دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، زمستان 1386، صفحه 1-194