دوره و شماره: دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 1-272 (سال بیست و چهارم، شماره 93) 

مقاله پژوهشی

2. داوران

صفحه 2-2


6. بررسی متغیرهای هندسی و جنبشی شکستگی‌های مخزن آسماری میدان مارون

صفحه 37-42

10.22071/gsj.2004.43444

خیرالله نورائی‌نژاد؛ حسن امیری بختیار؛ روح‌انگیز محمدیان؛ عبدالفیاض عزیزی


10. سنگ‌زایی و کانه‌زایی در کانسار اکسید آهن آپاتیت‌دار گزستان، خاور بافق، ایران مرکزی

صفحه 77-84

10.22071/gsj.2014.43528

سجاد افضلی؛ نیما نظافتی؛ مجید قادری؛ جلیل قلمقاش؛ محمدرض قاسمی؛ علیرضا کریمی باوندپور


20. بررسی پهنه‌های دگرسانی و آمیختگی ماگمایی در محدوده معدنی کهنگ

صفحه 183-195

10.22071/gsj.2014.43558

مریم فرمهینی فراهانی؛ احمد خاکزاد؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ محمدهاشم امامی