تعیین جهت‌داری ناپیوستگی‌ها با استفاده از روش فتوگرامتری مطالعه موردی: معدن شماره 1 گل‌گهر

حمیدرضا محمدی؛ حمید منصوری؛ حسین جلالی‌فر

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست ، خرداد 1394، ، صفحه 203-210

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42203

چکیده
  هدف این مقاله بررسی کارایی روش فتوگرامتری در تعیین جهت‌داریناپیوستگی‌ها است. استفاده از روش فتوگرامتری به عنوان روشی مکمل در تشخیص ناپیوستگی‌ها در روش‌های خط برداشتدر حال افزایش است. در روش خط برداشتبه دلیل عدم دسترسی، امکان برداشت ناپیوستگی‌های موجود در بخشبالایپله‌سنگی (که ممکن است دارای ویژگی‌های متفاوت از بخش پایینیپله ...  بیشتر