دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، زمستان 1387، صفحه 1-184 
10. داده‌های مقدماتی از حفاری‌های دیرینه لرزه‌شناسی بر روی گسل آستانه

صفحه 84-93

10.22071/gsj.2009.57378

محمد علی شکری؛ منوچهر قرشی؛ حمید نظری؛ رضا سلامتی؛ مرتضی طالبیان؛ ژان فرانسوا ریتز؛ حسین محمدخانی؛ مجید شاه پسندزاده