اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابراهیم قاسمی نژاد

فسیل شناسی استاد، دانشگاه تهران

eghasemiatkhayam.ut.ac.ir