ثبت دگرسانی های گرمابی با طراحی باکس دگرسانی و محاسبه تغییرات جرم با استفاده از فراوانی عناصر غیر متحرک در نهشته سولفید توده‌ای قزل‌داش خوی

محمدجعفر محمدزاده؛ مجید محبوبی‌اقدم؛ پریا محبی

دوره 26، شماره 101 ، آذر 1395، ، صفحه 231-244

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.41119

چکیده
  نهشته مس سولفید توده‎ای قزل‌داش خویدر شمال باختری ایران قرار دارد. این منطقه در بخشی از پهنه آمیزه‌ رنگین و افیولیتی شمال باختر کشور موسوم به افیولیت ملانژ خوی- ماکو جای گرفته است. کانی‌سازی مس در بخشی از متاولکانیک‌‌‌های بازالتی رخ ‌داده و در نتیجه‌ آن مناطق دگرسانی گسترده‌ای همچون کلریتی- اپیدوتی به مقدار زیاد و کربناتی و ...  بیشتر

هاله‌های منفی ژئوشیمیایی و اهمیت آنها در اکتشافات منطقه‌ای قره‌چمن- دوزدوزان

آینور ناصری؛ محمد‌جعفر محمد‌زاده؛ پریا محبی؛ پریناز جوانی

دوره 24، 94- سنگ و کانی ، اسفند 1393، ، صفحه 383-392

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42970

چکیده
  منطقه قره‌چمن- دوزدوزان در آذربایجان ‌شرقی روی پهنه ارومیه- دختر قرار دارد و بیشتر از سنگ‌های آذرین درونی و بیرونی میانگین تا اسیدی با سن الیگوسن و رسوبات عهد حاضر تشکیل یافته است. اکتشافات ژئوشیمیایی با برداشت 394 نمونه رسوب رودخانه‌‎ای در مقیاس ناحیه‌ای شروع و با هدف تعیین مناطق پتانسیل‌دار  برای 44 عنصر تجزیه شدند. آنچه در ...  بیشتر