دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، پاییز 1387، صفحه 1-192 
4. تحلیل هندسی و جنبشی نیمة باختری گسل میامی

صفحه 34-42

10.22071/gsj.2009.57536

فریده‌ باقری؛ عبدالله‌ سعیدی؛ سهیلا ‌ بوذری


8. ایجاد بانک اطلاعات ژئومورفولوژی – زیست‌محیطی دماوند تحت WebGIS

صفحه 74-85

10.22071/gsj.2009.57541

علی منصوریان؛ مژگان زارعی نژاد؛ ابراهیم مقیمی؛ صفیه امیدیان


12. الگوی دگر‌شکلی در زاگرس مرتفع باختری

صفحه 130-143

10.22071/gsj.2009.57545

زمان ملک‌زاده؛ محمد‌رضا عباسی؛ اولیویه بلیه؛ کریستین اوته مه‌یو؛ اسماعیل شبانیان