نویسنده = خسرو خسروتهرانی
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل رخساره‌ای و محیط‌های رسوبی نهشته‌های کرتاسه بالایی شمال بندان (برش دغال)

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 39-46

10.22071/gsj.2016.40769

شهرام حبیبی‌مود؛ محمدنبی گرگیج؛ خسرو خسروتهرانی؛ عبدالله سعیدی؛ سید علی آقانباتی


2. زیست‎زون‌بندی سازند گورپی در مقطع بانروشان (جنوب باختر ایلام) بر پایه روزن‌بران پلانکتونیک

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 85-96

10.22071/gsj.2015.42267

لیدا بخشنده؛ خسرو خسروتهرانی؛ طیبه محتاط؛ سید حمید وزیری؛ فریده کشانی


3. زیست‌زون‌بندی سازند مبارک در برش لب‌رود (شمال دامغان) بر پایه بازوپایان

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 11-18

10.22071/gsj.2015.42561

بابک آقابابالو؛ خسرو خسروتهرانی؛ سید محمود حسینی‌نژاد


4. تأثیر ساختارها بر روی رودخانه قزل‌اوزن

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 55-60

10.22071/gsj.2011.54203

وحید حسینی تودشکی؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ خسرو خسروتهرانی


5. یافته‌های نوین در چینه‌نگاری زیستی سازند ایلام در کوه عسلویه (حوضه زاگرس)

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 53-60

10.22071/gsj.2010.54592

خسرو خسروتهرانی؛ داریوش باغبانی؛ فریده کشانی؛ مهدی عمرانی


6. نشانههای زمینریختی زمینساخت فعال حوضه طالقان‌رود، شاهرود و سفید‌رود در البرز مرکزی، شمال ایران

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 159-166

10.22071/gsj.2010.54669

زهرا مردانی؛ منوچهر قرشی؛ مهران آرین؛ خسرو خسروتهرانی


7. نشانههای زمینریختی زمینساخت فعال حوضه رودخانه کرج در دامنه جنوبی البرز مرکزی، شمال ایران

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 67-74

10.22071/gsj.2010.55438

رضوان خاوری؛ منوچهر قرشی؛ مهران آرین؛ خسرو خسروتهرانی


8. زیست‌چینه‌نگاری روزن‌بران نهشته‌های سازند گورپی و سازند ایلام در خاور بندر کنگان و چاه‌ایوان در خلیج فارس

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 157-162

10.22071/gsj.2010.57348

جهانبخش دانشیان؛ داریوش باغبانی؛ خسرو خسروتهرانی؛ لیلا فضلی


9. مطالعه و بررسی جمجمه و فک بالایی Hipparion primigenium در شمال باختر ایران

دوره 18، شماره 72، تابستان 1388، صفحه 135-138

10.22071/gsj.2010.57157

امیرحسین کوکبی نژاد؛ زین العابدین پورابریشمی؛ خسرو خسروتهرانی


10. زیست‌چینه‌شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در شمال گچساران

دوره 16، شماره 64، تابستان 1386، صفحه 14-23

10.22071/gsj.2008.58209

فاطمه هادوی؛ خسرو خسروتهرانی؛ سعیده سنماری