دوره و شماره: دوره 19، شماره 76، تابستان 1389، صفحه 1-200 
13. گاه‌نگاری جوان‌ترین جنبش لرزه‌ای گسل فیروزکوه با استفاده از روش کربن14

صفحه 95-98

10.22071/gsj.2010.55665

حمید نظری؛ ژان فرانسوا ریتز؛ ریچارد واکر؛ رضا سلامتی؛ عباس قاسمی؛ علیرضا شافعی