دوره و شماره: دوره 22، شماره 87، بهار 1392، صفحه 1-232 
9. محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند کنگان در میدان پارس جنوبی

صفحه 65-74

10.22071/gsj.2013.53831

سید محسن آل علی؛ حسین رحیم پور بناب؛ سید رضا موسوی حرمی؛ داود جهانی؛ اشکان اسدی اسکندر


18. تحلیل های مکانی و آماری برای ارزیابی کیفیت کانسنگ در کانسار بوکسیت جاجرم

صفحه 163-170

10.22071/gsj.2013.53847

غلامحسین شمعانیان اصفهانی؛ لیلا امینی؛ شعبان شتایی؛ مجید عظیم محسنی


19. شناسایی الگوی خوشه ای رخداد زمین لرزه های پارینه روی گسل گلباف، جنوب خاوری کرمان

صفحه 171-180

10.22071/gsj.2013.53848

مجتبی بصیری؛ حمید نظری؛ محمد فروتن؛ شهریار سلیمانی آزاد؛ محمد علی شکری؛ مرتضی طالبیان؛ منوچهر قرشی؛ محمدجواد بلورچی؛ علی رشیدی


20. پترولوژی و ژئوشیمی پریدوتیت‌های کمپلکس افیولیتی فنوج- مسکوتان، مکران، جنوب ‌خاوری ایران

صفحه 181-196

10.22071/gsj.2013.53853

محمدالیاس مسلم‌پور؛ مرتضی خلعت‌بری جعفری؛ توموآکی موریشیتا؛ مجید قادری