌سنجی‎های دما‌پایین [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 65-72]
 • بوالی، یعقوب بررسی هیدروژئوشیمی چشمه‌های معدنی آتشفشان تفتان و ارتباط آنها با توده‌های سنگی سخت منطقه [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 99-108]
 • بودن، فرانسوا بررسی ویژگی های ماده آلی و مدل سازی حرارتی شیل سیاه قاعده ای گروه شمشک (تریاس بالایی- ژوراسیک میانی) در برش طزره، البرز خاوری، شمال ایران [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 219-228]
 • بوذری، سهیلا بررسی نفوذپذیری ساختارهای همراه با پهنه‎های گسلی (گسل کوهبنان، شمال کرمان، ایران مرکزی) [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 267-280]
 • بوذری، سهیلا محاسبه بیشینه شتاب لرزه‎ای گسل شمال تبریز با استفاده از شبیه‌سازی لرزه‌ای چشمه گسل محدود [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 193-198]
 • بوذری، سهیلا ‌ تحلیل هندسی و جنبشی نیمة باختری گسل میامی [دوره 18، شماره 69، 1387، صفحه 34-42]
 • بوذری، فرهاد معرفی سامانه واحد کانه‌زایی افشان- رگچه‌ای و رگه‌ای مس (سرب،روی) در محدوده معدنی چاه‌موسی- قله کفتران، بخش خاوری کمان ماگمایی ترود- چاه شیرین [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 112-125]
 • بورگ، گرگور رخساره‌های کانه‌دار کانسار روی - سرب (نقره) تنگِ‌دِزان در توالی کربناتی ژوراسیک– کرتاسه، بویین میان‌دشت (اصفهان) [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 77-88]
 • بورگ، گریگور بهبود در نقشه‌های نواحی امیدبخش اکتشافی با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌‌ای- تاپسیس [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 191-202]
 • بوستان، الهام بررسی تکتونیک فعال و شناسایی گسل های جنبا به وسیله روش های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: گوهرتپه- بهشهر [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 227-236]
 • بوسکو، رومان بررسی کانی شیمی و شرایط حرارت و فشار تبلور سنگ‌های کوارتز-دیوریت منطقه تخت سلیمان در شمال باختر ایران [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 139-144]
 • بومری، محمد بررسی بافت‌های کوارتز در کانسار مس سرچشمه با استفاده از سامانه تصویرگیری میکروسکوپ الکترونی- کاتدولومینسانس [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 37-42]
 • بومری، محمد رسوب‌شناسی و ژئوشیمی رسوبات سیلیسی‌ آواری (ترشیری- کواترنری) سواحل خاوری چابهار، جنوب‌ خاور سیستان و بلوچستان [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 85-97]
 • بومری، محمد استفاده از عناصر خاکی کمیاب و میانبارهای سیال در تعیین خاستگاه سیـال‌های سازنـده اسکارن پناه‌کوه، شمال باختر تفت، استان یـزد [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 329-340]
 • بومری، محمد رفتار زمین‌شیمیایی عناصر کمیاب خاکی در گارنت‌های اسکارن خوت با استفاده از داده‌هایLaser Ablation-ICP-MS [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 263-276]
 • بومری، محمد بررسی کانی‌های خاکی کمیاب در کانسار مگنتیت-آپاتیت اسفوردی، ناحیه بافق [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 71-82]
 • بومری، محمد بررسی محیط فیزیکوشیمیایی در کانسار مس پورفیری سونگون با استفاده از ویژگی‎های شیمیایی کانی‎ها (شمال خاور تبریز) [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 47-54]
 • بومری، محمد جایگاه تکتونیکی کمپلکس ولکانو- پلوتونیک ماهیرود: نگرشی متفاوت بر تاریخچه ژئودینامیکی شرق ایران [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 131-144]
 • بونیاگریان، ولادیمیر تاثیر نوسانات سطح آب دریا بر روی ژئومورفولوزی و مورفودینامیک سواحل دریای خزر (مطالعه موردی خلیج گرگان) [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 35-44]
 • بویری کناری، مینا ساخت و بافت، کانی‌شناسی و چگونگی تشکیل رخساره‌های سولفیدی در کانسار روی- سرب- (نقره) تپه‌سرخ با سنگ میزبان آواری- کربناتی، جنوب اصفهان [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 221-236]
 • بویری کناری، مینا کانه‌زایی مس (-نقره) نوع " Volcanic RedBed" در کانسار کشت‌مهکی، شمال باختر صفاشهر، پهنه سنندج- سیرجان جنوبی [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 19-36]
 • بیابانگرد، حبیب سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی دشت‌کوه در شمال ایرانشهر، پهنه فلیش خاور ایران [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 227-238]
 • بیابانگرد، حبیب بررسی سنگ‌شناسی و ژئوشیمی متابازیت و متاپریدوتیت‌های کمپلکس دگرگونی ده‌سلم و گلوگاه، خاور بلوک لوت [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 363-374]
 • بیابانگرد، حبیب زمین شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی چند مخروط آتشفشانی در جنوب خاوری ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 161-174]
 • بیابانگرد، حبیب ویژگی های ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگ های آذرین خروجی کوله سنگی- ملک سیاه کوه، شمال زاهدان، شرق ایران [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 61-72]
 • بیابانگرد، حبیب اله چینه‌شناسی آتشفشانی و مراحل مختلف فوران آتشفشان تفتان [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 73-82]
 • بیابانگرد، حبیب اله بررسی هیدروژئوشیمی چشمه‌های معدنی آتشفشان تفتان و ارتباط آنها با توده‌های سنگی سخت منطقه [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 99-108]
 • بیاتانی، علی شناسایی و ارزیابی میراث زمین‌شناسی پیرامون سایت میراث جهانی تخت سلیمان به منظور تأسیس ژئوپارک پیشنهادی تخت سلیمان در آذربایجان غربی [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 123-132]
 • بیاتانی، علی ترکیب آشکارسازها در تهیه نقشه از کانی‎های دگرسان گرمابی (مطالعه موردی: گناباد) [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 395-404]
 • بیاتانی، علی مطالعه پهنه‌‌های دگرسانی در شمال سراب با استفاده ازداده‌های ماهواره‌ای، ژئوفیزیک هوایی و تجزیه نمونه‌های صحرایی [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 221-234]
 • بیاتانی، فاطمه معرفی و بررسی سایت گل‌فشانی نژاد ‌افضلی،گل‌فشان‌های گتان شهرستان جاسک و اهمیت زمین‌گردشگری آنها [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 207-214]
 • بیاتانی، فاطمه بررسی توفان گونو و تأثیرات آن بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی دریای مکران با استفاده از سنجش از دور [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 23-32]
 • بیاتانی، فاطمه سازوکار تشکیل و تغییر تومبولو، لاگون و سد ماسه ای در ساحل بیر ناحیه بندرتنگ ایران(دریای مکران) [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 143-148]
 • بیاتی‌راد، یلدا پراکندگی و فراوانی عناصر خاکی کمیاب در مگنتیت‌های کانسار آهن گل‌گهر سیرجان، کرمان [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 217-224]
 • بیاتی‌راد، یلدا ارزیابی منشأ مگنتیت و سولفیدهای همراه در کانسار آهن گل‌گهر (سیرجان) با استفاده از داده‌های ایزوتوپ اکسیژن و گوگرد [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 139-146]
 • بیت‌الهی، علی پهنه‌بندی گستره ایران بر پایه ضرایب لرزه‌خیزی( Rate (λو Mmax [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 99-104]
 • بیت الهی، علی برآورد نرخ لغزش گسلهای پیرامون بم و کاربرد آن در ارزیابی خطر زمینلرزه [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 149-156]
 • بیرالوند، مسعود ترافشارش راست‏بُر ستبرپوست در همتافت تکاب، شمال باختر ایران [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 27-38]
 • بیرالوند، مسعود نقش زمین‏ ساخت و ماگماتیسم در تکامل تراورتن‏ های تخت‏ سلیمان، شمال‏ باختر ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 71-80]
 • بیرالوند، مسعود الگوی چین‌خوردگی در رادیولاریت‌های کرمانشاه و اهمیت آن در زمین‌ساخت برخوردی در شمال باختر ایران [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 75-82]
 • بیرانوند، قاسم کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و منشأ کانسار بوکسیت کارستی باگوشی، شمال غربی استان فارس، ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 269-280]
 • بیکدلی، زیبا کانه‌زایی، کانی‌شناسی، ساخت و بافت کانسار مس رسوبی چهرآباد، شمال‌باختر زنجان [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 249-262]
 • بیگلری، فریدون رسوب‌شناسی و زمین‌باستان‌شناسی ابزارهای سنگی (موسترین) در ایران مرکزی [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 177-186]
 • بینازاده، طیب ریزرخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری زیستی سازند آسماری در برش دشتروم (جنوب یاسوج) [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 169-178]
 • بینازاده، علی ریزرخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری زیستی سازند آسماری در برش دشتروم (جنوب یاسوج) [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 169-178]
 • بییابانگرد، حبیب بررسی بافت‌های کوارتز در کانسار مس سرچشمه با استفاده از سامانه تصویرگیری میکروسکوپ الکترونی- کاتدولومینسانس [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 37-42]

پ

 • پادیار، فریبا مطالعه کوارتزهای گرمابی بر پایه کاتدولومینسانس(CL)، ریزدماسنجی و لیزر رامان در کانسار لاطلا، شمال میدوک [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 39-52]
 • پارمن، استفان بررسی سنگ‌زایی سنگ‌های فرامافیک – مافیک خاور فریمان، شمال خاوری ایران [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 9-24]
 • پاریاب، مهدی برآورد توان هیدروکربن زایی سازندهای پابده و گورپی در چاههای A و B ، با استفاده از روش ∆LogR و شبکه عصبی در یکی از میدانهای نفتی جنوب باختری ایران [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 148-157]
 • پازند، کاوه کاربرد روش‏های‏ چندفرکتال در برداشت نمونه‏ های رسوب آبراهه ‏ای برای شناسایی بی‏ هنجاری‏های مس و مولیبدن در ورقه 1:100،000 ورزقان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 75-82]
 • پاشا، امیرحسین ارزیابی خطر زمین‎لغزش در منطقه چهارگوش قزوین- رشت (شمال ایران) [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 89-98]
 • پاشازاده، بهنام شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 101-108]
 • پاشایی، حدیث زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های تریاس در برش روته در بلندی‌های البرز (شمال تهران) [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 11-18]
 • پاکدل، مهدی امکان‌سنجی فرآوری کانسنگ اورانیم معدن خشومی به روشهای مغناطیسی و الکترواستاتیکی [دوره 17، شماره 65، 1386، صفحه 100-108]
 • پاکزاد، حمید رضا رسوب‌شناسی و زمین‌باستان‌شناسی ابزارهای سنگی (موسترین) در ایران مرکزی [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 177-186]
 • پاکزاد، مهرداد راستای بیشینه تنش افقی و میدان کرنش پیرامون سامانه گسلی زندان- میناب- پالامی [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 23-32]
 • پاک نیا، محمد تعیین مرز اشکوب های باتونین-کالووین (ژوراسیک میانی) بر پایه چینه نگاری مغناطیسی در برش گل بینی، البرز خاوری، ایران [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 19-30]
 • پاکیزه، امیر زمین شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار سرب (نقره) دره امرود در کمان ماگمایی ارومیه- دختر، جنوب قهرود [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 259-268]
 • پرتوآذر، محمدرضا زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش کوه سفید، خاور رامهرمز [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 3-10]
 • پرتوآذر، محمدرضا مطالعه سیستم پرمین در برش باغ‌ونگ، جنوب ناحیه شیرگشت (ایران مرکزی) [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 53-62]
 • پرتوآذر، محمّدرضا بررسی مرز پرمین- تریاس در برش اسفه شمال خاور شهرضا (ایران مرکزی) [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 13-18]
 • پرچکانی، محمد بررسی ویژگی‏های فعالیت آتشفشانی ائوسن کوه‌های طارم در البرز باختری ایران و مقایسه آن با فعالیت آتشفشانی مشابه در ناحیه یونت‌داغ (Yuntdağ) ترکیه [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 109-118]
 • پرچکانی، محمد ویژگی‌های فلززایی (متالوژنیکی) کانسار سرب و روی (مس) باریک آب با سنگ میزبان توف اسیدی، رشته کوه‌های طارم، جنوب‌خاور زنجان، شمال‌باختر ایران [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 97-104]
 • پُرخیال، سهیل بررسی مقادیر تمرکز عناصر سنگین و کمیاب در سیالات گرمابی فعال در میدان زمین گرمایی، جنوب کوه سبلان، استان اردبیل، شمال باختر ایران [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 293-302]
 • پرندآور، محمد زیست‏ چینه‏ نگاری رسوبات کربناته ائوسن در خاور ایران مرکزی (ناحیه تربت جام): با اهمیت گسترش چینه‏ شناسی گونه Nummulites perforatus و نانوفسیل‌های آهکی [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 91-100]
 • پرنداور، محمد زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی در بخش بالایی سازند گورپی- بخش ابتدایی سازند پابده (شیل ارغوانی) در یال شمال‌ خاوری تاقدیس کوه گورپی [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 187-198]
 • پرنداور، محمد بررسی سنگ چینه نگاری وزیست چینه نگاری سازند سروک در برش الگو [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 155-164]
 • پرنو، سعید بررسی ساختار‌های درونی و تعیین نوع یخچال با استفاده از رادار نفوذی به زمین (GPR) : مطالعه موردی یخچال علم‌کوه مازندران [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 77-84]
 • پرهام، سمیه بررسی ویژگی‌های دولومیکریت‌های واحد دالان بالایی در یکی از میادین خلیج فارس [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 175-184]
 • پرهام، سمیه بررسی انواع تخلخل، عوامل مؤثر برآن و زون‌‌بندی مخزن دالان بالایی در برش کوه سورمه و خلیج فارس [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 93-104]
 • پرهام، سمیه بررسی رخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و دیاژنز کربنات‌های بالایی سازند دالان در خلیج فارس [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 203-212]
 • پرهیزکار، طیبه بررسی ویژگی های سنگ‌نگاری و ژئوشیمی واحدهای آتشفشانی خاور قزوین با هدف تعیین واحدهای مناسب برای استفاده به عنوان پوزولان طبیعی [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 167-172]
 • پرهیزکاری، حسنیه تحلیل وضعیت تنش نوزمین‎ساختی کوهزاد زاگرس و جدایش رژیم‎های تنش‎ با داده‎های زمین‎لرزه [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 219-230]
 • پروانه‌نژاد شیرازی، مهناز اثر فسیل هم‌افزایThalassinoides-Phycodes از نهشته‌‌های آلبین–سنومانین گزک، جنوب کرمان [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 145-152]
 • پروانه‌نژاد شیرازی، مهناز چینه‌شناسی، دیرینه شناسی و محیط رسوبی ردیف‌های کرتاسه بالایی برش بهار، جنوب اصفهان (ایران مرکزی) و مقایسه آن با برش تاقدیس پشت جنگل (جنوب - خاور لرستان) [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 309-318]
 • پروانه نژاد شیرازی، مهناز زیست‌چینه‌نگاری کنودنت‌های دونین پسین در برش گریک، خاور زرند (استان کرمان) [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 105-114]
 • پروانه نژادشیرازی، مهناز زیست‌چینه‌نگاری سازندهای سورمق و جلفا در برش چینه‌شناسی هرزند در شمال مرند بر مبنای روزن‌بران [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 141-150]
 • پریستلی، کیت بررسی تغییرات ژرفای موهو در البرز مرکزی [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 136-147]
 • پل، آن مطالعه ساختار سرعتی پوسته و سازوکار گسلش در زون گسلی امتداد لغز تبریز [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 140-153]
 • پنائی، نعیم تحلیل پتروفیزیکی و پیش‌بینی تابع تخلخل در یکی از مخازن نفتی جنوب باختر ایران [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 311-316]
 • پنائی، نعیم طراحی یک کد کامپیوتری جدید در تعیین و تحلیل پتانسیل روانگرایی ساختگاه [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 111-118]
 • پناهی، نعیم بررسی متغیرهای زمین‌شناسی مهندسی در ایجاد شکست هیدرولیکی به منظور ازدیاد برداشت از مخازن نفت به‌کمک روش اجزای محدود [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 3-9]
 • پور ابریشمی، زین العابدین مطالعه و بررسی جمجمه Gazella capricornis ازآنتیلوپ‌های شمال باختر ایران [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 25-30]
 • پورابریشمی، زین العابدین مطالعه و بررسی جمجمه و فک بالایی Hipparion primigenium در شمال باختر ایران [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 135-138]
 • پورابریشمی، زین العابدین مطالعه و اکتشاف فسیلهای مهره‌داران واحد سنگ‌چینه‌ای مراغه [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 108-115]
 • پوراسماعیل، اکرم نانوپلانکتون‌های آهکی در رسوبات هولوسن خلیج فارس (بندر شهید رجایی) [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 111-120]
 • پوراسماعیل، اکرم زیست‌چینه‌شناسی سازند نیزار بر پایه نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار [دوره 17، شماره 65، 1386، صفحه 36-47]
 • پورایمانی، رضا ارزیابی آهنگ تولید گرمای حاصل از واپاشی هسته های پرتوزا در ماگماهای بستر چشمه‌های آب‌گرم محلات، ایران [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 237-248]
 • پوربیرانوند، شاهرخ تغییرات تنش تکتونیکی در زاگرس با استفاده از وارون‌سازی سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 115-122]
 • پوربیرانوند، شاهرخ بررسی تغییرات تنش و آهنگ کرنش در البرز مرکزی با استفاده از سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها و بردارهای سرعت GPS [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 57-66]
 • پورتقوی، امیر نصرالدین الگوی چین‌خوردگی در بخش باختری کمربند چین‌خورده کپه‌داغ (شمال خاور ایران) [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 153-160]
 • پورحیدر، سیده زهرا تأثیر نوسانات سطح آب دریا بر رخساره‌های رسوبی در سازند مزدوران، باختر کپه‌داغ [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 275-286]
 • پورخورشیدی، علیرضا بررسی ویژگی های سنگ‌نگاری و ژئوشیمی واحدهای آتشفشانی خاور قزوین با هدف تعیین واحدهای مناسب برای استفاده به عنوان پوزولان طبیعی [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 167-172]
 • پور رحیمیان، یاشار بررسی و مدل‌سازی تأثیر شیب‌داری درزه‌ها بر سرعت چالزنی در معادن روباز [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 86-92]
 • پورسلطانی، مهدی رضا جوابیه نقد و بررسی مقاله "تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی – باتونین زیرین) بر مبنای ایکنوفسیل‌ها در شمال خاور ایران" [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 71-75]
 • پورسلطانی، مهدی رضا تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی- باتونین زیرین)، بر مبنای ایکنوفسیلها در شمال خاور ایران [دوره 17، شماره 65، 1386، صفحه 170-194]
 • پورعلیزاده مقدم، مهدخت سازوکار جایگیری توده گرانیتوییدی پنج‌کوه با استفاده از روش فابریک مغناطیسی [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 117-128]
 • پورغیاثیان، فرزانه بررسی گوناگونی کرنش برشی در راستای پهنه‌ گسلی کوچ برپایه ویژگی برگوارگی‌ها [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 63-68]
 • پورقاسمی، حمید رضا اولویت بندی عوامل مؤثر بر زمین لغزش و تهیه نقشه خطر آن با استفاده از مدل‌های ارزش اطلاعات و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز هراز) [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 27-32]
 • پورکاسب، هوشنگ بررسی تکامل زمین‌شناسی- فلززایی در منطقه‌ خاور الیگودرز با استفاده از مطالعات کانی‌شناسی و زمین‌شیمی عناصر خاکی کمیاب و فرعی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 259-270]
 • پورکاسب، هوشنگ بررسی تراورتن‌های ارومیه- دختر شمالی و مقایسه آنها با تراورتن‌های سنندج- سیرجان شمالی با استفاده از ایزوتوپ‌های پایدار 18O و 13C [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 143-152]
 • پورکاسب، هوشنگ بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی زون دگرسانی پتاسیک، کانسار مس پورفیری سرکوه، با استفاده از شیمی بیوتیت و کلریت [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 279-288]
 • پور کرمانی، محسن محاسبه بیشینه شتاب لرزه‎ای گسل شمال تبریز با استفاده از شبیه‌سازی لرزه‌ای چشمه گسل محدود [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 193-198]
 • پور کرمانی، محسن بررسی زمین‌شناسی گل‌فشان‌های حاشیه جنوب خاوری دریای خزر [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 75-82]
 • پورکرمانی، محسن معرفی سامانه گسلی جوزک- قتلیش در پهنه کپه‌داغ باختری و نقش آن در پهنه‌بندی ساختاری منطقه [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 295-304]
 • پورکرمانی، محسن ارزیابی دوره بازگشت زمین‌لرزه در سامانه گسلی آستارا بر پایه کاتالوگ‌های لرزه‌ای [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 83-92]
 • پورکرمانی، محسن گسل‌های جنبای بنیادی و توان لرزه‌زایی آنها در خاورمیانه باختری [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 291-304]
 • پورکرمانی، محسن زمین‌ساخت فعال حوضه رودخانه کارون بزرگ [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 13-28]
 • پورکرمانی، محسن ویژگی‌های هندسی و سازوکار جوان گسل شمال قزوین: بر پایه بررسی‌های ریخت‌زمین‌ساختی [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 29-38]
 • پورکرمانی، محسن بررسی نو‌زمین‌ساخت پهنه گسلی مشا- شمال تهران برپایه ویژگی‌های ریخت‌زمین‌ساختی، البرز مرکزی، شمال ایران [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 41-52]
 • پورکرمانی، محسن توزیع دگرریختی در پاسخ به برخورد ترافشارش مایل صفحه عربی با بلوک البرز باختری- آذربایجان، در زون برشی خوی [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 181-196]
 • پورکرمانی، محسن بررسی حرکات فرایشی گسل جرجافک توسط رودخانه‌های جبهه شمالی رشته‌کوه داوران [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 115-122]
 • پورکرمانی، محسن ریخت‌زمین‌ساخت، هندسه و سازوکار جوان پهنه گسلی صوفیان- شبستر، آذربایجان (ایران) [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 155-164]
 • پورکرمانی، محسن الگوی چین‌خوردگی در بخش باختری کمربند چین‌خورده کپه‌داغ (شمال خاور ایران) [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 153-160]
 • پورکرمانی، محسن پهنه‌بندی گستره ایران بر پایه ضرایب لرزه‌خیزی( Rate (λو Mmax [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 99-104]
 • پورکرمانی، محسن بررسی نفوذپذیری ساختارهای همراه با پهنه‎های گسلی (گسل کوهبنان، شمال کرمان، ایران مرکزی) [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 267-280]
 • پورکرمانی، محسن توان لرزه‌زایی محدوده رفسنجان- زرند [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 207-212]
 • پورکرمانی، محسن تأثیر ساختارها بر روی رودخانه قزل‌اوزن [دوره 21، شماره 81، 1390، صفحه 55-60]
 • پورکرمانی، محسن تحلیل دینامیکی شکستگی‌های شمال منطقه ترود- معلمان(ایران مرکزی، جنوب خاور دامغان) [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 3-16]
 • پورکرمانی، محسن بررسی وضعیت ساختاری ناحیه معدنی هیرد (جنوب بیرجند) با استفاده از تفسیر داده‌های مغناطیس‌هوایی، ماهواره‌ای و مشاهدات صحرایی و ارتباط آن با کانه‌زایی طلا [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 121-126]
 • پورکرمانی، محسن تکامل ساختاری حوضه میوسن پیشین – پلیوسن پسین در ناحیه ساوه، حوضه رسوبی ایران مرکزی [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 161-172]
 • پورکرمانی، محسن تأثیر ساختارهای تکتونیکی در اکتشاف منابع آب کارستی به کمک روش Fuzzy-AHP، مطالعه موردی گستره بسطام استان سمنان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 109-120]
 • پورمحسن، مهرداد ژئوشیمی و پتروژنز سری‌های بازالتی-آندزیتی افیولیت‌های سیه‌چشمه، شمال باختر خوی [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 131-136]
 • پورمحمد، فتانه رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 161-174]
 • پور‌معافی، محمد بررسی سنگ‌زایی سنگ‌های فرامافیک – مافیک خاور فریمان، شمال خاوری ایران [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 9-24]
 • پور معافی، سید محمد بررسی و مقایسه ژئوشیمی توده‌های نیمه‌ژرف باردار و نابارور با نگرشی بر شواهد آداکیت‌ها در محور دهج- میدوک (شمال شهربابک) [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 193-202]
 • پورمعافی، سید محمد زمین‌شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 387-396]
 • پورمعافی، سید محمد شواهدی جدید از فعالیت ماگمایی پرکامبرین و پالئوزوییک در توده قره‌باغ، شمال باختر ایران [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 129-148]
 • پورمعافی، سید محمد تشخیص دو فاز مختلف از توده‌های گرانیتوییدی دگرگون‌شده در تاقدیس کوه سفید توتک بر اساس سن‎سنجی اورانیم- سرب [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 57-66]
 • پورمعافی، سید محمد بررسی دولومیت زفره به عنوان ماده اولیه نسوز و تهیه آجردولومیت زیرکنیایی [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 116-123]
 • پورمعافی، سیدمحمد پترولوژی و پتروژنز گدازه‌های بالشی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 147-158]
 • پورمعافی، محمد مطالعه کوارتزهای گرمابی بر پایه کاتدولومینسانس(CL)، ریزدماسنجی و لیزر رامان در کانسار لاطلا، شمال میدوک [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 39-52]
 • پورمعافی، محمد سنگ شناسی و ژئوشیمی گدازه های بالشی محدوده هرسین، افیولیت کرمانشاه، باختر ایران [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 189-198]
 • پورمعافی، محمد سنگ‌شناسی بازالت‌های کواترنری طبس (خاور ایران) [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 26-39]
 • پورمعافی، محمد سنگ‌نگاری، ژئوشیمی، منشأ‌‌ و جایگاه زمین‌ساختی توده گرانیتوییدی بی‌بی مریم (افضل‌آباد- نهبندان) [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 60-71]
 • پورمعصومی، رضوان بررسی کانه‎زایی کانسار مس خانکشی با استفاده از داده‌های مینرالوژیکی، ژئوشیمیایی و سیال درگیر، استان مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 129-140]
 • پورمقدم، مجید بررسی فرایند تبادل یونی و تغییرات ساختاری کلینوپتیلولیت‌های طبیعی دماوند و سنتز کانی‌های کانس‌رینایت،آنالسیم، مرلینوییت در شرایط گرمابی تحت تأثیر سیال‌های دارای کاتیون‌های قلیایی (برای اولین بار در جهان) [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 213-230]
 • پوستی، محمد فعالیت آتشفشانی داسیت- آندزیتی میو- پلیوسن جنوب خاوری کمربند ماگمایی ارومیه- دختر (شمال خاوری شهربابک) [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 37-48]
 • پوستی، محمد سنگ‌شناسی و پتروژنز سنگ‌های آذرین بازیک منطقه مشیران واقع در شمال مشکین‌شهر [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 201-213]
 • پوستی، محمد مینرال شیمی کروم‎اسپینل و تعیین محیط زمین‎ساختی پریدوتیت‎های لرد‎گرم پایین در خاور حاجی‎آباد، جنوب خاور ایران [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 297-302]
 • پوستی، محمد سنگ‎نگاری، شیمی‌کانی‌ها و منشأ دایک‌های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور – کرمان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 3-16]
 • پوستی، محمد شیمی کانی، منشا و تحولات ماگمایی باتولیت ساردوئیه، جنوب شرق کرمان [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 245-256]
 • پولاد زاده، محمود کاربرد نشانگر های ساختمانی در اکتشاف و توسعه هیدروکربنی یک پهنه تداخلی [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 51-56]
 • پوینده، نسرین نقشه‌برداری مناطق دگرسانی معدن طلای اپی‌ترمال داشکسن (ساری‌گونای) با استفاده از تلفیق تصاویر سنجنده ASTER و تجزیه XRD [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 95-104]
 • پیتر، جان رخساره‎های کانسنگ، پهنه‎بندی دگرسانی و شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کانسار سولفید توده‎ای مس- روی- نقره نوع بشی (Besshi-type) بوانات (جیان)، استان فارس [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 61-74]
 • پیتر، جان رخداد انواع گوناگون کانسارهای سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد (VMS) و ارتباط آن با تحولات زمین‌ساختی- ماگمایی در پهنه سنندج- سیرجان [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 11-21]
 • پیتر، جان کانه زایی سولفید توده ای آتشفشانزاد روی-سرب-مس نوع Bathurst در منطقه چاه گز، جنوب شهر بابک، پهنه سنندج- سیرجان جنوبی [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 151-164]
 • پیرخراطی، حسین مطالعه‌روند افزایش خاک‌های شور اطراف دریاچه‌ارومیه با استفاده از GIS و RS [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 93-99]
 • پیرمحمدی، فرهاد بررسی منشأ و محیط زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی خاور سهند (جنوب‌خاور تبریز) با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی [دوره 21، شماره 81، 1390]
 • پیرنجم الدین، حمید ساخت و بافت، کانی‌شناسی و مطالعه میانبارهای سیال کانسار روی- سرب – باریت کوه‌کلنگه، کمربند فلززایی ملایر- اصفهان، جنوب اراک [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 287-302]
 • پیره، اسعد تحلیل سامانه‎ای شکستگی‎های سازند گرو در تاقدیس کبیرکوه، تأثیر چرخش صفحه تازی بر آرایش شکستگی‎ها [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 105-116]
 • پیروج، هادی سنگ‌شناسی و جایگاه زمین‌ساختی بازالت‌های دیزباد نیشابور [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 113-118]
 • پیروج، هادی زمین گردشگری و ارزیابی توان گردشگری منطقه قافلانکوه میانه، با استفاده از مدل ریاضی تابع هدف [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 121-132]
 • پیروز، مرتضی استفاده از نظریه مخروط افت در ارزیابی خطر سنگ‌ریزش در مسیر جاده چالوس (پل زنگوله ـ مرزن آباد) [دوره 17، شماره 66، 1386، صفحه 160-169]
 • پیروز، مرتضی فرگشت ساختاری پی‌سنگ و فعالیت ساختارهای نمکی در ناحیه فیروزآباد فارس [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 40-55]
 • پیروی، سمانه بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی و کانی‌شناسی زئولیت‌های معدن افتر سمنان [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 27-36]
 • پیروی، مریم ارزیابی کیفیت مخزنی سازند کنگان در یکی از چاه‌های میدان گازی کیش با استفاده از نرم‌افزار ژئولاگ [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 29-36]
 • پیریایی، علیرضا فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 67-82]
 • پیشدادیان، مونا اکتشاف تله‌های هیدروکربوری منطقه قم با روش هندسه فرکتال و مدل سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 33-38]
 • پیغمبری، سیما بررسی ژنز و خاستگاه ژئودینامیکی کرومیتیت های نیامی مجموعه اولترامافیک آب بید (جنوب استان کرمان) [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 303-314]

ت

 • تاتار، محمد تعیین ساختار بالایی پوسته در زاگرس خاوری به روش توموگرافی محلی [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 67-72]
 • تاتار، محمد تغییرات تنش تکتونیکی در زاگرس با استفاده از وارون‌سازی سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 115-122]
 • تاتار، محمد خرد‌لرزه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت ناحیه گرمسار [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 289-298]
 • تاتار، محمد مدل‌سازی تنش القایی ناشی از وزن دریاچه گتوند علیا بر روی گسل گلستان [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 193-202]
 • تاتار، محمد بررسی تغییرات تنش و آهنگ کرنش در البرز مرکزی با استفاده از سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها و بردارهای سرعت GPS [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 57-66]
 • تاتار، محمد تعیین ساختار سه بعدی پوسته در منطقۀ بم به روش توموگرافی زمین لرزه های محلی [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 31-40]
 • تاتار، محمد ساختار پوسته ایران براساس برگردان همزمان تابع انتقال گیرنده و اطلاعات پاشندگی سرعت فاز امواج ریلی [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 83-94]
 • تاتار، محمد بررسی ناهمگنی‌های تنش با استفاده از ضریب b در زمین‌لرزه‌های القایی مخزن در گستره سد مسجد سلیمان (جنوب باختر ایران) [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 105-110]
 • تاتار، محمد لرزه‌خیزی القایی در مخزن سد مسجد سلیمان (جنوب باختر ایران) [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 95-102]
 • تاتار، محمد مطالعه ساختار سرعتی پوسته و سازوکار گسلش در زون گسلی امتداد لغز تبریز [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 140-153]
 • تاتار، محمد مطالعه زمین‌لرزه 8 خرداد ماه 1383 فیروزآباد- کجور و پس‌لرزه‌های آن بر اساس تحلیل داده‌های ثبت شده در ایستگاههای لرزه‌نگاری محلی [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 24-37]
 • تاتار، محمد بررسی ساختارهای زمین‌شناسی در منطقه کاکی بوشهر (زاگرس مرکزی) با استفاده از واون‌سازی یک‎بعدی زمان‌سیر [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 281-288]
 • تاتار، محمّد حل تانسور ممان زمین‌لرزه‌ها در البرز مرکزی و باختری با استفاده از داده‌های ناحیه‌ای [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 359-368]
 • تاج‌الدین، حسینعلی کانه‌زایی و مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ گوگرد در کانسار شکربیگ، جنوب ‌باختر مهاباد، پهنه سنندج- سیرجان [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 201-218]
 • تاج‌الدین، حسینعلی اثرات دگرگونی و دگرشکلی بر کانسار سولفید توده‌ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، شمال باختر پهنه دگرگونه سنندج – سیرجان [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 33-40]
 • تاج الدین، حسینعلی زمین شناسی و کانه زایی کانسار طلای اپی ترمال سه بندون، شمال بردسکن، خراسان رضوی [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 155-168]
 • تاج الدین، حسینعلی سنگ زایی، ژئوشیمی و نقش دگرشکلی در کنترل الگوی پراکندگی عناصر کانه ساز در کانسار سولفید توده ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، سنندج – سیرجان شمالی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 141-156]
 • تاج الدین، حسینعلی زمین شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار باریت عبدالصمدی، شمال شرق مریوان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 97-108]
 • تاج الدین، حسینعلی دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 17-28]
 • تاج‌بخش، غلامرضا شواهد وارونگی بردار لغزش در گسل کوشک نصرت، شمال ساوه [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 315-328]
 • تاج‌بخش، غلامرضا بررسی سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده نفوذی کلیبر (آذربایجان شرقی) [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 205-224]
 • تاج بخش، غلامرضا سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و سازوکار جایگیری کمپلکس حلقوی هشتسر [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 123-132]
 • تاج بخشیان، مریم بررسی هیدروژئوشیمیایی آب مناطق مجاور پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد با استفاده از نمودار‌های ترکیبی، نمایه‌های اشباع و نسبت‌های یونی [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 71-84]
 • تاجی، محمد بررسی تاثیر آب‌های زیرزمینی بر روی هزینه‌های تولید و عملیات معدن‌کاری در معادن روباز، مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 267-272]
 • تاجیک، رضا تحلیل سری زمانی فرونشست هشتگرد با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و سامانه موقعیت‌یابی جهانی [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 105-114]
 • تخم‌چی، بهزاد ارائه روشی تلفیقی مبتنی بر الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل و پردازش تصویر برای شناسایی شکستگی‌ها در نمودار تصویری [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 141-150]
 • تخم‌چی، بهزاد مقایسه روش‌های خوشه‌بندی در تهیه نقشه پتانسیل معدنی در بی‌هنجاری باریکا، آذربایجان غربی [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 67-72]
 • تخم‌چی، بهزاد مدل‌سازی با زنجیره مارکوف، مطالعه موردی: رخساره‌های سنگی یکی از مخازن نفتی جنوب‌ [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 97-103]
 • تخم‌چی، بهزاد تحلیل فوریه نواقص روش‌های پردازش چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 253-258]
 • تخم‌چی، بهزاد بهبود در نقشه‌های نواحی امیدبخش اکتشافی با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌‌ای- تاپسیس [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 191-202]
 • تخم چی، بهزاد ارائه روشی جدید برای رده‌‌بندی درز‌ها‌ با رویکرد بهینه رده‌‌بندی کننده بیزین [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 115-122]
 • ترابی، قدرت سنگ‌نگاری، دما فشارسنجی و ژئوشیمی پیکریت‌های دره‌ده (خاور افیولیت ملانژ نایین) [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 43-54]
 • ترابی، قدرت سنگ‌نگاری و شیمی کانی قطعات آمفیبولیتی در ‌اسکارن‌های جنوب افیولیت نایین، ایران مرکزی) [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 153-164]
 • ترابیان، بهناز پالینوفاسیس و محیط دیرینه بخش مارنی سازند فرخی (ایران مرکزی) [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 57-68]
 • ترکاشوند، مصطفی تحلیل ناپیوستگی‌ها در معادن سنگ ساختمانی و اهمیت آن در بهینه‌سازی استخراج (مطالعه موردی معدن سنگ ساختمانی سعیدی، کرمان) [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 89-98]
 • ترکزاده ماهانی، ایمان مطالعه کنودنت‌های دونین پسین در برش باغین، باختر کرمان [دوره 21، شماره 81، 1390، صفحه 151-158]
 • ترکیان، اشرف پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای پیروکلاستی منطقه بادام، شرق مهاباد استان آذربایجان غربی [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 191-200]
 • ترکیان، اشرف کاربرد ترکیب کلینوپیروکسن‌ها در تعیین شرایط دما-فشارسنجی بازالت‌های آتشفشان‌های احمدآباد، طهمورث و قره طوره (شمال قروه–کردستان) [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 15-24]
 • تسلیمی، ماشاءاله تخمین شاخص منطقه جریانی با استفاده از نتایج تشدید مغناطیس هسته [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 57-64]
 • تشکری، زهرا معرفی سامانه گسلی جوزک- قتلیش در پهنه کپه‌داغ باختری و نقش آن در پهنه‌بندی ساختاری منطقه [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 295-304]
 • تقدسی، حکیمه شواهدی از کانی‌سازی احتمالی مس-طلا پورفیری در محدوده نامق، شمال خاوری کاشمر: زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 105-114]
 • تقوایی‌نژاد، مجتبی بررسی اعتبار برآوردگرهای کریجینگ خطی و غیرخطی در پهنه‌بندی بلوک‌های کانسنگ و باطله در معدن مس سرچشمه [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 95-100]
 • تقوی، علی تاریخچه تکامل دگرریختی در پیشانی بلندای قدیمی فارس، جنوب خاور کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 273-284]
 • تقوی‌مقدم، ابراهیم کاربرد منطق فازی در شناسایی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 9-16]
 • تقی‎پور، بتول تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی سیال‌های کانسارساز با استفاده از مطالعات کانی‌شناسی و ریزدماسنجی میانبارهای سیال در کانسار Pb-Ba-Ag راونج، دلیجان، استان مرکزی [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 131-140]
 • تقیان، علیرضا کارایی تئوری بی نظمی  سامانه های طبیعی در پهنه بندی حساسیت زمین  لغزش مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه فهلیان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 187-200]
 • تقی‌پور، بتول کانی‌شناسی و زمین‌شیمی کرومیتیت‌های چشمه‌بید(نیریز) به منظور تعیین جایگاه زمین‌ساختی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 63-74]
 • تقی‌پور، نادر منشأ کانسار آهن همیرد، شمال خاور سمنان: با استفاده از مطالعه میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار (S, C, O) [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 61-70]
 • تقی‌پور، نادر تغییر ویژگی‌های ژئوشیمیایی گذر دونین-کربنیفر در برش لب‌نسار، شمال دامغان [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 217-228]
 • تقی‌پور، نادر سنگ‌نگاری آلی نهشته‌های زغال‌سنگی منطقه اولنگ، البرز خاوری [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 21-32]
 • تقی‌پور، نادر تحول سیال‌های کانسارساز و ژنز کانسار آهن نوکه شمال سمنان: بر پایه شواهد میانبارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار (S, C, O) [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 309-322]
 • تقی پور، نادر شرایط محیط دیرینه لایه‎های زغال‎سنگی ناحیه زغال‌دار قشلاق (البرز خاوری) بر پایه شواهد سنگ‌نگاری و رخساره‌ای [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 271-280]
 • تقی پور، نادر کانی‌شناسی و ژئوشیمی عناصر فرعی دارای پتانسیل محیطی خطرناک (PHTEs) نهشته‌های زغال‌سنگی منطقه اولنگ، البرز خاوری [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 207-218]
 • تقی پور، نادر بررسی هاله‌های دگرسانی-کانی‌زایی و الگوی پراکندگی مس، مولیبدن، طلا و نقره در کانسار مس پورفیری میدوک، شهربابک، کرمان [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 45-54]
 • تقی پور، نادر شناسایی ویژگی‌های ساختاری و ترکیب باندی زغالسنگ‌های منطقه قشلاق، البرز شرقی: با استفاده از آنالیزهایXRD FT-IR, و Raman [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 75-88]
 • تقی‌زاده، حسین بررسی ویژگی سیال‌های کانه‌زا با استفاده از میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های اکسیژن – هیدروژن در کانسار مس پورفیری بندر هنزا [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 53-64]
 • تقی‌زاده، حسین رهیافت‌های فلززایی و اکتشافی از داده‌های ایزوتوپی رنیم (Re) و اُسمیم (Os) در کانسارهای مس پورفیری کرمان [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 245-252]
 • تقی‌زاده، حسین پراکندگی رنیوم و عوامل کنترل‌کننده آن در انواع مولیبدنیت کانسارهای مس پورفیری کرمان [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 143-154]
 • تقی‌زاده، مجتبی بررسی رخساره‌های رسوبی هولوسن و تعیین نرخ رسوب‌‌گذاری در شمال خاور خلیج فارس (مطالعه موردی: جنوب بندرعباس) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 183-192]
 • تقی‌زاده فرهمند، فتانه مطالعه ساختار پوسته بخش خاوری البرز با استفاده از فازهای تبدیل‌یافته P [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 49-56]
 • تقی‌زاده فرهمند، فتانه مطالعه ساختار پوسته شمال باختر ایران با استفاده از امواج تبدیل یافته دورلرز [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 131-136]
 • تلخابلو، مهدی ارزیابی ویژگیهای مهندسی سنگها و پیشنهاد معیار انتخاب مصالح سنگی برای احداث موج‌شکنهای توده‌سنگی در سواحل جنوبی ایران [دوره 17، شماره 66، 1386، صفحه 86-107]
 • تورینتا، الکساندر مطالعه کوارتزهای گرمابی بر پایه کاتدولومینسانس(CL)، ریزدماسنجی و لیزر رامان در کانسار لاطلا، شمال میدوک [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 39-52]
 • توکلی، راحله بررسی و مقایسه رسوبات کرتاسه زیرین در دو حوضه رسوبی کپه داغ و ایران مرکزی [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 115-122]
 • توکلی، فرخ بررسی زمین‌ساخت جنبا در منطقه البرز با استفاده از مشاهدات شبکه دائمیGPS [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 223-230]
 • توکلیان، اسلام تأثیر پهنه گسلی عرضی، برشی سبزپوشان بر تاقدیس چغال و گسترش مناطق فشارشی در ناحیه همپوشانی آنها، بخش زاگرس چین‌- رانده [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 183-196]
 • توکلی یرکی، مهدی تأثیر سطوح جدایشی بر هندسه‌ چین‌خوردگی میدان‌های نفتی باباحبیب و سرکان (ناحیه مرکزی لرستان، شمال باختری زاگرس) [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 321-332]
 • تیموریان، اصغر تعیین چگالی بهینه صفحه بوگه و مدل‌سازی توپوگرافی سنگ بستر منطقه چارک (جنوب استان هرمزگان) [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 3-8]
 • تیموریان مطلق، اصغر شناسایی ساختار زیر سطحی و شکستگی‌های دشت امان‎آباد در جنوب خاوری اراک با برگردان‌سازی داده‌های گرانی [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 85-100]

ث

 • ثابتی، مرضیه سنگ‌شناسی و ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی- ماگمایی توده آذرین نفوذی بوئین- میاندشت پهنه سنندج- سیرجان (باختر ایران) [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 43-56]
 • ثبوتی، فرهاد مطالعه رفتار مکانیکی سنگ‌کره در منطقه زاگرس با استفاده از مدل‌سازی عددی سه‌بعدی مکانیکی [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 164-176]
 • ثروتی، محمدرضا معرفی و بررسی سایت گل‌فشانی نژاد ‌افضلی،گل‌فشان‌های گتان شهرستان جاسک و اهمیت زمین‌گردشگری آنها [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 207-214]

ج

 • جاقوری، جعفر برآورد ضریب کیفیت موج برشی در ناحیه زوج زمینلرزه های 1391 اهر-ورزقان با استفاده از داده های پسلرزه ای [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 123-128]
 • جامی، محسن سنگ‌شناسی و ژئوشیمی دایک های مزوکرات و ملانوکرات در پیکره گرانودیوریتی لخشک، شمال باختر زاهدان [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 149-162]
 • جانباز، محدثه فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 67-82]
 • جان‌نثاری، محمد‌رضا بررسی سنگ‌زایی سنگ‌های فرامافیک – مافیک خاور فریمان، شمال خاوری ایران [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 9-24]
 • جان‌نثاری، محمدرضا بررسی کانی‌سازی مس- طلادار گرانیتویید طارم (شمال زنجان) بر پایه شواهد کانی‌شناسی، ژئوشیمی و میانبار سیال [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 255-282]
 • جان‌نثاری، محمدرضا اکتشافات ژئوشیمیایی- کانی سنگین و معرفی محدوده‌های امیدبخش کانه‌دار در برگه 1:50.000 قره ناز، استان زنجان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 121-132]
 • جان نثاری، محمدرضا بررسی توالی پوسته ای درونی افیولیتی قره قلی- باغ جر، شمال خاوری سبزوار [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 143-154]
 • جاوری، محسن رسوب‌شناسی و زمین‌باستان‌شناسی ابزارهای سنگی (موسترین) در ایران مرکزی [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 177-186]
 • جاوید، مصطفی ارائه روشی تلفیقی مبتنی بر الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل و پردازش تصویر برای شناسایی شکستگی‌ها در نمودار تصویری [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 141-150]
 • جباری، اکبر جهت‌گیری فاز کششی کربونیفر-پرمین البرز مرکزی: تجزیه و تحلیل تنش دیرین بر روی داده‌های گسل‌های رشدی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 147-156]
 • جباری، سعید تحلیل سری زمانی فرونشست هشتگرد با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و سامانه موقعیت‌یابی جهانی [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 105-114]
 • جدی، زینب تعیین ساختار سه بعدی پوسته در منطقۀ بم به روش توموگرافی زمین لرزه های محلی [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 31-40]
 • جدیدی، رضا نقش ژئوپارک‌ها‌ در ملاحظات گردشگری آمایش سرزمین؛ مطالعه موردی: ایجاد ژئوپارک در استان لرستان [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 179-192]
 • جدیری آقایی، رعنا فرایند دولومیتی‌شدن و ارتباط آن با رخساره‌های رسوبی و کیفیت مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در ناحیه جنوب خاور خلیج ‌فارس [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 231-242]
 • جعفرزاده، مهدی رخساره‌های سنگی، محیط رسوبی و خاستگاه نهشته‌های مخلوط سیلیسی‌آواری-کربناتی- تبخیری سازند آسماری در میدان نفتی اهواز با نگرشی بر سازوکار‌های مؤثر در آمیختگی [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 164-182]
 • جعفری، حمیدرضا بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا بر پایه داده‌های ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد در جنوب باختر ماسوله [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 187-195]
 • جعفری، سیده راضیه سازوکار گسل جوان البرز (منطقه شمالی قم)، شاهدی بر انتقال وارون‌شدگی گسل‌های پهنه البرز مرکزی-باختری به گسل‌های هم‌راستای آنها در جنوب این پهنه [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 13-22]
 • جعفری، فرهاد شبیه‎سازی سناریوهای محتمل رخداد زمین‌لرزه در تهران [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 141-156]
 • جعفری، لاله اثر کالیبراسیون داده‌های استر در بارزسازی‌های سنگ شناختی؛ مطالعه موردی کمپلکس افیولیتی نیریز [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 129-138]
 • جعفری، محمدرضا کانه‌زایی و مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ گوگرد در کانسار شکربیگ، جنوب ‌باختر مهاباد، پهنه سنندج- سیرجان [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 201-218]
 • جعفری، محمدرضا بررسی زمین‎شناسی زیست‏محیطی برگه 1:50000 سیاهکل(بر اساس مطالعه نمونه‌های ژئوشیمیایی) [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 75-88]
 • جعفری، محمدرضا استفاده از روش های تلفیقی شاخص همپوشانی ، فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین مناطق پتانسیل‌دار مس و طلا در بخش شمالی کانسار پورفیری دالی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 49-58]
 • جعفری، محمدرضا معرفی مناطق بی‎هنجاری کانی‌سازی آهن بر پایه داده‌های ژئوفیزیکی در محدوده فراش استان کرمان [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 233-240]
 • جعفری، محمدرضا بررسی دگرسانی‏های کانسار پلی‏ متال پس‏قلعه (برگه 1:100000 تهران) با استفاده از شواهد دورسنجی [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 221-228]
 • جعفری‎راد، علیرضا بررسی دگرسانی‏های کانسار پلی‏ متال پس‏قلعه (برگه 1:100000 تهران) با استفاده از شواهد دورسنجی [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 221-228]
 • جعفری‌اقدم، مریم بررسی عوامل مؤثر در توسعه‌یافتگی و پهنه‌بندی کارست حوضه چله با استفاده از منطق فازی و AHP، استان کرمانشاه [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 57-68]
 • جعفری اقدم، مریم پهنه‌بندی تحول کارست با استفاده از مدل آنتروپی نمونه موردی: تاقدیس نوا زاگرس شمال باختری [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 161-168]
 • جعفری‌راد، علیرضا بررسی کانه‎زایی کانسار مس خانکشی با استفاده از داده‌های مینرالوژیکی، ژئوشیمیایی و سیال درگیر، استان مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 129-140]
 • جعفری راد، علی‌‌رضا شناسایی ساختارهای زمین‌شناسی و دگرسانی مرتبط با مس‌پورفیری با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک‌هوایی، مطالعه موردی: برگه یکصدهزارم چهارگنبد، استان کرمان [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 85-94]
 • جلالت وکیل‌کندی، صحرا تحلیل ریزساختارها و سازوکارهای دگرشکلی بخش خاوری مجموعه اولترامافیک- مافیک ده‌شیخ، منطقه اسفندقه، جنوب استان کرمان [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 159-166]
 • جلالی، لیدا بررسی آنومالی آرسنیک و منشأ احتمالی آن در آب‌زیرزمینی دشت خوی [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 147-154]
 • جلالی، محمد بررسی اعتبار برآوردگرهای کریجینگ خطی و غیرخطی در پهنه‌بندی بلوک‌های کانسنگ و باطله در معدن مس سرچشمه [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 95-100]
 • جلالی، نادر روش‌های کمی و کیفی برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از مدلهای MPSIAC و EPM در حوضه آبخیز وَرده (شمال باختریکرج) [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 145-154]
 • جلالی‌فر، حسین تعیین جهت‌داری ناپیوستگی‌ها با استفاده از روش فتوگرامتری مطالعه موردی: معدن شماره 1 گل‌گهر [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 203-210]
 • جلالی‌فرد، مرتضی ژئوشیمی و ارزیابی فراوری عناصرسمی در زغال‌سنگ پروده، طبس [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 177-188]
 • جلیل پور، محمد بررسی ساختاری گنبد نمکی خواجه در شمال خاور تبریز با هدف ارزیابی امکان‌پذیری ذخیره‌سازی گازو مدل‌سازی تحلیلی دیاپیریسم [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 217-226]
 • جلیلی، فرح بررسی فیلیشوییدهای میوسن میانی و پسین خاور افضل‌آباد (شمال بیرجند) بر پایه نانوفسیل‌های آهکی [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 177-184]
 • جلیلی، یعقوب ارزیابی متغیر‌های کنترل کننده شدت شکستگی‌‌ در توالی‌های رسوبی سازند آسماری در تاقدیس کوه آسماری، زاگرس چین‌خورده [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 3-10]
 • جلیلیان، علی حسین رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند نیریز (ژوراسیک زیرین) در منطقه فارس [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 45-56]
 • جلیلی شاه‌منصوری، یعقوب تحلیل هندسی- جنبشی چین‌خوردگی‌های منطقه چلونک (شمال ‌باختری بیرجند) [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 163-174]
 • جمال ریحانی، محمدرضا لرزه خیزی پی سنگی کمان لرستان زاگرس [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 13-24]
 • جمالی، امیرمحمد سنگ‌نگاری و ژئوشیمی دولومیت‌های سازند شتری در برش کلمرد، ایران مرکزی [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 61-72]
 • جمالی، حمایت زمین‌شناسی، ژئو‌شیمی و خاستگاه احتمالی کانه‌زایی چند فلزی میوه‌رود، شمال باختر ایران [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 53-62]
 • جمالی، حمایت زمین شناسی، سنگ نگاری، کانه زایی و مطالعه میانبارهای سیال محدوده اکتشافی مسگرآباد (جنوب خاور تهران) [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 243-256]
 • جمالی، فرشاد ساختارهای خطی جنوب تهران (سری گسل‌های ری- کهریزک): پرتگاه گسل یا پدیده‌ای زمین‌ریخت‌شناختی؟! [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 109-114]
 • جمالی، فرشاد گسل‌های جنبا و قطعه‌بندی پهنه گسلی قم - زفره در گستره میان زفره تا شمال کاشان [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 182-189]
 • جمالی، مظفرالدین تحلیل ساختاری گستره کوه ‌آهن بشرویه، خراسان جنوبی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 301-310]
 • جمالی، مهدی بررسی محیط فیزیکوشیمیایی در کانسار مس پورفیری سونگون با استفاده از ویژگی‎های شیمیایی کانی‎ها (شمال خاور تبریز) [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 47-54]
 • جمالی آشتیانی، رضوانه سنگهای دگرگونی فشار بالای منطقه زاینده‌رود: تطابق با اکلوژیت-گنیسهای ماسیف مندرس و کاربرد آن در بازسازی پایانی گندوانا [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 183-196]
 • جمالی آشتیانی، رضوانه دگرگونه‌های زاینده‌رود، شمال شهرکرد: دو تفسیر به ‌کلی متفاوت از یک مجموعه پی‌سنگی در نقشه‌های زمین‌شناسی نجف‌آباد و چادگان [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 95-102]
 • جمالیان، مریم شناسایی ترکیب کانی‌شناسی اولیه و نحوة کانسار‌سازی در کربناتهای معدن رباط (خمین- اراک) [دوره 17، شماره 66، 1386، صفحه 2-23]
 • جمشیدی، آرش ارزیابی زمین‌ریختی الگوی رشد جانبی چین‌های‌ فعال در کمان فارس، کمربند چین-راندگی زاگرس، ایران (مطالعه موردی: تاقدیس‌های هرنگ و کوه‌نمکی) [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 133-142]
 • جمشیدی، امین مدل آماری برای برآورد ویژگی‎های مکانیکی نمونه‌هایی از تراورتن‌ها در چرخه‌های یخبندان [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 37-46]
 • جمشیدی، امین بررسی انحلال و زوال پذیری نمونه هایی از سنگ های ساختمانی در محلول های اسید سولفوریک و اسید نیتریک [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 135-142]
 • جمور، یحیی الگو‌سازی چرخه زمین‌لرزه‌ای‌ در گسل شمال تبریز بر پایه داده‌های GPS [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 169-178]
 • جمور، یحیی برآورد سرعت نقاط مجازی ژئودتیک بر پایه الگوریتم پس‌انتشار خطای شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: منطقه شمال باختر ایران) [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 69-76]
 • جمور، یحیی برآورد جنبایی گسل‌های فعال در جنوب و باختر بلوک لوت بر پایه گشتاورهای زمین‌شناختی، لرزه‌ای و ژئودتیک [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 211-222]
 • جمور، یحیی افزایش آستانه جابه‌جایی های هم لرزة قابل تشخیص در پردازش داده های GPS آهنگ بالا [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 55-62]
 • جمور، یحیی ارائه یک راهبرد برای تکرار ترازیابی دقیق در مقیاس محلی با هدف تعیین زمین‌ساخت و ژئودینامیک ارتفاعی در ایران [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 273-260]
 • جمور، یحیی تعیین نوسانات هم لرزة پوسته زمین با بهره گیری از داده های آهنگ بالای GPS، مطالعة موردی: زمین‌لرزة سن سیمون 22 دسامبر 2003 (کالیفرنیا- ایالات متحده) [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 97-102]
 • جمور، یحیی برآورد آهنگ GPS حرکات زمین‌ساخت نوار شمالی تهران بزرگ با نگرشی ویژه به گسل شمال تهران [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 211-218]
 • جمور، یحیی انتشار خطای موقعیت ایستگاه‌های مرجع در تعیین موقعیت نسبی با استفاده از مشاهدات تفاضلی دوگانه فاز سامانه‎های GNSS [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 149-154]
 • جمور، یحیی بررسی اثر فاصله ایستگاه‌های GPS از خط گسل در دقت برآورد پارامترهای مکانیکی یک گسل [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 155-159]
 • جمور، یحیی بررسی دگر‌شکلی پوسته ایران زمین به کمک سری‌های زمانی ایستگاه‌‌های دائم GPS همراه با انجام آنالیز نوفه در آنها [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 76-83]
 • جمور، یحیی مطالعه امکان‌سنجی جایگزینی ترازیابی دقیق با GPS/Levelling در منطقه ایران [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 185-192]
 • جهانبخش گنجه، مهدی زمین گردشگری و ارزیابی توان گردشگری منطقه قافلانکوه میانه، با استفاده از مدل ریاضی تابع هدف [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 121-132]
 • جهانخواه، محسن ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران ناشی از گسل شمال شهر با استفاده از یک روش تصمیم گیری چند‌معیاره مبتنی بر استدلال شهودی [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 159-166]
 • جهانگیر، هادی مرز کامبرین- اردوویسین در کپه‌داغ باختری و البرز خاوری [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 3-10]
 • جهانگیری، احمد شیمی کانی، دما-فشار سنجی و ژنز کلینوپیروکسن های مجموعه دایکهای شمال خاوری مشکین شهر، شمال باختر ایران [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 19-36]
 • جهانگیری، احمد کاربرد ترکیب شیمیایی کلینوپیروکسن در پتروژنز گابروهای کوه میشو در جنوب باختری مرند- شمال باختری ایران [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 61-72]
 • جهانگیری، احمد بررسی منشأ و محیط زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی خاور سهند (جنوب‌خاور تبریز) با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی [دوره 21، شماره 81، 1390]
 • جهانگیری، احمد پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی پتاسیک و فوق پتاسیک پس از برخوردی پلیو کواترنری در شمال باختر مرند [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 79-86]
 • جهانگیری، احمد سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های مافیک و گرانیت‌ نوع A شاه‌آشان‌داغ در شمال خاوری خوی، شمال باختری ایران [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 83-90]
 • جهانگیری، احمد بررسی کانی شیمی و شرایط حرارت و فشار تبلور سنگ‌های کوارتز-دیوریت منطقه تخت سلیمان در شمال باختر ایران [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 139-144]
 • جهانگیری، احمد کانی‌سازی و زمین‌شیمی آرسنیک در سامانه‌ی دگرسانی محدوده‌ی قزل بلاغ، هشترود ، جنوب خاور تبریز [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 149-160]
 • جهانگیری، احمد سنگ‌نگاری، شیمی کانی‌ها و دما و فشار دگرگونی شیست‌های رسی شمال گلپایگان، استان اصفهان [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 3-12]
 • جهانگیری، احمد مطالعه شیمی کانیها و حرارت- فشار سنجی انواع مختلف زنولیت ها در سنگ های آتشفشانی پلیوسن قخلار (غرب مرند، شمال غرب ایران) [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 153-164]
 • جهانی، داود ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی و تعیین سن ایزوتوپی سازند دشتک در ناحیه خلیج فارس، فارس و ایذه [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 185-198]
 • جهانی، داود محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند کنگان در میدان پارس جنوبی [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 65-74]
 • جهانی، داود سنگ نگاری و محیط رسوبی سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارس [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 113-118]
 • جهانی، داود سنگ‌چینه‌شناسی، ریز ‌زیست‌چینه‌شناسی و ریز ‌رخساره سازند ایلام در جنوب ‌باختر خرم‌آباد [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 124-139]
 • جهانی، داود ‌تحلیل ریز رخساره ها و خصوصیات مخزنی مقاومت ویژه پایین، سازند داریان جنوب شرق خلیج فارس [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 23-32]
 • جهانی، داود شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 101-108]
 • جهانی، داوود رسوب شناسی و محیط رسوبی کنگلومراهای درون حوضه ای با قلوه های مسطح بخش زیرین سازند الیکا (تریاس زیرین) در کوه های البرز [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 47-54]
 • جهانی، داوود مدلسازی شکست هیدرولیکی در چاه نفت با روش اجزای محدود به منظور افزایش ازدیاد برداشت [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 35-40]
 • جهانی، سلمان دیاپیر نمکی دادنجان: شواهد فعالیت پیش از کوهزایی، سازوکار خیزش و اثرات بعدی بر تغییرات هندسی ساختارهای همسایه (جنوب باختر شیراز، ایران) [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 101-114]
 • جوادی، حمیدرضا بررسی پایانه باختری سامانه گسل درونه در ناحیه جندق- طالمسی [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 13-20]
 • جوادی، حمیدرضا چین‌خوردگی فعال ناشی از جنبش جوان سامانه گسل درونه [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 99-108]
 • جوادی، فاطمه مینرال‎شیمی و پتروژنز اسکارن خاور نابر، جنوب باختر کاشان [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 253-264]
 • جوادی‌پور، شهریار بررسی ویژگی‌های زمین‌شناختی و لرزه‌ای رخداد زمین‌لرزه 5 شهریور ماه 1389 خورشیدی توچاهی (جنوب دامغان) با بزرگای MN=5.9 [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 281-292]
 • جوادی پور، شهریار ساختارهای خطی جنوب تهران (سری گسل‌های ری- کهریزک): پرتگاه گسل یا پدیده‌ای زمین‌ریخت‌شناختی؟! [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 109-114]
 • جوادی نیا، فاطمه زیست‌چینه‌نگاری سازندهای سورمق و جلفا در برش چینه‌شناسی هرزند در شمال مرند بر مبنای روزن‌بران [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 141-150]
 • جوان، احسان مدل‌سازی وارون دوبعدی غیرخطی داده‌های گرانی‌سنجی منطقه مغان با استفاده از روش مارکوارت-‌ لونبرگ [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 13-20]
 • جوانبخت جبارآبادی، حمید فرگشت ساختاری و زمین ساخت جوان گستره میانراهان، شمال خاور کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 175-184]
 • جوانشیر، علی‌رضا رخساره‌های کانه‌دار کانسار روی- سرب (مولیبدن) احمدآباد، شمال‌خاور بافق و مقایسة آن با کانسار بلایبرگ (Bleiberg) در آلپ [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 69-80]
 • جوانی، پریناز هاله‌های منفی ژئوشیمیایی و اهمیت آنها در اکتشافات منطقه‌ای قره‌چمن- دوزدوزان [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 383-392]
 • جواهریان، عبدالرحیم موازنه تفسیر مقاطع لرزه‌نگاری و استفاده از آن برای کاهش خطا در تفسیرهای لرزه‌نگاری، با مثالی از ایران [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 102-111]
 • جواهریان، عبدالرحیم شناسایی گسلها با استفاده از نشانگر لرزه‌ای همدوسی [دوره 17، شماره 65، 1386، صفحه 48-59]
 • جواهریان، عبدالرحیم تخمین بهینة عدم قطعیت در مسائل معکوس خطی [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 102-111]
 • جواهری نیستانک، علیرضا شناسایی گسلها با استفاده از نشانگر لرزه‌ای همدوسی [دوره 17، شماره 65، 1386، صفحه 48-59]
 • جودکی، محمد زیست‎چینه‎نگاری نهشته‏های الیگوسن و میوسن زیرین در امتداد یک برش ناحیه‎ای از چاه A در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 151-158]
 • جودکی، محمد شناسایی منشأهای داخلی توفان های گردوغبار با استفاده از سنجش از دور، GIS و زمین‌شناسی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 33-46]
 • جودکی، وحید نقش شرایط زمین‎شناسی و سنگ‎شناسی سازندها در رخداد مخاطرات حفاری (مطالعه موردی تونل قمرود) [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 151-162]
 • جودکی، وحید بررسی اشکال انحلالی سطحی و میزان توسعه آب زیرزمینی در ساختگاه قطعه 4 تونل قمرود [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 29-40]
 • جودکی، وحید ضرورت بازنگری سرفصل‎های آموزشی و پژوهشی دانشکده‎های زمین‎شناسی جهت رویکرد به کاربردهای تکنولوژیکی در صنایع (با نگرش ویژه به فناوری تونل‎سازی مکانیزه) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 3-12]
 • جورابچی، محمد بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی مسیر آزادراه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و GIS (مطالعه موردی: آزادراه قزوین – رشت منطقه رودبار) [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 47-56]
 • جورکش، زینب تأثیر آب‌های شور بر تغییر ویژگی‌های مهندسی ماسه‎سنگ‌ها [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 251-260]
 • جوزانی کهن، گلناز ارزیابی محتوای رس سازند مخزنی شوریجه با استفاده از تجزیه‌های دستگاهی مغزه در میدان گازی گنبدلی، خاور کپه‌داغ [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 239-252]
 • جوزانی کهن، گلناز شناسایی نوع کانی‌های رسی با استفاده از ظرفیت تبادل کاتیونی در مخزن ماسه‌سنگی شوریجه (به سن کرتاسه آغازین)، میدان گنبدلی، خاور کپه‌داغ، شمال خاور ایران [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 231-238]
 • جوکار، محمود زمین گردشگری و ارزیابی توان گردشگری منطقه قافلانکوه میانه، با استفاده از مدل ریاضی تابع هدف [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 121-132]
 • جیانگ، شاو یانگ بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 81-90]

چ

 • چاکری، حمید رابطه تجربی برای نشست زمین در اثر حفر تونل دو قلو مترو اصفهان با TBM [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 3-6]
 • چراغی سیف آباد، مسعود رابطه تجربی برای نشست زمین در اثر حفر تونل دو قلو مترو اصفهان با TBM [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 3-6]
 • چرچی، عباس زمین‌ساخت فعال حوضه رودخانه کارون بزرگ [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 13-28]
 • چرچی، عباس بررسی ویژگی شکستگی‌ها و نوع تخلخل در مخزن با استفاده از مقاطع نازک، توصیف مغزه، نمودارهایFMI و انحراف سرعت [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 231-239]
 • چکنی مقدم، محسن بررسی پتروژنز توده های گرانیتوئیدی کالک آلکالن و آداکیتی منطقه رابر-لاله زار (جنوب شرق کرمان): بهره گیری از مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپ های Sr-Nd [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 13-26]
 • چگنی، فرزانه ریززیست‌چینه‎شناسی سازند پابده (ائوسن میانی– بالایی) در دامنه جنوبی کوه میشان و کوه اشگر در پهنه ایذه، باختر گسل کازرون [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 143-156]
 • چگنی، فرزانه سنگ‌چینه‌شناسی، ریز ‌زیست‌چینه‌شناسی و ریز ‌رخساره سازند ایلام در جنوب ‌باختر خرم‌آباد [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 124-139]
 • چگینی، وحید رده‌بندی سواحل باختری استان هرمزگان به روش‏های هانسن و هایس [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 251-256]
 • چگینی، وحید برآورد انرژی قابل استحصال از جزرومد در خلیج چابهار [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 47-52]
 • چُل گلی، اکرم تحلیل هندسی و جنبشی گسل‌خوردگی عادی جوان در جنوب خاور تبریز [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 77-84]
 • چن، بیگ لرزه خیزی پی سنگی کمان لرستان زاگرس [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 13-24]
 • چنانی، نادر ژئوشیمی آلی رسوبات خورموسی و نواحی دریایی مجاور آن، شمال باختر خلیج‌فارس [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 55-67]
 • چهارلنگ، راضیه بررسی و مقایسه آتشفشان‌های میوسن- کواترنری در شمال‌ باختر ایران، قفقاز کوچک و جنوب خاور آناتولی: ژئوشیمی،‌ خاستگاه و جایگاه زمین‌ساختی [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 171-182]
 • چهرازی، علی محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی سازند ایلام در میدان نفتی سیری الوند [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 253-262]
 • چهرازی، علی بررسی خاستگاه گسل‎ها و شکستگی‎ها بر پایه داده‎های زیرسطحی و مدل‌سازی تجربی؛ یکی از میدان‌های هیدروکربوری خاور خلیج فارس [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 157-166]
 • چهرازی، علی ارزیابی پارامتر‌های مخزنی سازند بور‌گان در یکی از میدان‌های نفتی جنوب باختر ایران [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 68-79]
 • چیذری، شیرین بررسی هندسه آبخوان دشت صحنه- ‌بیستون برپایه پژوهش‌های ریخت‌زمین‌ساختی و گسلش جنبا، استان کرمانشاه، ایران [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 197-206]

ح

 • حاتم چوری، یعقوب ارائه یک راهبرد برای تکرار ترازیابی دقیق در مقیاس محلی با هدف تعیین زمین‌ساخت و ژئودینامیک ارتفاعی در ایران [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 273-260]
 • حاتمی، احمد بررسی شواهد ریخت‌زمین‌ساختی و گسلش جوان در گستره شهر جدید هشتگرد، شمال باختر تهران [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 227-234]
 • حاج‌امینی، سعید بررسی ساختاری و تأثیر تغییر ستبرای سازند قم بر هندسه ساختار‌ها، منطقه دخان در باختر ساوه [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 235-244]
 • حاجب، زهرا مطالعه فرونشست دشت قم با استفاده از تداخل سنجی راداری و ویژگی‌های هیدروژئولوژیکی آبخوان [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 251-258]
 • حاج حسنی، حجت مینرال شیمی کروم‎اسپینل و تعیین محیط زمین‎ساختی پریدوتیت‎های لرد‎گرم پایین در خاور حاجی‎آباد، جنوب خاور ایران [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 297-302]
 • حاج‌علیلو، بهزاد سنگ‌شناسی، دگرسانی‌ و کانه‌زایی رگه- رگچه‌ای چندفلزی (مس- سرب- روی) در منطقه لوبین- زرده، شمال ‌خاور زنجان [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 41-52]
 • حاج‌علیلو، بهزاد شناخت ویژگی‌های کانی‌سازی مس در منطقه حاج‌علی‌بیگ‌کندی شیورداغ اهر بر پایه مطالعات میانبارهای ‌سیال [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 167-176]
 • حاج‌علیلو، بهزاد مطالعه کانی‌سازی مولیبدن در نوار قره‌داغ(اردوباد)- شیورداغ با تأکید بر سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و دگرسانی توده‌های نفوذی میزبان (شمال باختر ایران) [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 243-258]
 • حاج‌علیلو، بهزاد زمین‌شناسی، دگرسانی، کانه‌زایی و مطالعات میانبارهای سیال درکانسار بالوجه؛ نمونه‌ای از کانسارهای مس- مولیبدن پورفیری در زون ماگمایی ارسباران [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 297-308]
 • حاج‌علیلو، بهزاد بررسی دگرسانی و کانی سازی مس پورفیری در منطقه سوناجیل (خاور هریس– استان آذربایجان شرقی) [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 3-12]
 • حاج‌ملاعلی، احسان زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و مطالعه‌ میانبارهای سیال نهشته‌ برون‌زاد روی در منطقه‌ خارنگون، شمال‌خاوری بافق، ایران مرکزی [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 233-242]
 • حاج‌منوچهری، معصومه نشانه‌‌‌های زمین‌ریختی زمین‌ساخت فعال حوضه زهکشی چالوس در البرز، شمال ایران [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 273-280]
 • حاجی، عرفان بررسی مراحل دگرریختی در بخش شمال  باختری پهنه ساختاری سنندج- سیرجان [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 183-200]
 • حاجی‎بهرامی، مریم منشأ کانسار آهن همیرد، شمال خاور سمنان: با استفاده از مطالعه میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار (S, C, O) [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 61-70]
 • حاجی‎حسینی، ابوالفضل هندسه و جنبش ‏شناسی گسل عطاری در جنوب خاور البرز مرکزی [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 213-222]
 • حاجی‎علی‎اوغلی، رباب مطالعه سنگ‎شناسی و ژئوشیمی آمفیبولیت‎های جنوب خاور سیه‌چشمه، شمال باختر ایران [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 111-122]
 • حاجی‎علی‎اوغلی، رباب مطالعه کانی‎شناسی، تحولات بافتی و دما و فشار دگرگونی پسرونده طی بالاآمدگی و سردشدگی سنگ‎های گرانولیتی در شمال خاور مجموعه دگرگونی تخت سلیمان (شمال باختر ایران) [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 105-116]
 • حاجی‎علی‌اوغلی، رباب بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کوارتزهای خودشکل رنگی منطقه قهرود بر اساس شواهد سنگ نگاری و مطالعات میانبارهای جامد و سیال [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 95-104]
 • حاجیان، علیرضا مدلسازی شکست هیدرولیکی در چاه نفت با روش اجزای محدود به منظور افزایش ازدیاد برداشت [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 35-40]
 • حاجیان، محمود چینه شناسی سکانسی توالی های کربناتی- تبخیری سازند دشتک در چاه آغار 1 و آغار باختری 1 در میدان گازی آغار [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 171-182]
 • حاجیان برزی، محمود ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی و تعیین سن ایزوتوپی سازند دشتک در ناحیه خلیج فارس، فارس و ایذه [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 185-198]
 • حاجی حسینلو، حسن توزیع دگرریختی در پاسخ به برخورد ترافشارش مایل صفحه عربی با بلوک البرز باختری- آذربایجان، در زون برشی خوی [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 181-196]
 • حاجی زاده ذاکر، ناصر بررسی تاریخچه رخداد سونامی و ارزیابی پتانسیل سونامی خیزی منطقه فرورانش مکران در سواحل دریای عمان [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 150-169]
 • حاجی‌زاده نداف، الهه برآورد ویژگی‌های ژئومکانیکی سازند آسماری (زاگرس، باختر شیراز) با تلفیق آزمون‌های آزمایشگاهی و مدل‌سازی عددی [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 57-62]
 • حاجی‌علی‌اوغلی، رباب مطالعه شیمی ‌کانی‌ها و تعیین دما و فشار دگرگونی در گارنت- کلینوپیروکسن آمفیبولیت‌های جنوب خاور قره‌آغاج- آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 29-42]
 • حاجی علی اوغلی، رباب ماهیت ژئوشیمیایی سرپانتینیت های مجموعه اولترامافیک- مافیک مشهد شاهدی بر فرورانش پوسته اقیانوسی پالئوتتیس در شمال خاور ایران [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 15-26]
 • حاجی علی اوغلی، رباب بررسی پی‌سنگ قاره‌ای پرکامبرین در ایران با شواهدی تازه از دگرگونی‌های کمپلکس تخت‌سلیمان در شمال خاور تکاب [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 197-204]
 • حاجی علی اوغلی، رباب خاستگاه ماگمایی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی و پلوتونیک ائوسن- الیگوسن منطقه زندآباد در شمال‌‌باختر اهر (نوار طارم- قره داغ) [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 113-120]
 • حاجی علی اوغلی، رباب بررسی کانی شیمی و شرایط حرارت و فشار تبلور سنگ‌های کوارتز-دیوریت منطقه تخت سلیمان در شمال باختر ایران [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 139-144]
 • حاجی علی اوغلی، رباب ذوب بخشی سنگهای رسی- نیمه رسی در هاله دگرگونی کلیبر- شمال باختری ایران [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 2-13]
 • حاجی علی اوغلی، رباب مطالعه شیمی کانیها و حرارت- فشار سنجی انواع مختلف زنولیت ها در سنگ های آتشفشانی پلیوسن قخلار (غرب مرند، شمال غرب ایران) [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 153-164]
 • حاجی‌علی‌بیگی، حسین تصویری از منطقه گسلی ژرف بالارود، شمال اندیمشک، جنوب ‌باختر ایران [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 313-328]
 • حاجی‌علی‌بیگی، حسین تحلیل هندسی چین‌خوردگی مرتبط با گسلش، مطالعه موردی: تاقدیس کاسه‌ماست، جنوب منطقه لرستان [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 149-164]
 • حاجی‌علی‌بیگی، حسین استفاده از شکستگی‌ها در تفسیر ساختاری یک تاقدیس، مطالعه موردی: تاقدیس چناره، جنوب باختر ایران [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 33-44]
 • حاجی‌علی بیگی، حسین برهم کنش دگرریختی، فرسایش و رسوب‎گذاری همزمان با زمین‌ساخت بر هندسه و آرایش ساختارهای بخش مرکزی کمربند چین‌خورده- رانده زاگرس، جنوب باختر ایران [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 87-98]
 • حاجی کاظمی، الهام بررسی رخساره‌های میکروسکوپی، محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنز مخزن داریان در میدان نفتی سلمان [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 267-278]
 • حاصلی، زینب مطالعه‌ ژئوشیمی عناصر اصلی، جزیی و خاکی کمیاب در رسوبات بستر دریاچه ارومیه [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 51-62]
 • حافظ دربانی، مجید مطالعات دورسنجی، زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمیائی و ژئوفیزیکی کانسار آهن کوه بابا، جنوب هشترود، شمال باختر ایران [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 3-14]
 • حافظی‎مقدس، ناصر مروری بر امکان‎سنجی استفاده از خردلرزه‎ها برای شناسایی و مطالعه مخازن هیدروکربنی [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 29-40]
 • حافظی‌مقدس، ناصر اثرات زیست محیطی معدن‌کاری در منطقه اولنگ استان گلستان (جنوب رامیان) [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 103-108]
 • حافظی مقدس، ناصر پهنه‌بندی خطر ریزش سنگی در ارتفاعات شمال شهر شاهرود [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 17-26]
 • حافظی مقدس، ناصر بررسی تأثیر زمین‌ریخت‌شناسی بر روی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی نهشته‌های آبرفتی شهر مشهد [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 17-28]
 • حافظی مقدس، ناصر ارزیابی ژئوشیمیایی و زیست محیطی فلزات سنگین در خاک های حاصل از شیست های گرگان [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 35-46]
 • حافظی مقدس، ناصر مدل زمین شناسی مهندسی سواحل باختری دریای خزر [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 171-182]
 • حافظی مقدس، ناصر بررسی انحلال و زوال پذیری نمونه هایی از سنگ های ساختمانی در محلول های اسید سولفوریک و اسید نیتریک [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 135-142]
 • حافظی مقدس، ناصر کاربرد نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی در برنامه ریزی کاربری زمین؛ مطالعه موردی منطقه چابهار [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 103-110]
 • حافظی مقدس، ناصر ارزیابی ویژگیهای مهندسی سنگها و پیشنهاد معیار انتخاب مصالح سنگی برای احداث موج‌شکنهای توده‌سنگی در سواحل جنوبی ایران [دوره 17، شماره 66، 1386، صفحه 86-107]
 • حامدی، میرعلیرضا مجموعه جزیره سدی در جنوب خاور دریای خزر (شمال بهشهر) [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 217-230]
 • حبیب‌نژاد روشن، محمود ارزیابی کارایی روش‌های نسبت فراوانی، آماری دو متغیره Wi و Wf در تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز وازرود مازندران) [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 41-50]
 • حبیبی، حسن ساختارهای خطی جنوب تهران (سری گسل‌های ری- کهریزک): پرتگاه گسل یا پدیده‌ای زمین‌ریخت‌شناختی؟! [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 109-114]
 • حبیبی، کیومرث تهیه یک مدل پیش‌بینی ناپایداری بافت‌های کهن شهری در برابر زلزله با منطق سلسله مراتبی وارون (IHPW) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 83-92]
 • حبیبی‌مود، شهرام تحلیل رخساره‌ای و محیط‌های رسوبی نهشته‌های کرتاسه بالایی شمال بندان (برش دغال) [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 39-46]
 • حجازی، الهام بررسی تغییرات ژئوشیمیایی و جرم واحدهای مختلف بوکسیتی در کانسار بوکسیت سرفاریاب، استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از رفتار ژئوشیمیایی عناصر Ti, Zr, Y و Al [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 157-164]
 • حجازی، سید حسن برخاستگاه ماسه‎سنگ‌های ژیوتین- فرازنین در مقطع کوه تیزی (شمال خاور کرمان)، ایران مرکزی [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 157-164]
 • حجازی، سیدحسن سنگ‌چینه‌نگاری سازند وژنان (کربنیفر پسین- پرمین پیشین) در نواحی آباده- شهرضا بر پایه یافته‌های نوین [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 3-10]
 • حجازی‌نژاد، فاطمه سادات اثرات زیست محیطی معدن‌کاری در منطقه اولنگ استان گلستان (جنوب رامیان) [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 103-108]
 • حجتی، سعید بررسی برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و کانی‌شناسی ذخایر سپیولیت شمال خاور ایران [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 165-174]
 • حداد، عبدالحسین اثر تغییرات سطح آب زیرزمینی بر فرونشست دشت سمنان [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 181-190]
 • حسامی، خالد لرزه‌خیزی پارینه در پلیستوسن پایانی- هولوسن، خوشه‌بندی زمانی و احتمال رخداد زمین‌لرزه بزرگ (M>7) روی گسل دهشیر، ایران مرکزی [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 75-90]
 • حسامی، خالد آهنگ لغزش راست بر گسل دهشیر در بازه زمانی پلیستوسن پایانی- هولوسن،فلات ایران مرکزی [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 195-206]
 • حسامی، خالد بررسی زمین‌ساخت جنبا در منطقه البرز با استفاده از مشاهدات شبکه دائمیGPS [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 223-230]
 • حسامی، خالد مطالعه رفتار مکانیکی سنگ‌کره در منطقه زاگرس با استفاده از مدل‌سازی عددی سه‌بعدی مکانیکی [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 164-176]
 • حسامی‌آذر، خالد شواهد ساختاری و مغناطیس ‌هوایی بر شکل‌گیری گسلش ‌پنهان‌ شوسف در فراگام‌ گرفتاری نه خاوری- اسماعیل‌آباد (خاور ایران) [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 253-265]
 • حسامی آذر، خالد تشخیص تنشگاه های بزرگ در البرز با استفاده از لرزه خیزی دهه گذشته و معرفی محتمل ترین مکان های رویداد زمین‌لرزه های بزرگ آینده [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 125-134]
 • حسامی آذر، خالد گسل‌های جنبا و قطعه‌بندی پهنه گسلی قم - زفره در گستره میان زفره تا شمال کاشان [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 182-189]
 • حسن‌پور، جعفر مقایسه روش‌ها و متغیرهای مؤثر در آب ورودی به تونل‌های سازندهای سخت، تونل انتقال آب سد کرج به تهران [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 113-122]
 • حسن‌پور، شهره زیست‌چینه‌نگاری سازندهای ایلام و گورپی بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در سروستان (جنوب باختر ایران) [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 205-212]
 • حسن ‌پور، جعفر دیاپیر نمکی دادنجان: شواهد فعالیت پیش از کوهزایی، سازوکار خیزش و اثرات بعدی بر تغییرات هندسی ساختارهای همسایه (جنوب باختر شیراز، ایران) [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 101-114]
 • حسن پور، جعفر ضرورت بازنگری سرفصل‎های آموزشی و پژوهشی دانشکده‎های زمین‎شناسی جهت رویکرد به کاربردهای تکنولوژیکی در صنایع (با نگرش ویژه به فناوری تونل‎سازی مکانیزه) [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 3-12]
 • حسن پور، شهره کانسار مس- طلای پورفیری ائوسن مسجدداغی، شمال باختر ایران، نمونه ای از کانسارهای پورفیری نوع جزایر کمانی [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 43-58]
 • حسنخانلو، سجاد زمین شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار باریت عبدالصمدی، شمال شرق مریوان [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 97-108]
 • حسن‌زاده، جمشید دگرگونه‌های زاینده‌رود، شمال شهرکرد: دو تفسیر به ‌کلی متفاوت از یک مجموعه پی‌سنگی در نقشه‌های زمین‌شناسی نجف‌آباد و چادگان [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 95-102]
 • حسن‌زاده، جمشید زمین‌شناسی، دگرسانی گرمابی و کانی‌سازی در کانسار مس پورفیری رضی‌آباد در جنوب کمربند مس کرمان، جنوب‌خاور ایران [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 175-186]
 • حسن زاده، جمشید سنگهای دگرگونی فشار بالای منطقه زاینده‌رود: تطابق با اکلوژیت-گنیسهای ماسیف مندرس و کاربرد آن در بازسازی پایانی گندوانا [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 183-196]
 • حسن زاده، جمشید تغییرات ایزوتوپی گوگرد کانی‌های سولفیدی در سامانه‌های پورفیری خوشه میدوک، کمان ماگمایی سنوزوئیک کرمان، جنوب‌خاور ایران [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 3-16]
 • حسن زاده، جمشید کانه زایی و ویژگی های ژئوشیمیایی سیال‎های کانسنگ ساز در منطقه بحرآسمان، جنوب خاور کمربند ماگمایی کرمان [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 143-156]
 • حسن زاده، رضا تحلیل خطر لرزه‌ای شهر کرمان با تأکید بر کاربرد GIS در ریزپهنه‌‎بندی مقدماتی درجه 2 [دوره 21، شماره 81، 1390، صفحه 23-30]
 • حسن‌گودرزی، محمد‌قاسم تحلیل ساختاری پاره‌‌گسل‌های جنوبی پهنه گسل عرضی کره‌بس در جنوب فیروزآباد، کمربند چین - رانده زاگرس [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 181-190]
 • حسن گودرزی، محمد قاسم تحلیل ساختاری ناحیه دوگنبدان؛ زاگرس چین‌- رانده، شاهدی بر شیب‌راهه پیشانی و جانبی [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 53-64]
 • حسن‌نژاد، علی‎اکبر تحول سیال‌های کانسارساز و ژنز کانسار آهن نوکه شمال سمنان: بر پایه شواهد میانبارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار (S, C, O) [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 309-322]
 • حسنی، محمدجواد اویسترهای سنگ‌آهک گوری (میوسن پیشین) در شمال بندرعباس، ناحیه زاده محمود،جنوب خاوری حوضه زاگرس [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 101-110]
 • حسنی، میثم تعیین طیف طراحی سرعت برای خاک‌های نوع I و II ایران [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 57-68]
 • حسنی‌پاک، علی‌اصغر تعیین منشأ سنگ درونگیر ذخایر مس با میزبان رسوبی در حوضه طبس- راور بر پایه برداشت-های ژئوشیمیایی و سنگ‌نگاری [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 211-221]
 • حسین‎زاده، محمدرضا کانسار خلیفه‌لو: کانی‌زایی مس- طلای اپی‌ترمال سولفیداسیون بالا (High-Sulfidation) در پهنه ماگمایی طارم، شمال خرمدره [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 179-194]
 • حسین‎زاده، محمدرضا مینرال‎شیمی و ژئوشیمی دایک‎های لامپروفیری کانسار مس- مولیبدن پورفیری سونگون (ورزقان- شمال باختر ایران) [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 73-90]
 • حسین‎زاده، محمدرضا تحلیل رخساره‌ای سنگی و جایگاه چینه‌ای افق‌های کانه‌زایی روی- سرب- باریت با میزبان کربناته– تخریبی در توالی رسوبی کرتاسه پیشین، حوضه جنوب یزد [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 233-246]
 • حسین‌بخاری، سید ندیم سنگ‌نگاری، دما فشارسنجی و ژئوشیمی پیکریت‌های دره‌ده (خاور افیولیت ملانژ نایین) [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 43-54]
 • حسینجانی زاده، مهدیه مدل‌سازی اکتشافی کانسارهای فلزی با استفاده از پردازش داده‌های ASTER و OLI برای تهیه نقشه پتانسیل معدنی در منطقه دولت‌آباد اسفندقه، استان کرمان [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 45-56]
 • حسینخانی، احمد مطالعات کانی‌شناسی سرب و نقره و بررسی‌های ایزوتوپی سرب در معدن آهنگران، ملایر [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 359-368]
 • حسینخانی، احمد مس رگه‌ای جنوب باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت، خاور ایران: مطالعات کانی‌سازی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 165-176]
 • حسین‌زاده، قادر کانی‌شناسی و سنگ‏شناسی اسکارن کمتال (شمال خاروانا، آذربایجان شرقی) [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 213-220]
 • حسین‌زاده، قادر بررسی دگرسانی و کانی سازی مس پورفیری در منطقه سوناجیل (خاور هریس– استان آذربایجان شرقی) [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 3-12]
 • حسین‌زاده، محمد‌رضا انواع سامانه رگه- رگچه مرتبط با کانه‌زایی و مطالعات میانبارهای سیال در کانسار مس- مولیبدن پورفیری سوناجیل، پهنه ماگمایی ارسباران [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 219-230]
 • حسین‌زاده، محمد‌رضا سنگ‌شناسی، دگرسانی‌ و کانه‌زایی رگه- رگچه‌ای چندفلزی (مس- سرب- روی) در منطقه لوبین- زرده، شمال ‌خاور زنجان [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 41-52]
 • حسین‌زاده، محمد‌رضا اکتشافات زمین‌شیمیایی طلا و مطالعه کانی‌های سنگین رسوبات رودخانه‌ای منطقه استرقان، خاروانا، آذربایجان شرقی- شمال باختر ایران [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 263-276]
 • حسین‌زاده، محمد‌رضا زمین‌شناسی، دگرسانی، کانه‌زایی و مطالعات میانبارهای سیال درکانسار بالوجه؛ نمونه‌ای از کانسارهای مس- مولیبدن پورفیری در زون ماگمایی ارسباران [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 297-308]
 • حسین‌زاده، محمدرضا بررسی زمین‌شناسی، سنگ‌شناسی و پتروژنز سنگ‎های آذرین محدوده معدنی- اکتشافی ماهور، باختر ده‌سلم، با نگرشی بر جایگاه تکتونوماگمایی لوت [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 179-198]
 • حسین‌زاده، محمدرضا مطالعه کانی‌سازی مولیبدن در نوار قره‌داغ(اردوباد)- شیورداغ با تأکید بر سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و دگرسانی توده‌های نفوذی میزبان (شمال باختر ایران) [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 243-258]
 • حسین‌زاده، محمدرضا شیمی کانی‌ها و دمافشارسنجی توده مافیک میشو، جنوب باختر مرند، آذربایجان‌ شرقی [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 225-234]
 • حسین‌زاده، محمد علی اثر فسیل هم‌افزایThalassinoides-Phycodes از نهشته‌‌های آلبین–سنومانین گزک، جنوب کرمان [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 145-152]
 • حسین زاده، بهناز بررسی زمین‌شناسی و کانی‌سازی پتانسیل تیتانیم خانیک- غازان، ارومیه، استان آذربایجان‌غربی [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 67-78]
 • حسین زاده، رضا اکتشافات ژئوشیمیایی- کانی سنگین و معرفی محدوده‌های امیدبخش کانه‌دار در برگه 1:50.000 قره ناز، استان زنجان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 121-132]
 • حسین زاده، قادر ویژگی‎های زمین‎‌شناسی و ژئوشیمی کانسار مولیبدن پورفیری سیه‌کمر (باختر میانه، شمال باختر ایران) [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 187-196]
 • حسین زاده، محمدرضا کانسار دره زنجیر؛ نمونه ای از کانسارهای روی- سرب با میزبان کربناته (MVT) در توالی رسوبی کرتاسه پیشین، حوضه جنوب یزد [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 13-28]
 • حسین زاده، محمدرضا بررسی ژنز تورمالین‌های منطقه شربیت (شمال‌شرق اهر- آذربایجان‌شرقی) و رفتار عناصر نادر خاکی در طی فرآیندهای تشکیل تورمالین [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 67-74]
 • حسین زاده، محمدرضا چگونگی فرایندهای برونزاد با تفسیری از کلاهک شسته‌شده و منطقه غنی‌شده اکسیدی در کانسار چندفلزی ماهور، باختر ده‌سلم [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 291-300]
 • حسین زاده، محمدرضا کانی شناسی کانسار (Zn-Cu-(Pb-Bi-Ag ماهور، باختر ده سلم: رهیافتی بر ژنز و نوع کانه زایی [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 295-308]
 • حسین‌مردی، زهره بررسی درزه‌های موجود بر روی چین مرتبط با گسلش‌ در شمال اشتهارد [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 153-160]
 • حسینی، ابتسام مطالعه‌ ژئوشیمی عناصر اصلی، جزیی و خاکی کمیاب در رسوبات بستر دریاچه ارومیه [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 51-62]
 • حسینی، بهناز ژئوشیمی و سن‌سنجی اورانیم- سرب سنگهای گرانیتوئیدی شمال سامان [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 109-120]
 • حسینی، بهناز منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی دایک‌های شمال مشهد اردهال [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 187-198]
 • حسینی، بهناز تشخیص دو فاز مختلف از توده‌های گرانیتوییدی دگرگون‌شده در تاقدیس کوه سفید توتک بر اساس سن‎سنجی اورانیم- سرب [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 57-66]
 • حسینی، بهناز منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی فعالیت آتشفشانی کواترنری دره الموت [دوره 27، شماره 106، 1396، صفحه 57-66]
 • حسینی، حسام سیمایی نوین از ستون چینه‎شناسی و تغییرات رخساره‌ای و محیط رسوبی گروه شمشک در برش پرور- کاورد (شمال خاور سمنان) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 287-295]
 • حسینی، رسا تحلیل پتروفیزیکی و پیش‌بینی تابع تخلخل در یکی از مخازن نفتی جنوب باختر ایران [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 311-316]
 • حسینی، سیدابوالفضل زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی در بخش بالایی سازند گورپی- بخش ابتدایی سازند پابده (شیل ارغوانی) در یال شمال‌ خاوری تاقدیس کوه گورپی [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 187-198]
 • حسینی، سید حسین سنگ شناسی، زمین شیمی و زمین زمان سنجی گرانیتوییدهای جنوب باختر میامی [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 41-60]
 • حسینی، سید حسین ارزیابی توان هیدروکربورزایی و شرایط رسوبگذاری سازند سرگلو در میدان نفتی مسجدسلیمان [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 173-178]
 • حسینی، سید حمید بررسی امکان استفاده از بوکسیت معادن شاه‌بلاغی و سرخ‌چشمه در فرایند تولید مجتمع آلومینای جاجرم [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 113-118]
 • حسینی، سید ضیا پتروژنز فعالیت آتشفشانی داسیتی و آندزیتی نئوژن ناحیه تل‌قربان- چاه‎برشک شمال شهربابک، کرمان- ایران [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 11-22]
 • حسینی، سید ضیا ژئوشیمی، پتروژنزو محیط زمین‎ساختی جریان‎های گدازه‌ایمافیک ائوسن سرچشمه، جنوب باختر رفسنجان [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 209-220]
 • حسینی، سید ضیا سنگ نگاری، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای نفوذی فلسیک دردسک، شمال شرق جیرفت-جنوب شرق مجموعه ماگمایی ارومیه دختر [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 203-216]
 • حسینی، سیدعلی جدایش ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی به روش‌های فرکتالی عیار- تعداد و عیار-مساحت برای شناسایی مناطق امیدبخش در برگه 1:100000 آلوت، کردستان [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 199-206]
 • حسینی، سید کیوان اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه‌شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات‌ بینالود [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 99-107]
 • حسینی، سید کیوان برآورد ضریب کیفیت موج برشی در ناحیه زوج زمینلرزه های 1391 اهر-ورزقان با استفاده از داده های پسلرزه ای [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 123-128]
 • حسینی، سیدکیوان فرایندهای زمین‎ساخت- رسوب‎گذاری درالبرز خاوری- ارتفاعات بینالود [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 11-20]
 • حسینی، سید هادی بررسی تأثیر سایندگی بر قابلیت حفاری سنگ‌ها [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 137-142]
 • حسینی، سید هادی بررسی و مدل‌سازی تأثیر شیب‌داری درزه‌ها بر سرعت چالزنی در معادن روباز [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 86-92]
 • حسینی، مازیار مطالعه لرزه‌خیزی تهران بزرگ و مجاورت آن با استفاده از داده‌های ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری شهر تهران [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 133-138]
 • حسینی، محمدرضا کانه زایی و ویژگی های ژئوشیمیایی سیال‎های کانسنگ ساز در منطقه بحرآسمان، جنوب خاور کمربند ماگمایی کرمان [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 143-156]
 • حسینی، مرضیه پراکندگی رنیوم و عوامل کنترل‌کننده آن در انواع مولیبدنیت کانسارهای مس پورفیری کرمان [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 143-154]
 • حسینی، مسعود کانسار طلا- نقره (مس) اپی‌ترمال توزلار، مرتبط با توده نفوذی نیمه‌عمیق محیط کششی درون‌کمانی، در شمال‌باختر ماه‌نشان [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 329-349]
 • حسینی، مهدی مطالعه رویداد دگرسانی پیرامون توده نفوذی جنوب بویین‌زهرا [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 129-136]
 • حسین‌یار، غلامرضا ژئوشیمی آلی رسوبات خورموسی و نواحی دریایی مجاور آن، شمال باختر خلیج‌فارس [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 55-67]
 • حسین یار، غلامرضا معرفی رخساره های لرزه ای، رسوبات خلیج‌فارس در شمال جزیره قشم [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 183-186]
 • حسین یار، غلامرضا شناسایی دسته رخساره FSST در توالی‌های رودخانه‌ای با مثالی از سازند شوریجه [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 283-290]
 • حسینی‌برزی، محبوبه رخساره‌های سنگی، محیط رسوبی و خاستگاه نهشته‌های مخلوط سیلیسی‌آواری-کربناتی- تبخیری سازند آسماری در میدان نفتی اهواز با نگرشی بر سازوکار‌های مؤثر در آمیختگی [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 164-182]
 • حسینی برزی، محبوبه سنگ نگاری و ژئوشیمی سنگ های رسوبی سیلیسی-آواری میوسن گستره نیریز (برش های روشن کوه و کوه آسکی) با تأکید بر خاستگاه و جایگاه زمین‌ساختی [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 3-18]
 • حسینی برزی، محبوبه بازسازی محیط رسوبی نهشته‌های آواری میوسن حوضه رسوبی زاگرس در برش‌های کوه آسکی و هورگان، گستره نیریز، حوضه زاگرس [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 23-34]
 • حسینی برزی، محبوبه کانی‎شناسی و ژئوشیمی گلسنگ‌های نئوپروتروزوییک کاهار در کوه کاهار (شمال باختر تهران) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 287-299]
 • حسینی برزی، محبوبه محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی نهشته‌های سازند جیرود در برش ده صوفیان [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 101-116]
 • حسینی برزی، محبوبه خاستگاه نهشته های سیلیسی آواری سازند جیرود در البرز مرکزی [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 45-56]
 • حسینی برزی، محبوبه خاستگاه زمین‌ساختی سازند کاهار (نئوپروتروزوییک پسین) با استفاده از داده‌های تجزیه مودال و کانی‌های سنگین ماسه‌سنگ‌ها در برش نمونه، کوه کاهار، البرز مرکزی [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 3-12]
 • حسینی برزی، محبوبه کانی‌شناسی، ساخت و بافت و نحوه تشکیل رخداد مس رسوبی- دیاژنتیک مارکشه، تیپ Redbed، در سازند سرخ گره‌دو به سن ژوراسیک، جنوب ایران مرکزی [دوره 21، شماره 81، 1390، صفحه 81-92]
 • حسینی برزی، محبوبه محیط رسوبی و برخاستگاه ماسه‌سنگ های سازند آب حاجی در برش‌های چشمه بخشی و سرتخت شتران، بلوک کلمرد، ایران مرکزی [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 231-242]
 • حسینی برزی، محبوبه برخاستگاه زمین‏ساختی ماسه‎سنگ‎های سازند پادها در برش سمیرکوه، ایران مرکزی: با در نظر گرفتن تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر ترکیب ماسه‎سنگ‎ها [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 147-158]
 • حسینی برزی، محبوبه ژئوشیمی عناصر اصلی نهشته های سیلیسی آواری سازند شیرگشت، بلوک کلمرد، ایران مرکزی برای تعیین برخاستگاه زمین‌ساختی و هوازدگی سنگ منشأ [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 101-112]
 • حسینی برزی، محبوبه رخساره‌های سنگی، محیط رسوبی و تغییرات نسبی سطح آب در نهشته‌های نسبت داده شده به سازند لالون، برش باهمو، بلوک پشت بادام [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 63-70]
 • حسینی برزی، محبوبه محیط رسوبی، کانی های رسی و دیاژنز سازند گورپی در برش نمونه و میدان نفتی زیلایی (چاه های شماره 5 و 8) [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 111-120]
 • حسینی برزی، محبوبه بررسی کانیهای رسی سازند پابده در برش تیپ و داده های NGS این سازند در میدان نفتی کوپال (چاههای شماره 12 و 38) [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 198-209]
 • حسینی برزی، محبوبه خاستگاه ماسه سنگ های سازند دورود بر اساس پتروگرافی و داده‌های ژئوشیمیایی در برش خور، البرز مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 105-120]
 • حسینی پور، فاطمه اویسترهای سنگ‌آهک گوری (میوسن پیشین) در شمال بندرعباس، ناحیه زاده محمود،جنوب خاوری حوضه زاگرس [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 101-110]
 • حسینی تودشکی، وحید تأثیر ساختارها بر روی رودخانه قزل‌اوزن [دوره 21، شماره 81، 1390، صفحه 55-60]
 • حسینی عسگرآبادی، زهرا تکامل ساختاری اثرفسیل گروه زئوفیکوس در سازند پابده (پالئوسن-الیگوسن)، جنوب خاوری استان ایلام، جنوب باختری ایران [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 211-220]
 • حسینی‌نژاد، سید محمود زیست‌زون‌بندی سازند مبارک در برش لب‌رود (شمال دامغان) بر پایه بازوپایان [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 11-18]
 • حسینی‌نژاد، سیدمحمود بازسازی محیط دیرینه سازند آبدراز در برش سنگانه با استفاده از شواهد پالینولوژیکی (داینوفلاژله‌ها) و استراکدا [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 117-126]
 • حسینی نژاد، سید محمود چینه‌نگاری سکانسی سازندهای پادها و بهرام در برش باغین (باختر کرمان) بر اساس رخساره‌های سنگی و کنودونتی [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 47-55]
 • حسینی نژاد، سید محمود مطالعه کنودنت‌های دونین پسین در برش باغین، باختر کرمان [دوره 21، شماره 81، 1390، صفحه 151-158]
 • حسینی نژاد، سید محمود بازوپایان و کنودونت‌های سازند مبارک (کربنیفر پیشین) در برش کلاریز شمال دامغان [دوره 19، شماره 74، 1388، صفحه 121-130]
 • حسینی نژاد، سید محمود چینه‌نگاری سنگهای دونین بالایی در برش کلاریز [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 78-85]
 • حفیظی، کاظم مطالعات باستان‌شناسی به روش مقاومت ویژه و قطبش القایی در شادمهرک نیشابور [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 221-228]
 • حق‎شناس، ابراهیم مروری بر امکان‎سنجی استفاده از خردلرزه‎ها برای شناسایی و مطالعه مخازن هیدروکربنی [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 29-40]
 • حق‌دوست، معصومه ساخت و بافت، کانی‌شناسی و چگونگی تشکیل رخساره‌های سولفیدی در کانسار روی- سرب- (نقره) تپه‌سرخ با سنگ میزبان آواری- کربناتی، جنوب اصفهان [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 221-236]
 • حق‌نظر، شهروز بررسی تحولات ماگمایی در سنگهای آتشفشانی بازی کواترنری محور قروه- تکاب [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 166-178]
 • حق نظر، شهروز جایگاه زمین‌ساختی ـ ماگمایی بازالت‌های بالشی کرتاسه در دامنه شمالی البرز در خاور گیلان (شمال ایران): بخشی از مجموعه افیولیتی یا کافت درون قاره‌ای؟ [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 171-182]
 • حقی‌پور، نگار نو زمین‌ساخت سپیدرود و دشت گیلان [دوره 17، شماره 65، 1386، صفحه 12-25]
 • حقی پور، نگار بررسی ریخت‌زمین‌ساختی گستره کپه داغ – بینالود بر پایه شاخصهای گرادیان شیب رود و هیپسومتری [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 74-87]
 • حقیقت، نوش‌آفرین سنگ‌زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های پرمین و تریاس زیرین در برش سیبستان (شمال باختری تهران) [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 45-54]
 • حقیقت‌مهر، پریسا تحلیل سری زمانی فرونشست هشتگرد با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و سامانه موقعیت‌یابی جهانی [دوره 22، شماره 85، 1391، صفحه 105-114]
 • حقیقی، احسان کانه‌زایی، دگرسانی و ویژگی‌های سیال‌کانه‌زا در کانسار فلزات پایه و گرانبهای چشمه‌حافظ، رشته‌کوه ترود- چاه‌‌شیرین، شمال ایران مرکزی [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 99-110]
 • حقیقی، سیدنعمت‏ الله مطالعات کانی‌سازی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ پایدار (S و O) کانسار اسکارن آهن تخت، شمال ‌خاور همدان [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 99-112]
 • حکمتیان، محمد زمین‌شناسی و خاستگاه کانسار سرب و روی اورس‌کوه در البرز خاوری (استان سمنان) [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 73-84]
 • حکمتیان، محمداحسان اهمیت انتخاب مشخصه در کاربرد هوش مصنوعی در برآورد ژرفای تاقدیس توسط داد‌ه‌های گرانی [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 141-148]
 • حکیمی، سعید تحلیل هندسه و جنبش‏ شناسی تاقدیس ویژنان- جنوب گیلان غرب [دوره 25، شماره 97، 1394، صفحه 347-361]
 • حکیمی آسیابر، سعید دگرشکلی های ساختاری گستره معدن دونا [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 235-246]
 • حمامی پور بارنجی، بهزاد زمین شناسی و کانه زایی کانسار طلای اپی ترمال سه بندون، شمال بردسکن، خراسان رضوی [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 155-168]
 • حمدی، بهاء‏الدین زیست‎چینه‎نگاری کنودونت‎های مرز پرمین– تریاس در برش کوه باغوک (شمال باختری آباده) [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 285-294]
 • حمدی، بهاء‌الدین تغییرات دیرینه‌شناختی رسوبات کربنیفر در برش سیمه‌کوه (شمال دامغان) با معرفی 4 زون کنودونتی [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 37-42]
 • حمدی، بهاء الدین زیست چینه نگاری سازند مبارک در برش ولی آباد ، جاده چالوس [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 111-122]
 • حمدی، بهاء الدین خاستگاه ماسه سنگ های سازند دورود بر اساس پتروگرافی و داده‌های ژئوشیمیایی در برش خور، البرز مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 105-120]
 • حمدی، بهاءالدین زیست‌چینه‌نگاری توالی‌های دونین بر پایه کنودونت‌ها در برش‌های ایلانقره، ایلانلو و پیراسحاق، شمال باختری ایران [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 209-226]
 • حمدی، بهاءالدین بقایای ماهیهای دونین در برشهای ایلانقره و پیراسحاق، شمال باختری ایران [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 277-286]
 • حمدی، بهاءالدین زیست‎چینه‎نگاری کنودونت‌های سازند میلا، برش شهمیرزاد، البرز مرکزی، ایران [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 137-146]
 • حمدی، بهاءالدین مطالعه سیستم پرمین در برش باغ‌ونگ، جنوب ناحیه شیرگشت (ایران مرکزی) [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 53-62]
 • حمدی، بهاءالدین زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های سیستم کربنیفر در منطقه کیاسر بر پایه حضور عناصر کنودونتی و معرفی 7 زیست‌زون مطابق با استانداردهای جهانی [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 117-122]
 • حمدی، بهاءالدین زیست‌چینه‌نگاری سازند شیرگشت در کوه‌های کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونت‌ها [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 28-37]
 • حمدی، بهاءالدین زیست‌ چینه‌ نگاری پاره سازندهای اول و دوم برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس بر اساس کنودونتها [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 150-163]
 • حمدی، بهاءالدین چینه نگاری نهشته‌های کرتاسه در منطقه هفتادقله خاور اراک [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 94-107]
 • حمدی، بهاءالدین مطالعه زیست‌چینه‌شناسی سازند میلا در برش شهمیرزاد با نگرشی ویژه به کنودونت‌های آن [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 190-195]
 • حمدی، بهاﺀالدین زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های تریاس در برش روته در بلندی‌های البرز (شمال تهران) [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 11-18]
 • حمزه، فرهاد آنالیز خطوارگی در رخنمون‌های آهکی و اهمیت آن در بهینه‌سازی استخراج (مورد مطالعه : معادن سنگ ساختمانی کرمان) [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 185-196]
 • حمزه، محمدعلی رسوب‌شناسی و ژئوشیمی رسوبات سیلیسی‌ آواری (ترشیری- کواترنری) سواحل خاوری چابهار، جنوب‌ خاور سیستان و بلوچستان [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 85-97]
 • حمزه‌لو، حسین سازوکار زمین‌لرزه 10 آذر 1386 تبریز با استفاده از داده‌های شتاب‌نگاری [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 35-38]
 • حمزه‌لو، حسین برآورد رابطه بسامد ضریب کیفیت امواج برشی در دشت لرستان با استفاده از شتابنگاشت‌های زلزله درب آستانه(2006) [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 94-101]
 • حمیدزاده، سیده ملیحه تحلیل ریزرخساره ای و محیط رسوبی سازند آسماری در برش غار آقاسید، ناحیه فارسان (استان چهارمحال بختیاری)، زاگرس مرتفع [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 25-32]
 • حمیدی، امیر تأثیرات شکل و اندازه شن‌دانه‌ها بر ویژگی‌های مقاومت برشی خاک‌های ماسه‌ای [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 189-196]
 • حمیدیان شیرازی، مریم تحلیل الگوی ساختاری تاقدیس احمدی [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 133-142]
 • حمیدی بهشتی، زهیدا ویژگی‌های مغناطیسی ماسه‌سنگ‌های گروه شمشک، در پاسخ به کاربرد روش‌های زمین‌مغناطیس [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 153-164]
 • حیدرپور، نسیم بررسی ساختارهای سطحی جزیره قشم به وسیله توموگرافی دوبعدی امواج ریلی با استفاده از پسلرزه های زلزله 4 آذر 1384 [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 109-118]
 • حیدرزاده، قاسم شواهد ساختاری و زمین‌ریخت‌شناختی گسل سیاه‌کوه در شمال خاور ایران [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 91-98]
 • حیدرزاده، قاسم هندسه، سازوکار و تکوین ساختاری پهنه گسلی چشمه‌نی در البرز خاوری- الله‌داغ [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 19-28]
 • حیدرزاده، محمد بررسی تاریخچه رخداد سونامی و ارزیابی پتانسیل سونامی خیزی منطقه فرورانش مکران در سواحل دریای عمان [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 150-169]
 • حیدری، سیدمهران کانسار طلا- نقره (مس) اپی‌ترمال توزلار، مرتبط با توده نفوذی نیمه‌عمیق محیط کششی درون‌کمانی، در شمال‌باختر ماه‌نشان [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 329-349]
 • حیدری، سیدمهران کانه‌زایی طلای اپی‌ترمال با میزبان رسوبی عربشاه، جنوب ‌خاور تکاب، شمال ‌باختر ایران [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 265-282]
 • حیدری، کژال پهنه‌بندی خطر ریزش سنگی در ارتفاعات شمال شهر شاهرود [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 17-26]
 • حیدری، مجتبی بررسی نقش ساختارهای زمین‌ساختی و چینه شناسی در پیش‎بینی هجوم آب به درون تونل با استفاده از روش سنجش از دور (مطالعه موردی: تونل انتقال آب نوسود، قطعه 1- الف) [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 69-80]
 • حیدری، محبوبه مطالعه سنگ‎نگاری و ریزساختار‌های سرپانتینیت‌های کمپلکس سیخوران (جنوب خاوری کرمان) [دوره 24، 95- سنگ و کانی، 1394، صفحه 41-50]
 • حیدری، محمد ترکیب اسپینل به عنوان شاخص پتروژنتیکی بخش گوشته‌ای افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار، شمال‌ شرق ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 59-70]
 • حیدریان، پیمان شناسایی منشأهای داخلی توفان های گردوغبار با استفاده از سنجش از دور، GIS و زمین‌شناسی (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 27، شماره 105، 1396، صفحه 33-46]
 • حیدریان، فرانک رفتار ماگمایی و گرمابی عناصر کمیاب در توده سینیتی رزگاه (سراب، آذربایجان خاوری): کاربردی برای ارزیابی توان کانه‌زایی اورانیم توده [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 113-128]

خ

 • خادمی، حسین بررسی برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و کانی‌شناسی ذخایر سپیولیت شمال خاور ایران [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 165-174]
 • خادمی، فاطمه مطالعه‌روند افزایش خاک‌های شور اطراف دریاچه‌ارومیه با استفاده از GIS و RS [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 93-99]
 • خادمی، محسن فرایندهای زمین‎ساخت- رسوب‎گذاری درالبرز خاوری- ارتفاعات بینالود [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 11-20]
 • خادمی، محسن تعیین موقعیت جنبشی بخش باختری پهنه‌ی گسلی میامی - البرز خاوری– بر پایه شواهد آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 79-86]
 • خادمی، محسن اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه‌شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات‌ بینالود [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 99-107]
 • خادمی، محسن محاسبه و تفسیر برخی شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی پیرامون گسل ترود، جنوب دامغان [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 47-56]
 • خاکزاد، احمد نقش ساختارهای تراکششی در جایگیری پهنه‌های سیلیسی طلادار در جنوب باختر سبلان، شمال باختر ایران [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 129-140]
 • خاکزاد، احمد پتانسیل‌یابی طلای اپی ترمال در برگه 1:100000 اردستان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 111-124]
 • خاکزاد، احمد مطالعه رویداد دگرسانی پیرامون توده نفوذی جنوب بویین‌زهرا [دوره 24، 94- سنگ و کانی، 1393، صفحه 129-136]
 • خاکزاد، احمد بررسی پهنه‌های دگرسانی و آمیختگی ماگمایی در محدوده معدنی کهنگ [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 183-195]
 • خاکزاد، احمد روند کانی‌سازی عناصر پرتوزا و ارتباط آنها با سریم و ایتریم با استفاده از داده‌های لیتوژئوشیمیایی در محدوده آنومالی پنج ‌ساغند [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 201-210]
 • خاکزاد، احمد مطالعه پهنه‌‌های دگرسانی در شمال سراب با استفاده ازداده‌های ماهواره‌ای، ژئوفیزیک هوایی و تجزیه نمونه‌های صحرایی [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 221-234]
 • خاکزاد، احمد بررسی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی افق بوکسیتی- لاتریتی محور دیلمان- اشکورات در البرز مرکزی [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 199-208]
 • خاکزاد، احمد جدایش بی‌هنجاری‌های عناصر، بر پایه داده‌های ژئوشیمی سطحی خاک در کانسار مس پورفیری کهنگ– شمال خاوری اصفهان [دوره 23، شماره 89، 1392، صفحه 67-74]
 • خاکزاد، احمد نتایج مطالعات دورسنجی و علل بررسی هاله‎های مرکب در محدوده اکتشافی کهنگ [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 161-168]
 • خاکزاد، احمد مراحل و شرایط کانی‌سازی اسکارن آهن دردوی بر اساس شواهد کانی‌شناسی و میانبارهای سیال، منطقه سنگان (خراسان رضوی) [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 139-150]
 • خاکزاد، احمد استفاده از روش های تلفیقی شاخص همپوشانی ، فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین مناطق پتانسیل‌دار مس و طلا در بخش شمالی کانسار پورفیری دالی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 49-58]
 • خاکزاد، احمد ترکیب و کیفیت زغال‌سنگ‌های لاویج، البرز مرکزی، ایران [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 111-116]
 • خاکزاد، احمد استفاده از روش فرکتالی عیار- حجم در جدایش زون‌ها در کانسارهای پورفیری [دوره 20، شماره 78، 1389، صفحه 167-172]
 • خاکزاد، احمد کانی‌شناسی، بافت و ساخت و ژنز کانسار آهن- آپاتیت ذاکر (شمال خاور زنجان) [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 119-126]
 • خاکزاد، احمد کاربرد عناصر گروه پلاتین (PGE) در اکتشاف و ارزیابی اقتصادی درکانسارهای کرومیت کمربند افیولیتی سبزوار [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 9-12]
 • خاکزاد، احمد دماسنجی و مدل تشکیل کانسارهای سولفیدی روی و سرب با سنگ میزبان کربناتی در ناحیه راور- بافق بر مبنای ایزوتوپ‌های پایدار گوگرد [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 3-8]
 • خاکزاد، احمد بررسی‌های ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی کهنگ [دوره 19، شماره 73، 1388، صفحه 51-56]
 • خاکزاد، احمد شناسایی کانی‌های دگرسانی گرمابی(هیدروترمالی) و بخش‌های سیلیسی همراه با کانی‌زایی طلا در ناحیه طلادار هیرد (جنوب بیرجند) با استفاده از داده‌های سنجنده ASTER [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 154-165]
 • خاکزاد، احمد بررسی دگرسانی‏های کانسار پلی‏ متال پس‏قلعه (برگه 1:100000 تهران) با استفاده از شواهد دورسنجی [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 221-228]
 • خاکسار، کاوه متغیرهای محیطی مجموعه مرجانی کربنیفر پسین (اشکوب باشکیرین) سازند سردر در برش زلدو (کوه‌های ازبک‌کوه، خاور ایران مرکزی) [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 97-106]
 • خاکسار، کاوه جنس و گونه جدید مرجان رگوزا از سازند مبارک، ویزین پسین (برش ولی‌آباد، البرز مرکزی، شمال ایران) [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 53-56]
 • خاکسار، کاوه مطالعه سیستماتیک و زیست‎بوم دیرینه گونه مرجانی Pseudozaphrentoides winsnesi ا ز توالی قزلین، بلوک طبس (برش زلدو) [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 65-74]
 • خاکی، ویدا مطالعه و بررسی جمجمه Gazella capricornis ازآنتیلوپ‌های شمال باختر ایران [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 25-30]
 • خالصی، محمدرضا تعیین ابعاد بهینه انباشتگاه‌های اختلاط با استفاده از شبیه‌سازی زمین‌آماری- مطالعه موردی [دوره 25، شماره 98، 1394، صفحه 181-190]
 • خالقی، فاضل ویژگی‎های زمین‎‌شناسی و ژئوشیمی کانسار مولیبدن پورفیری سیه‌کمر (باختر میانه، شمال باختر ایران) [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 187-196]
 • خالوکاکایی، رضا اکتشاف تله‌های هیدروکربوری منطقه قم با روش هندسه فرکتال و مدل سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 23، شماره 90، 1392، صفحه 33-38]
 • خامه‌چیان، ماشاءاله کاربرد شبیه‌‎سازی مونت‌‌کارلو در تحلیل خطر زمین‌لغزش‌های ناشی از زمین‌لرزه (مطالعه موردی: زمین‌لرزه منجیل) [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 3-10]
 • خامه‌چیان، ماشااله مدل آماری برای برآورد ویژگی‎های مکانیکی نمونه‌هایی از تراورتن‌ها در چرخه‌های یخبندان [دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، 1394، صفحه 37-46]
 • خامه چیان، ماشاالله مدل زمین شناسی مهندسی سواحل باختری دریای خزر [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 171-182]
 • خانجانی، مجید محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی سازند ایلام در میدان نفتی سیری الوند [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 253-262]
 • خانجانی، مجید محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (معادل میشریف) در میادین نفتی سیری [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 263-274]
 • خانعلی زاده، علیرضا سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی - ماگمایی توده آذرین نفوذی سیلیجرد، شمال باختر ساوه [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 68-85]
 • خانمحمدی، نسرین کانی‌شناسی، بافت و ساخت و ژنز کانسار آهن- آپاتیت ذاکر (شمال خاور زنجان) [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 119-126]
 • خانه‎باد، محمد برخاستگاه شیل های سازند کشف رود در برش ناویا (باختر بجنورد) بر پایه داده های ژئوشیمیایی [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 199-210]
 • خانه‌باد، محمد رسوب‌شناسی سد‌‌های طولی دررودخانه الیاتو (جنوب باخترفریمان) [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 69-78]
 • خانه‌باد، محمد متغیرهای محیطی مجموعه مرجانی کربنیفر پسین (اشکوب باشکیرین) سازند سردر در برش زلدو (کوه‌های ازبک‌کوه، خاور ایران مرکزی) [دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، 1394، صفحه 97-106]
 • خانه‌باد، محمد چینه‌نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش های باغک و شوریجه - خاور حوضه کپه‌داغ [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 3-12]
 • خانه باد، محمد رخساره های سنگی و محیط رسوبی بخش قدیر از سازند نایبند در منطقه معادن زغالسنگ پروده، شرق ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397، صفحه 295-304]
 • خانه باد، محمد دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 33-42]
 • خاوری، رضوان تعیین رودشکن‌های رودخانه‌های استان خوزستان بر پایه مدل رقومی- ارتفاعی ناحیه [دوره 24، 94- زمین ساخت، 1393، صفحه 53-62]
 • خاوری، رضوان نشانههای زمینریختی زمینساخت فعال حوضه رودخانه کرج در دامنه جنوبی البرز مرکزی، شمال ایران [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 67-74]
 • خدائی، نواب سنگ نگاری و ژئوشیمی دولومیت های سازند کنگان در خلیج فارس [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 165-174]
 • خدابخش، سعید مطالعه سنگ‌نگاری و سیستم درزه منطقه بیستون به منظور پی بردن به علل فرسایش سنگ‌نوشته بیستون [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 92-96]
 • خدابخش، سعید تکامل ساختاری اثرفسیل گروه زئوفیکوس در سازند پابده (پالئوسن-الیگوسن)، جنوب خاوری استان ایلام، جنوب باختری ایران [دوره 29، شماره 113، 1398، صفحه 211-220]
 • خدابخش‌نژاد، آذر زمین‌ساخت فعال حوضه رودخانه کارون بزرگ [دوره 24، 95- زمین ساخت، 1394، صفحه 13-28]
 • خداپرست، صدیقه بررسی ساختاری و تأثیر تغییر ستبرای سازند قم بر هندسه ساختار‌ها، منطقه دخان در باختر ساوه [دوره 24، شماره 93، 1393، صفحه 235-244]
 • خدادادی، لیدا زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) [دوره 28، شماره 110، 1397، صفحه 183-192]
 • خدامی، مهدی تجزیه رخساره‌های سنگی و مدل رسوبی رودخانه لاتشور، جنوب خاور تهران [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 110-123]
 • خدرزاده، صبا شبیه‌سازی آزمایشگاهی زون‌های برخوردی و تشکیل کمربندهای چین- راندگی به روش مدل‌سازی فیزیکی [دوره 20، شماره 77، 1389، صفحه 17-24]
 • خرازی‌زاده، نسیم تحلیل جنبشی هندسه چین‌خوردگی در تاقدیس آغاجاری (فروافتادگی دزفول)، ایران [دوره 22، شماره 86، 1391، صفحه 261-272]
 • خراسانی، الهام اثر تغییرات سطح آب زیرزمینی بر فرونشست دشت سمنان [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 181-190]
 • خراسانی، مجتبی محمد بررسی اثر سنگ‌شناسی در تعیین ضرایب آرچی در پهنه‌های سنگی مختلف افق آسماری یک مخزن کربناتی در جنوب باختر ایران [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 159-166]
 • خراسانی پور، مهدی بررسی توزیع عناصر بالقوه سمی و اهمیت زیست محیطی آنها در خاک های گلخانه ای شهرستان جیرفت، استان کرمان [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 119-128]
 • خردمند، علی زیست‌زون‌بندی و تعیین ژرفای رسوبات کامپانین – ماستریشتین بر اساس روزن‌بران در برش جوپار ، (ایران مرکزی) [دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، 1393، صفحه 65-72]
 • خردمند، علی تفسیر توالی پاراژنتیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) درخاور و جنوب خاور زرندکرمان [دوره 18، شماره 70، 1387، صفحه 126-139]
 • خرقانی، مهدی بارزسازی پهنه‌های دگرسانی کمربند آتشفشانی نفوذی ترود چاه‌شیرین با استفاده از روش‌های مختلف پردازش تصاویر ASTER [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 107-116]
 • خرم تاش، یگانه پتروژنز، ژئوشیمی و کانه‌زایی مس محدوده ساغری، جنوب شاهرود [دوره 29، شماره 114، 1398، صفحه 209-220]
 • خرمی، حمید مطالعه کانی‌شناسی و درجه آزادی کانسنگ فلورین پاچی‌میانا، استان مازندران [دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، 1393، صفحه 155-160]
 • خرمی، فاطمه بررسی زمین‌ساخت جنبا در منطقه البرز با استفاده از مشاهدات شبکه دائمیGPS [دوره 21، شماره 82، 1390، صفحه 223-230]
 • خزائی، احمدرضا بررسی فیلیشوییدهای میوسن میانی و پسین خاور افضل‌آباد (شمال بیرجند) بر پایه نانوفسیل‌های آهکی [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 177-184]
 • خزائی، الناز تحلیل رخساره‌ها در گذر از نهشته‌های اردوویسین (بخش بالایی سازند شیرگشت) به سیلورین (بخش زیرین سازند نیور) در جنوب باختر کاشمر، شمال بلوک طبس [دوره 26، شماره 101، 1395، صفحه 111-126]
 • خزائی، مجید خاستگاه نهشته های سیلیسی آواری سازند جیرود در البرز مرکزی [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 45-56]
 • خزاعی، احمدرضا زیست‌چینه‌نگاری و بوم‌شناسی دیرینه نهشته های مائستریشتین (سازند های تاربور و گورپی) در ناحیه گردبیشه (جنوب بروجن) [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 143-162]
 • خزایی، مجید محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی نهشته‌های سازند جیرود در برش ده صوفیان [دوره 26، شماره 102، 1395، صفحه 101-116]
 • خسرو تهرانی، خسرو برخاستگاه و جایگاه زمین‌ساختی ماسه‌سنگ‌های توربیدیتی ائوسن سراوان،جنوب خاوری ایران [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 161-172]
 • خسرو تهرانی، خسرو مطالعه و بررسی جمجمه Gazella capricornis ازآنتیلوپ‌های شمال باختر ایران [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 25-30]
 • خسرو تهرانی، خسرو زون‌بندی زیستی و دیرینه‌بوم‌شناسی روزن‌داران کف‌زی پالئوسن پسین تا میوسن پیشین در شمال و جنوب خاوری شیراز [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 50-69]
 • خسروتهرانی، خسرو تحلیل رخساره‌ای و محیط‌های رسوبی نهشته‌