بررسی ویژگی‌های ژئوشیمیایی سازند سروک در بلوک D حوضه خلیج‌فارس

نیلوفر محمدی اکبری؛ محمدرضا کمالی

دوره 25، شماره 100 ، شهریور 1395، ، صفحه 221-234

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.40743

چکیده
  سازند سروک (با سن کرتاسه) یکی از مهم‌ترین مخازن نفتی در جنوب ایران بوده و حجم قابل توجهی از تولید نفت در حوضه خلیج‌فارس به این سازند نسبت داده می‌شود. در طرح مطالعاتی حاضر به منظور ارزیابی توان هیدروکربن‌زایی این سازند، بررسی روی مغزه‌ها، خرده‌های حفاری و نمونه‌های نفتی تهیه شده از چاه‌های میادین واقع در بلوک D خلیج‌فارس در گستره ...  بیشتر