نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبخوان باروق پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخوان باروق با استفاده از مدل SOM-AI [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 157-166]
 • آب زیرزمینی بررسی تاثیر آب‌های زیرزمینی بر روی هزینه‌های تولید و عملیات معدن‌کاری در معادن روباز، مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 267-272]
 • آبیسال ترکیب اسپینل به عنوان شاخص پتروژنتیکی بخش گوشته‌ای افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار، شمال‌ شرق ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 59-70]
 • آپتین - آلبین پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 319-326]
 • آتشفشان بزمان زمین شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی چند مخروط آتشفشانی در جنوب خاوری ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 161-174]
 • آتشفشان دماوند پایش تغییرات حرارتی آتشفشان دماوند بر اساس دورسنجی با تصاویر سنجنده لندست [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 43-54]
 • آتشفشانی- رسوبی رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 161-174]
 • آجی‎چای نشانه‎های زمین‎ریختی زمین‎ساخت فعال در حوضه آجی چای، شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 201-210]
 • آرایش الکترودی ونر- شلومبرگر اکتشاف منابع آب کارستیک با ترکیب روش‌های مغناطیس سنجی و توموگرافی الکتریکی عمیق، مطالعه موردی منطقه زوباران، شمال شرقی ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 265-272]
 • آسیاب گلوله ای بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک رسی با استفاده از نانوذرات کائولینیت [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 221-228]
 • آلوئولینیدها دیرینه شناسی سیستماتیک آلوئولینیدهای سازند قرمز قاره ای - آواری حرمک، جنوب شرق ایران، شمال زاهدان، برش حرمک [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 229-236]
 • آنتروپی شانون کارایی تئوری بی نظمی  سامانه های طبیعی در پهنه بندی حساسیت زمین  لغزش مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه فهلیان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 187-200]
 • آندزیت زمین شیمی، محیط زمین‌ساختی و منشأ گدازه‌های الیگو- میوسن منطقه زولسک، شمال‌شرق سربیشه (خراسان جنوبی) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 255-266]
 • آهنگ دگرریختی تاریخچه تکامل دگرریختی در پیشانی بلندای قدیمی فارس، جنوب خاور کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 273-284]

ا

 • ائوسن فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 67-82]
 • ائوسن پیشین دیرینه شناسی سیستماتیک آلوئولینیدهای سازند قرمز قاره ای - آواری حرمک، جنوب شرق ایران، شمال زاهدان، برش حرمک [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 229-236]
 • اپی‌ترمال زمین‌شناسی، دگرسانی، کانه‌زایی و ژئوشیمی کانسار اپی‌ترمال نقره- مس نارباغی شمالی، شمال‌خاور ساوه [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 13-22]
 • اختلاط ماگمایی بررسی فرآیندهای تاثیرگذار در تشکیل سنگهای آتشفشانی نشوه، شمال غرب ساوره [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 285-294]
 • ارسباران سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده‌های نفوذی در منطقه کانه‌زایی مس- مولیبدن- طلای قره‌چیلر (شمال‌خاور خاروانا، آذربایجان شرقی) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 227-240]
 • ارومیه- دختر زمین‌شناسی، دگرسانی، کانه‌زایی و ژئوشیمی کانسار اپی‌ترمال نقره- مس نارباغی شمالی، شمال‌خاور ساوه [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 13-22]
 • ازبک‌کوه تحلیل هندسی- جنبشی پهنه گسلی کلمرد در شمال ازبک‌کوه، ایران‌مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 245-254]
 • اسپور و پولن پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 319-326]
 • اسپینل ترکیب اسپینل به عنوان شاخص پتروژنتیکی بخش گوشته‌ای افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار، شمال‌ شرق ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 59-70]
 • استان سمنان تأثیر ساختارهای تکتونیکی در اکتشاف منابع آب کارستی به کمک روش Fuzzy-AHP، مطالعه موردی گستره بسطام استان سمنان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 109-120]
 • استوک ورک زمین‌شناسی، دگرسانی گرمابی و کانی‌سازی در کانسار مس پورفیری رضی‌آباد در جنوب کمربند مس کرمان، جنوب‌خاور ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 175-186]
 • اسکارن کانی شناسی و تعیین شرایط ترمودینامیکی تشکیل اسکارن جوینان، جنوب کاشان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 327-338]
 • اسکارن آهن بررسی ژئوشیمی، مینرال‌شیمی و تغییرات نسل‌های کانه‌زایی مگنتیت در اسکارن آهن خاک‌سرخ، باختر یزد. [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 55-66]
 • اسکوری تحولات توزیع اندازه حباب ها در منطقه آتشفشانی کواترنری قروه-بیجار، شرق کردستان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 255-264]
 • اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اثر تغییرات سطح آب زیرزمینی بر فرونشست دشت سمنان [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 181-190]
 • افزایش صحت نتایج بهبود در نقشه‌های نواحی امیدبخش اکتشافی با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌‌ای- تاپسیس [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 191-202]
 • افشان زمین‌شناسی، دگرسانی گرمابی و کانی‌سازی در کانسار مس پورفیری رضی‌آباد در جنوب کمربند مس کرمان، جنوب‌خاور ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 175-186]
 • اکتشافات ژئوشیمیایی اکتشافات ژئوشیمیایی- کانی سنگین و معرفی محدوده‌های امیدبخش کانه‌دار در برگه 1:50.000 قره ناز، استان زنجان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 121-132]
 • البرز دگرشکلی های ساختاری گستره معدن دونا [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 235-246]
 • البرز مرکزی جهت‌گیری فاز کششی کربونیفر-پرمین البرز مرکزی: تجزیه و تحلیل تنش دیرین بر روی داده‌های گسل‌های رشدی [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 147-156]
 • الگوی داده مفهومی کاربرد الگوی داده مفهومی در تفسیر داده ‏های علوم زمین [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 141-146]
 • الوند جایگیری و تحول باتولیت الوند در عمق کم پوسته، همدان، باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 67-78]
 • الیگو- میوسن زمین شیمی، محیط زمین‌ساختی و منشأ گدازه‌های الیگو- میوسن منطقه زولسک، شمال‌شرق سربیشه (خراسان جنوبی) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 255-266]
 • الیوین‎گابرو شیمی کانی ها، دمافشارسنجی توده نفوذی زیاران (غرب طالقان) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 271-280]
 • امواج سطحی بررسی ساختارهای سطحی جزیره قشم به وسیله توموگرافی دوبعدی امواج ریلی با استفاده از پسلرزه های زلزله 4 آذر 1384 [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 109-118]
 • امواج کدا برآورد کاهندگی امواج کدا (Qc-1) در شمال زون سنندج-سیرجان [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 91-100]
 • ایران دگرشکلی های ساختاری گستره معدن دونا [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 235-246]
 • ایران شیمی کانی، دما- فشار سنجی مجموعه سنگ های آتشفشانی کوه سیاه با استفاده از شیمی کانی آمفیبول- بیوتیت (شمال خاور قروه،کردستان) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 23-32]
 • ایران یافته های جدید در خصوص فسیل های ادیاکارن از سری کوشک در مناطق بافق و بهاباد، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 261-268]
 • ایران‌مرکزی تحلیل هندسی- جنبشی پهنه گسلی کلمرد در شمال ازبک‌کوه، ایران‌مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 245-254]
 • ایران مرکزی زمین‌شناسی، کانه‌زایی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال-غرب زنجان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 133-148]
 • ایران مرکزی بررسی ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت ± عناصر نادر خاکی در محدوده بافق- ساغند، بر اساس مطالعه ایزوتوپ اکسیژن [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 237-244]
 • ایران مرکزی ساختار سرعتی پوسته و عمق ناپیوستگی موهو در مرکز ایران [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 43-52]
 • ایران مرکزی شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 101-108]
 • ایزوتوپ 18O بررسی ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت ± عناصر نادر خاکی در محدوده بافق- ساغند، بر اساس مطالعه ایزوتوپ اکسیژن [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 237-244]
 • ایزوتوپ Sr-Nd سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Sr-Nd توده‌های گرانیتوئیدی غرب زنجان ( شمال‌غرب ایران) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 289-302]
 • ایزوتوپ اکسیژن بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 81-90]
 • ایزوتوپ بور بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 81-90]
 • ایزوتوپ گوگرد دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 17-28]
 • ایزوتوپ گوگرد و اکسیژن کانی شناسی و ژنز کانسار مس خلیفه‌لو با تکیه بر داده‌های ژئوشیمیایی سنگ میزبان و ویژگی‌های ایزوتوپی O و S [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 33-46]
 • ایزوتوپ های Sm-Nd و Rb-Sr شواهد پی سنگ پان‎آفریقا در توده لویکوگرانیت قالقاچی (باختر دریاچه ارومیه) با استفاده از داده های سن سنجی U-Pb زیرکن ها و ژئوشیمی ایزتوپ های Sm-Nd و Rb-Sr سنگ کل [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 211-220]
 • ایزوتوپ هیدروژن بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 81-90]
 • ایستگاه شتابنگاری تعیین فرکانس غالب و طبقه‌بندی ساختگاه در تعدادی از ایستگاه‌های شتابنگاری شمال‌غرب ایران، با استفاده از اندازه‌گیری میکروتریمورها [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 217-226]
 • ایلام زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 183-192]

ب

 • باتولیت قره‌داغ سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده‌های نفوذی در منطقه کانه‌زایی مس- مولیبدن- طلای قره‌چیلر (شمال‌خاور خاروانا، آذربایجان شرقی) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 227-240]
 • باریکا دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 17-28]
 • بازگردانی گام به گام تاریخچه تکامل دگرریختی در پیشانی بلندای قدیمی فارس، جنوب خاور کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 273-284]
 • بافق- ساغند بررسی ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت ± عناصر نادر خاکی در محدوده بافق- ساغند، بر اساس مطالعه ایزوتوپ اکسیژن [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 237-244]
 • باقرآباد مطالعه کانسارهای فلوریت رگه‌ای باقرآباد و دره‌بادام بر پایه داده‌های عناصر خاکی کمیاب، جنوب شرق محلات، استان مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 247-256]
 • باگوشی کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و منشأ کانسار بوکسیت کارستی باگوشی، شمال غربی استان فارس، ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 269-280]
 • بایواستراتیگرافی بایواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند کلات در ناودیس شیخ (شمال خاور بجنورد) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 237-246]
 • بجنورد بایواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند کلات در ناودیس شیخ (شمال خاور بجنورد) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 237-246]
 • بخش قدیر رخساره های سنگی و محیط رسوبی بخش قدیر از سازند نایبند در منطقه معادن زغالسنگ پروده، شرق ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 295-304]
 • برآورد نشت برآورد فرار آب از پی و تکیه گاههای سد آزاد کردستان با استفاده از روش زمین‌آماری شاخص چندگانه و مقایسه آن با مقادیر واقعی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 195-202]
 • برگردان همزمان ساختار سرعتی پوسته و عمق ناپیوستگی موهو در مرکز ایران [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 43-52]
 • برگه قره ناز اکتشافات ژئوشیمیایی- کانی سنگین و معرفی محدوده‌های امیدبخش کانه‌دار در برگه 1:50.000 قره ناز، استان زنجان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 121-132]
 • برهم کنش گسلی تحلیل برهم کنش روند‌‌های گسلی بر توسعه شکستگی‌های مخزن آسماری در تاقدیس رگ سفید با استفاده از نمودار‌های تصویرگر [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 119-128]
 • بریده ‌بریده بررسی و نام‌گذاری واحد کنگلومرایی– ماسه‌سنگی نصرت‌آباد (حوضه فلیشی خاور ایران) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 201-208]
 • بلوک لوت زمین شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی چند مخروط آتشفشانی در جنوب خاوری ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 161-174]
 • بلوک لوت زمین شیمی، محیط زمین‌ساختی و منشأ گدازه‌های الیگو- میوسن منطقه زولسک، شمال‌شرق سربیشه (خراسان جنوبی) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 255-266]
 • بلوک لوت تحلیل ساختاری گستره کوه ‌آهن بشرویه، خراسان جنوبی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 301-310]
 • بم زمین شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی چند مخروط آتشفشانی در جنوب خاوری ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 161-174]
 • بهسازی خاک بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک رسی با استفاده از نانوذرات کائولینیت [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 221-228]
 • بوکسیت کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و منشأ کانسار بوکسیت کارستی باگوشی، شمال غربی استان فارس، ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 269-280]
 • بوم دیرینه شناسی زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 183-192]
 • بونینیت ترکیب اسپینل به عنوان شاخص پتروژنتیکی بخش گوشته‌ای افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار، شمال‌ شرق ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 59-70]
 • بیشینه تنش افقی راستای بیشینه تنش افقی و میدان کرنش پیرامون سامانه گسلی زندان- میناب- پالامی [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 23-32]
 • بی‏ هنجاری ژئوشیمیایی کاربرد روش‏های‏ چندفرکتال در برداشت نمونه‏ های رسوب آبراهه ‏ای برای شناسایی بی‏ هنجاری‏های مس و مولیبدن در ورقه 1:100،000 ورزقان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 75-82]
 • بیوتیت شیمی کانی ها، دمافشارسنجی توده نفوذی زیاران (غرب طالقان) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 271-280]

پ

 • پارینه لرزه شناسی پژوهش های لرزه شناسی باستانی بر روی سامانه گسل خزر، با تکیه بر روش پارینه لرزه شناسی (سایت پیش از تاریخ گوهرتپه، بهشهر- مازندران) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 209-220]
 • پالئوتتیس شواهد پی سنگ پان‎آفریقا در توده لویکوگرانیت قالقاچی (باختر دریاچه ارومیه) با استفاده از داده های سن سنجی U-Pb زیرکن ها و ژئوشیمی ایزتوپ های Sm-Nd و Rb-Sr سنگ کل [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 211-220]
 • پالئوسن ریززیست‎چینه نگاری سازند تله زنگ در برش چینه شناسی کیالو، شرق پلدختر [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 129-136]
 • پالس الکترومغناطیس ارزیابی کاربرد تکنیک TDR در بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی– مطالعه موردی سد داریان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 149-160]
 • پالینولوژی پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 319-326]
 • پایش حرارتی پایش تغییرات حرارتی آتشفشان دماوند بر اساس دورسنجی با تصاویر سنجنده لندست [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 43-54]
 • پتانسیل نفتی تأثیر تغییرات سنگ‌شناسی و پارامترهای پتروفیزیکی بر پتانسیل نفتی مخزن ایلام (کرتاسه بالایی)، در میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 121-132]
 • پتروژنز ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی شمال خاور رشتخوار (روستای شهرک و سعادت‎آباد- خراسان رضوی) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 221-234]
 • پتروژنز کانه زایی مس پورفیری، دگرسانی، سن سنجی زیرکن به روش U/Pb و پتروژنز سنگ های منطقه دلفارد (شمال باختر جیرفت) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 273-286]
 • پتروژنز سنگ نگاری، ژئوشیمی، تعیین سن به روش U-Pb، ایزوتوپ های Sr- Nd و پتروژنز واحدهای آذرین منطقه جلمبادان، شمال غربی سبزوار [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 167-180]
 • پتروگرافی خاستگاه ماسه سنگ های سازند دورود بر اساس پتروگرافی و داده‌های ژئوشیمیایی در برش خور، البرز مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 105-120]
 • پرکامبرین یافته های جدید در خصوص فسیل های ادیاکارن از سری کوشک در مناطق بافق و بهاباد، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 261-268]
 • پرمین جهت‌گیری فاز کششی کربونیفر-پرمین البرز مرکزی: تجزیه و تحلیل تنش دیرین بر روی داده‌های گسل‌های رشدی [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 147-156]
 • پریدوتیت ترکیب اسپینل به عنوان شاخص پتروژنتیکی بخش گوشته‌ای افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار، شمال‌ شرق ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 59-70]
 • پس‌لرزه بررسی ساختارهای زمین‌شناسی در منطقه کاکی بوشهر (زاگرس مرکزی) با استفاده از واون‌سازی یک‎بعدی زمان‌سیر [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 281-288]
 • پشته‌های میان اقیانوسی مطالعه پتروگرافی، پترولوژی، شیمی کانی و پتروژنز آمفیبولیت‏های منطقه بهرام گور، شمال باختر معدن گل‏گهر سیرجان- کرمان [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 173-182]
 • پهنه برش تحلیل برهم کنش روند‌‌های گسلی بر توسعه شکستگی‌های مخزن آسماری در تاقدیس رگ سفید با استفاده از نمودار‌های تصویرگر [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 119-128]
 • پهنه بندی حساسیت کارایی تئوری بی نظمی  سامانه های طبیعی در پهنه بندی حساسیت زمین  لغزش مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه فهلیان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 187-200]
 • پهنه سنندج ـ سیرجان سن سنجی و دماسنجی تبلور زیرکن در متاگرانیت‌های کمپلکس دگرگونی شمال شهرکرد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 109-118]
 • پهنه سنندج- سیرجان مطالعه پتروگرافی، پترولوژی، شیمی کانی و پتروژنز آمفیبولیت‏های منطقه بهرام گور، شمال باختر معدن گل‏گهر سیرجان- کرمان [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 173-182]
 • پهنه لرستان فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 67-82]
 • پورفیری زمین‌شناسی، دگرسانی گرمابی و کانی‌سازی در کانسار مس پورفیری رضی‌آباد در جنوب کمربند مس کرمان، جنوب‌خاور ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 175-186]
 • پوسته زیرین سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Sr-Nd توده‌های گرانیتوئیدی غرب زنجان ( شمال‌غرب ایران) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 289-302]
 • پوسته قاره‌ای مطالعه پتروگرافی، پترولوژی، شیمی کانی و پتروژنز آمفیبولیت‏های منطقه بهرام گور، شمال باختر معدن گل‏گهر سیرجان- کرمان [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 173-182]
 • پیرقشلاق زمین‌شناسی، کانه‌زایی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال-غرب زنجان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 133-148]
 • پیروکسن شیمی کانی ها، دمافشارسنجی توده نفوذی زیاران (غرب طالقان) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 271-280]
 • پی سنگ پان‎آفریقا شواهد پی سنگ پان‎آفریقا در توده لویکوگرانیت قالقاچی (باختر دریاچه ارومیه) با استفاده از داده های سن سنجی U-Pb زیرکن ها و ژئوشیمی ایزتوپ های Sm-Nd و Rb-Sr سنگ کل [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 211-220]
 • پیشانی فارس تاریخچه تکامل دگرریختی در پیشانی بلندای قدیمی فارس، جنوب خاور کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 273-284]

ت

 • تابع شواهد یقینی ارزیابی حساسیت زمین نسبت به فرسایش خندقی با تکنیک داده‌کاوی گروهی (مطالعه موردی: حوضه شاهرود) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 139-150]
 • تاقدیس رگ سفید تحلیل برهم کنش روند‌‌های گسلی بر توسعه شکستگی‌های مخزن آسماری در تاقدیس رگ سفید با استفاده از نمودار‌های تصویرگر [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 119-128]
 • تبلور تفریقی بررسی فرآیندهای تاثیرگذار در تشکیل سنگهای آتشفشانی نشوه، شمال غرب ساوره [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 285-294]
 • تحقیقات بین رشته ای ضرورت بازنگری سرفصل‎های آموزشی و پژوهشی دانشکده‎های زمین‎شناسی جهت رویکرد به کاربردهای تکنولوژیکی در صنایع (با نگرش ویژه به فناوری تونل‎سازی مکانیزه) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 3-12]
 • تحلیل خش لغز های گسلی بررسی تنش دیرین بر پایه مطالعه شکستگی های موجود درپهنه برخوردی زاگرس منطقه کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 281-288]
 • تحلیل فرایند سلسله مراتبی تأثیر ساختارهای تکتونیکی در اکتشاف منابع آب کارستی به کمک روش Fuzzy-AHP، مطالعه موردی گستره بسطام استان سمنان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 109-120]
 • تحلیل هندسی- جنبشی تحلیل هندسی- جنبشی پهنه گسلی کلمرد در شمال ازبک‌کوه، ایران‌مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 245-254]
 • تحولات ماگمایی شواهد لیتوژئوشیمیایی و تحولات ماگمایی سنگ‌های آذرین میزبان کانی‌سازی در نشانه‌های معدنی شمال کبودان، کمپلکس تکنار [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 305-318]
 • تخت سلیمان نقش زمین‏ ساخت و ماگماتیسم در تکامل تراورتن‏ های تخت‏ سلیمان، شمال‏ باختر ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 71-80]
 • تخلخل دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 33-42]
 • تداخل‌سنجی رادار زمین‌ریخت‌شناسی و ساز و کارگسلش زمین‌لرزه‌های 10 و 21 آذرماه 1396 هجدک کرمان [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 247-254]
 • تداخل‌سنجی ماهواره‌ای اثر تغییرات سطح آب زیرزمینی بر فرونشست دشت سمنان [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 181-190]
 • تراوایی اندازه گیری تراوایی با استفاده از توموگرافی پرتو ایکس پزشکی در یکی از میادین جنوب باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 193-200]
 • تراورتن نقش زمین‏ ساخت و ماگماتیسم در تکامل تراورتن‏ های تخت‏ سلیمان، شمال‏ باختر ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 71-80]
 • تراویتونیک نقش زمین‏ ساخت و ماگماتیسم در تکامل تراورتن‏ های تخت‏ سلیمان، شمال‏ باختر ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 71-80]
 • ترموبارومتری جایگیری و تحول باتولیت الوند در عمق کم پوسته، همدان، باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 67-78]
 • تریاس پسین رخساره های سنگی و محیط رسوبی بخش قدیر از سازند نایبند در منطقه معادن زغالسنگ پروده، شرق ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 295-304]
 • تریاس زیرین رسوب شناسی و محیط رسوبی کنگلومراهای درون حوضه ای با قلوه های مسطح بخش زیرین سازند الیکا (تریاس زیرین) در کوه های البرز [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 47-54]
 • تست هم‌خطی ارزیابی حساسیت زمین نسبت به فرسایش خندقی با تکنیک داده‌کاوی گروهی (مطالعه موردی: حوضه شاهرود) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 139-150]
 • تشدید مغناطیس هسته ای ‌تحلیل ریز رخساره ها و خصوصیات مخزنی مقاومت ویژه پایین، سازند داریان جنوب شرق خلیج فارس [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 23-32]
 • تشویر رخداد معدنی تشویر، شمال‌خاور زنجان: کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در پهنه طارم- هشتجین [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 97-108]
 • تصاویر روز و شب لندست پایش تغییرات حرارتی آتشفشان دماوند بر اساس دورسنجی با تصاویر سنجنده لندست [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 43-54]
 • تفسیر ترکیبی بررسی تکتونیک فعال و شناسایی گسل های جنبا به وسیله روش های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: گوهرتپه- بهشهر [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 227-236]
 • تفکیک شیمیایی مطالعه مصب ها بعنوان موازنه کننده بار فلزات سنگین بین رودخانه و دریا [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 241-248]
 • تکاب بهره‌گیری از مدل‌های فرکتالی جهت جداسازی زون‌های پرعیار کانه‌زایی در کانسار طلای زرشوران، تکاب، شمال باختری ایران [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 55-66]
 • تک پراکنش به عقب برآورد کاهندگی امواج کدا (Qc-1) در شمال زون سنندج-سیرجان [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 91-100]
 • تک پراکنش همسانگرد برآورد کاهندگی امواج کدا (Qc-1) در شمال زون سنندج-سیرجان [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 91-100]
 • تکتونیک شکننده بازسازی تنش دیرین نهشته های مزوزوئیک در پهنه فارس داخلی (خاور – جنوب خاور شیراز) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 53-64]
 • تله‎زنگ ریززیست‎چینه نگاری سازند تله زنگ در برش چینه شناسی کیالو، شرق پلدختر [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 129-136]
 • تنش بررسی تنش دیرین بر پایه مطالعه شکستگی های موجود درپهنه برخوردی زاگرس منطقه کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 281-288]
 • تنش دیرین بازسازی تنش دیرین نهشته های مزوزوئیک در پهنه فارس داخلی (خاور – جنوب خاور شیراز) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 53-64]
 • تنش دیرین جهت‌گیری فاز کششی کربونیفر-پرمین البرز مرکزی: تجزیه و تحلیل تنش دیرین بر روی داده‌های گسل‌های رشدی [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 147-156]
 • توابع گیرنده ساختار سرعتی پوسته و عمق ناپیوستگی موهو در مرکز ایران [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 43-52]
 • توده نفوذی قهرود کانی شناسی و تعیین شرایط ترمودینامیکی تشکیل اسکارن جوینان، جنوب کاشان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 327-338]
 • توده های نفوذی رشتخوار ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی شمال خاور رشتخوار (روستای شهرک و سعادت‎آباد- خراسان رضوی) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 221-234]
 • تورمالین بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 81-90]
 • توزیع اندازه حباب تحولات توزیع اندازه حباب ها در منطقه آتشفشانی کواترنری قروه-بیجار، شرق کردستان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 255-264]
 • توموگرافی الکتریکی اکتشاف منابع آب کارستیک با ترکیب روش‌های مغناطیس سنجی و توموگرافی الکتریکی عمیق، مطالعه موردی منطقه زوباران، شمال شرقی ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 265-272]
 • توموگرافی پرتو ایکس اندازه گیری تراوایی با استفاده از توموگرافی پرتو ایکس پزشکی در یکی از میادین جنوب باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 193-200]
 • توموگرافی دوبعدی بررسی ساختارهای سطحی جزیره قشم به وسیله توموگرافی دوبعدی امواج ریلی با استفاده از پسلرزه های زلزله 4 آذر 1384 [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 109-118]
 • تونالیت- ترونجمیت سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Sr-Nd توده‌های گرانیتوئیدی غرب زنجان ( شمال‌غرب ایران) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 289-302]
 • تونل‎سازی مکانیزه ضرورت بازنگری سرفصل‎های آموزشی و پژوهشی دانشکده‎های زمین‎شناسی جهت رویکرد به کاربردهای تکنولوژیکی در صنایع (با نگرش ویژه به فناوری تونل‎سازی مکانیزه) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 3-12]

ث

 • ثابت انعکاس ارزیابی کاربرد تکنیک TDR در بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی– مطالعه موردی سد داریان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 149-160]

ج

 • جانشینی دیاژنتیکی افق‌های کانه‌زایی، ساخت و بافت، دگرسانی و مراحل تشکیل کانه‌زایی روی- سرب (باریت) در کانسار هفت سواران شرقی در کمربند فلززایی ملایر-اصفهان، جنوب خمین [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 3-12]
 • جانگوتاران نقش زمین‏ ساخت و ماگماتیسم در تکامل تراورتن‏ های تخت‏ سلیمان، شمال‏ باختر ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 71-80]
 • جایگاه زمین‌ساختی خاستگاه ماسه سنگ های سازند دورود بر اساس پتروگرافی و داده‌های ژئوشیمیایی در برش خور، البرز مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 105-120]
 • جریان سیال اندازه گیری تراوایی با استفاده از توموگرافی پرتو ایکس پزشکی در یکی از میادین جنوب باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 193-200]
 • جزیره قشم بررسی ساختارهای سطحی جزیره قشم به وسیله توموگرافی دوبعدی امواج ریلی با استفاده از پسلرزه های زلزله 4 آذر 1384 [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 109-118]
 • جلمبادان سنگ نگاری، ژئوشیمی، تعیین سن به روش U-Pb، ایزوتوپ های Sr- Nd و پتروژنز واحدهای آذرین منطقه جلمبادان، شمال غربی سبزوار [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 167-180]
 • جنوب پهنه سبزوار ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی شمال خاور رشتخوار (روستای شهرک و سعادت‎آباد- خراسان رضوی) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 221-234]
 • جنوب خاور تبریز کانی‌سازی و زمین‌شیمی آرسنیک در سامانه‌ی دگرسانی محدوده‌ی قزل بلاغ، هشترود ، جنوب خاور تبریز [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 149-160]

چ

 • چاه میر یافته های جدید در خصوص فسیل های ادیاکارن از سری کوشک در مناطق بافق و بهاباد، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 261-268]
 • چین خوردگی جدایشی گسلیده تحلیل هندسی و ساز و کار چین خوردگی در شمال خاوری فروبار دزفول [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 29-42]
 • چینه‎نگاری سکانسی بایواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند کلات در ناودیس شیخ (شمال خاور بجنورد) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 237-246]
 • چینه‌های رشدی تاریخچه تکامل دگرریختی در پیشانی بلندای قدیمی فارس، جنوب خاور کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 273-284]

ح

 • حاشیه فعال قاره زمین شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی چند مخروط آتشفشانی در جنوب خاوری ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 161-174]
 • حاشیه فعال قاره زمین شیمی، محیط زمین‌ساختی و منشأ گدازه‌های الیگو- میوسن منطقه زولسک، شمال‌شرق سربیشه (خراسان جنوبی) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 255-266]
 • حاشیه فعال قاره سنگ نگاری، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای نفوذی فلسیک دردسک، شمال شرق جیرفت-جنوب شرق مجموعه ماگمایی ارومیه دختر [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 203-216]
 • حجم شیل تأثیر تغییرات سنگ‌شناسی و پارامترهای پتروفیزیکی بر پتانسیل نفتی مخزن ایلام (کرتاسه بالایی)، در میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 121-132]
 • حوضه آبخیز فهلیان کارایی تئوری بی نظمی  سامانه های طبیعی در پهنه بندی حساسیت زمین  لغزش مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه فهلیان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 187-200]
 • حوضه رسوبی ایران مرکزی" تکامل ساختاری حوضه میوسن پیشین – پلیوسن پسین در ناحیه ساوه، حوضه رسوبی ایران مرکزی [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 161-172]
 • حوضه زاگرس دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 33-42]
 • حوضه زهکشی نشانه‎های زمین‎ریختی زمین‎ساخت فعال در حوضه آجی چای، شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 201-210]
 • حوضه سنندج- سیرجان بررسی رخساره ای، محیط رسوبی و شرایط پالئواکولوژیکی رمپ کربناته کربنیفر پیشین در حوضه سنندج- سیرجان، ایران [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 289-300]
 • حوضه واگشوده فرگشت ساختاری و زمین ساخت جوان گستره میانراهان، شمال خاور کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 175-184]

خ

 • خاروانا سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده‌های نفوذی در منطقه کانه‌زایی مس- مولیبدن- طلای قره‌چیلر (شمال‌خاور خاروانا، آذربایجان شرقی) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 227-240]
 • خاک بررسی توزیع عناصر بالقوه سمی و اهمیت زیست محیطی آنها در خاک های گلخانه ای شهرستان جیرفت، استان کرمان [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 119-128]
 • خاک سرخ بررسی ژئوشیمی، مینرال‌شیمی و تغییرات نسل‌های کانه‌زایی مگنتیت در اسکارن آهن خاک‌سرخ، باختر یزد. [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 55-66]
 • خانکشی بررسی کانه‎زایی کانسار مس خانکشی با استفاده از داده‌های مینرالوژیکی، ژئوشیمیایی و سیال درگیر، استان مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 129-140]
 • خاور ایران بررسی و نام‌گذاری واحد کنگلومرایی– ماسه‌سنگی نصرت‌آباد (حوضه فلیشی خاور ایران) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 201-208]
 • خلیج‌فارس ساختار کمان قطر- گاوبندی در خلیج‌فارس مرکزی طی دوره کرتاسه فوقانی- ائوسن [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 13-22]
 • خلیفه‌لو کانی شناسی و ژنز کانسار مس خلیفه‌لو با تکیه بر داده‌های ژئوشیمیایی سنگ میزبان و ویژگی‌های ایزوتوپی O و S [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 33-46]

د

 • داده‎های علوم زمین کاربرد الگوی داده مفهومی در تفسیر داده ‏های علوم زمین [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 141-146]
 • داده‌های لرزه‌نگاری دو بعدی ساختار کمان قطر- گاوبندی در خلیج‌فارس مرکزی طی دوره کرتاسه فوقانی- ائوسن [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 13-22]
 • دامنه داده کاربرد الگوی داده مفهومی در تفسیر داده ‏های علوم زمین [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 141-146]
 • داینوفلاژله پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 319-326]
 • دردسک سنگ نگاری، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای نفوذی فلسیک دردسک، شمال شرق جیرفت-جنوب شرق مجموعه ماگمایی ارومیه دختر [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 203-216]
 • دره‌بادام مطالعه کانسارهای فلوریت رگه‌ای باقرآباد و دره‌بادام بر پایه داده‌های عناصر خاکی کمیاب، جنوب شرق محلات، استان مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 247-256]
 • دریاچه شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 101-108]
 • دﺷﺖ سمنان اثر تغییرات سطح آب زیرزمینی بر فرونشست دشت سمنان [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 181-190]
 • دگرسانی زمین‌شناسی، دگرسانی گرمابی و کانی‌سازی در کانسار مس پورفیری رضی‌آباد در جنوب کمربند مس کرمان، جنوب‌خاور ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 175-186]
 • دگرسانی کانه زایی مس پورفیری، دگرسانی، سن سنجی زیرکن به روش U/Pb و پتروژنز سنگ های منطقه دلفارد (شمال باختر جیرفت) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 273-286]
 • دگرسانی بررسی کانی‌سازی و نحوه رخداد کانسار مس بهاریه (شمال‌شرق کاشمر) بر مبنای شواهد کانه‌نگاری، ژئوشیمی و میانبارهای سیال [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 43-58]
 • دگرسانی گرمابی زمین‌شناسی، دگرسانی، کانه‌زایی و ژئوشیمی کانسار اپی‌ترمال نقره- مس نارباغی شمالی، شمال‌خاور ساوه [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 13-22]
 • دگرگونی مجاورتی کانی شناسی و تعیین شرایط ترمودینامیکی تشکیل اسکارن جوینان، جنوب کاشان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 327-338]
 • دلتا رخساره های سنگی و محیط رسوبی بخش قدیر از سازند نایبند در منطقه معادن زغالسنگ پروده، شرق ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 295-304]
 • دلفارد- جیرفت کانه زایی مس پورفیری، دگرسانی، سن سنجی زیرکن به روش U/Pb و پتروژنز سنگ های منطقه دلفارد (شمال باختر جیرفت) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 273-286]
 • دما-فشارسنجی شیمی کانی، دما- فشار سنجی مجموعه سنگ های آتشفشانی کوه سیاه با استفاده از شیمی کانی آمفیبول- بیوتیت (شمال خاور قروه،کردستان) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 23-32]
 • دمای همگن‎شدگی بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کوارتزهای خودشکل رنگی منطقه قهرود بر اساس شواهد سنگ نگاری و مطالعات میانبارهای جامد و سیال [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 95-104]
 • دوران مفرغ پژوهش های لرزه شناسی باستانی بر روی سامانه گسل خزر، با تکیه بر روش پارینه لرزه شناسی (سایت پیش از تاریخ گوهرتپه، بهشهر- مازندران) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 209-220]
 • دورسنجی مادون قرمز حرارتی پایش تغییرات حرارتی آتشفشان دماوند بر اساس دورسنجی با تصاویر سنجنده لندست [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 43-54]
 • دوره تناوب طبیعی تعیین فرکانس غالب و طبقه‌بندی ساختگاه در تعدادی از ایستگاه‌های شتابنگاری شمال‌غرب ایران، با استفاده از اندازه‌گیری میکروتریمورها [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 217-226]
 • دولومیتی شدن دولومیتی شدن، ریزرخساره ها و تأثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند دالان بالایی در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 137-148]
 • دیاژنز فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 67-82]
 • دیاژنز دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 33-42]
 • دیاگرام لوسیا دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 33-42]

ذ

 • ذخیره رگه‌ای کانی شناسی و ژنز کانسار مس خلیفه‌لو با تکیه بر داده‌های ژئوشیمیایی سنگ میزبان و ویژگی‌های ایزوتوپی O و S [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 33-46]
 • ذخیره مس کانی شناسی و ژنز کانسار مس خلیفه‌لو با تکیه بر داده‌های ژئوشیمیایی سنگ میزبان و ویژگی‌های ایزوتوپی O و S [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 33-46]

ر

 • رادار نفوذی به زمین (GPR) بررسی تکتونیک فعال و شناسایی گسل های جنبا به وسیله روش های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: گوهرتپه- بهشهر [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 227-236]
 • رخدادهای پورفیری- اسکارن بررسی ارتباط کانی زایی مس با فرگشت زمین ساختی رومبوئدر ساختاری تفت [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 249-260]
 • رخساره سیمایی نوین از ستون چینه‎شناسی و تغییرات رخساره‌ای و محیط رسوبی گروه شمشک در برش پرور- کاورد (شمال خاور سمنان) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 287-295]
 • رخساره بررسی رخساره ای، محیط رسوبی و شرایط پالئواکولوژیکی رمپ کربناته کربنیفر پیشین در حوضه سنندج- سیرجان، ایران [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 289-300]
 • رخساره آمفیبولیت مطالعه پتروگرافی، پترولوژی، شیمی کانی و پتروژنز آمفیبولیت‏های منطقه بهرام گور، شمال باختر معدن گل‏گهر سیرجان- کرمان [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 173-182]
 • رخساره های توفانی رسوب شناسی و محیط رسوبی کنگلومراهای درون حوضه ای با قلوه های مسطح بخش زیرین سازند الیکا (تریاس زیرین) در کوه های البرز [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 47-54]
 • رژیم کششی جهت‌گیری فاز کششی کربونیفر-پرمین البرز مرکزی: تجزیه و تحلیل تنش دیرین بر روی داده‌های گسل‌های رشدی [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 147-156]
 • رسوبات معلق مطالعه مصب ها بعنوان موازنه کننده بار فلزات سنگین بین رودخانه و دریا [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 241-248]
 • رسوب شناسی شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 101-108]
 • رگه- رگچه‌ای زمین‌شناسی، دگرسانی، کانه‌زایی و ژئوشیمی کانسار اپی‌ترمال نقره- مس نارباغی شمالی، شمال‌خاور ساوه [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 13-22]
 • رمبوئدر ساختاری تفت بررسی ارتباط کانی زایی مس با فرگشت زمین ساختی رومبوئدر ساختاری تفت [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 249-260]
 • رمپ بررسی رخساره ای، محیط رسوبی و شرایط پالئواکولوژیکی رمپ کربناته کربنیفر پیشین در حوضه سنندج- سیرجان، ایران [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 289-300]
 • رمپ کربناته ‌تحلیل ریز رخساره ها و خصوصیات مخزنی مقاومت ویژه پایین، سازند داریان جنوب شرق خلیج فارس [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 23-32]
 • روابط تجربی TBM رابطه تجربی برای نشست زمین در اثر حفر تونل دو قلو مترو اصفهان با TBM [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 3-6]
 • روش C-A کاربرد روش‏های‏ چندفرکتال در برداشت نمونه‏ های رسوب آبراهه ‏ای برای شناسایی بی‏ هنجاری‏های مس و مولیبدن در ورقه 1:100،000 ورزقان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 75-82]
 • روش N-S کاربرد روش‏های‏ چندفرکتال در برداشت نمونه‏ های رسوب آبراهه ‏ای برای شناسایی بی‏ هنجاری‏های مس و مولیبدن در ورقه 1:100،000 ورزقان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 75-82]
 • روش استخراج گزینشی یک مرحله‌ای DTPA بررسی توزیع عناصر بالقوه سمی و اهمیت زیست محیطی آنها در خاک های گلخانه ای شهرستان جیرفت، استان کرمان [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 119-128]
 • روش برگشتی بازسازی تنش دیرین نهشته های مزوزوئیک در پهنه فارس داخلی (خاور – جنوب خاور شیراز) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 53-64]
 • روش دو وجهی های عمود برهم بررسی تنش دیرین بر پایه مطالعه شکستگی های موجود درپهنه برخوردی زاگرس منطقه کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 281-288]
 • روش‏های چند فرکتال کاربرد روش‏های‏ چندفرکتال در برداشت نمونه‏ های رسوب آبراهه ‏ای برای شناسایی بی‏ هنجاری‏های مس و مولیبدن در ورقه 1:100،000 ورزقان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 75-82]
 • ریخت‌شناسی زیرکن سن سنجی و دماسنجی تبلور زیرکن در متاگرانیت‌های کمپلکس دگرگونی شمال شهرکرد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 109-118]
 • ریزچینه‎نگاری ریززیست‎چینه نگاری سازند تله زنگ در برش چینه شناسی کیالو، شرق پلدختر [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 129-136]
 • ریز رخساره ‌تحلیل ریز رخساره ها و خصوصیات مخزنی مقاومت ویژه پایین، سازند داریان جنوب شرق خلیج فارس [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 23-32]
 • ریزرخساره دولومیتی شدن، ریزرخساره ها و تأثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند دالان بالایی در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 137-148]

ز

 • زاگرس ریززیست‎چینه نگاری سازند تله زنگ در برش چینه شناسی کیالو، شرق پلدختر [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 129-136]
 • زاگرس بررسی ساختارهای زمین‌شناسی در منطقه کاکی بوشهر (زاگرس مرکزی) با استفاده از واون‌سازی یک‎بعدی زمان‌سیر [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 281-288]
 • زاگرس چین خورده ساده بازسازی تنش دیرین نهشته های مزوزوئیک در پهنه فارس داخلی (خاور – جنوب خاور شیراز) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 53-64]
 • زبان الگوسازی یکسان کاربرد الگوی داده مفهومی در تفسیر داده ‏های علوم زمین [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 141-146]
 • زرشوران بهره‌گیری از مدل‌های فرکتالی جهت جداسازی زون‌های پرعیار کانه‌زایی در کانسار طلای زرشوران، تکاب، شمال باختری ایران [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 55-66]
 • زرشوران کاربرد مدل‌های فراکتالی جهت زون‌بندی شاخص کیفیت سنگ‌ (RQD) در کانسار طلای زرشوران، تکاب، ایران [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 151-160]
 • زرندیه کانی‌سازی مس رگه‌ای در منطقه‌ زرندیه با تکیه بر مطالعات کانی‌شناسی، ژئوشیمی و میانبارهای سیال، ساوه، استان مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 203-214]
 • زمین‌آمار بکارگیری مطالعات زمین‌آماری برای شناسایی آنومالی‌های Au-Cu-Fe-W در دره سه‌هزار تنکابن [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 83-96]
 • زمین‌آمار برآورد فرار آب از پی و تکیه گاههای سد آزاد کردستان با استفاده از روش زمین‌آماری شاخص چندگانه و مقایسه آن با مقادیر واقعی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 195-202]
 • زمین‌درز زاگرس فرگشت ساختاری و زمین ساخت جوان گستره میانراهان، شمال خاور کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 175-184]
 • زمین‌ریخت‌شناسی زمین‌ریخت‌شناسی و ساز و کارگسلش زمین‌لرزه‌های 10 و 21 آذرماه 1396 هجدک کرمان [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 247-254]
 • زمین ساخت ترافشارشی فرگشت ساختاری و زمین ساخت جوان گستره میانراهان، شمال خاور کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 175-184]
 • زمین‌ساخت فعال نشانه‎های زمین‎ریختی زمین‎ساخت فعال در حوضه آجی چای، شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 201-210]
 • زمین‎شناسی ضرورت بازنگری سرفصل‎های آموزشی و پژوهشی دانشکده‎های زمین‎شناسی جهت رویکرد به کاربردهای تکنولوژیکی در صنایع (با نگرش ویژه به فناوری تونل‎سازی مکانیزه) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 3-12]
 • زمین‎شناسی مهندسی ارزیابی کاربرد تکنیک TDR در بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی– مطالعه موردی سد داریان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 149-160]
 • زمین‌شیمی کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و منشأ کانسار بوکسیت کارستی باگوشی، شمال غربی استان فارس، ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 269-280]
 • زمین‌شیمی سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده‌های نفوذی در منطقه کانه‌زایی مس- مولیبدن- طلای قره‌چیلر (شمال‌خاور خاروانا، آذربایجان شرقی) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 227-240]
 • زمینلرزه 21 آبان سخن سردبیر [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 1-1]
 • زمین‌لرزه هجدک زمین‌ریخت‌شناسی و ساز و کارگسلش زمین‌لرزه‌های 10 و 21 آذرماه 1396 هجدک کرمان [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 247-254]
 • زمین لغزش کارایی تئوری بی نظمی  سامانه های طبیعی در پهنه بندی حساسیت زمین  لغزش مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه فهلیان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 187-200]
 • زنجان زمین‌شناسی، کانه‌زایی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال-غرب زنجان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 133-148]
 • زنجان رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 161-174]
 • زنجان رخداد معدنی تشویر، شمال‌خاور زنجان: کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در پهنه طارم- هشتجین [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 97-108]
 • زنجان سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Sr-Nd توده‌های گرانیتوئیدی غرب زنجان ( شمال‌غرب ایران) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 289-302]
 • زولسک زمین شیمی، محیط زمین‌ساختی و منشأ گدازه‌های الیگو- میوسن منطقه زولسک، شمال‌شرق سربیشه (خراسان جنوبی) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 255-266]
 • زون زمین درز سیستان دیرینه شناسی سیستماتیک آلوئولینیدهای سازند قرمز قاره ای - آواری حرمک، جنوب شرق ایران، شمال زاهدان، برش حرمک [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 229-236]
 • زون سنندج- سیرجان جایگیری و تحول باتولیت الوند در عمق کم پوسته، همدان، باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 67-78]
 • زون سنندج-سیرجان برآورد کاهندگی امواج کدا (Qc-1) در شمال زون سنندج-سیرجان [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 91-100]
 • زون طارم کانی شناسی و ژنز کانسار مس خلیفه‌لو با تکیه بر داده‌های ژئوشیمیایی سنگ میزبان و ویژگی‌های ایزوتوپی O و S [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 33-46]
 • زون کانه‌دار اکتشافات ژئوشیمیایی- کانی سنگین و معرفی محدوده‌های امیدبخش کانه‌دار در برگه 1:50.000 قره ناز، استان زنجان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 121-132]
 • زون هیدروکربوری با مقاومت ویژه پایین ‌تحلیل ریز رخساره ها و خصوصیات مخزنی مقاومت ویژه پایین، سازند داریان جنوب شرق خلیج فارس [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 23-32]
 • زیاران شیمی کانی ها، دمافشارسنجی توده نفوذی زیاران (غرب طالقان) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 271-280]
 • زیررخساره سیمایی نوین از ستون چینه‎شناسی و تغییرات رخساره‌ای و محیط رسوبی گروه شمشک در برش پرور- کاورد (شمال خاور سمنان) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 287-295]
 • زیست‌چینه‌نگاری بررسی زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی رسوبات والانژینین-هاتریوین در قسمتهای تحتانی سازند گرو، برش آرکواز (تاقدیس کبیرکوه، جنوب‌شرق ایلام) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 65-74]
 • زیست چینه نگاری زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 183-192]

ژ

 • ژئوتکنیک بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک رسی با استفاده از نانوذرات کائولینیت [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 221-228]
 • ژئوشیمی خاستگاه ماسه سنگ های سازند دورود بر اساس پتروگرافی و داده‌های ژئوشیمیایی در برش خور، البرز مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 105-120]
 • ژئوشیمی ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی شمال خاور رشتخوار (روستای شهرک و سعادت‎آباد- خراسان رضوی) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 221-234]
 • ژئوشیمی کانی‌سازی مس رگه‌ای در منطقه‌ زرندیه با تکیه بر مطالعات کانی‌شناسی، ژئوشیمی و میانبارهای سیال، ساوه، استان مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 203-214]
 • ژئوشیمی سنگ نگاری، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای نفوذی فلسیک دردسک، شمال شرق جیرفت-جنوب شرق مجموعه ماگمایی ارومیه دختر [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 203-216]
 • ژئوشیمی بررسی کانی‌سازی و نحوه رخداد کانسار مس بهاریه (شمال‌شرق کاشمر) بر مبنای شواهد کانه‌نگاری، ژئوشیمی و میانبارهای سیال [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 43-58]
 • ژئوشیمی بررسی کانه‎زایی کانسار مس خانکشی با استفاده از داده‌های مینرالوژیکی، ژئوشیمیایی و سیال درگیر، استان مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 129-140]
 • ژئوشیمی سنگ‌ کل شواهد لیتوژئوشیمیایی و تحولات ماگمایی سنگ‌های آذرین میزبان کانی‌سازی در نشانه‌های معدنی شمال کبودان، کمپلکس تکنار [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 305-318]

س

 • ساختار پوسته بررسی ساختارهای سطحی جزیره قشم به وسیله توموگرافی دوبعدی امواج ریلی با استفاده از پسلرزه های زلزله 4 آذر 1384 [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 109-118]
 • ساختار پوسته ساختار سرعتی پوسته و عمق ناپیوستگی موهو در مرکز ایران [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 43-52]
 • سازند الیکا رسوب شناسی و محیط رسوبی کنگلومراهای درون حوضه ای با قلوه های مسطح بخش زیرین سازند الیکا (تریاس زیرین) در کوه های البرز [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 47-54]
 • سازند ایلام تأثیر تغییرات سنگ‌شناسی و پارامترهای پتروفیزیکی بر پتانسیل نفتی مخزن ایلام (کرتاسه بالایی)، در میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 121-132]
 • سازند بازیاب پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 319-326]
 • سازند جهرم ساختار کمان قطر- گاوبندی در خلیج‌فارس مرکزی طی دوره کرتاسه فوقانی- ائوسن [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 13-22]
 • سازند حرمک دیرینه شناسی سیستماتیک آلوئولینیدهای سازند قرمز قاره ای - آواری حرمک، جنوب شرق ایران، شمال زاهدان، برش حرمک [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 229-236]
 • سازند داریان ‌تحلیل ریز رخساره ها و خصوصیات مخزنی مقاومت ویژه پایین، سازند داریان جنوب شرق خلیج فارس [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 23-32]
 • سازند دبیل دیرینه شناسی سیستماتیک آلوئولینیدهای سازند قرمز قاره ای - آواری حرمک، جنوب شرق ایران، شمال زاهدان، برش حرمک [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 229-236]
 • سازند دورود خاستگاه ماسه سنگ های سازند دورود بر اساس پتروگرافی و داده‌های ژئوشیمیایی در برش خور، البرز مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 105-120]
 • سازند سورگاه زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 183-192]
 • سازند شهبازان فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 67-82]
 • سازند قرمز بالایی" تکامل ساختاری حوضه میوسن پیشین – پلیوسن پسین در ناحیه ساوه، حوضه رسوبی ایران مرکزی [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 161-172]
 • سازند قم" تکامل ساختاری حوضه میوسن پیشین – پلیوسن پسین در ناحیه ساوه، حوضه رسوبی ایران مرکزی [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 161-172]
 • سازند کلات بایواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند کلات در ناودیس شیخ (شمال خاور بجنورد) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 237-246]
 • سازند گچساران تحلیل هندسی و ساز و کار چین خوردگی در شمال خاوری فروبار دزفول [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 29-42]
 • سازند گرو بررسی زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی رسوبات والانژینین-هاتریوین در قسمتهای تحتانی سازند گرو، برش آرکواز (تاقدیس کبیرکوه، جنوب‌شرق ایلام) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 65-74]
 • سازند نایبند رخساره های سنگی و محیط رسوبی بخش قدیر از سازند نایبند در منطقه معادن زغالسنگ پروده، شرق ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 295-304]
 • سازندهای کربناته تأثیر ساختارهای تکتونیکی در اکتشاف منابع آب کارستی به کمک روش Fuzzy-AHP، مطالعه موردی گستره بسطام استان سمنان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 109-120]
 • سازوکار کانونی راستای بیشینه تنش افقی و میدان کرنش پیرامون سامانه گسلی زندان- میناب- پالامی [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 23-32]
 • سازوکار گسل‌ها دگرشکلی های ساختاری گستره معدن دونا [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 235-246]
 • سامانه اطلاعات مکانی بهبود در نقشه‌های نواحی امیدبخش اکتشافی با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌‌ای- تاپسیس [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 191-202]
 • سامانه گسلی زندان- میناب- پالامی راستای بیشینه تنش افقی و میدان کرنش پیرامون سامانه گسلی زندان- میناب- پالامی [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 23-32]
 • سامانه های طبیعی کارایی تئوری بی نظمی  سامانه های طبیعی در پهنه بندی حساسیت زمین  لغزش مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه فهلیان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 187-200]
 • سانائیت سنگ‎نگاری، شیمی‌کانی‌ها و منشأ دایک‌های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور – کرمان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 3-16]
 • ساوه کانی‌سازی مس رگه‌ای در منطقه‌ زرندیه با تکیه بر مطالعات کانی‌شناسی، ژئوشیمی و میانبارهای سیال، ساوه، استان مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 203-214]
 • ساوه" تکامل ساختاری حوضه میوسن پیشین – پلیوسن پسین در ناحیه ساوه، حوضه رسوبی ایران مرکزی [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 161-172]
 • سد آزاد برآورد فرار آب از پی و تکیه گاههای سد آزاد کردستان با استفاده از روش زمین‌آماری شاخص چندگانه و مقایسه آن با مقادیر واقعی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 195-202]
 • سراشک راور سنگ‎نگاری، شیمی‌کانی‌ها و منشأ دایک‌های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور – کرمان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 3-16]
 • سردشت دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 17-28]
 • سری کوشک یافته های جدید در خصوص فسیل های ادیاکارن از سری کوشک در مناطق بافق و بهاباد، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 261-268]
 • سری هرمز بررسی ساختارهای زمین‌شناسی در منطقه کاکی بوشهر (زاگرس مرکزی) با استفاده از واون‌سازی یک‎بعدی زمان‌سیر [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 281-288]
 • سطح آب ارزیابی کاربرد تکنیک TDR در بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی– مطالعه موردی سد داریان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 149-160]
 • سطح آب زیرزمینی پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخوان باروق با استفاده از مدل SOM-AI [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 157-166]
 • سن سنجی سنگ نگاری، ژئوشیمی، تعیین سن به روش U-Pb، ایزوتوپ های Sr- Nd و پتروژنز واحدهای آذرین منطقه جلمبادان، شمال غربی سبزوار [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 167-180]
 • سن سنجی U-Pb شواهد پی سنگ پان‎آفریقا در توده لویکوگرانیت قالقاچی (باختر دریاچه ارومیه) با استفاده از داده های سن سنجی U-Pb زیرکن ها و ژئوشیمی ایزتوپ های Sm-Nd و Rb-Sr سنگ کل [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 211-220]
 • سن سنجی U-Pb زیرکن سن سنجی و دماسنجی تبلور زیرکن در متاگرانیت‌های کمپلکس دگرگونی شمال شهرکرد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 109-118]
 • سن سنجی زیرکن به روش U/Pb کانه زایی مس پورفیری، دگرسانی، سن سنجی زیرکن به روش U/Pb و پتروژنز سنگ های منطقه دلفارد (شمال باختر جیرفت) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 273-286]
 • سنگ منشأ خاستگاه ماسه سنگ های سازند دورود بر اساس پتروگرافی و داده‌های ژئوشیمیایی در برش خور، البرز مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 105-120]
 • سنگ نگاری سنگ نگاری، ژئوشیمی، تعیین سن به روش U-Pb، ایزوتوپ های Sr- Nd و پتروژنز واحدهای آذرین منطقه جلمبادان، شمال غربی سبزوار [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 167-180]
 • سنگ های آتشفشانی نشوه بررسی فرآیندهای تاثیرگذار در تشکیل سنگهای آتشفشانی نشوه، شمال غرب ساوره [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 285-294]
 • سنندج- سیرجان رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 161-174]
 • سوپراسابداکشن ترکیب اسپینل به عنوان شاخص پتروژنتیکی بخش گوشته‌ای افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار، شمال‌ شرق ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 59-70]
 • سوچر زون سیستان بررسی و نام‌گذاری واحد کنگلومرایی– ماسه‌سنگی نصرت‌آباد (حوضه فلیشی خاور ایران) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 201-208]
 • سولفیداسیون حدواسط رخداد معدنی تشویر، شمال‌خاور زنجان: کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در پهنه طارم- هشتجین [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 97-108]
 • سولفید توده ای آتشفشانزاد زمین‌شناسی، کانه‌زایی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال-غرب زنجان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 133-148]

ش

 • شاخص آنتروپی ارزیابی حساسیت زمین نسبت به فرسایش خندقی با تکنیک داده‌کاوی گروهی (مطالعه موردی: حوضه شاهرود) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 139-150]
 • شاخص چندگانه برآورد فرار آب از پی و تکیه گاههای سد آزاد کردستان با استفاده از روش زمین‌آماری شاخص چندگانه و مقایسه آن با مقادیر واقعی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 195-202]
 • شاخص کیفیت سنگ کاربرد مدل‌های فراکتالی جهت زون‌بندی شاخص کیفیت سنگ‌ (RQD) در کانسار طلای زرشوران، تکاب، ایران [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 151-160]
 • شاخص های ریخت‌زمین‌ساخت ارزیابی فعالیت های نوزمین ساختی منطقه خاوری شهر یزد [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 257-270]
 • شاخص های زمین ریخت‌شناسی نشانه‎های زمین‎ریختی زمین‎ساخت فعال در حوضه آجی چای، شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 201-210]
 • شبکه استنتاجی تأثیر ساختارهای تکتونیکی در اکتشاف منابع آب کارستی به کمک روش Fuzzy-AHP، مطالعه موردی گستره بسطام استان سمنان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 109-120]
 • شبکه عصبی پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخوان باروق با استفاده از مدل SOM-AI [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 157-166]
 • شرایط پالئواکولوژیکی بررسی رخساره ای، محیط رسوبی و شرایط پالئواکولوژیکی رمپ کربناته کربنیفر پیشین در حوضه سنندج- سیرجان، ایران [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 289-300]
 • شرایط معدن‌کاری بررسی تاثیر آب‌های زیرزمینی بر روی هزینه‌های تولید و عملیات معدن‌کاری در معادن روباز، مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 267-272]
 • شکستگی تحلیل برهم کنش روند‌‌های گسلی بر توسعه شکستگی‌های مخزن آسماری در تاقدیس رگ سفید با استفاده از نمودار‌های تصویرگر [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 119-128]
 • شمال کبودان شواهد لیتوژئوشیمیایی و تحولات ماگمایی سنگ‌های آذرین میزبان کانی‌سازی در نشانه‌های معدنی شمال کبودان، کمپلکس تکنار [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 305-318]
 • شمشک سیمایی نوین از ستون چینه‎شناسی و تغییرات رخساره‌ای و محیط رسوبی گروه شمشک در برش پرور- کاورد (شمال خاور سمنان) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 287-295]
 • شوری بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کوارتزهای خودشکل رنگی منطقه قهرود بر اساس شواهد سنگ نگاری و مطالعات میانبارهای جامد و سیال [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 95-104]
 • شیمی کانی مطالعه پتروگرافی، پترولوژی، شیمی کانی و پتروژنز آمفیبولیت‏های منطقه بهرام گور، شمال باختر معدن گل‏گهر سیرجان- کرمان [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 173-182]
 • شیمی کانی شیمی کانی، دما- فشار سنجی مجموعه سنگ های آتشفشانی کوه سیاه با استفاده از شیمی کانی آمفیبول- بیوتیت (شمال خاور قروه،کردستان) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 23-32]

ص

 • صحت‌سنجی ارزیابی حساسیت زمین نسبت به فرسایش خندقی با تکنیک داده‌کاوی گروهی (مطالعه موردی: حوضه شاهرود) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 139-150]

ض

 • ضریب کیفیت برآورد کاهندگی امواج کدا (Qc-1) در شمال زون سنندج-سیرجان [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 91-100]

ط

 • طارم- هشتجین رخداد معدنی تشویر، شمال‌خاور زنجان: کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در پهنه طارم- هشتجین [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 97-108]
 • طبس رخساره های سنگی و محیط رسوبی بخش قدیر از سازند نایبند در منطقه معادن زغالسنگ پروده، شرق ایران مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 295-304]
 • طبقه‌بندی ساختگاه تعیین فرکانس غالب و طبقه‌بندی ساختگاه در تعدادی از ایستگاه‌های شتابنگاری شمال‌غرب ایران، با استفاده از اندازه‌گیری میکروتریمورها [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 217-226]
 • طلا کاربرد مدل‌های فراکتالی جهت زون‌بندی شاخص کیفیت سنگ‌ (RQD) در کانسار طلای زرشوران، تکاب، ایران [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 151-160]

ع

 • عدم تقارن نشانه‎های زمین‎ریختی زمین‎ساخت فعال در حوضه آجی چای، شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 201-210]
 • عصر آهن II پژوهش های لرزه شناسی باستانی بر روی سامانه گسل خزر، با تکیه بر روش پارینه لرزه شناسی (سایت پیش از تاریخ گوهرتپه، بهشهر- مازندران) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 209-220]
 • عمق موهو ساختار سرعتی پوسته و عمق ناپیوستگی موهو در مرکز ایران [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 43-52]
 • عملیات انفجار بررسی تاثیر آب‌های زیرزمینی بر روی هزینه‌های تولید و عملیات معدن‌کاری در معادن روباز، مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 267-272]
 • عناصر بالقوه سمی بررسی توزیع عناصر بالقوه سمی و اهمیت زیست محیطی آنها در خاک های گلخانه ای شهرستان جیرفت، استان کرمان [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 119-128]
 • عناصر نادر خاکی بررسی ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت ± عناصر نادر خاکی در محدوده بافق- ساغند، بر اساس مطالعه ایزوتوپ اکسیژن [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 237-244]
 • عناصر نادر خاکی کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و منشأ کانسار بوکسیت کارستی باگوشی، شمال غربی استان فارس، ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 269-280]

ف

 • فازی ساگنو پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخوان باروق با استفاده از مدل SOM-AI [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 157-166]
 • فراکتال کاربرد مدل‌های فراکتالی جهت زون‌بندی شاخص کیفیت سنگ‌ (RQD) در کانسار طلای زرشوران، تکاب، ایران [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 151-160]
 • فرایند تحلیل شبکه‌‌ای بهبود در نقشه‌های نواحی امیدبخش اکتشافی با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌‌ای- تاپسیس [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 191-202]
 • فرسایش خندقی ارزیابی حساسیت زمین نسبت به فرسایش خندقی با تکنیک داده‌کاوی گروهی (مطالعه موردی: حوضه شاهرود) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 139-150]
 • فرکانس غالب تعیین فرکانس غالب و طبقه‌بندی ساختگاه در تعدادی از ایستگاه‌های شتابنگاری شمال‌غرب ایران، با استفاده از اندازه‌گیری میکروتریمورها [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 217-226]
 • فرکتال استفاده از روش ترکیبی AHP-TOPSIS برای مدل‌سازی پتانسیل کانی‌زایی مس پورفیری در ورقه ورزقان، شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 33-42]
 • فروافتادگی دزفول تاقدیس جریک تحلیل هندسی و ساز و کار چین خوردگی در شمال خاوری فروبار دزفول [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 29-42]
 • فرونشست زمین اثر تغییرات سطح آب زیرزمینی بر فرونشست دشت سمنان [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 181-190]
 • فسیل شناسی شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 101-108]
 • فشار تزریق ارزیابی نقش فشار تزریق در فیلتراسیون دوغاب‌های پایه سیمانی در چند مثال از سنگهای نرم [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 89-96]
 • فلزات سنگین مطالعه مصب ها بعنوان موازنه کننده بار فلزات سنگین بین رودخانه و دریا [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 241-248]
 • فلوریت مطالعه کانسارهای فلوریت رگه‌ای باقرآباد و دره‌بادام بر پایه داده‌های عناصر خاکی کمیاب، جنوب شرق محلات، استان مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 247-256]
 • فلیش بررسی و نام‌گذاری واحد کنگلومرایی– ماسه‌سنگی نصرت‌آباد (حوضه فلیشی خاور ایران) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 201-208]
 • فیزیک سنگ رقومی اندازه گیری تراوایی با استفاده از توموگرافی پرتو ایکس پزشکی در یکی از میادین جنوب باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 193-200]
 • فیلتراسیون ارزیابی نقش فشار تزریق در فیلتراسیون دوغاب‌های پایه سیمانی در چند مثال از سنگهای نرم [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 89-96]

ق

 • قره‌چیلر سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده‌های نفوذی در منطقه کانه‌زایی مس- مولیبدن- طلای قره‌چیلر (شمال‌خاور خاروانا، آذربایجان شرقی) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 227-240]
 • قروه شیمی کانی، دما- فشار سنجی مجموعه سنگ های آتشفشانی کوه سیاه با استفاده از شیمی کانی آمفیبول- بیوتیت (شمال خاور قروه،کردستان) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 23-32]
 • قروه-بیجار تحولات توزیع اندازه حباب ها در منطقه آتشفشانی کواترنری قروه-بیجار، شرق کردستان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 255-264]
 • قهرود بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کوارتزهای خودشکل رنگی منطقه قهرود بر اساس شواهد سنگ نگاری و مطالعات میانبارهای جامد و سیال [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 95-104]

ک

 • کادومین سن سنجی و دماسنجی تبلور زیرکن در متاگرانیت‌های کمپلکس دگرگونی شمال شهرکرد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 109-118]
 • کارست اکتشاف منابع آب کارستیک با ترکیب روش‌های مغناطیس سنجی و توموگرافی الکتریکی عمیق، مطالعه موردی منطقه زوباران، شمال شرقی ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 265-272]
 • کارست تأثیر ساختارهای تکتونیکی در اکتشاف منابع آب کارستی به کمک روش Fuzzy-AHP، مطالعه موردی گستره بسطام استان سمنان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 109-120]
 • کارست کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و منشأ کانسار بوکسیت کارستی باگوشی، شمال غربی استان فارس، ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 269-280]
 • کاشان بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کوارتزهای خودشکل رنگی منطقه قهرود بر اساس شواهد سنگ نگاری و مطالعات میانبارهای جامد و سیال [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 95-104]
 • کاشمر بررسی کانی‌سازی و نحوه رخداد کانسار مس بهاریه (شمال‌شرق کاشمر) بر مبنای شواهد کانه‌نگاری، ژئوشیمی و میانبارهای سیال [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 43-58]
 • کاکی بررسی ساختارهای زمین‌شناسی در منطقه کاکی بوشهر (زاگرس مرکزی) با استفاده از واون‌سازی یک‎بعدی زمان‌سیر [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 281-288]
 • کامپتونیت سنگ‎نگاری، شیمی‌کانی‌ها و منشأ دایک‌های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور – کرمان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 3-16]
 • کانسار روی- سرب افق‌های کانه‌زایی، ساخت و بافت، دگرسانی و مراحل تشکیل کانه‌زایی روی- سرب (باریت) در کانسار هفت سواران شرقی در کمربند فلززایی ملایر-اصفهان، جنوب خمین [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 3-12]
 • کانسار سولفید توده ای آتشفشانزاد دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 17-28]
 • کانسار مس بهاریه بررسی کانی‌سازی و نحوه رخداد کانسار مس بهاریه (شمال‌شرق کاشمر) بر مبنای شواهد کانه‌نگاری، ژئوشیمی و میانبارهای سیال [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 43-58]
 • کانسار نارباغی شمالی زمین‌شناسی، دگرسانی، کانه‌زایی و ژئوشیمی کانسار اپی‌ترمال نقره- مس نارباغی شمالی، شمال‌خاور ساوه [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 13-22]
 • کانسارهای تیپ کایرونا بررسی ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت ± عناصر نادر خاکی در محدوده بافق- ساغند، بر اساس مطالعه ایزوتوپ اکسیژن [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 237-244]
 • کانه زایی کانه زایی مس پورفیری، دگرسانی، سن سنجی زیرکن به روش U/Pb و پتروژنز سنگ های منطقه دلفارد (شمال باختر جیرفت) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 273-286]
 • کانه‌زایی آهن رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 161-174]
 • کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه رخداد معدنی تشویر، شمال‌خاور زنجان: کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در پهنه طارم- هشتجین [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 97-108]
 • کانه زایی طلا بهره‌گیری از مدل‌های فرکتالی جهت جداسازی زون‌های پرعیار کانه‌زایی در کانسار طلای زرشوران، تکاب، شمال باختری ایران [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 55-66]
 • کانه‌زایی مس بررسی ارتباط کانی زایی مس با فرگشت زمین ساختی رومبوئدر ساختاری تفت [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 249-260]
 • کانه‌‎نگاری بررسی کانه‎زایی کانسار مس خانکشی با استفاده از داده‌های مینرالوژیکی، ژئوشیمیایی و سیال درگیر، استان مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 129-140]
 • کانی‌سازی کانی‌سازی و زمین‌شیمی آرسنیک در سامانه‌ی دگرسانی محدوده‌ی قزل بلاغ، هشترود ، جنوب خاور تبریز [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 149-160]
 • کانی‏سازی آهن تحلیل ساختاری گستره کوه ‌آهن بشرویه، خراسان جنوبی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 301-310]
 • کانی سنگین اکتشافات ژئوشیمیایی- کانی سنگین و معرفی محدوده‌های امیدبخش کانه‌دار در برگه 1:50.000 قره ناز، استان زنجان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 121-132]
 • کانی شناسی کانی شناسی و تعیین شرایط ترمودینامیکی تشکیل اسکارن جوینان، جنوب کاشان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 327-338]
 • کاهش مساحت فضای جستجو بهبود در نقشه‌های نواحی امیدبخش اکتشافی با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌‌ای- تاپسیس [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 191-202]
 • کربنیفر پیشین بررسی رخساره ای، محیط رسوبی و شرایط پالئواکولوژیکی رمپ کربناته کربنیفر پیشین در حوضه سنندج- سیرجان، ایران [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 289-300]
 • کربونیفر جهت‌گیری فاز کششی کربونیفر-پرمین البرز مرکزی: تجزیه و تحلیل تنش دیرین بر روی داده‌های گسل‌های رشدی [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 147-156]
 • کرتاسه فوقانی- ائوسن ساختار کمان قطر- گاوبندی در خلیج‌فارس مرکزی طی دوره کرتاسه فوقانی- ائوسن [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 13-22]
 • کردستان تحولات توزیع اندازه حباب ها در منطقه آتشفشانی کواترنری قروه-بیجار، شرق کردستان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 255-264]
 • کرمان سنگ‎نگاری، شیمی‌کانی‌ها و منشأ دایک‌های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور – کرمان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 3-16]
 • کرمانشاه بررسی تنش دیرین بر پایه مطالعه شکستگی های موجود درپهنه برخوردی زاگرس منطقه کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 281-288]
 • کریجینگ بکارگیری مطالعات زمین‌آماری برای شناسایی آنومالی‌های Au-Cu-Fe-W در دره سه‌هزار تنکابن [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 83-96]
 • کشت گلخانه ای بررسی توزیع عناصر بالقوه سمی و اهمیت زیست محیطی آنها در خاک های گلخانه ای شهرستان جیرفت، استان کرمان [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 119-128]
 • کمان قطر- گاوبندی ساختار کمان قطر- گاوبندی در خلیج‌فارس مرکزی طی دوره کرتاسه فوقانی- ائوسن [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 13-22]
 • کمان ماگمایی ارومیه دختر بررسی فرآیندهای تاثیرگذار در تشکیل سنگهای آتشفشانی نشوه، شمال غرب ساوره [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 285-294]
 • کمان ماگمایی ارومیه- دختر زمین‌شناسی، دگرسانی گرمابی و کانی‌سازی در کانسار مس پورفیری رضی‌آباد در جنوب کمربند مس کرمان، جنوب‌خاور ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 175-186]
 • کمربند چین‌خورده ساده بررسی ساختارهای زمین‌شناسی در منطقه کاکی بوشهر (زاگرس مرکزی) با استفاده از واون‌سازی یک‎بعدی زمان‌سیر [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 281-288]
 • کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس تاریخچه تکامل دگرریختی در پیشانی بلندای قدیمی فارس، جنوب خاور کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 273-284]
 • کمربند چین - رانده زاگرس تحلیل هندسی و ساز و کار چین خوردگی در شمال خاوری فروبار دزفول [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 29-42]
 • کمربند خواف- کاشمر- بردسکن ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی شمال خاور رشتخوار (روستای شهرک و سعادت‎آباد- خراسان رضوی) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 221-234]
 • کمربند ماگمایی ارومیه- دختر کانی شناسی و تعیین شرایط ترمودینامیکی تشکیل اسکارن جوینان، جنوب کاشان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 327-338]
 • کمربند ماگمایی ارومیه- دختر بررسی ارتباط کانی زایی مس با فرگشت زمین ساختی رومبوئدر ساختاری تفت [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 249-260]
 • کمربند ماگمایی قوچان- سبزوار سنگ نگاری، ژئوشیمی، تعیین سن به روش U-Pb، ایزوتوپ های Sr- Nd و پتروژنز واحدهای آذرین منطقه جلمبادان، شمال غربی سبزوار [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 167-180]
 • کمربند مس کرمان زمین‌شناسی، دگرسانی گرمابی و کانی‌سازی در کانسار مس پورفیری رضی‌آباد در جنوب کمربند مس کرمان، جنوب‌خاور ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 175-186]
 • کنگلومرا با قلوه های مسطح رسوب شناسی و محیط رسوبی کنگلومراهای درون حوضه ای با قلوه های مسطح بخش زیرین سازند الیکا (تریاس زیرین) در کوه های البرز [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 47-54]
 • کواترنری شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 101-108]
 • کوارتز رنگی بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کوارتزهای خودشکل رنگی منطقه قهرود بر اساس شواهد سنگ نگاری و مطالعات میانبارهای جامد و سیال [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 95-104]
 • کوشک یافته های جدید در خصوص فسیل های ادیاکارن از سری کوشک در مناطق بافق و بهاباد، ایران مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 261-268]
 • کوه آهن تحلیل ساختاری گستره کوه ‌آهن بشرویه، خراسان جنوبی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 301-310]
 • کوه سیاه شیمی کانی، دما- فشار سنجی مجموعه سنگ های آتشفشانی کوه سیاه با استفاده از شیمی کانی آمفیبول- بیوتیت (شمال خاور قروه،کردستان) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 23-32]
 • کیفیت مخزنی دولومیتی شدن، ریزرخساره ها و تأثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند دالان بالایی در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 137-148]
 • کیک دوغاب ارزیابی نقش فشار تزریق در فیلتراسیون دوغاب‌های پایه سیمانی در چند مثال از سنگهای نرم [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 89-96]

گ

 • گرانودیوریت سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Sr-Nd توده‌های گرانیتوئیدی غرب زنجان ( شمال‌غرب ایران) [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 289-302]
 • گرانیت مشهد بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 81-90]
 • گرانیتوئید بکارگیری مطالعات زمین‌آماری برای شناسایی آنومالی‌های Au-Cu-Fe-W در دره سه‌هزار تنکابن [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 83-96]
 • گرانیتوئید سنگ نگاری، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای نفوذی فلسیک دردسک، شمال شرق جیرفت-جنوب شرق مجموعه ماگمایی ارومیه دختر [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 203-216]
 • گرانیتوئیدهای الیگوسن- میوسن بررسی ارتباط کانی زایی مس با فرگشت زمین ساختی رومبوئدر ساختاری تفت [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 249-260]
 • گسل پنهان زمین‌ریخت‌شناسی و ساز و کارگسلش زمین‌لرزه‌های 10 و 21 آذرماه 1396 هجدک کرمان [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 247-254]
 • گسل چهارطاق نقش زمین‏ ساخت و ماگماتیسم در تکامل تراورتن‏ های تخت‏ سلیمان، شمال‏ باختر ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 71-80]
 • گسل خزر بررسی تکتونیک فعال و شناسایی گسل های جنبا به وسیله روش های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: گوهرتپه- بهشهر [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 227-236]
 • گسلش راستالغز تحلیل ساختاری گستره کوه ‌آهن بشرویه، خراسان جنوبی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 301-310]
 • گسلش سطحی زمین‌ریخت‌شناسی و ساز و کارگسلش زمین‌لرزه‌های 10 و 21 آذرماه 1396 هجدک کرمان [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 247-254]
 • گسلش فعال لرزه‌زمین‌ساخت و برآورد خطر زمین‌لرزه در شمال کرمان ( به روش کیکو و سلوول ۱۹۹۲ ). [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 83-94]
 • گسل صحنه فرگشت ساختاری و زمین ساخت جوان گستره میانراهان، شمال خاور کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 175-184]
 • گسل کلمرد تحلیل هندسی- جنبشی پهنه گسلی کلمرد در شمال ازبک‌کوه، ایران‌مرکزی [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 245-254]
 • گسل کلمرد تحلیل ساختاری گستره کوه ‌آهن بشرویه، خراسان جنوبی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 301-310]
 • گسل کندوان دگرشکلی های ساختاری گستره معدن دونا [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 235-246]
 • گسل کوشک نصرت تکامل ساختاری حوضه میوسن پیشین – پلیوسن پسین در ناحیه ساوه، حوضه رسوبی ایران مرکزی [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 161-172]
 • گسل کوهبنان لرزه‌زمین‌ساخت و برآورد خطر زمین‌لرزه در شمال کرمان ( به روش کیکو و سلوول ۱۹۹۲ ). [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 83-94]
 • گسل میانراهان فرگشت ساختاری و زمین ساخت جوان گستره میانراهان، شمال خاور کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 175-184]
 • گسل نایبند تحلیل ساختاری گستره کوه ‌آهن بشرویه، خراسان جنوبی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 301-310]
 • گسل های مزدوج بررسی تنش دیرین بر پایه مطالعه شکستگی های موجود درپهنه برخوردی زاگرس منطقه کرمانشاه [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 281-288]
 • گوشته لیتوسفری سنگ نگاری، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای نفوذی فلسیک دردسک، شمال شرق جیرفت-جنوب شرق مجموعه ماگمایی ارومیه دختر [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 203-216]
 • گوهرتپه بررسی تکتونیک فعال و شناسایی گسل های جنبا به وسیله روش های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: گوهرتپه- بهشهر [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 227-236]

ل

 • لامپروفیر سنگ‎نگاری، شیمی‌کانی‌ها و منشأ دایک‌های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور – کرمان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 3-16]
 • لرزه‌خیزی لرزه‌زمین‌ساخت و برآورد خطر زمین‌لرزه در شمال کرمان ( به روش کیکو و سلوول ۱۹۹۲ ). [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 83-94]
 • لرزه زمینساخت لرزه‌زمین‌ساخت و برآورد خطر زمین‌لرزه در شمال کرمان ( به روش کیکو و سلوول ۱۹۹۲ ). [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 83-94]
 • لرزه شناسی باستانی پژوهش های لرزه شناسی باستانی بر روی سامانه گسل خزر، با تکیه بر روش پارینه لرزه شناسی (سایت پیش از تاریخ گوهرتپه، بهشهر- مازندران) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 209-220]
 • لرستان ریززیست‎چینه نگاری سازند تله زنگ در برش چینه شناسی کیالو، شرق پلدختر [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 129-136]
 • لویکوگرانیت قالقاچی شواهد پی سنگ پان‎آفریقا در توده لویکوگرانیت قالقاچی (باختر دریاچه ارومیه) با استفاده از داده های سن سنجی U-Pb زیرکن ها و ژئوشیمی ایزتوپ های Sm-Nd و Rb-Sr سنگ کل [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 211-220]
 • لیتوژئوشیمی شواهد لیتوژئوشیمیایی و تحولات ماگمایی سنگ‌های آذرین میزبان کانی‌سازی در نشانه‌های معدنی شمال کبودان، کمپلکس تکنار [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 305-318]

م

 • ماشین بردار پشتیبان پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخوان باروق با استفاده از مدل SOM-AI [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 157-166]
 • ماگمایی- هیدروترمال بررسی ژنز کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت ± عناصر نادر خاکی در محدوده بافق- ساغند، بر اساس مطالعه ایزوتوپ اکسیژن [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 237-244]
 • ماهنشان زمین‌شناسی، کانه‌زایی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال-غرب زنجان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 133-148]
 • متاگرانیت سن سنجی و دماسنجی تبلور زیرکن در متاگرانیت‌های کمپلکس دگرگونی شمال شهرکرد [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 109-118]
 • محاسبات تغییرات جرم کانی‌سازی و زمین‌شیمی آرسنیک در سامانه‌ی دگرسانی محدوده‌ی قزل بلاغ، هشترود ، جنوب خاور تبریز [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 149-160]
 • محدوده های امیدبخش کانه‌دار اکتشافات ژئوشیمیایی- کانی سنگین و معرفی محدوده‌های امیدبخش کانه‌دار در برگه 1:50.000 قره ناز، استان زنجان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 121-132]
 • محلات مطالعه کانسارهای فلوریت رگه‌ای باقرآباد و دره‌بادام بر پایه داده‌های عناصر خاکی کمیاب، جنوب شرق محلات، استان مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 247-256]
 • محیط رسوبی سیمایی نوین از ستون چینه‎شناسی و تغییرات رخساره‌ای و محیط رسوبی گروه شمشک در برش پرور- کاورد (شمال خاور سمنان) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 287-295]
 • محیط رسوبی بایواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند کلات در ناودیس شیخ (شمال خاور بجنورد) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 237-246]
 • مخروط‌های آتشفشانی کواترنری زمین شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی چند مخروط آتشفشانی در جنوب خاوری ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 161-174]
 • مدل‌سازی کاربرد مدل‌های فراکتالی جهت زون‌بندی شاخص کیفیت سنگ‌ (RQD) در کانسار طلای زرشوران، تکاب، ایران [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 151-160]
 • مدل سرعتی بررسی ساختارهای زمین‌شناسی در منطقه کاکی بوشهر (زاگرس مرکزی) با استفاده از واون‌سازی یک‎بعدی زمان‌سیر [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 281-288]
 • مدل کروی بکارگیری مطالعات زمین‌آماری برای شناسایی آنومالی‌های Au-Cu-Fe-W در دره سه‌هزار تنکابن [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 83-96]
 • مدل‌های فرکتال بهره‌گیری از مدل‌های فرکتالی جهت جداسازی زون‌های پرعیار کانه‌زایی در کانسار طلای زرشوران، تکاب، شمال باختری ایران [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 55-66]
 • مس رگه ای کانی‌سازی مس رگه‌ای در منطقه‌ زرندیه با تکیه بر مطالعات کانی‌شناسی، ژئوشیمی و میانبارهای سیال، ساوه، استان مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 203-214]
 • مس نوع مانتو بررسی کانه‎زایی کانسار مس خانکشی با استفاده از داده‌های مینرالوژیکی، ژئوشیمیایی و سیال درگیر، استان مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 129-140]
 • مصب مطالعه مصب ها بعنوان موازنه کننده بار فلزات سنگین بین رودخانه و دریا [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 241-248]
 • معدن سرب دونا دگرشکلی های ساختاری گستره معدن دونا [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 235-246]
 • معدن مس سرچشمه بررسی تاثیر آب‌های زیرزمینی بر روی هزینه‌های تولید و عملیات معدن‌کاری در معادن روباز، مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 267-272]
 • مغناطیس سنجی اکتشاف منابع آب کارستیک با ترکیب روش‌های مغناطیس سنجی و توموگرافی الکتریکی عمیق، مطالعه موردی منطقه زوباران، شمال شرقی ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 265-272]
 • مغناطیس‎سنجی سزیم بررسی تکتونیک فعال و شناسایی گسل های جنبا به وسیله روش های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: گوهرتپه- بهشهر [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 227-236]
 • مقاومت ویژه بررسی تکتونیک فعال و شناسایی گسل های جنبا به وسیله روش های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: گوهرتپه- بهشهر [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 227-236]
 • مگنتیت بررسی ژئوشیمی، مینرال‌شیمی و تغییرات نسل‌های کانه‌زایی مگنتیت در اسکارن آهن خاک‌سرخ، باختر یزد. [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 55-66]
 • منحنی نرخ موفقیت استفاده از روش ترکیبی AHP-TOPSIS برای مدل‌سازی پتانسیل کانی‌زایی مس پورفیری در ورقه ورزقان، شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 33-42]
 • منطق فازی تأثیر ساختارهای تکتونیکی در اکتشاف منابع آب کارستی به کمک روش Fuzzy-AHP، مطالعه موردی گستره بسطام استان سمنان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 109-120]
 • موج ریلی بررسی ساختارهای سطحی جزیره قشم به وسیله توموگرافی دوبعدی امواج ریلی با استفاده از پسلرزه های زلزله 4 آذر 1384 [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 109-118]
 • مونزودیوریت شیمی کانی ها، دمافشارسنجی توده نفوذی زیاران (غرب طالقان) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 271-280]
 • میانبار جامد بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کوارتزهای خودشکل رنگی منطقه قهرود بر اساس شواهد سنگ نگاری و مطالعات میانبارهای جامد و سیال [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 95-104]
 • میانبار سیال دماسنجی و منشاء سیال کانه ساز در کانسار طلای باریکا، خاور سردشت [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 17-28]
 • میانبار سیال بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کوارتزهای خودشکل رنگی منطقه قهرود بر اساس شواهد سنگ نگاری و مطالعات میانبارهای جامد و سیال [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 95-104]
 • میانبار سیال بررسی کانه‎زایی کانسار مس خانکشی با استفاده از داده‌های مینرالوژیکی، ژئوشیمیایی و سیال درگیر، استان مرکزی [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 129-140]
 • میانبارهای سیال کانی‌سازی مس رگه‌ای در منطقه‌ زرندیه با تکیه بر مطالعات کانی‌شناسی، ژئوشیمی و میانبارهای سیال، ساوه، استان مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 203-214]
 • میانج رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 161-174]
 • میدان تنش راستای بیشینه تنش افقی و میدان کرنش پیرامون سامانه گسلی زندان- میناب- پالامی [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 23-32]
 • میدان نفتی آغاجاری دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 33-42]
 • میدان نفتی اهواز تأثیر تغییرات سنگ‌شناسی و پارامترهای پتروفیزیکی بر پتانسیل نفتی مخزن ایلام (کرتاسه بالایی)، در میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 121-132]
 • میکروتریمورها تعیین فرکانس غالب و طبقه‌بندی ساختگاه در تعدادی از ایستگاه‌های شتابنگاری شمال‌غرب ایران، با استفاده از اندازه‌گیری میکروتریمورها [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 217-226]
 • مینرال شیمی بررسی ژئوشیمی، مینرال‌شیمی و تغییرات نسل‌های کانه‌زایی مگنتیت در اسکارن آهن خاک‌سرخ، باختر یزد. [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 55-66]

ن

 • نانوفسیل‌های آهکی بررسی زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی رسوبات والانژینین-هاتریوین در قسمتهای تحتانی سازند گرو، برش آرکواز (تاقدیس کبیرکوه، جنوب‌شرق ایلام) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 65-74]
 • نانوفسیل های آهکی زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 183-192]
 • نانوکائولینیت بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک رسی با استفاده از نانوذرات کائولینیت [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 221-228]
 • ناودیس شیخ بایواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند کلات در ناودیس شیخ (شمال خاور بجنورد) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 237-246]
 • نشست رابطه تجربی برای نشست زمین در اثر حفر تونل دو قلو مترو اصفهان با TBM [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 3-6]
 • نشست ماکزیمم رابطه تجربی برای نشست زمین در اثر حفر تونل دو قلو مترو اصفهان با TBM [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 3-6]
 • نصرت‌آباد بررسی و نام‌گذاری واحد کنگلومرایی– ماسه‌سنگی نصرت‌آباد (حوضه فلیشی خاور ایران) [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 201-208]
 • نفوذ ارزیابی نقش فشار تزریق در فیلتراسیون دوغاب‌های پایه سیمانی در چند مثال از سنگهای نرم [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 89-96]
 • نفوذپذیری برآورد فرار آب از پی و تکیه گاههای سد آزاد کردستان با استفاده از روش زمین‌آماری شاخص چندگانه و مقایسه آن با مقادیر واقعی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 195-202]
 • نقشه نواحی امیدبخش اکتشافی بهبود در نقشه‌های نواحی امیدبخش اکتشافی با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌‌ای- تاپسیس [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 191-202]
 • نقطه عطف رابطه تجربی برای نشست زمین در اثر حفر تونل دو قلو مترو اصفهان با TBM [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 3-6]
 • نمودار‌های تصویرگر تحلیل برهم کنش روند‌‌های گسلی بر توسعه شکستگی‌های مخزن آسماری در تاقدیس رگ سفید با استفاده از نمودار‌های تصویرگر [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 119-128]
 • نمودار ﻫﻴﺪروﮔﺮاف آب اثر تغییرات سطح آب زیرزمینی بر فرونشست دشت سمنان [دوره 28، شماره 112، 1397-1398، صفحه 181-190]
 • نهشته های مزوزوئیک بازسازی تنش دیرین نهشته های مزوزوئیک در پهنه فارس داخلی (خاور – جنوب خاور شیراز) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 53-64]
 • نوزمین ساخت ارزیابی فعالیت های نوزمین ساختی منطقه خاوری شهر یزد [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 257-270]
 • نوع ایرلندی افق‌های کانه‌زایی، ساخت و بافت، دگرسانی و مراحل تشکیل کانه‌زایی روی- سرب (باریت) در کانسار هفت سواران شرقی در کمربند فلززایی ملایر-اصفهان، جنوب خمین [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 3-12]

و

 • وارون سازی راستای بیشینه تنش افقی و میدان کرنش پیرامون سامانه گسلی زندان- میناب- پالامی [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 23-32]
 • واریوگرافی بکارگیری مطالعات زمین‌آماری برای شناسایی آنومالی‌های Au-Cu-Fe-W در دره سه‌هزار تنکابن [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 83-96]
 • واژه‌های کلیدی: آرسنیک کانی‌سازی و زمین‌شیمی آرسنیک در سامانه‌ی دگرسانی محدوده‌ی قزل بلاغ، هشترود ، جنوب خاور تبریز [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 149-160]
 • واژه‌های کلیدی: ژئوشیمی عناصر خاکی کمیاب مطالعه کانسارهای فلوریت رگه‌ای باقرآباد و دره‌بادام بر پایه داده‌های عناصر خاکی کمیاب، جنوب شرق محلات، استان مرکزی [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 247-256]
 • والانژینین بررسی زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی رسوبات والانژینین-هاتریوین در قسمتهای تحتانی سازند گرو، برش آرکواز (تاقدیس کبیرکوه، جنوب‌شرق ایلام) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 65-74]
 • ورزقان استفاده از روش ترکیبی AHP-TOPSIS برای مدل‌سازی پتانسیل کانی‌زایی مس پورفیری در ورقه ورزقان، شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 33-42]
 • ورزقان کاربرد روش‏های‏ چندفرکتال در برداشت نمونه‏ های رسوب آبراهه ‏ای برای شناسایی بی‏ هنجاری‏های مس و مولیبدن در ورقه 1:100،000 ورزقان [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 75-82]
 • ویژگی‌های پتروفیزیکی تأثیر تغییرات سنگ‌شناسی و پارامترهای پتروفیزیکی بر پتانسیل نفتی مخزن ایلام (کرتاسه بالایی)، در میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 121-132]

ه

 • هاتریوین بررسی زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی رسوبات والانژینین-هاتریوین در قسمتهای تحتانی سازند گرو، برش آرکواز (تاقدیس کبیرکوه، جنوب‌شرق ایلام) [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 65-74]
 • هزینه های تولید بررسی تاثیر آب‌های زیرزمینی بر روی هزینه‌های تولید و عملیات معدن‌کاری در معادن روباز، مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 267-272]
 • هسته بندی حباب تحولات توزیع اندازه حباب ها در منطقه آتشفشانی کواترنری قروه-بیجار، شرق کردستان [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 255-264]
 • هشترود کانی‌سازی و زمین‌شیمی آرسنیک در سامانه‌ی دگرسانی محدوده‌ی قزل بلاغ، هشترود ، جنوب خاور تبریز [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 149-160]
 • هفت سواران شرقی افق‌های کانه‌زایی، ساخت و بافت، دگرسانی و مراحل تشکیل کانه‌زایی روی- سرب (باریت) در کانسار هفت سواران شرقی در کمربند فلززایی ملایر-اصفهان، جنوب خمین [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 3-12]
 • همدان جایگیری و تحول باتولیت الوند در عمق کم پوسته، همدان، باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 67-78]
 • هندسه فضای خالی اندازه گیری تراوایی با استفاده از توموگرافی پرتو ایکس پزشکی در یکی از میادین جنوب باختر ایران [دوره 28، شماره 110، 1397-1398، صفحه 193-200]

ی

 • یزد بررسی ژئوشیمی، مینرال‌شیمی و تغییرات نسل‌های کانه‌زایی مگنتیت در اسکارن آهن خاک‌سرخ، باختر یزد. [دوره 28، شماره 109، 1397-1398، صفحه 55-66]
 • یزد ارزیابی فعالیت های نوزمین ساختی منطقه خاوری شهر یزد [دوره 28، شماره 111، 1397-1398، صفحه 257-270]