دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، تابستان 1390، صفحه 1-208 
12. آشکارسازی تغییرشکل سطحی بر پایه تداخل‌سنجی تفاضلی رادار در میدان نفتی آغاجاری

صفحه 103-112

10.22071/gsj.2011.55238

نگین فولادی مقدم؛ علی اکبر متکان؛ محمودرضا صاحبی؛ مه‌آسا روستایی