شواهد میدانی و لرزه‌نگاری بازتابی بر تکامل ساختاری تاقدیس گرمسار و پهنه گسلی کویر

معصومه قرایلو؛ علی یساقی؛ جواد باقری

دوره 26، شماره 101 ، آذر 1395، ، صفحه 255-264

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.41123

چکیده
  تاقدیس گرمسار با روند NW-SE در شمال باختر شهرستان گرمسار در منطقه ابردژ در 110 کیلومتری استان تهران جای دارد. هدف این مقاله بررسی سبک چین‌خوردگی تاقدیس گرمسار و ارتباط آن با گسل‌ راندگی کویر و تأثیر وارون‌شدگی رژیم زمین‌ساختی در تغییر ساختارهای محدوده مورد مطالعه بوده است و همچنین در راستای این مطالعه، تعیین تقدم و تأخر ساخت‌ها و چگونگی ...  بیشتر