دوره و شماره: دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 1-226 
4. مطالعه و بررسی جمجمه Gazella capricornis ازآنتیلوپ‌های شمال باختر ایران

صفحه 25-30

10.22071/gsj.2012.53950

ویدا خاکی؛ زین العابدین پور ابریشمی؛ احمد زواره ای؛ خسرو خسرو تهرانی


14. سنگ‌شناسی و جایگاه زمین‌ساختی بازالت‌های دیزباد نیشابور

صفحه 113-118

10.22071/gsj.2012.53965

امین اله کمالی؛ هادی پیروج؛ فرنود نعمتی؛ علی عامری؛ محمد فدائیان


18. بررسی درزه‌های موجود بر روی چین مرتبط با گسلش‌ در شمال اشتهارد

صفحه 153-160

10.22071/gsj.2017.53976

زهره حسین‌مردی؛ منوچهر قرشی؛ محمدرضا قاسمی؛ مرتضی طالبیان


19. نتایج مطالعات دورسنجی و علل بررسی هاله‎های مرکب در محدوده اکتشافی کهنگ

صفحه 161-168

10.22071/gsj.2012.53977

احمد خاکزاد؛ مریم فرمهینی فراهانی؛ هوشنگ اسدی؛ محمد هاشم امامی


23. مطالعات دورسنجی پهنه‌های دگرسانی محدوده اکتشافی دهن‌قلعه، شمال باختری بردسکن

صفحه 199-208

10.22071/gsj.2012.53981

خسرو ابراهیمی نصرآبادی؛ پیام روحبخش؛ سید مسعود همام؛ حسین عباس‌نیا


24. توان لرزه‌زایی محدوده رفسنجان- زرند

صفحه 207-212

10.22071/gsj.2012.53982

علی سیستانی‌پور؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین