دوره و شماره: دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 1-238 (سال بیست و سوم، شماره 92) 
23. بررسی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی افق بوکسیتی- لاتریتی محور دیلمان- اشکورات در البرز مرکزی

صفحه 199-208

10.22071/gsj.2014.43702

محمدرضا امیدوار اشکلک؛ احمد خاکزاد؛ نیما نظافتی؛ میر علی‌اصغر مختاری؛ بهروز برنا؛ سرمد روزبه کارگر